Imeds.pl

Simvastatin Pfizer 40 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

(Symwastatyna)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Simvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin Pfizer

3.    Jak stosować lek Simvastatin Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Simvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Simvastatin Pfizer jest lekiem zmniejszającym stężenie cholesterolu LDL zwanego „złym” cholesterolem oraz lipidów zwanych trójglicerydami we krwi. Ponadto lek Simvastatin Pfizer powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu HDL zwanego „dobrym” cholesterolem. Podczas przyjmowania leku należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

Lek Simvastatin Pfizer jest stosowany łącznie z dietą u pacjentów, u których występuje:

•    zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia) lub zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (mieszana hiperlipidemia);

• choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), wywołująca zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi; możliwe jest również przyjmowanie innych leków;

• choroba wieńcowa serca lub zwiększone ryzyko jej wystąpienia (u pacjentów z cukrzycą, udarem mózgu w wywiadzie lub inną chorobą naczyń krwionośnych). Lek Simvastatin Pfizer może wydłużać życie pacjentów poprzez zmniejszanie ryzyka chorób serca, bez względu na stężenie cholesterolu we krwi.

U większości pacjentów nie występują bezpośrednie objawy dużego stężenia cholesterolu we krwi. Lekarz może sprawdzić stężenie cholesterolu za pomocą prostego badania krwi. Należy regularnie odwiedzać lekarza, kontrolować poziom cholesterolu oraz omawiać cele terapeutyczne z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin Pfizer Kiedy nie stosować leku Simvastatin Pfizer

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta obecnie występuje choroba wątroby;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie jeden lub więcej z poniżej wymienionych leków, które są silnymi inhibitorami enzymu wątrobowego (CYP3A4):

-    leki przeciwgrzybicze zawierające itrakonazol, ketokonazol lub pozakonazol;

-    leki zawierające erytromycynę, klarytromycynę lub telitromycynę, stosowane w zapobieganiu i leczeniu niektórych zakażeń;

-    leki przeciwko wirusowi HIV (indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir - patrz punkt „Inne leki i Simvastatin Pfizer”);

-    lek przeciwdepresyjny zawierający nefazodon;

-    gemfibrozyl (lek stosowany w zmniejszaniu stężenia cholesterolu);

-    cyklosporyna (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu);

-    danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvastatin Pfizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    jeśli pacjent jest kobietą;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

•    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli u pacjenta występują niekontrolowane choroby tarczycy (niedoczynność tarczycy);

•    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały ból, tkliwość lub osłabienie mięśni podczas przyjmowania leku z grupy statyn (grupa leków zmniejszaj ących stężenie cholesterolu) lub fibratów (leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi);

•    jeśli u pacjenta lub członka bliskiej rodziny występują dziedziczne zaburzenia mięśni lub choroby mięśni w wywiadzie;

•    jeśli pacjent spożywa lub spożywał duże ilości alkoholu (alkoholizm);

•    w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego (w takim przypadku konieczne może być krótkotrwałe przerwanie stosowania tabletek leku Simvastatin Pfizer);

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek choroby wątroby;

•    jeśli pacjent ma więcej niż 65 lat.

Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu prostego badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby przed leczeniem lub podczas leczenia symwastatyną.

Jeśli pacjent przyjmujący lek Simvastatin Pfizer jest w grupie ryzyka wystąpienia cukrzycy, będzie ściśle monitorowany przez lekarza. Pacjent jest narażony na ryzyko zachorowania na cukrzycę, jeśli ma duże stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i duże ciśnienie tętnicze krwi.

Symwastatyna w dawce 80 mg jest zalecana wyłącznie u pacjentów ze znacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia) oraz dużym ryzykiem zaburzeń serca i naczyń.

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśni, nadwrażliwości mięśni, osłabienia lub skurczów mięśni należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania symwastatyny rzadko występuje rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza), któremu towarzyszy ból, wrażliwość, osłabienie lub skurcze mięśni, gorączka oraz czerwonobrązowe zabarwienie moczu (patrz „Możliwe działania niepożądane”). Ryzyko chorób mięśni może być zwiększone w przypadku jednoczesnego przyjmowania niektórych leków (patrz „Inne leki i Simvastatin Pfizer”).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania symwastatyny badano u młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, chłopców i dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie co najmniej jeden rok wcześniej (patrz punkt „Jak stosować lek Simvastatin Pfizer”). Nie badano symwastatyny u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń.

Inne leki i Simvastatin Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio któregokolwiek z wymienionych poniżej leków. Stosowanie leku Simvastatin Pfizer z którymkolwiek z poniższych leków może zwiększać ryzyko chorób mięśni (niektóre z nich wymieniono w punkcie „Kiedy nie stosować leku Simvastatin Pfizer”).

•    cyklosporyna (stosowana często u pacjentów po przeszczepie narządu);

•    danazol (lek przeciwhormonalny stosowany w leczeniu endometriozy, jak również w leczeniu tkliwości i bolesności piersi);

•    leki takie jak: itrakonazol, ketokonazol lub flukonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    fibraty, np. gemfibrozyl i bezafibrat (zmniejszające stężenie cholesterolu);

•    erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i kwas fusydowy (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

•    inhibitory proteazy HIV, np. indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji);

•    amlodypina (stosowana w nadciśnieniu);

•    amiodaron (stosowany w leczeniu arytmii);

•    werapamil lub diltiazem (stosowane w leczeniu nadciśnienia, bólu w klatce piersiowej związanego z chorobą serca lub innych chorób serca);

•    kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej);

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy lub trądu).

Oprócz leków wymienionych powyżej należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje następujące leki:

•    leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol;

•    fenofibrat (zmniejszający stężenie cholesterolu);

•    duże dawki (co najmniej 1 g na dobę) niacyny lub kwasu nikotynowego (zmniejszaj ące stężenie cholesterolu).

Stosowanie leku Simvastatin Pfizer z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników zaburzających przemianę niektórych leków, np. leku Simvastatin Pfizer. W związku z tym należy unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Simvastatin Pfizer.

Ciąża i karmienie piersią

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Simvastatin Pfizer u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub podejrzewających, że są w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku Simvastatin Pfizer, należy natychmiast lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Simvastatin Pfizer podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Simvastatin Pfizer wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy uwzględnić rzadkie doniesienia o występowaniu zawrotów głowy.

Simvastatin Pfizer zwiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Simvastatin Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania:

Tabletki Simvastatin Pfizer należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Dawkowanie

Dawka wynosi od 5 mg do 80 mg symwastatyny raz na dobę wieczorem. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 80 mg na dobę, przyjmowanej jednorazowo wieczorem, przez co najmniej 4 tygodnie. Dawka 80 mg na dobę zalecana jest tylko u pacjentów ze znacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu (hipercholesterolemią) i dużym ryzykiem zaburzeń serca i naczyń, u których stężenie cholesterolu nie zmniejszyło się po stosowaniu mniejszych dawek.

Dawkowanie u pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia)

Przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas leczenia symwastatyną należy przestrzegać standardowej diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 10 mg lub 20 mg symwastatyny raz na dobę wieczorem. Jeśli konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu, lekarz może przepisać dawkę początkową 20 mg lub 40 mg raz na dobę wieczorem.

W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę zgodnie z zaleceniami w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (dziedzicznie duże stężenie cholesterolu we krwi)

Zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę wieczorem. Tabletki leku Simvastatin Pfizer należy przyjmować jako uzupełnienie innych metod zmniejszania stężenia lipidów (np. LDL-aferezy), lub jeśli takie metody leczenia są niedostępne.

Dawkowanie w celu zapobiegania chorobom serca i naczyń

Zwykle dawka wynosi 20 mg lub 40 mg raz na dobę wieczorem u pacjentów z dużym ryzykiem choroby wieńcowej serca (bez lub z dużym stężeniem lipidów we krwi). Od początku leczenia zaleca się stosowanie diety i ćwiczeń fizycznych. W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę zgodnie z zaleceniami w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków

W przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Simvastatin Pfizer z innymi lekami (np. kolestypol i kolestyramina) w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu lek Simvastatin Pfizer należy przyjmować dwie godziny przed przyj ęciem tych leków lub cztery godziny po ich przyjęciu.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania pewnych leków zmniejszających stężenie cholesterolu [inne fibraty (oprócz gemfibrozylu lub fenofibratu)] lub niacyny (w dawkach większych niż 1 g/dobę) z symwastatyną, dawka symwastatyny nie może przekraczać 10 mg na dobę. W przypadku jednoczesnego przyjmowania amiodaronu, werapamilu lub diltiazemu (stosowanych w leczeniu zaburzeń serca) z symwastatyną, dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa u dzieci (w wieku od 10 do 17 lat) z dziedziczną chorobą, zwaną hipercholesterolemią rodzinną, wynosi 10 mg na dobę, stosowana wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Czas trwania leczenia

Przyjmowanie symwastatyny będzie konieczne przez dłuższy czas. Lekarz poinformuje, jak długo należy przyjmować symwastatynę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvastatin Pfizer

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Simvastatin Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku Simvastatin Pfizer należy kontynuować stosowanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Simvastatin Pfizer

Lek Simvastatin Pfizer należy przyjmować dopóki lekarz nie zaleci inaczej. W razie przerwania stosowania leku Simvastatin Pfizer stężenie cholesterolu może zwiększyć się ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko zgłaszano następuj ące ciężkie działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na Oddział Ratunkowy w najbliższym szpitalu.

• reakcje nadwrażliwości (alergiczne), w tym:

• obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła powoduj ący trudności w oddychaniu;

• silny ból mięśni, zazwyczaj barków i bioder;

• wysypka z osłabieniem kończyn i mięśni szyi;

• ból lub zapalenie stawów;

• zapalenie naczyń krwionośnych;

•    powstawanie siniaków, wysypka skórna, obrzęk, pokrzywka, nadwrażliwość na słońce, gorączka, nagłe zaczerwienienie twarzy;

•    duszności oraz złe samopoczucie;

•    objawy choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, zaburzenia stawów oraz zaburzenia liczby krwinek);

•    zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i oczu, swędzenie, ciemne zabarwienie moczu lub blade stolce, niewydolność wątroby (bardzo rzadko);

•    zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha;

• ból mięśni (w tym zapalenie lub obrzęk mięśni), tkliwość, osłabienie lub skurcze mięśni; rzadko zaburzenia mięśni mogą mieć ciężki przebieg, w tym rozpad mięśni, powoduj ący uszkodzenie nerek; bardzo rzadko występowały przypadki śmiertelne;

•    zaburzenia w oddychaniu, w tym przewlekły kaszel i (lub) skrócenie oddechu, lub gorączka (bardzo rzadko).

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) obserwowano następujące działania niepożądane:

• mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

•    zdrętwienie lub osłabienie kończyn górnych i dolnych;

• ból głowy, dzwonienie w uszach, zawroty głowy;

•    zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty);

• wysypka, swędzenie, łysienie;

•    osłabienie.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów) zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    trudności w zasypianiu (bezsenność);

• utrata pamięci.

Następujące działania niepożądane zgłaszano z nieznaną częstością (ich częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaburzenia erekcji;

•    depresja;

•    trudności w oddychaniu, uporczywy (przewlekły) kaszel i (lub) zadyszka, lub gorączka wywołane stanem zapalnym płuc;

•    stan zapalny lub czasami zerwanie ścięgna.

Następujące dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone w przypadku niektórych statyn:

•    zaburzenia snu, w tym koszmary senne,

•    zaburzenia seksualne,

•    cukrzyca - jej wystąpienie jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent ma duże stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i duże ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli taki pacjent przyjmuje lek Simvastatin Pfizer, będzie ściśle monitorowany przez lekarza.

Badania laboratoryjne

Obserwowano podwyższone wyniki niektórych badań krwi w kierunku czynności wątroby oraz zwiększoną aktywność enzymu mięśniowego (kinazy kreatyniny).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Simvastatin Pfizer tabletki

Substancją czynną jest symwastatyna.

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane, zawiera 5 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane, zawiera 10 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane, zawiera 20 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane, zawiera 40 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane, zawiera 80 mg symwastatyny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Butylohydroksyanizol (E320)

Kwas askorbowy (E300)

Kwas cytrynowy jednowodny (E330)

Celuloza mikrokrystaliczna (E460a)

Skrobia kukurydziana żelowana Laktoza jednowodna Stearynian magnezu (E470B)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza (E463)

T ytanu dwutlenek (E171)

Talk (E553b)

Tlenek żelaza żółty (E172) - tabletki 5 mg, 10 mg i 20 mg

Tlenek żelaza czerwony (E172) - tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg

Jak wygląda lek Simvastatin Pfizer tabletki i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 5 mg:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „15” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki_powlekane, 10 mg:

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „01” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 20 mg:

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „02” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 40 mg:

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „03” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki_powlekane, 80 mg:

Różowe, podłużne, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „04” po drugiej stronie.

Tabletki powlekane leku Simvastatin Pfizer, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg są pakowane w blistry po: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Simvastatin Pfizer, 5 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 10 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 20 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 40 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 80 mg - 28, 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca

Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Austria

Simvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg Filmtabletten

Belgia

Simvastatine Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg comprimes pellicules

Dania

Simvastatin Pfizer

Estonia

Simvastatin Pfizer

Finlandia

Simvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg kalvopaallysteinen tabletti

Francja

Simvastatine Pfizer 10mg, 20mg & 40 mg, comprime pellicule

Niemcy

Simvastatin Pfizer 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg Filmtabletten

Węgry

Simvastatin Pfizer 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg filmtabletta

Włochy

Simvastatina Pfizer

Norwegia

Simvastatin Pfizer

Holandia

Simvastatine Pfizer 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg filmomhulde tabletten

Portugalia

Sinvastatina Parke-Davis

Polska

Simvastatin Pfizer

Hiszpania

Simvastatina Pharmacia 10, 20 & 40 comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Szwecja

Simvastatin Pfizer

Wielka Brytania

Simvastatin 5mg, 10mg , 20mg, 40mg & 80mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2012

8