Imeds.pl

Simvastatin Bluefish 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Simvastatin Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane

(Simvastatinum)

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Simvastatin Bluefish i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje istotne przed zastosowaniem leku Simvastatin Bluefish.

3.    Jak stosować lek Simvastatin Bluefish.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin Bluefish.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK Simvastatin Bluefish I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Simvastatin Bluefish stosuje się do obniżania stężeń cholesterolu we krwi, „złego” cholesterolu (cholesterol LDL) oraz substancji tłuszczowych, zwanych triglicerydami. Ponadto lek Simvastatin Bluefish podwyższa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterol HDL). Podczas stosowania tego leku pacjent powinien stosować właściwą dietę w celu obniżenia stężenia cholesterolu.

Lek Simvastatin Bluefish stosuje się wraz z dietą w następujących przypadkach:

•    podwyższone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna) lub podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana);

•    choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), która powoduje podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi. Mogą być zastosowane także inne metody leczenia.

•    choroba niedokrwienna serca (ChNS) lub wysokie ryzyko ChNS (z powodu cukrzycy, udaru w przeszłości lub innych chorób naczyń krwionośnych). Lek Simvastatin Bluefish może wydłużać życie w wyniku zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób serca, niezależnie od stężenia cholesterolu we krwi.

U większości ludzi nie występują bezpośrednie objawy wysokiego stężenia cholesterolu. Lekarz może określić stężenie cholesterolu za pomocą prostego badania krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne do lekarza, kontrolować stężenie cholesterolu i omawiać z lekarzem cele, które chce się osiągnąć.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Simvastatin Bluefish

Kiedy nie stosować leku Simvastatin Bluefish

•    Jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Simvastatin Bluefish.

•    Jeśli u pacjenta występują obecnie problemy z wątrobą.

•    W okresie ciąży lub karmienia piersią.

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie jeden lub kilka z następujących leków, które silnie hamują pewien enzym wątrobowy (CYP3A4):

- leki przeciwgrzybicze - itrakonazol, pozakonazol i ketokonazol,

-    erytromycynę, klarytromycynę lub telitromycynę, stosowane w zapobieganiu i leczeniu pewnych infekcji,

-    inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (inhibitory proteazy wirusa HIV stosowane są w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

-    lek przeciwdepresyjny - nefazodon.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Simvastatin Bluefish

•    Jeśli u pacj enta występuj ą problemy z nerkami.

•    Jeśli u pacjenta występują niekontrolowane problemy z tarczycą (niedoczynność tarczycy).

•    Jeśli u pacjenta podczas leczenia statyną (leki obniżające stężenie cholesterolu) lub fibratami (leki obniżające stężenie tłuszczów we krwi) występują obecnie lub występowały w przeszłości bóle

mięśni, wrażliwość na ucisk lub osłabienie mięśni.

•    Jeśli u pacjenta lub u najbliższej rodziny występują dziedziczne zaburzenia czynności mięśni lub w przeszłości występowały problemy z mięśniami.

•    Jeśli pacjent spożywa obecnie lub spożywał w przeszłości nadmierne ilości alkoholu (nadużywanie alkoholu).

•    Jeśli u pacjenta planowana jest operacja. Może być konieczne krótkotrwałe przerwanie stosowania leku Simvastatin Bluefish.

•    Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą.

•    U pacjentów w wieku 65 lat i powyżej.

•    U kobiet.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma niewydolność oddechową.

Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia symwastatyną lekarz może zlecić wykonanie prostych badań krwi, oceniających czynność wątroby.

Dawka 80 mg zalecana jest tylko pacjentom z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu (hipercholesterolemia) oraz wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.

W razie wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, tkliwości, osłabienia lub skurczów mięśni należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach podczas leczenia symwastatyną występuje rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza), któremu towarzyszy ból, wrażliwość, osłabienie lub skurcze mięśni, gorączka i ciemnobrązowe zabarwienie moczu (patrz „Możliwe działania niepożądane”). Ryzyko wystąpienia problemów dotyczących mięśni może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków (patrz „Stosowanie z innymi lekami”).

Jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych sytuacji występuj ą obecnie lub występowały w przeszłości, należy zasięgnąć porady lekarza.

Podczas stosowania tego leku lekarz będzie uważnie kontrolował, czy pacjent ma cukrzycę lub znajduje się w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy. Ryzyko rozwoju cukrzycy jest prawdopodobne, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Stosowanie innych leków

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lekach, wymienionych poniżej. Równoczesne przyjmowanie symwastatyny z poniżej wymienionymi lekami zwiększa ryzyko wystąpienia problemów dotyczących mięśni (niektóre z nich zostały wspomniane w poprzednim punkcie „Kiedy nie stosować leku Simvastatin Bluefish”):

•    Cyklosporyna (lek stosowany często u pacjentów po przeszczepieniu narządów).

•    Danazol (lek przeciwhormonalny stosowany do leczenia rozrostu błony śluzowej macicy poza macicą (endometrioza)).

•    Leki, takie jak itrakonazol, flukonazol, pozakonazol lub ketokonazol (stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych).

•    Fibraty, takie jak gemfibrozyl i bezafibrat (leki obniżające stężenie cholesterolu).

•    Erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub kwas fusydowy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

•    Inhibitory proteazy HIV, na przykład indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (leki stosowane w leczeniu AIDS).

•    Nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

•    Amiodaron (lek stosowany do leczenia nieregularnego rytmu serca).

•    Werapamil, amlodypina lub diltiazem (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej związanego z chorobą serca lub innych chorób serca).

•    Kolchicyna (lek stosowany do leczenia dny moczanowej).

Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę zarówno o stosowaniu leków wymienionych powyżej, jak i o wszelkich przyjmowanych aktualnie, bądź w ostatnim czasie innych lekach, z uwzględnieniem leków wydawanych bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie następuj ących lekach:

•    Leki zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi, takie jak warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol (leki przeciwzakrzepowe).

•    Fenofibrat (inny lek stosowany do obniżania stężenia cholesterolu).

•    Duże ilości (co najmniej 1 g dziennie) niacyny lub kwasu nikotynowego (leki obniżające stężenie cholesterolu).

•    Ryfampicyna (lek stosowany do leczenia gruźlicy).

Należy także poinformować lekarza, jeśli pacjent pochodzi z Chin i przyjmuje niacynę (kwas nikotynowy) lub leki zawierające niacynę.

Stosowanie leku Simvastatin Bluefish z jedzeniem i piciem

Sok grapefruitowy zawiera jeden lub kilka składników, które mogą wpływać na przemianę innych leków, takich, jak Simvastatin Bluefish. Dlatego należy unikać spożywania soku grapefruitowego.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Simvastatin Bluefish, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży. W razie zajścia w ciążę podczas stosowania leku Simvastatin Bluefish należy przerwać jego przyjmowanie i skontaktować się z lekarzem.

Nie wolno karmić piersią podczas przyjmowania leku Simvastatin Bluefish, ponieważ nie wiadomo, czy lek wydziela się do mleka kobiet.

Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku badano u chłopców w wieku 10-17 lat oraz u dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie co najmniej rok wcześniej (patrz „Jak stosować lek Simvastatin Bluefish”). Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Simvastatin Bluefish u dzieci w wieku poniżej 10 lat. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy spodziewać się wpływu leku Simvastatin Bluefish na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Jednakże, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn należy pamiętać, że odnotowano rzadkie przypadki zawrotów głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Simvastatin Bluefish

Lek Simvastatin Bluefish zawiera laktozę jednowodną (cukier mleczny). Jeżeli pacjent został w przeszłości poinformowany o braku tolerancji niektórych cukrów, przed przyj ęciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK Simvastatin Bluefish

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o ich wyjaśnienie do lekarza lub farmaceuty.

Podczas leczenia lekiem Simvastatin Bluefish pacjent powinien stosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu.

Dawka leku Simvastatin Bluefish to 1 tabletka 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg podawana raz na dobę, doustnie, wieczorem.

Dawkowanie u dzieci (w wieku 10-17 lat) z chorobą dziedziczną, zwaną homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę, wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Dawka 80 mg jest zalecana do stosowania wyłącznie u dorosłych pacjentów z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu i wysokim ryzykiem chorób serca i naczyń.

Sposób podawania:

Tabletki Simvastatin Bluefish należy połykać, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Dawkowanie

Dawka symwastatyny wynosi od 5 mg do 80 mg raz na dobę wieczorem. Lekarz może zalecić zmianę dawkowania do maksymalnie 80 mg na dobę, podawanej w jednej dawce wieczorem, przez co najmniej 4 tygodnie. Dawka 80 mg zalecana jest tylko pacjentom z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu (hipercholesterolemia) oraz wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.

Dawkowanie w przypadku leczenia podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia):

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu oraz kontynuować tą dietę podczas leczenia symwastatyną.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg lub 20 mg symwastatyny raz na dobę, wieczorem. Jeśli konieczne jest znaczne obniżenie stężenia cholesterolu, lekarz może przepisać dawkę początkową 20 mg lub 40 mg przyjmowaną raz na dobę, wieczorem.

W razie konieczności lekarz może zalecić zmianę dawkowania, jak opisano w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie w przypadku leczenia homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (dziedziczne podwyższone stężenie cholesterolu we krwi):

Zalecana dawka to 40 mg/dobę wieczorem lub 80 mg/dobę (w trzech podzielonych dawkach po 20 mg, 20 mg i 40 mg wieczorem).

Tabletki Simvastatin Bluefish należy stosować jako lek uzupełniający inne metody leczenia obniżające stężenie lipidów (np. LDL-afereza) lub jeśli takie metody są niedostępne lub niewłaściwe.

Dawkowanie w przypadku zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego:

U pacjentów z wysokim ryzykiem choroby niedokrwiennej serca (z wysokim stężeniem lipidów we krwi lub nie) zazwyczaj stosowana dawka leku to 20-40 mg raz na dobę wieczorem. Leczenie może być rozpoczęte jednocześnie ze stosowaniem diety i ćwiczeniami fizycznymi. W razie konieczności lekarz dostosuje dawkowanie, jak opisano w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami:

Jeśli lek Simvastatin Bluefish jest stosowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi stężenie cholesterolu (takimi, jak kolestypol lub cholestyramina), należy go przyjąć co najmniej dwie godziny przed lub co najmniej cztery godziny po zastosowaniu tych leków.

Jeśli jednocześnie z symwastatyną pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek hamujący odporność), danazol (syntetyczny hormon stosowany do leczenia endometriozy lub niezłośliwych zmian w piersiach) lub inne leki obniżające stężenie cholesterolu [gemfibrozyl, inne fibraty (z wyjątkiem fenofibratu)], dobowa dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 10 g. Jeśli pacjent stosuje amiodaron lub werapamil (leki stosowane w leczeniu chorób serca), to dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę. Jeśli jednocześnie z symwastatyną pacjent przyjmuje amlodypinę lub diltiazem (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca), to dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 40 mg na dobę (patrz „Stosowanie z innymi lekami”).

Dawkowanie w przypadku zaburzenia czynności nerek:

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lekarz może zalecić niższą dawkę początkową. Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby zmiany dawkowania symwastatyny.

Czas trwania leczenia:

Leczenie symwastatyną jest prowadzone przez długi czas.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować symwastatynę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvastatin Bluefish

W przypadku zażycia większej niż zalecana liczby tabletek leku Simvastatin Bluefish, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo z najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Simvastatin Bluefish

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować zażywanie leku jak poprzednio.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną dawkę leku następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Simvastatin Bluefish

Nie należy przerywać leczenia aż do czasu, kiedy lekarz tego nie zaleci. Przerwanie stosowania leku może doprowadzić do ponownego podwyższenia stężenia cholesterolu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podobnie jak każdy inny lek, lek Simvastatin Bluefish może powodować wystąpienie działań niepożądanych, choć nie występują one u wszystkich pacjentów.

Do oceny częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następuj ące określenia: Rzadko: występują u więcej niż 1 na 10 000 i u mniej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów Częstość nieznana

Obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane występujące rzadko.

W przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

•    Ból mięśni, tkliwość, osłabienie lub skurcze mięśni. W rzadkich przypadkach problemy

z mięśniami mogą mieć poważne następstwa, w tym rozpad tkanki mięśniowej prowadzący do uszkodzenia nerek; w bardzo rzadkich przypadkach występował zgon.

•    Reakcje nadwrażliwości (alergiczne) obejmujące:

•    obrzęk twarzy, języka i gardła, który może spowodować trudności w oddychaniu,

•    silne bóle mięśni, zazwyczaj barków i bioder,

•    wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi,

•    ból lub zapalenie stawów,

•    zapalenie naczyń krwionośnych,

•    nieprawidłowe siniaczenie, wysypka skórna i obrzęk, pokrzywka, nadwrażliwość skóry na

światło, podwyższona temperatura, zaczerwienienie,

•    trudności w oddychaniu lub złe samopoczucie,

•    objawy zespołu toczniopodobnego (w tym wysypka, zaburzenia stawowe i zaburzenia

krwinek).

•    Zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i oczu, świądem, ciemno zabarwionym moczem lub jasno zabarwionym stolcem, niewydolność wątroby (bardzo rzadko).

•    Zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha.

Rzadko obserwowano także następujące działania niepożądane:

•    Mała ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość).

•    Drętwienie lub osłabienie ramion i nóg.

•    Ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy.

•    Zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty).

•    Wysypka, świąd, wypadanie włosów.

•    Osłabienie.

•    Zaburzenia snu (bardzo rzadko).

•    Słaba pamięć (bardzo rzadko).

Obserwowano także następuj ące działania niepożądane, jednakże częstość ich występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych (częstość nieznana):

•    Zaburzenia wzwodu.

•    Depresja.

•    Zapalenie płuc, powoduj ące problemy z oddychaniem, w tym przewlekły kaszel i (lub) skrócenie oddechu i gorączkę.

Możliwe działania niepożądane, obserwowane w trakcie stosowania innych statyn:

•    Zaburzenia snu, w tym koszmary senne.

•    Zaburzenia seksualne.

•    Utrata pamięci.

•    Cukrzyca: jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Lekarz będzie kontrolował stan zdrowia pacjenta podczas stosowania tego leku.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Obserwowano podwyższenie wyników niektórych badań krwi oceniaj ących czynność wątroby oraz zwiększenie aktywności enzymów mięśniowych (kinaza kreatynowa).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Simvastatin Bluefish

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Simvastatin Bluefish po upływie terminu ważności umieszczonego na blistrze i kartoniku po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Simvastatin Bluefish

Substancją czynną leku jest symwastatyna. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg symwastatyny. Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Butylohydroksyanizol (E 320)

Kwas askorbowy Kwas cytrynowy jednowodny Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza j ednowodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry Pink 20A54239:

Hypromeloza 6 cP Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Simvastatin Bluefish i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Okrągłe, dwuwypukłe, jasnoróżowe tabletki powlekane, z napisem „A” po jednej stronie i „02” po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Simvastatin Bluefish 20 mg dostępne są w blistrach zawierających 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny/Wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Dania:

Finlandia:

Francja:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:


Simvastatin Bluefish 20 mg Filmtabletten Simvastatin “Bluefish”

Simvastatin Bluefish 20 mg tabletti, kalvopaallysteinen Simvastatine Bluefish 20 mg, comprimes pellicules Simvastatina Bluefish 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula Simvastatine Bluefish 20 mg filmomhulde tabletten Simvastatin Bluefish 20 mg film-coated tablets

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Portugalia: Republika Czeska: Rumunia: Słowacja:

Szwecja:

Węgry:

Włochy:

Simvastatin Bluefish 20 mg Filmtabletten Simvastatin Bluefish 20 mg tabletter, filmdrasjerte Simvastatin Bluefish Simvastatina Bluefish

Simvastatin Bluefish 20 mg potahovane tablety Simvastatin Bluefish 20 mg comprimate filmate Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalene tablety Simvastatin Bluefish 20 mg filmdragerade tabletter Simvastatin Bluefish 20 mg filmtabletta Simvastatina Bluefish 20 mg compresse rivestite con film

Data zatwierdzenia ulotki:

8