Imeds.pl

Simvagen 10 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Simvagen 10, 10 mg, tabletki powlekane Simvagen 20, 20 mg, tabletki powlekane Simvagen 40, 40 mg, tabletki powlekane

Simvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Simvagen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvagen

3.    Jak stosować lek Simvagen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Simvagen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Simvagen i w jakim celu się go stosuje

Simvagen jest stosowany w celu obniżenia we krwi stężenia cholesterolu oraz tłuszczów zwanych trójglicerydami.

Podczas leczenia należy przestrzegać diety ubogiej w cholesterol. Lek ten należy do grupy leków zwanych statynami.

Simvagen stosowany jest łącznie z dietą u osób:

•    u których stwierdzono podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia) lub wysokie stężenie tłuszczów we krwi (mieszana hiperlipidemia), gdy wysiłek fizyczny i utrata wagi ciała okazały się nieskuteczne.

•    z dziedziczną chorobą zwaną homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią, która powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. U tych osób mogą być stosowane również inne leki.

•    z chorobą wieńcową serca lub u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju choroby wieńcowej serca. Prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową jest większe u osób z cukrzycą, po przebytym udarze mózgu lub z innymi chorobami naczyń krwionośnych.

U większości osób nie występują żadne objawy związane z podwyższeniem stężenia cholesterolu. Lekarz lub farmaceuta może ocenić stężenie cholesterolu przy pomocy prostego badania krwi. Zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi krążącej może doprowadzić do choroby wieńcowej. Może on zatykać naczynia krwionośne prowadząc do stwardnienia tętnic (miażdżyca naczyń). Usztywnione tętnice mają mniejszą zdolność dostarczania krwi do serca i do całego organizmu. To może powodować ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) i prowadzić do zawałów serca.

U osób z wysokimi stężeniami cholesterolu prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową jest większe, jeśli jednocześnie występuje:

•    wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)

•    cukrzyca (wysokie stężenie cukru we krwi)

•    mała aktywność fizyczna

•    palenie papierosów

•    nadwaga lub dieta o dużej zawartości tłuszczu

Aby uzyskać poradę w sprawie wyżej wymienionych czynników należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvagen Kiedy nie stosować leku Simvagen:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli występują zaburzenia czynności wątroby

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

•    jeśli w tym samym czasie są przyjmowane leki z powodu zakażeń grzybiczych (takie jak: itrakonazol, ketokonazol lub posakonazol), inhibitory proteazy HIV (takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir), leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (boceprewir, telaprewir), antybiotyki (takie jak: erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna), lub nefazodon, lek stosowany w leczeniu depresji (patrz punkt 2. „Lek Simvagen a inne leki”)

•    jeśli pacjent stosuje gemfibrozyl (lek stosowany w celu obniżenia poziomu cholesterolu)

•    jeśli pacjent stosuje cyklosporynę (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepach)

•    jeśli pacjentka stosuje danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy).

Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji, nie należy przyjmować leku, natomiast należy ponownie zgłosić się do lekarza, aby porozmawiać na temat leczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvagen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    Występują stany chorobowe takie jak alergie

-    Wcześniej występowały zaburzenia czynności wątroby. W takich przypadkach lek Simvagen może nie być odpowiednim lekiem.

-    Występuje wysokie ciśnienie tętnicze lub wysokie stężenia tłuszczów i cukrów we krwi, lub jeśli indeks masy ciała przekracza 30 kg/m2. W takich pacjentów istnieje zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy. W takiej sytuacji lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.

-    Pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu.

-    Pacjent ma być poddany operacji - konieczne może być przerwanie na krótki czas przyjmowania symwastatyny.

-    U pacjenta występuje ciężka choroba płuc.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania badano u chłopców w wieku 10-17 lat oraz dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie co najmniej jeden rok wcześniej (patrz „Jak stosować lek Simvagen”). Nie przeprowadzono badań symwastatyny u dzieci w wieku poniżej 10 lat. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z lekarzem

Badania krwi

Przed rozpoczęciem stosowania symwastatyny lekarz wykona badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi w celu oceny funkcji wątroby po rozpoczęciu stosowania symwastatyny.

Po rozpoczęciu stosowania symwastatyny lekarz zleci wykonywanie regularnego badania krwi w celu sprawdzenia skuteczności leku.

Podczas stosowania symwastatyny pacjenci z cukrzycą lub pacjenci, u których występuje ryzyko cukrzycy będą pod stałą obserwacją lekarza. Zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy dotyczy pacjentów z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.

Uwaga - należy na bieżąco informować swojego lekarza

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, tkliwości uciskowej lub osłabienia, ponieważ u bardzo nielicznych pacjentów może dojść do poważnych problemów z mięśniami, powodujących uszkodzenie nerek, a w bardzo rzadkich przypadkach odnotowywano zgony pacjentów.

Ryzyko uszkodzenia tkanki mięśniowej jest większe u pacjentów przyjmuj ących Simvagen w wysokich dawkach, szczególnie w dawce 80 mg. Ryzyko uszkodzenia tkanki mięśniowej jest większe w pewnej grupie pacjentów. Należy porozmawiać z lekarzem, w przypadku:

-    spożywania dużych ilości alkoholu

-    występowania chorób nerek

-    występowania chorób tarczycy

-    gdy pacjent jest w wieku 65 lat lub starszy

-    gdy pacjentem jest kobieta

-    występowania kiedykolwiek w przeszłości w czasie stosowania leków obniżających stężenie cholesterolu, takich jak statyny lub fibraty, problemów dotyczących mięśni

-    występowania dziedzicznych problemów dotyczących mięśni u pacjenta lub u bliskich krewnych pacjenta.

Lek Simvagen a inne leki

Wiele leków ma wpływ na działanie symwastatyny. Przed zastosowaniem jakichkolwiek innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, preparatów ziołowych i witaminowych suplementów diety należy porozmawiać z lekarzem.

   Cyklosporyna - lek stosowany w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów u pacjentów transplantacyjnych

•    Hormon o nazwie danazol

•    Leki przeciwgrzybicze takie jak ketokonazol, itrakonazol, flukonazol lub posakonazol

•    Fibraty, takie jak gemfibrozyl, fenofibrat i bezafibrat, stosowane także w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu

   Niacyna lub kwas nikotynowy stosowane w wysokich dawkach w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu

•    Antybiotyki takie jak erytromycyna, klarytromycyna, telitromcyna lub kwas fusydowy Inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir lub sankwinawir (leki przeciw AIDS)

•    Leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C (boceprewir, telaprewir)

•    Lek przeciwdepresyjny o nazwie nefazodon

•    Leki takie jak amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca), werapamil, diltiazem lub amlodypina (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca)

   Kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)

Jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Stosowanie symwastatyny z którymkolwiek z tych leków może powodować wzrost ryzyka wystąpienia problemów z mięśniami (część z nich wymieniona jest w rozdziale „Kiedy nie stosować leku Simvagen”).

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, przed zastosowaniem symwastatyny należy skontaktować się z lekarzem:

   Ryfampicyna lek stosowany w leczeniu gruźlicy

•    Leki stosowane w leczeniu zakrzepów krwi, takie jak warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol, ponieważ może istnieć konieczność zmiany dawki warfaryny, fenprokumonu lub acenokumarolu

Należy także powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu niacyny (kwas nikotynowy) lub produktów zawierających niacynę, jeśli pacjent jest rasy żółtej.

Simvagen z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy może mieć wpływ na działanie symwastatyny w organizmie. Nie należy pić soku grejpfrutowego w czasie stosowania symwastatyny.

Ciąża i karmienie piersią

NIE należy stosować leku Simvagen u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub u kobiet podejrzewaj ących, że mogą być w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku Simvagen, należy natychmiast PRZERWAĆ leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Simvagen w przypadku karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek ten przenika do mleka matki.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Simvagen nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Simavagen może powodować zawroty głowy i dlatego przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że takie objawy nie występują.

Simvagen zawiera laktozę (dawki 10 mg, 20 mg, 40 mg) i polidekstrozę (tylko w dawce 40 mg).

Jeśli stwierdzano wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku powinien on poradzić się lekarza.

3. Jak stosować lek Simvagen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkę leku ustali lekarz w zależności od wyników badań krwi.

Należy pamiętać, aby przestrzegać niskotłuszczowej diety i zachowywać aktywność fizyczną.

Pacjenci z chorobą wieńcową

Zalecana dawka wynosi 20 mg - 40 mg i należy ją przyjmować wieczorem. Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę co 4 tygodnie. Maksymalna dawka wynosi 80 mg. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta w zależności od jego stanu, aktualnego leczenia i indywidualnego profilu ryzyka. Nie należy przerywać przyjmowania leku Simvagen o ile nie zaleci tego lekarz.

Pacjenci z wysokimi stężeniami tłuszczów we krwi (hiperlipidemia)

Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg - 20 mg i jest przyjmowana wieczorem. Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę co 4 tygodnie. Maksymalna dawka wynosi 80 mg.

Pacjenci z dziedzicznym wysokim stężeniem cholesterolu (homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia)

Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg i jest przyjmowana wieczorem.

Dawka 80 mg zalecana jest wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i dużym ryzykiem rozwoju chorób serca, u których nie osiągnięto docelowego stężenia cholesterolu podczas stosowania niższych dawek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat)

Zalecana dawka początkowa u dzieci w wieku 10-17 lat wynosi 10 mg. Zazwyczaj dawkę tę należy przyjmować wieczorem. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć, maksymalnie do 40 mg.

Niektórzy pacjenci będą potrzebować mniejszej dawki, szczególnie, jeśli jednocześnie przyjmują takie leki jak fibraty lub niacyna i jeśli mają problemy z nerkami.

Stosowanie innych leków obniżających stężenie cholesterolu jednocześnie z lekiem Simvagen

W czasie leczenia symwastatyną lekarz może zalecić przyjmowanie leku zwanego cholestyraminą.

Lek ten może mieć wpływ na działanie symwastatyny. Symwastatynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu cholestyraminy.

Stosowania leku

Lek należy połknąć popijając dużą ilością wody. Dla tabletki 10 mg, linia podziału służy jedynie temu, aby pomóc przełamać tabletkę, jeśli pacjent ma trudności z połyknięciem jej w całości.Tabletka 20 mg może być podzielona na dwie równe dawki. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvagen

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Simvagen należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do izby przyj ęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Simvagen

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej po uświadomieniu sobie tego faktu, chyba, że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Simvagen

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ może wystąpić ponowne zwiększenie stężenia cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane. Podana lista objawów niepożądanych nie powinna wzbudzać niepokoju. Możliwe, że nie wystąpi żaden z nich, ale ważne jest, aby wiedzieć, co robić, jeśli wystąpią.

Poniższe określenia są stosowane do opisania częstości występowania działań niepożądanych:

•    Rzadko (mogące wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

•    Bardzo rzadko (mogące wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nie znana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić lek i niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

   Niewyjaśnione problemy dotyczące mięśni, takie jak ból, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni. W rzadkich przypadkach problemy dotyczące mięśni mogą być bardzo poważne i prowadzić do rozpadu mięśni i uszkodzenia nerek. W niektórych przypadkach problemy te mogą stanowić zagrożenie dla życia. Występowały bardzo rzadkie przypadki zgonów.

•    Reakcje nadwrażliwości (alergiczne) w postaci:

•    obrzęku twarzy, języka i gardła mogącego spowodować trudności w oddychaniu

•    silnego bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych

•    wysypki z osłabieniem siły mięśni kończyn i szyi

•    bólu lub zapalenia stawów

•    stanów zapalnych naczyń krwionośnych

•    nietypowych siniaków, wykwitów skórnych i obrzęków, pokrzywki, nadwrażliwości skóry na słońce, gorączki, uderzenia gorąca

•    duszności i złego samopoczucia

•    objawów choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, dolegliwości ze strony stawów i zmiany komórek krwi)

•    zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białek oczu, świądem, ciemnozabarwionym moczem lub jasnozabarwionym stolcem, niewydolność wątroby (bardzo rzadko)

•    zapalenie trzustki często przebiegające z silnym bólem brzucha

•    zapalenie płuc powodujące zaburzenia oddychania, w tym utrzymujący się kaszel i(lub) duszność lub gorączkę (częstość nie znana).

Inne działania niepożądane:

Rzadko i bardzo rzadko zgłaszano także występowanie następujących działań niepożądanych:

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)

•    drętwienie lub osłabienie ramion lub nóg

•    bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy

•    dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)

•    wysypka, świąd, wypadanie włosów

•    osłabienie

•    trudności z zasypianiem (bardzo rzadko)

•    osłabienie pamięci (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane z częstością, której nie można określić na podstawie dostępnych danych (częstość nieznana):

•    zaburzenia erekcji

•    depresja

•    problemy dotyczące ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna

•    wzrost poziomu glukozy we krwi

Ponadto mogą wystąpić działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu niektórych statyn:

•    zaburzenia snu, w tym koszmary senne

•    zaburzenia seksualne

•    cukrzyca. Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenia cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze. W czasie stosowania tego leku lekarz powinien uważnie monitorować pacjenta.

Wyniki badań laboratoryjnych

Obserwowano podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi i podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych w testach czynnościowych wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Simvagen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku/butelce/blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Simvagen

Lek Simvagen jest dostępny w postaci tabletek powlekanych w trzech różnych dawkach zawierających w każdej tabletce 10 mg, 20 mg lub 40 mg symwastatyny jako substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera również kwas askorbowy, butylohydroksyanizol (E320), kwas cytrynowy jednowodny, laktozę jednowodną (patrz punkt „Simvagen zawiera laktozę”), magnezu stearynian, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną kukurydzianą, talk, tytanu dwutlenek (E171), triacetynę, hypromelozę 3 cP (tylko w dawce 10 mg, 40 mg), hypromelozę 6 cP (tylko w dawce 40 mg), hypromelozę 15 cP (tylko w dawce 10 mg, 20 mg), hypromelozę 50 cP (tylko w dawce 40 mg), żelaza tlenek żółty (E172) (tylko w dawce 20 mg i 40 mg) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Tabletki powlekane 40 mg zawierają również polidekstrozę (zawierającą niewielkie ilości glukozy i sorbitolu (E420)) (patrz punkt „Simvagen zawiera polidekstrozę”), i makrogol 8000.

Jak wygląda lek Simvagen i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Simvagen 10 są to tabletki powlekane o owalnym kształcie, w kolorze ciemnobrzoskwiniowym do różowego z napisem „G” po jednej stronie i napisem „SM”, linią podziału, „10” po drugiej stronie. Tabletki Simvagen 20 są to tabletki powlekane o owalnym kształcie w kolorze ciemnobrązowym, z napisem „G” po jednej stronie i napisem „SM”, linią podziału, „20” po drugiej stronie. Tabletki powlekane Simvagen 40 są to tabletki powlekane o owalnym kształcie, w kolorze różowym, z napisem „G” po jednej stronie i napisem „SM40” po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Simvagen są pakowane w plastikowe butelki (opcjonalnie z wypełniaczem) lub opakowania blistrowe zawierające po 28 lub 30 tabletek.

Tabletki Simvagen 20 są dodatkowo pakowane w opakowania blistrowe zawierające 84 tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Wytwórca:

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13, Irlandia Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komarom, Mylan utca 1, Węgry.

Mylan B.V., Dieselweg 26, 3752 LB Bunschoten, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014

8/8