Imeds.pl

Silnerton 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Silnerton, 25 mg, tabletki powlekane Silnerton, 50 mg, tabletki powlekane Silnerton, 100 mg, tabletki powlekane

Syldenafil w postaci syldenafilu cytrynianu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Silnerton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silnerton

3.    Jak stosować lek Silnerton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Silnerton

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Silnerton i w jakim celu się go stosuje

Silnerton należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Silnerton pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Silnerton nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Silnerton nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Silnerton jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silnerton

Kiedy nie stosować leku Silnerton

-    jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    ciężkie choroby serca lub wątroby.

-    niedawno przebyty udar lub zawał serca, oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

-    dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

(retinitis pigmentosa).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Silnetron należy zwrócić się do lekarza.

Należy poinformować lekarza

-    o niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

-    o dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

-    o chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (takich jak hemofilia).

-    jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silnerton i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Silnerton nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Stosowanie leku Silnerton u dzieci i młodzieży

Leku Silnerton nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Silnerton u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który

może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Silnerton.

Inne leki i Silnerton

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Silnerton może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Silnerton. Nie należy przyjmować leku Silnerton jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Silnerton, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Silnerton, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Silnerton.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na zmiejszeniu ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Silnerton i leki a-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silnerton. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki dobowe swojego leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Silnerton. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku Silnerton.

Silnerton z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Silnerton może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Silnerton w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Silnerton, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Silnerton nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Silnerton może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Silnerton.

Lek Silnerton zawiera

Barwnik żółcień pomarańczowa, lak (E 110) może wywołać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Silnerton

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Silnerton nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Silnerton powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Silnerton jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Silnerton umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Silnerton jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Silnerton, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Silnerton nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Silnerton

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą one być bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. Przyjęcia przyjęcia leku Silnerton

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Silnerton są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Silnerton, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Silnerton wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Silnerton. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Silnerton i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 użytkowników) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 na 10 do 100 użytkowników) to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 do 1 000 użytkowników) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nadmierne łzawienie, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, krwawienie z prącia, krew w nasieniu i (lub) moczu, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1 000 do 10 000 użytkowników) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, atak serca, krwawienie z nosa oraz nagłe pogorszenie lub utrata słuchu.

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nie znana


może wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób może wystąpić u 1 na 10 osób może wystąpić u 1 na 100 osób może wystąpić u 1 na 1 000 osób może wystąpić u 1 na 10 000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć lub przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku Silnerton. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem leku Silnerton. Zgłaszano również drgawki lub napady padaczkowe, i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, powodujące konieczność natychmiastowej pomocy lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Silnerton

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceńi dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Silnerton

Silnerton, 25 mg, tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku Silnerton jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Silnerton, 50 mg, tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku Silnerton jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianiu).

Silnerton, 100 mg, tabletki powlekane

-    Substancj ą czynną leku Silnerton jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianiu).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki (Opadry Blue OY-30904): hypromeloza 6cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa, lak ( E 110), indygotyna, lak (E 132),.

Jak wygląda lek Silnerton i co zawiera opakowanie

Silnerton, 25 mg, tabletki powlekane:

Tabletki powlekane Silnerton, 25 mg, są okrągłe, pokryte niebieską otoczką, na jednej stronie umieszczony jest napis „25”. Tabletki umieszczone są w blistrach z PVC-PVDC/aluminium pakowanych w kartony po 2, 4, lub 8 tabletek.

Silnerton, 50 mg, tabletki powlekane:

Tabletki powlekane Silnerton, 50 mg, są okrągłe, pokryte niebieską otoczką, na jednej stronie umieszczony jest napis „50”. Tabletki umieszczone są w blistrach z PVC-PVDC/aluminium pakowanych w kartony po 2, 4, lub 8 tabletek.

Silnerton, 100 mg, tabletki powlekane:

Tabletki powlekane Silnerton, 100 mg, są okrągłe, pokryte niebieską otoczką, na jednej stronie umieszczony jest napis „100”. Tabletki umieszczone są w blistrach z PVC-PVDC/aluminium pakowanych w kartony po 2, 4, lub 8 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dolorgiet GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke Str. 1 53757 Sankt Augustin / Bonn Niemcy

tel: +49 (0)2241-317-0 faks: +49 (0)2241-317-390 e-mail: info@dolorgiet.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Silnerton filmomhulde tabletten Silnerton comprimes pellicules Silnerton Filmtabletten

Polska:

Silnerton tabletki powlekane

Niemcy:

Silnerton 25mg/50mg/100 mg Filmtabletten

Węgry:

Silnerton filmtabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: