+ iMeds.pl

Simvastatin pfizer 5 mgUlotka Simvastatin pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

(Symwastatyna)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Simvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin Pfizer

3.    Jak stosować lek Simvastatin Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Simvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Simvastatin Pfizer jest lekiem zmniejszającym stężenie cholesterolu LDL zwanego „złym” cholesterolem oraz lipidów zwanych trójglicerydami we krwi. Ponadto lek Simvastatin Pfizer powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu HDL zwanego „dobrym” cholesterolem. Podczas przyjmowania leku należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

Lek Simvastatin Pfizer jest stosowany łącznie z dietą u pacjentów, u których występuje:

•    zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia) lub zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (mieszana hiperlipidemia);

•    choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), wywołująca zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi; możliwe jest również przyjmowanie innych leków;

• choroba wieńcowa serca lub zwiększone ryzyko jej wystąpienia (u pacjentów z cukrzycą, udarem mózgu w wywiadzie lub inną chorobą naczyń krwionośnych). Lek Simvastatin Pfizer może wydłużać życie pacjentów poprzez zmniejszanie ryzyka chorób serca, bez względu na stężenie cholesterolu we krwi.

U większości pacjentów nie występują bezpośrednie objawy dużego stężenia cholesterolu we krwi. Lekarz może sprawdzić stężenie cholesterolu za pomocą prostego badania krwi. Należy regularnie odwiedzać lekarza, kontrolować poziom cholesterolu oraz omawiać cele terapeutyczne z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin Pfizer Kiedy nie stosować leku Simvastatin Pfizer

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta obecnie występuje choroba wątroby;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie jeden lub więcej z poniżej wymienionych leków, które są silnymi inhibitorami enzymu wątrobowego (CYP3A4):

-    leki przeciwgrzybicze zawierające itrakonazol, ketokonazol lub pozakonazol;

-    leki zawierające erytromycynę, klarytromycynę lub telitromycynę, stosowane w zapobieganiu i leczeniu niektórych zakażeń;

-    leki przeciwko wirusowi HIV (indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir - patrz punkt „Inne leki i Simvastatin Pfizer”);

-    lek przeciwdepresyjny zawierający nefazodon;

-    gemfibrozyl (lek stosowany w zmniejszaniu stężenia cholesterolu);

-    cyklosporyna (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu);

-    danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvastatin Pfizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    jeśli pacjent jest kobietą;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

•    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli u pacjenta występują niekontrolowane choroby tarczycy (niedoczynność tarczycy);

•    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały ból, tkliwość lub osłabienie mięśni podczas przyjmowania leku z grupy statyn (grupa leków zmniejszaj ących stężenie cholesterolu) lub fibratów (leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi);

•    jeśli u pacjenta lub członka bliskiej rodziny występują dziedziczne zaburzenia mięśni lub choroby mięśni w wywiadzie;

•    jeśli pacjent spożywa lub spożywał duże ilości alkoholu (alkoholizm);

•    w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego (w takim przypadku konieczne może być krótkotrwałe przerwanie stosowania tabletek leku Simvastatin Pfizer);

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek choroby wątroby;

•    jeśli pacjent ma więcej niż 65 lat.

Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu prostego badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby przed leczeniem lub podczas leczenia symwastatyną.

Jeśli pacjent przyjmujący lek Simvastatin Pfizer jest w grupie ryzyka wystąpienia cukrzycy, będzie ściśle monitorowany przez lekarza. Pacjent jest narażony na ryzyko zachorowania na cukrzycę, jeśli ma duże stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i duże ciśnienie tętnicze krwi.

Symwastatyna w dawce 80 mg jest zalecana wyłącznie u pacjentów ze znacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia) oraz dużym ryzykiem zaburzeń serca i naczyń.

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśni, nadwrażliwości mięśni, osłabienia lub skurczów mięśni należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania symwastatyny rzadko występuje rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza), któremu towarzyszy ból, wrażliwość, osłabienie lub skurcze mięśni, gorączka oraz czerwonobrązowe zabarwienie moczu (patrz „Możliwe działania niepożądane”). Ryzyko chorób mięśni może być zwiększone w przypadku jednoczesnego przyjmowania niektórych leków (patrz „Inne leki i Simvastatin Pfizer”).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania symwastatyny badano u młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, chłopców i dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie co najmniej jeden rok wcześniej (patrz punkt „Jak stosować lek Simvastatin Pfizer”). Nie badano symwastatyny u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń.

Inne leki i Simvastatin Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio któregokolwiek z wymienionych poniżej leków. Stosowanie leku Simvastatin Pfizer z którymkolwiek z poniższych leków może zwiększać ryzyko chorób mięśni (niektóre z nich wymieniono w punkcie „Kiedy nie stosować leku Simvastatin Pfizer”).

•    cyklosporyna (stosowana często u pacjentów po przeszczepie narządu);

•    danazol (lek przeciwhormonalny stosowany w leczeniu endometriozy, jak również w leczeniu tkliwości i bolesności piersi);

•    leki takie jak: itrakonazol, ketokonazol lub flukonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    fibraty, np. gemfibrozyl i bezafibrat (zmniejszające stężenie cholesterolu);

•    erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i kwas fusydowy (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

•    inhibitory proteazy HIV, np. indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji);

•    amlodypina (stosowana w nadciśnieniu);

•    amiodaron (stosowany w leczeniu arytmii);

•    werapamil lub diltiazem (stosowane w leczeniu nadciśnienia, bólu w klatce piersiowej związanego z chorobą serca lub innych chorób serca);

•    kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej);

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy lub trądu).

Oprócz leków wymienionych powyżej należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje następujące leki:

•    leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol;

•    fenofibrat (zmniejszający stężenie cholesterolu);

•    duże dawki (co najmniej 1 g na dobę) niacyny lub kwasu nikotynowego (zmniejszaj ące stężenie cholesterolu).

Stosowanie leku Simvastatin Pfizer z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników zaburzających przemianę niektórych leków, np. leku Simvastatin Pfizer. W związku z tym należy unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Simvastatin Pfizer.

Ciąża i karmienie piersią

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Simvastatin Pfizer u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub podejrzewających, że są w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku Simvastatin Pfizer, należy natychmiast lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Simvastatin Pfizer podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Simvastatin Pfizer wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy uwzględnić rzadkie doniesienia o występowaniu zawrotów głowy.

Simvastatin Pfizer zwiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Simvastatin Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania:

Tabletki Simvastatin Pfizer należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Dawkowanie

Dawka wynosi od 5 mg do 80 mg symwastatyny raz na dobę wieczorem. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 80 mg na dobę, przyjmowanej jednorazowo wieczorem, przez co najmniej 4 tygodnie. Dawka 80 mg na dobę zalecana jest tylko u pacjentów ze znacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu (hipercholesterolemią) i dużym ryzykiem zaburzeń serca i naczyń, u których stężenie cholesterolu nie zmniejszyło się po stosowaniu mniejszych dawek.

Dawkowanie u pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia)

Przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas leczenia symwastatyną należy przestrzegać standardowej diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 10 mg lub 20 mg symwastatyny raz na dobę wieczorem. Jeśli konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu, lekarz może przepisać dawkę początkową 20 mg lub 40 mg raz na dobę wieczorem.

W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę zgodnie z zaleceniami w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (dziedzicznie duże stężenie cholesterolu we krwi)

Zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę wieczorem. Tabletki leku Simvastatin Pfizer należy przyjmować jako uzupełnienie innych metod zmniejszania stężenia lipidów (np. LDL-aferezy), lub jeśli takie metody leczenia są niedostępne.

Dawkowanie w celu zapobiegania chorobom serca i naczyń

Zwykle dawka wynosi 20 mg lub 40 mg raz na dobę wieczorem u pacjentów z dużym ryzykiem choroby wieńcowej serca (bez lub z dużym stężeniem lipidów we krwi). Od początku leczenia zaleca się stosowanie diety i ćwiczeń fizycznych. W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę zgodnie z zaleceniami w punkcie „Dawkowanie”.

Dawkowanie w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków

W przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Simvastatin Pfizer z innymi lekami (np. kolestypol i kolestyramina) w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu lek Simvastatin Pfizer należy przyjmować dwie godziny przed przyj ęciem tych leków lub cztery godziny po ich przyjęciu.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania pewnych leków zmniejszających stężenie cholesterolu [inne fibraty (oprócz gemfibrozylu lub fenofibratu)] lub niacyny (w dawkach większych niż 1 g/dobę) z symwastatyną, dawka symwastatyny nie może przekraczać 10 mg na dobę. W przypadku jednoczesnego przyjmowania amiodaronu, werapamilu lub diltiazemu (stosowanych w leczeniu zaburzeń serca) z symwastatyną, dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa u dzieci (w wieku od 10 do 17 lat) z dziedziczną chorobą, zwaną hipercholesterolemią rodzinną, wynosi 10 mg na dobę, stosowana wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Czas trwania leczenia

Przyjmowanie symwastatyny będzie konieczne przez dłuższy czas. Lekarz poinformuje, jak długo należy przyjmować symwastatynę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvastatin Pfizer

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Simvastatin Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku Simvastatin Pfizer należy kontynuować stosowanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Simvastatin Pfizer

Lek Simvastatin Pfizer należy przyjmować dopóki lekarz nie zaleci inaczej. W razie przerwania stosowania leku Simvastatin Pfizer stężenie cholesterolu może zwiększyć się ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko zgłaszano następujące ciężkie działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na Oddział Ratunkowy w najbliższym szpitalu.

• reakcje nadwrażliwości (alergiczne), w tym:

• obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła powoduj ący trudności w oddychaniu;

• silny ból mięśni, zazwyczaj barków i bioder;

• wysypka z osłabieniem kończyn i mięśni szyi;

• ból lub zapalenie stawów;

• zapalenie naczyń krwionośnych;

•    powstawanie siniaków, wysypka skórna, obrzęk, pokrzywka, nadwrażliwość na słońce, gorączka, nagłe zaczerwienienie twarzy;

•    duszności oraz złe samopoczucie;

•    objawy choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, zaburzenia stawów oraz zaburzenia liczby krwinek);

•    zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i oczu, swędzenie, ciemne zabarwienie moczu lub blade stolce, niewydolność wątroby (bardzo rzadko);

•    zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha;

•    ból mięśni (w tym zapalenie lub obrzęk mięśni), tkliwość, osłabienie lub skurcze mięśni; rzadko zaburzenia mięśni mogą mieć ciężki przebieg, w tym rozpad mięśni, powoduj ący uszkodzenie nerek; bardzo rzadko występowały przypadki śmiertelne;

•    zaburzenia w oddychaniu, w tym przewlekły kaszel i (lub) skrócenie oddechu, lub gorączka (bardzo rzadko).

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) obserwowano następujące działania niepożądane:

•    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

•    zdrętwienie lub osłabienie kończyn górnych i dolnych;

•    ból głowy, dzwonienie w uszach, zawroty głowy;

•    zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty);

•    wysypka, swędzenie, łysienie;

•    osłabienie.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów) zgłaszano następujące działania niepożądane:

• trudności w zasypianiu (bezsenność);

•    utrata pamięci.

Następujące działania niepożądane zgłaszano z nieznaną częstością (ich częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaburzenia erekcji;

•    depresja;

• trudności w oddychaniu, uporczywy (przewlekły) kaszel i (lub) zadyszka, lub gorączka wywołane stanem zapalnym płuc;

•    stan zapalny lub czasami zerwanie ścięgna.

Następujące dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone w przypadku niektórych statyn:

•    zaburzenia snu, w tym koszmary senne,

•    zaburzenia seksualne,

•    cukrzyca - jej wystąpienie jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent ma duże stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i duże ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli taki pacjent przyjmuje lek Simvastatin Pfizer, będzie ściśle monitorowany przez lekarza.

Badania laboratoryjne

Obserwowano podwyższone wyniki niektórych badań krwi w kierunku czynności wątroby oraz zwiększoną aktywność enzymu mięśniowego (kinazy kreatyniny).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Simvastatin Pfizer tabletki

Substancją czynną jest symwastatyna.

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane, zawiera 5 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane, zawiera 10 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane, zawiera 20 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane, zawiera 40 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane, zawiera 80 mg symwastatyny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Butylohydroksyanizol (E320)

Kwas askorbowy (E300)

Kwas cytrynowy jednowodny (E330)

Celuloza mikrokrystaliczna (E460a)

Skrobia kukurydziana żelowana Laktoza jednowodna Stearynian magnezu (E470B)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza (E463)

T ytanu dwutlenek (E171)

Talk (E553b)

Tlenek żelaza żółty (E172) - tabletki 5 mg, 10 mg i 20 mg

Tlenek żelaza czerwony (E172) - tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg

Jak wygląda lek Simvastatin Pfizer tabletki i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 5 mg:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „15” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki_powlekane, 10 mg:

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „01” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 20 mg:

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „02” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki powlekane, 40 mg:

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „03” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, tabletki_powlekane, 80 mg:

Różowe, podłużne, obustronnie wypukłe z napisem „A” po jednej stronie i „04” po drugiej stronie.

Tabletki powlekane leku Simvastatin Pfizer, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg są pakowane w blistry po: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Simvastatin Pfizer, 5 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 10 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 20 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 40 mg - 28, 30 tabletek Simvastatin Pfizer, 80 mg - 28, 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca

Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Austria

Simvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg Filmtabletten

Belgia

Simvastatine Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg comprimés pelliculés

Dania

Simvastatin Pfizer

Estonia

Simvastatin Pfizer

Finlandia

Simvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg kalvopäällysteinen tabletti

Francja

Simvastatine Pfizer 10mg, 20mg & 40 mg, comprimé pelliculé

Niemcy

Simvastatin Pfizer 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg Filmtabletten

Węgry

Simvastatin Pfizer 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg filmtabletta

Włochy

Simvastatina Pfizer

Norwegia

Simvastatin Pfizer

Holandia

Simvastatine Pfizer 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg & 80 mg filmomhulde tabletten

Portugalia

Sinvastatina Parke-Davis

Polska

Simvastatin Pfizer

Hiszpania

Simvastatina Pharmacia 10, 20 & 40 comprimidos recubiertos con película EFG

Szwecja

Simvastatin Pfizer

Wielka Brytania

Simvastatin 5mg, 10mg , 20mg, 40mg & 80mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2012

8

Simvastatin Pfizer

Charakterystyka Simvastatin pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg symwastatyny.

Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg symwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 35 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 70 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana 20 mg zawiera 140 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 280 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana 80 mg zawiera 560 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Simvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone symbolem „A” po jednej stronie oraz „15” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone symbolem „A” po jednej stronie oraz „01” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane

Jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone symbolem „A” po jednej stronie oraz „02” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone symbolem „A” po jednej stronie oraz „03” po drugiej stronie.

Simvastatin Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

Różowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone symbolem „A” po jednej stronie oraz „04” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hipercholesterolemia

Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, jeśli reakcja na dietę i inne metody niefarmakologiczne (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczaj ąca.

Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej jako uzupełnienie diety oraz innych metod zmniejszania stężenia lipidów (np. LDL-aferezy), lub jeśli stosowanie tych metod nie jest właściwe.

Zapobieganie chorobom serca i naczyń

Zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby serca i naczyń u pacjentów z jawną chorobą sercowo-naczyniową pochodzenia miażdżycowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz uzupełnienie innego leczenia zapobiegającego chorobom serca i naczyń (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zakres dawkowania wynosi od 5 do 80 mg, podawanych doustnie raz na dobę, wieczorem. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, w odstępach co najmniej 4 tygodni, aż do maksymalnej dawki 80 mg podawanej raz na dobę, wieczorem. Dawka 80 mg na dobę zalecana jest tylko u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, u których nie osiągnięto celów leczenia przy stosowaniu mniejszych dawek i kiedy oczekuje się, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Hipercholesterolemia

Przed rozpoczęciem leczenia należy zastosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu. Dietę należy kontynuować również podczas podawania produktu Simvastatin Pfizer. Zalecana dawka początkowa wynosi 10-20 mg/dobę jednorazowo wieczorem. U pacjentów wymagających znacznego zmniejszenia stężenia LDL-C (powyżej 45%) leczenie należy rozpocząć od dawki 20-40 mg/dobę jednorazowo wieczorem. W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób opisany powyżej.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Na podstawie wyników kontrolowanych badań klinicznych zalecana dawka symwastatyny wynosi 40 mg/dobę podawana wieczorem. Produkt Simvastatin Pfizer powinien być stosowany jako leczenie uzupełniające w połączeniu z innymi metodami obniżającymi stężenie lipidów (np. LDL-afereza) u tych pacjentów, lub gdy takie metody leczenia są niedostępne.

Zapobieganie chorobom serca i naczyń

U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej (z hiperlipidemią lub bez) zalecaną dawką początkową jest zazwyczaj 20 mg do 40 mg symwastatyny raz na dobę, podawane wieczorem. Leczenie powinno być rozpoczęte jednocześnie ze stosowaniem diety i ćwiczeniami fizycznymi. W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób opisany powyżej.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami

Produkt Simvastatin Pfizer jest skuteczny zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Zalecaną dawkę symwastatyny należy przyjmować nie mniej niż 2 godziny przed, lub nie mniej niż 4 godziny po podaniu leku wiążącego kwasy żółciowe.

U pacjentów, którzy jednocześnie z produktem Simvastatin Pfizer przyjmują fibraty inne niż gemfibrozyl (patrz punkt 4.3) lub fenofibraty, dawka symwastatyny nie powinna przekroczyć 10 mg/dobę. U pacjentów przyjmujących amiodaron, amlodypinę, werapamil lub diltiazem jednocześnie z produktem Simvastatin Pfizer, dawka symwastatyny nie powinna przekroczyć 20 mg/dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Niewydolność nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) należy dokładnie rozważyć stosowanie dawki większej niż 10 mg na dobę i zachować ostrożność w przypadku konieczności stosowania produktu.

Pacjenci w podeszłym wieku Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

Zalecana zazwyczaj dawka początkowa u dzieci i młodzieży (chłopcy w fazie II lub wyższej wg skali Tannera i dziewczęta, będące co najmniej jeden rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki, w wieku od 10 do 17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną wynosi 10 mg na dobę, jednorazowo wieczorem. Przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Dietę należy kontynuować w trakcie leczenia symwastatyną.

Zalecany zakres dawek wynosi od 10 mg do 40 mg na dobę; maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę. Dawki należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb zgodnie z zalecanym celem terapii, rekomendowanym przez zalecenia pediatryczne (patrz punkty 4.4 oraz 5.1). Dawki należy dostosowywać w odstępach 4-tygodniowych lub większych.

Doświadczenie w stosowaniu symwastatyny u dzieci przed okresem pokwitania jest ograniczone.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Czynna choroba wątroby lub utrzymujące się niewyjaśnione, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

•    Ciąża i laktacja (patrz punkt 4.6).

•    Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, inhibitory proteazy HIV (np. nelfinawir), erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon) (patrz punkty 4.4 i 4.5).

•    Jednoczesne stosowanie gemfibrozylu, cyklosporyny lub danazolu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania Miopatia/ rabdomioliza

Symwastatyna, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może sporadycznie wywoływać miopatię, objawiającą się bólami mięśni, tkliwością lub osłabieniem z towarzyszącym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) ponad 10 razy powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową. Miopatia przyjmuje czasem postać rabdomiolizy bez lub z wtórną ostrą niewydolnością nerek spowodowaną mioglobinurią. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zgonów z tego powodu. Ryzyko wystąpienia miopatii zwiększa się w przypadku dużej aktywności inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu.

Podobnie jak w przypadku pozostałych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy zależy od przyjmowanej dawki leku. Według danych pochodzących z badania klinicznego z udziałem 41 413 pacjentów leczonych symwastatyną, w tym 24 747 pacjentów (około 60%), dla których średni czas obserwacji wynosił co najmniej 4 lata, częstość występowania miopatii wynosiła około 0,03%, 0,08% i 0,61% przy podawaniu dawek odpowiednio 20, 40 i 80 mg na dobę. W tych badaniach pacjenci byli pod ścisłą kontrolą i nie otrzymywali leków powodujących interakcje z symwastatyną.

W badaniu klinicznym, w którym pacjentów z zawałem serca w wywiadzie leczono symwastatyną w dawce 80 mg na dobę (średni czas obserwacji 6,7 roku), częstość występowania miopatii wynosiła około 1,0% w porównaniu z 0,02% u pacjentów leczonych dawką 20 mg na dobę. Około połowa z tych przypadków miopatii pojawiła się w pierwszym roku leczenia. Częstość występowania miopatii podczas każdego kolejnego roku leczenia wynosiła około 0,1% (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Ryzyko wystąpienia miopatii jest większe u pacjentów przyjmujących symwastatynę w dawce 80 mg w porównaniu z innymi metodami zmniejszania stężenia cholesterolu LDL z użyciem statyn o podobnej skuteczności. Z tego względu dawkę 80 mg produktu Simvastatin Pfizer należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią i z dużym ryzykiem powikłań sercowonaczyniowych, u których nie został osiągnięty efekt terapeutyczny przy zastosowaniu mniejszych dawek i u których spodziewane korzyści przeważaj ą nad potencjalnym ryzykiem. U pacjentów przyjmuj ących symwastatynę w dawce 80 mg, którzy potrzebuj ą dodatkowo działającego leku, należy stosować mniejszą dawkę symwastatyny lub alternatywną metodę leczenia z użyciem statyny o mniejszym potencjale interakcji (patrz poniżej Środki zaradcze zmniejszające ryzyko wystąpienia miopatii spowodowanej interakcją produktów leczniczych oraz punkty 4.2, 4.3 i 4.5).

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać bezpośrednio po ciężkim wysiłku lub w przypadku obecności innych możliwych czynników mających prawdopodobny wpływ na podwyższenie aktywności CK, ponieważ utrudnia to interpretację otrzymanych wyników. Jeśli aktywność CK jest znacznie zwiększona na początku leczenia (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową), należy ponownie oznaczyć aktywność CK w ciągu 5 do 7 dni w celu potwierdzenia otrzymanych wyników.

Przed rozpoczęciem leczenia

Wszystkich pacjentów rozpoczynaj ących leczenie symwastatyną lub u których zwiększa się dawkę symwastatyny, należy poinformować o ryzyku wystąpienia miopatii z zaleceniem natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia trudnych do wyjaśnienia bólów, tkliwości lub osłabienia mięśni.

Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów, u których występuj ą czynniki predysponujące do wystąpienia rabdomiolizy. W celu ustalenia referencyjnej wartości początkowej aktywność CK powinna zostać oznaczona przed rozpoczęciem leczenia w przypadku:

•    pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat);

•    kobiet;

•    pacjentów z zaburzeniem czynności nerek;

•    pacj entów z niekontrolowaną niedoczynnością tarczycy;

•    indywidualnego lub rodzinnego wywiadu świadczącego o dziedzicznych zaburzeniach ze strony układu mięśniowego;

•    wystąpienia w przeszłości toksycznego działania na mięśnie po podaniu statyn lub fibratów;

•    pacj entów nadużywaj ących alkoholu.

W powyższych przypadkach należy rozważyć czy przewidywane korzyści leczenia są większe od związanego z nim ryzyka. W trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. U pacjentów cierpiących w przeszłości na schorzenia mięśni po podaniu fibratu lub statyn, należy zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu leczenia inną substancją z tej samej grupy. W przypadku znacząco zwiększonej aktywności CK (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową) nie należy rozpoczynać leczenia.

W trakcie leczenia

Jeśli podczas leczenia u pacjenta otrzymującego statyny wystąpią bóle, osłabienie lub skurcze mięśni, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli aktywność CK okaże się istotnie podwyższona (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową) pomimo braku forsownego wysiłku, należy przerwać leczenie. Należy rozważyć zaprzestanie leczenia, jeżeli objawy ze strony mięśni są nasilone i powoduj ą codzienny dyskomfort, nawet jeśli aktywność CK jest poniżej pięciokrotnej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową. W przypadku podejrzenia miopatii z jakiegokolwiek innego powodu, lek należy odstawić.

Jeśli objawy ze strony mięśni ustąpią i wartość CK powróci do normy, można rozważyć możliwość ponownego podjęcia leczenia przy użyciu tej samej lub innej statyny w najmniejszej dawce, i przy dokładnym monitorowaniu pacjenta.

Większą częstość występowania miopatii zaobserwowano u pacjentów, którym zwiększono dawkę do 80 mg (patrz punkt 5.1). Okresowe pomiary CK są zalecane, ponieważ mogą one być przydatne do identyfikacji subklinicznych przypadków miopatii. Nie ma jednak żadnej pewności, że takie monitorowanie zapobiegnie wystąpieniu miopatii.

Leczenie symwastatyną należy przerwać na kilka dni przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym lub w przypadku wystąpienia choroby o ciężkim przebiegu, lub konieczności nagłego zabiegu chirurgicznego.

Środki zaradcze mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia miopatii spowodowanej interakcjami z innymi lekami (patrz punkt 4.5)

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy znacząco zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania symwastatyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi jak: itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, inhibitory proteazy HIV (np. nelfinawir), nefazodon), jak również z gemfibrozylem, cyklosporyną i danazolem. Jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych z symwastatyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy zwiększa się również przy jednoczesnym stosowaniu amiodaronu, werapamilu lub diltiazemu z pewnymi dawkami symwastatyny (patrz punkty 4.2 i 4.5). Ryzyko wystąpienia miopatii, w tym rabdomiolizy, może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania kwasu fusydowego i statyn (patrz punkt 4.5).

W związku z powyższymi uwagami dotyczącymi inhibitorów CYP3A4, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie symwastatyny z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawir), erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną i nefazodonem (patrz punkty 4.3 i 4.5). W razie konieczności zastosowania itrakonazolu, ketokonazolu, pozakonazolu, erytromycyny, klarytromycyny lub telitromycyny, należy odstawić symwastatynę na czas leczenia wyżej wymienionymi lekami. Ponadto należy zachować ostrożność przy jednoczesnym przyjmowaniu z symwastatyną innych, słabszych inhibitorów CYP3A4: flukonazolu, werapamilu, diltiazemu (patrz punkty 4.2 i 4.5). Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia symwastatyną.

Stosowanie symwastatyny z gemfibrozylem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Dawka symwastatyny nie powinna przekroczyć 10 mg na dobę u pacjentów przyjmuj ących symwastatynę z innymi fibratami, z wyjątkiem fenofibratu, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy (patrz punkty 4.2 i 4.5). Należy również zachować ostrożność przy przepisywaniu fenofibratu łącznie z symwastatyną, ponieważ każda z tych substancji może spowodować miopatię w monoterapii.

Należy unikać stosowania symwastatyny w dawkach większych niż 20 mg na dobę w skojarzeniu z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem lub diltiazemem (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Ryzyko miopatii może być zwiększone u pacjentów przyjmujących inne leki o umiarkowanym działaniu hamującym aktywność enzymu CYP3A4 jednocześnie z symwastatyną, w szczególności w większych dawkach.

Rzadkie przypadki miopatii i (lub) rabdomiolizy były związane z jednoczesnym stosowaniem inhibitorów reduktazy HMG CoA i niacyny (kwas nikotynowy) w dawce modyfikującej stężenie lipidów (>1 g/dobę), z których każdy może spowodować miopatię w monoterapii.

Lekarze rozważający leczenie skojarzone symwastatyną i niacyną (kwas nikotynowy) w dawce modyfikującej stężenie lipidów (>1 g/dobę) lub produktami zawierającymi niacynę, powinni starannie rozważyć potencjalne korzyści i zagrożenia, i ściśle monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia podmiotowych i przedmiotowych objawów bólu mięśni, tkliwości lub osłabienia, szczególnie w pierwszych miesiącach leczenia, oraz gdy dawka któregokolwiek z tych produktów leczniczych jest zwiększona.

W okresowej analizie prowadzonego badania klinicznego, niezależny komitet monitorujący bezpieczeństwo stwierdził więcej niż oczekiwano przypadków miopatii u pacjentów z Chin przyjmujących symwastatynę w dawce 40 mg i kwas nikotynowy / laropiprant 2000 mg/40 mg.

Dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z Chin symwastatyną (szczególnie w dawkach 40 mg lub większych), którym podaje się niacynę (kwas nikotynowy) w dawce modyfikuj ącej stężenie lipidów (>1 g/dobę) lub produkty zawierające niacynę. Ze względu na to, że ryzyko wystąpienia miopatii po podaniu statyn jest zależne od dawki, stosowanie symwastatyny w dawce 80 mg i niacyny (kwas nikotynowy) w dawce modyfikującej stężenie lipidów (>1 g/dobę) lub produktów zawierających niacynę nie jest zalecane u pacjentów z Chin. Nie wiadomo, czy istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii, u innych azjatyckich pacjentów leczonych symwastatyną i niacyną (kwas nikotynowy) w dawce modyfikującej stężenie lipidów (>1 g/dobę) lub produktami zawierającymi niacynę.

Jeśli jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego i symwastatyny jest konieczne, należy ściśle monitorować pacjentów (patrz punkt 4.5). Należy rozważyć czasowe zaprzestanie leczenia symwastatyną.

Wpływ leczenia na czynność wątroby

Podczas badań klinicznych, u kilku dorosłych pacjentów otrzymujących symwastatynę odnotowano utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (ponad 3-krotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową). Po przerwaniu lub zakończeniu podawania symwastatyny u tych pacjentów, aktywność aminotransferaz powracała zazwyczaj powoli do wartości wyjściowych.

Przed rozpoczęciem leczenia a następnie w razie wystąpienia wskazań klinicznych zaleca się przeprowadzenie badań oceniających czynność wątroby. Pacjenci, u których zwiększono dawkę symwastatyny do 80 mg, powinni zostać poddani dodatkowym badaniom czynności wątroby przed rozpoczęciem przyjmowania zwiększonej dawki, 3 miesiące po zwiększeniu dawki do 80 mg, a następnie co pewien czas (np. co pół roku) przez pierwszy rok leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których dochodzi do zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy. W takim przypadku należy bezzwłocznie powtórzyć oznaczenia, a następnie wykonywać je częściej. Należy przerwać leczenie symwastatyną, jeżeli utrzymuje się stałe zwiększenie aktywności aminotransferaz, a zwłaszcza gdy osiągnie ono trzykrotność górnej granicy wartości uznanej za prawidłową i będzie się utrzymywać. Należy pamiętać, że AlAT może pochodzić z mięśni, dlatego zwiększenie aktywności AlAT i kinazy kreatynowej może wskazywać miopatię (patrz powyżej miopatia/rabdomioliza).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u osób spożywających znaczne ilości alkoholu.

Tak jak w przypadku innych substancji czynnych zmniejszających stężenie lipidów w surowicy, odnotowano umiarkowane (nieprzekraczające trzykrotności górnej granicy wartości uznawanej za prawidłową) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy u pacjentów leczonych symwastatyną. Zmiany te pojawiły się wkrótce po rozpoczęciu leczenia symwastatyną, często były przemijające, nie towarzyszyły im żadne inne objawy i nie było konieczne przerwanie leczenia.

Cukrzyca

Niektóre dowody sugerują, że statyny jako klasa leków zwiększaj ą stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z dużym ryzykiem rozwoju cukrzycy mogą powodować hiperglikemię. Wówczas właściwe jest zastosowanie typowej opieki diabetologicznej. Ryzyko wystąpienia hiperglikemii jest jednak równoważone przez zmniejszenie ryzyka naczyniowego związanego ze stosowaniem statyn, i dlatego nie powinno być powodem do zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (glikemia na czczo 5,6 do 6,9 mmol / l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni być monitorowani zarówno klinicznie jak i biochemicznie zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Śródmiąższowa choroba płuc

Rzadko zgłaszano przypadki śródmiąższowej choroby płuc podczas stosowania niektórych statyn, w tym symwastatyny, szczególnie w leczeniu długoterminowym (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, kaszel nieproduktywny oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała oraz gorączka). W razie podejrzenia u pacjenta śródmiąższowej choroby płuc, leczenie statynami należy przerwać.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania symwastatyny u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią heterozygotyczną w wieku od 10 do 17 lat, oceniano w kontrolowanym badaniu klinicznym u dojrzewających chłopców w fazie II lub wyższej wg skali Tannera oraz dziewcząt będących co najmniej jeden rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Ogólnie, pacjenci leczeni symwastatyną i pacjenci otrzymujący placebo mieli podobny profil zdarzeń niepożądanych. W populacji tej nie badano dawek większych niż 40 mg. W tym ograniczonym kontrolowanym badaniu nie wykryto wpływu na wzrost lub dojrzewanie płciowe dorastaj ących chłopców i dziewcząt, ani wpływu na długość cykli menstruacyjnych u dziewcząt (patrz punkty 4.2, 4.8 i 5.1). Dziewczęta w okresie dojrzewania należy pouczyć o konieczności stosowania odpowiednich metod antykoncepcji w trakcie leczenia symwastatyną (patrz punkty 4.3 i 4.6). Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania symwastatyny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przez dłużej niż 48 tygodni. Długotrwały wpływ na dojrzewanie fizyczne, intelektualne oraz płciowe jest nieznany. Symwastatyny nie badano u pacjentów w wieku poniżej 10 lat, u dzieci przed okresem pokwitania oraz dziewcząt przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Substancje pomocnicze

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji wykonano jedynie u osób dorosłych.

Interakcje farmakodynamiczne

Interakcje z lekami zmniejszającymi stężenie lipidów, które stosowane w monoterapii mogą spowodować miopatię

Ryzyko wystąpienia miopatii, w tym rabdomiolizy, jest zwiększone podczas jednoczesnego podawania fibratów. Farmakokinetyczna interakcja z gemfibrozylem powoduje zwiększenie stężenia symwastatyny w osoczu (patrz poniżej: Interakcje farmakokinetyczne i punkty 4.3 i 4.4). Nie ma dowodów na to, że jednoczesne podawanie symwastatyny z fenofibratem zwiększało ryzyko wystąpienia miopatii w stopniu większym, niż łączne ryzyko dla każdej substancji czynnej z osobna. Odpowiednie dane z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz dane farmakokinetyczne dla innych fibratów nie są dostępne.

Rzadkie przypadki miopatii i rabdomiolizy były związane z podawaniem symwastatyny jednocześnie z niacyną (kwasem nikotynowym) w dawkach modyfikujących stężenie lipidów (>1 g na dobę) (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

W poniższej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące przepisywania leków powodujących interakcje (szczegółowe informacje w tekście, patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Interakcje z lekami związane ze zwiększonym ryzykiem miopatii i (lub) rabdomiolizy

Substancje czynne powodujące interakcje

Zalecenia dotyczące stosowania

Itrakonazol

Ketokonazol

Pozakonazol

Erytromycyna

Klarytromycyna

Telitromycyna

Inhibitory proteazy HIV (np.

nelfinawir)

Nefazodon

Cyklosporyna

Danazol

Gemfibrozyl

Jednoczesne podawanie z symwastatyną jest przeciwwskazane.

Inne fibraty (oprócz fenofibratu)

Nie przekraczać dawki symwastatyny 10 mg na dobę.

Amiodaron

Amlodypina

Werapamil

Diltiazem

Nie przekraczać dawki symwastatyny 20 mg na dobę.

Kwas fusydowy

Dokładnie monitorować pacjentów. Można rozważyć czasowe zaprzestanie leczenia symwastatyną.

Sok grejpfrutowy

Unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia symwastatyną.

Wpływ innych produktów leczniczych na symwastatynę

Interakcje z udziałem inhibitorów CYP3A4

Symwastatyna jest substratem układu cytochromu P450 3A4. Silne inhibitory cytochromu P450 3A4 zwiększają aktywność inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu podczas leczenia symwastatyną, zwiększając możliwość wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Do takich inhibitorów należą itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, inhibitory proteazy HIV (np. nelfinawir) oraz nefazodon. Jednoczesne podawanie itrakonazolu ponad 10-krotnie zwiększa narażenie na kwas symwastatyny (aktywny metabolit beta-hydroksykwas). Jednoczesne podawanie telitromycyny 11-krotnie zwiększa narażenie na kwas symwastatyny.

Stosowanie symwastatyny w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, inhibitorami proteazy HIV (np. nelfinawirem), erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, nefazodonem, jak również z gemfibrozylem, cyklosporyną i danazolem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). W razie konieczności zastosowania itrakonazolu, ketokonazolu, pozakonazolu, erytromycyny, klarytromycyny lub telitromycyny, należy odstawić symwastatynę na czas leczenia lekami zawieraj ącymi powyższe substancje. Należy zachować ostrożność podczas podawania symwastatyny z innymi, słabszymi inhibitorami CYP3A4: flukonazolem, werapamilem lub diltiazemem (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Flukonazol

Zgłaszano rzadkie przypadki rabdomiolizy związanej z jednoczesnym podawaniem symwastatyny i flukonazolu (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyna

Ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy jest zwiększone przy jednoczesnym podawaniu cyklosporyny z symwastatyną, dlatego stosowanie z cyklosporyną jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4). Mimo niepełnego zrozumienia mechanizmu reakcji wykazano, że cyklosporyna zwiększa AUC inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie AUC kwasu symwastatyny jest prawdopodobnie częściowo spowodowane hamowaniem CYP3A4.

Danazol

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy jest zwiększone przy jednoczesnym podawaniu danazolu z symwastatyną, dlatego stosowanie z danazolem jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Gemfibrozyl

Gemfibrozyl zwiększa 1,9-krotnie AUC kwasu symwastatyny, prawdopodobnie przez hamowanie szlaku glukuronidowego (patrz punkty 4.3 i 4.4). Jednoczesne stosowanie z gemfibrozylem jest przeciwwskazane.

Amiodaron

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy wzrasta przy jednoczesnym podawaniu amiodaronu z symwastatyną (patrz punkt 4.4). W badaniach klinicznych wystąpienie miopatii zaobserwowano u 6% pacjentów otrzymujących symwastatynę w dawce 80 mg i amiodaron. Dlatego dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę u pacjentów stosuj ących jednocześnie lek zawierający amiodaron.

Antagoniści kanału wapniowego

•    Werapamil

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy wzrasta podczas jednoczesnego stosowania werapamilu z symwastatyną w dawce 40 mg lub 80 mg (patrz punkt 4.4). W badaniu farmakokinetycznym jednoczesne zastosowanie z werapamilem powodowało 2,3-krotne zwiększenie ekspozycji na kwas symwastatyny, przypuszczalnie częściowo na skutek hamowania CYP3A4. Dlatego też dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę u pacjentów otrzymujących jednocześnie werapamil.

•    Diltiazem

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy jest zwiększone przy jednoczesnym podawaniu diltiazemu z symwastatyną w dawce 80 mg (patrz punkt 4.4). W badaniu farmakokinetycznym jednoczesne podawanie diltiazemu powodowało 2,7-krotne zwiększenie ekspozycji na kwas symwastatyny, prawdopodobnie spowodowane hamowaniem CYP3A4. Dlatego też dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę u pacjentów otrzymuj ących równocześnie diltiazem.

•    Amlodypina

Ryzyko wystąpienia miopatii jest zwiększone przy jednoczesnym podawaniu amlodypiny z symwastatyną. W badaniu farmakokinetycznym jednoczesne podawanie amlodypiny powodowało 1,6-krotne zwiększenie ekspozycji na kwas symwastatyny. Dlatego też dawka symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę u pacjentów otrzymujących równocześnie amlodypinę.

Umiarkowane inhibitory koenzymu CYP3A4

Ryzyko miopatii może być zwiększone u pacjentów przyjmujących inne leki o umiarkowanym działaniu hamującym aktywność enzymu CYP3A4 jednocześnie z symwastatyną, szczególnie w większych dawkach,.

Niacyna (kwas nikotynowy)

Rzadkie przypadki miopatii i (lub) rabdomiolizy były związane z podawaniem symwastatyny jednocześnie z niacyną (kwasem nikotynowym) w dawce modyfikującej stężenie lipidów (> 1 g na dobę). W badaniu farmakokinetycznym jednoczesne podawanie pojedynczej dawki 2 g kwasu nikotynowego o przedłużonym uwalnianiu z 20 mg symwastatyny, powodowało umiarkowane zwiększenie AUC symwastatyny i kwasu symwastatyny, oraz wzrost Cmax kwasu symwastatyny w osoczu krwi.

Kwas fusydowy

Jednoczesne przyjmowanie kwasu fusydowego ze statynami, w tym symwastatyną, może zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii. Opisywano pojedyncze przypadki rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania kwasu fusydowego i symwastatyny. Można rozważyć czasowe zaprzestanie leczenia symwastatyną. Jeśli okaże się konieczne, pacjentów przyjmuj ących kwas fusydowy i symwastatynę należy dokładnie monitorować (patrz punkt 4.4).

Sok grejpfrutowy

Sok grejpfrutowy hamuje cytochrom P450 3A4. Spożywanie dużych ilości soku grejpfrutowego (ponad 1 litr na dobę) w trakcie leczenia symwastatyną powodowało 7-krotny wzrost narażenia na kwas symwastatyny. Spożycie 240 ml soku grejpfrutowego rano i przyjęcie symwastatyny wieczorem także skutkowało 1,9-krotnym wzrostem narażenia. Należy więc unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia symwastatyną.

Kolchicyna

Zgłaszano występowanie miopatii i rabdomiolizy przy jednoczesnym podawaniu kolchicyny i produktu Simvastatin Pfizer u pacjentów z niewydolnością nerek. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją kliniczną podczas leczenia skojarzonego.

Ryfampicyna

Ponieważ ryfampicyna jest silnym induktorem aktywności CYP 3A4 u pacjentów długotrwale leczonych ryfampicyną (np. w leczeniu gruźlicy) może wystąpić utrata skuteczności symwastatyny. W badaniu farmakokinetycznym u zdrowych ochotników pole pod krzywą stężeń w osoczu (AUC) dla kwasu symwastatyny uległo zmniejszeniu o 93%, podczas skojarzonego podawania symwastatyny z ryfampicyną.

Wpływ symwastatyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

Symwastatyna nie wpływa hamująco na cytochrom P450 3A4. Dlatego też nie przypuszcza się, aby symwastatyna wpływała na stężenie w osoczu substancji metabolizowanych przez cytochrom P450 3A4.

Doustne lekiprzeciwzakrzepowe

W dwóch badaniach klinicznych, jednym przeprowadzonym w grupie zdrowych ochotników, a drugim u pacjentów z hipercholesterolemią, dawka 20-40 mg symwastatyny na dobę nieznacznie nasilała działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny): czas protrombinowy, wyrażony jako wskaźnik INR (International Normalized Ratio), wzrósł od wartości wyjściowej 1,7 do 1,8 u ochotników, do wartości od 2,6 do 3,4 u pacjentów z hipercholesterolemią. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki podwyższonego INR. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - pochodne kumaryny, należy oznaczyć czas protrombinowy przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną oraz powtarzać oznaczenia dostatecznie często w trakcie terapii, w celu uniknięcia znaczących zmian czasu protrombinowego. Po potwierdzeniu stabilności czasu protrombinowego, oznaczenia tego parametru można przeprowadzać z częstością zalecaną dla pacjentów poddawanych leczeniu pochodnymi kumaryny. W razie zmiany dawkowania lub zakończenia leczenia symwastatyną, należy przeprowadzić taką samą procedurę. Leczenie symwastatyną nie powodowało wystąpienia krwawień ani zmian w czasie protrombinowym u pacjentów nieprzyjmujących antykoagulantów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu Simvastatin Pfizer w ciąży (patrz punkt 4.3).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania symwastatyny u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych z symwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie doniesienia wystąpienia wad wrodzonych u dzieci eksponowanych wewnątrzmacicznie na inhibitory reduktazy HMG-CoA. Jednakże analiza prospektywna około 200 ciąż eksponowanych w pierwszym trymestrze na symwastatynę lub inne pokrewne inhibitory reduktazy HMG-CoA wykazała, że odsetek wad wrodzonych był porównywalny do występującego w ogólnej populacji. Ta ilość ciąż była wystarczająca pod względem statystycznym, aby wykluczyć 2,5-krotny lub większy wzrost częstości występowania wad wrodzonych na tle ogólnej zapadalności.

Mimo iż nie udowodniono, aby zapadalność na wady wrodzone u potomstwa pacjentek przyjmujących symwastatynę lub inne pokrewne inhibitory reduktazy HMG-CoA różniła się od obserwowanej w ogólnej populacji, leczenie matki symwastatyną może zmniejszać u płodu stężenie mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i przerwanie terapii lekami obniżaj ącymi stężenie lipidów w okresie ciąży ma prawdopodobnie niewielki wpływ na wyniki długotrwałego leczenia pierwotnej hipercholesterolemii. Dlatego nie wolno stosować symwastatyny u kobiet ciężarnych, planujących zajście w ciążę lub tych, u których podejrzewana jest ciąża. Przyjmowanie produktu Simvastatin Pfizer musi być przerwane na czas ciąży lub dopóki nie zostanie potwierdzone, że pacjentka nie jest w ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy symwastatyna lub metabolity są wydzielane do mleka matki. Ponieważ wiele leków jest wydzielanych do mleka matki, podczas przyjmowania produktu Simvastatin Pfizer nie wolno karmić piersią ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Simvastatin Pfizer nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże w razie prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, należy wziąć pod uwagę rzadkie przypadki występowania zawrotów głowy, odnotowane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania poniższych działań niepożądanych, zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu, została sklasyfikowana według oceny częstości występowania w dużych, długoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, w tym w badaniu HPS (Heart Protection Study) z udziałem 20 536 pacjentów oraz w badaniu 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) z udziałem 4 444 pacjentów (patrz punkt 5.1). W badaniu HPS brano pod uwagę tylko ciężkie działania niepożądane, takie jak ból mięśni, zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz CK w surowicy. W badaniu 4S odnotowano wszystkie działania niepożądane wymienione poniżej. Jeżeli częstość występowania działań niepożądanych w grupie przyjmującej symwastatynę była mniejsza lub porównywalna z częstością występowania w grupie przyjmuj ącej placebo, oraz jeśli spontanicznie zgłaszane działania niepożądane były przypuszczalnie przyczynowo związane ze stosowaniem leku, to takie działania niepożądane zostały sklasyfikowane jako „rzadkie”.

W badaniu HPS (patrz punkt 5.1) obejmującym 20 536 pacjentów otrzymujących 40 mg symwastatyny na dobę (n = 10 269) lub przyjmujących placebo (n = 10 267), parametry bezpieczeństwa były porównywalne pomiędzy pacjentami przyjmuj ącymi symwastatynę w dawce 40 mg a pacjentami przyjmującymi placebo przez okres badań wynoszący średnio 5 lat. Częstość przerywania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych była porównywalna w obu grupach (4,8% u pacjentów leczonych symwastatyną i 5,1% u pacj entów przyj muj ących placebo). Miopatia wystąpiła u <0,1% pacjentów leczonych symwastatyną w dawce 40 mg. Zwiększona aktywność aminotransferaz (więcej niż trzykrotnie powyżej górnej granicy wartości uznawanej za prawidłową potwierdzone powtórnym badaniem) wystąpiła u 0,21% (n = 21) pacjentów leczonych symwastatyną w dawce 40 mg w porównaniu do 0,09% (n = 9) pacjentów przyjmujących placebo.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została uszeregowana następuj ąco:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (> 1/1000 do <1/100);

rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: niedokrwistość.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: bezsenność.

Częstość nieznana: depresja.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: bóle głowy, parestezje, zawroty głowy, neuropatia obwodowa.

Bardzo rzadko: zaburzenia pamięci.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana: śródmiąższowa choroba płuc (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaparcia, ból brzucha, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zapalenie wątroby/żółtaczka.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka, świąd, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: miopatia* (w tym zapalenie mięśni), rabdomioliza z lub bez ostrej niewydolności nerek (patrz punkt 4.4), ból mięśni, skurcze mięśni.

* W badaniach klinicznych miopatia występowała częściej u pacjentów leczonych symwastatyną w dawce 80 mg na dobę w porównaniu z pacjentami, którym podawano dawkę 20 mg na dobę (odpowiednio 1,0% vs. 0,02%) (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Częstość nieznana: tendinopatia, czasem powikłana zerwaniem ścięgna.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Częstość nieznana: zaburzenia erekcji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: astenia.

Rzadko obserwowano objawy zespołu nadwrażliwości obejmuj ącego następuj ące objawy: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, ból wielomięśniowy typu reumatoidalnego, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie naczyń, trombocytopenia, eozynofilia, podwyższone OB, zapalenie i bóle

stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, zaczerwienienie, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, gamma-glutamylotranspeptydaza) (patrz punkt 4.4 Wpływ leczenia na czynność wątroby), podwyższone stężenie fosfatazy zasadowej oraz aktywności kinazy kreatynowej w surowicy (patrz punkt 4.4).

Następujące dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone w przypadku niektórych statyn:

•    zaburzenia snu, w tym koszmary senne,

•    zaniki pamięci,

•    zaburzenia seksualne,

•    cukrzyca: częstość występowania zależy od obecności lub braku czynników ryzyka (glikemia na czczo > 5,6 mmol / l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

W trwającym 48 tygodni badaniu, obejmującym dzieci i młodzież (chłopcy w fazie II lub wyższej wg skali Tannera oraz dziewczęta będące co najmniej jeden rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki) w wieku od 10 do 17 lat z rodzinną hipercholesterolemią heterozygotyczną (n = 175), profil bezpieczeństwa i tolerancji w grupie leczonej produktem Simvastatin Pfizer był w zasadzie podobny do profilu w grupie otrzymującej placebo. Długotrwały wpływ na dojrzewanie fizyczne, intelektualne oraz seksualne jest nieznany. Obecnie, po jednym roku leczenia brak dostatecznych danych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Maksymalna przyj ęta dawka wynosiła 3,6 g. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia bez powikłań. W przypadku przedawkowania nie istnieje specyficzne leczenie. Zalecane jest wtedy leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA Kod ATC: C10A A01

Po podaniu doustnym symwastatyna, która jest nieaktywnym laktonem, jest hydrolizowana w wątrobie do odpowiedniego aktywnego beta-hydroksykwasu będącego silnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA (reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A). Enzym ten katalizuje konwersję HMG-CoA do mewalonianu, czyli wczesną reakcj ę i zarazem etap kontrolny biosyntezy cholesterolu.

Wykazano, że symwastatyna zmniejsza zarówno prawidłowe, jak i zwiększone stężenie cholesterolu LDL. LDL są wytwarzane z lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) i są przeważnie katabolizowane za pomocą receptora LDL o wysokim powinowactwie. Mechanizm zmniejszania stężenia cholesterolu LDL przez symwastatynę może być wynikiem zarówno zmniejszenia stężenia cholesterolu VLDL (VLDL-C), jak i indukcji receptora LDL, co prowadzi do zmniejszenia produkcji i zwiększonego katabolizmu LDL-C. Stężenie apolipoproteiny B również znacząco obniża się podczas leczenia symwastatyną. Ponadto, symwastatyna umiarkowanie zwiększa stężenie HDL-C i zmniejsza stężenie TG w osoczu. W wyniku tych zmian stosunek stężenia cholesterolu całkowitego do stężenia cholesterolu HDL oraz stężenia LDL-C do stężenia HDL-C zmniejsza się.

Duże ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca lub istniejąca choroba niedokrwienna serca W badaniu, które dotyczyło ochronnego wpływu na serce (Heart Protection Study (HPS)), oceniono efekty leczenia symwastatyną u 20 536 pacjentów (w wieku 40-80 lat), z hiperlipidemią lub bez, oraz z chorobą niedokrwienną serca, innymi chorobami tętnic zmniejszającymi przepływ krwi lub cukrzycą. W tym badaniu 10 269 pacjentów leczonych było symwastatyną w dawce 40 mg na dobę, a 10 267 pacjentów przyjmowało placebo przez okres badania wynoszący średnio 5 lat. Na początku badania u 6 793 pacjentów (33%) stężenie LDL-C wynosiło poniżej 116 mg/dl; u 5 063 pacjentów (25%) było pomiędzy 116 mg/dl a 135 mg/dl; a u 8 680 pacjentów (42%) stężenie LDL-C wynosiło powyżej 135 mg/dl.

Leczenie symwastatyną w dawce 40 mg na dobę w porównaniu do placebo znacząco zmniejszało ryzyko zgonu z powodu wszystkich przyczyn (1328 [12,9%] u pacjentów leczonych symwastatyną w porównaniu do 1507 [14,7%] u pacjentów przyjmujących placebo; p = 0,0003), co było spowodowane 18% zmniejszeniem ryzyka zgonów z przyczyn wieńcowych (587 [5,7%] w porównaniu do 707 [6,9%]; p = 0,0005; bezwzględne zmniejszenie ryzyka o 1,2%). Zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn innych niż dotyczące naczyń nie osiągnęło poziomu istotnego statystycznie. Symwastatyna zmniejszała także ryzyko poważnych incydentów wieńcowych (złożony punkt końcowy obejmujący zawał serca niezakończony zgonem lub zgon spowodowany chorobą wieńcową) o 27% (p < 0,0001). Symwastatyna zmniejszała konieczność wykonywania zabiegów rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (w tym pomostowania aortalno-wieńcowego lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej), rewaskularyzacji tętnic obwodowych oraz naczyń innych niż wieńcowe o odpowiednio 30% (p < 0,0001) i 16% (p = 0,006). Symwastatyna zmniejszała ryzyko udaru o 25% (p < 0,0001), a o 30% zmniejszała ryzyko udaru niedokrwiennego (p < 0,0001). Dodatkowo w obrębie podgrupy pacjentów z cukrzycą symwastatyna redukowała ryzyko wystąpienia powikłań ze strony dużych naczyń, włączając konieczność rewaskularyzacji tętnic obwodowych (chirurgia i angioplastyka), konieczność amputacji kończyn dolnych lub owrzodzenia kończyn dolnych o 21% (p = 0,0293). Proporcjonalne zmniejszenie częstości zdarzeń było podobne w każdej podgrupie badanych pacjentów, włączając w to osoby bez choroby niedokrwiennej serca ale z miażdżycą naczyń mózgowych lub tętnic obwodowych, kobiet i mężczyzn, chorych włączonych do badania w wieku poniżej i powyżej 70 lat, z nadciśnieniem lub bez, a szczególnie osoby ze stężeniem cholesterolu LDL poniżej 3,0 mmol/l w momencie włączenia do badania.

W badaniu 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) wpływ leczenia symwastatyną na całkowitą liczbę zgonów oceniano u 4 444 pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego między 212 mg/dl a 309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). W tym wieloośrodkowym randomizowanym badaniu przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo u pacjentów z dławicą piersiową lub przebytym zawałem serca stosowano leczenie dietą, standardowe leki oraz symwastatynę w dawce 20-40 mg na dobę (n = 2 221) lub placebo (n = 2 223) przez średnio 5,4 roku. Symwastatyna zmniejszała ryzyko zgonu o 30% (bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyniosło 3,3%). Ryzyko zgonu z przyczyn wieńcowych zmalało o 42% (bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyniosło 3,5%). Symwastatyna zmniejszała także ryzyko poważnych incydentów wieńcowych (zgon z powodu choroby wieńcowej oraz potwierdzony w trakcie hospitalizacji lub bezobjawowy zawał serca niezakończony zgonem) o 34%. Ponadto symwastatyna znacząco (o 28%) zmniejszała ryzyko śmiertelnych oraz niezakończonych zgonem zdarzeń mózgowo-naczyniowych (udar mózgu i przemijające ataki niedokrwienne). Nie wykazano statystycznie znamiennej różnicy w śmiertelności z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe w obu grupach.

W Badaniu Skuteczności Dodatkowej Redukcji Cholesterolu i Homocysteiny (The Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine; SEARCH) oceniano wpływ leczenia symwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu do dawki 20 mg (mediana 6,7 lat) na duże zdarzenia naczyniowe (MVEs; definiuje się jako choroba wieńcowa prowadząca do śmierci, niezakończony zgonem zawał serca, rewaskularyzacja wieńcowa, niezakończony zgonem lub śmiertelny udar, procedura obwodowej rewaskularyzacji) u 12 064 pacjentów z zawałem serca w wywiadzie. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania MVEs między 2 grupami; symwastatyna w dawce 20 mg (n = 1553; 25,7%) vs symwastatyna w dawce 80 mg (n = 1477; 24,5%), RR 0,94, 95%

CI: 0,88 do 1,01. Bezwzględna różnica w stężeniu cholesterolu LDL w obu grupach w trakcie badania wynosiła 0,35 ± 0,01 mmol/l. Profile bezpieczeństwa były podobne w obu grupach z wyjątkiem przypadków miopatii, która wynosiła około 1,0% w grupie symwastatyny w dawce 80 mg w porównaniu z 0,02% u pacjentów leczonych dawką 20 mg. Około połowa z tych przypadków miopatii pojawiła się w pierwszym roku leczenia. Częstość występowania miopatii podczas każdego kolejnego roku leczenia wynosiła około 0,1%.

Hipercholesterolemia pierwotna i hiperlipidemia mieszana

W badaniach porównujących skuteczność i bezpieczeństwo symwastatyny w dobowej dawce 10, 20, 40 i 80 mg u pacjentów z hipercholesterolemią, średnie obniżenie stężenia LDL-C wynosiło odpowiednio 30, 38, 41 i 47%. W badaniach z udziałem pacjentów z mieszaną hiperlipidemią, którzy przyjmowali symwastatynę w dawce 40 mg i 80 mg, mediana zmniejszenia stężenia trójglicerydów wynosiła odpowiednio 28 i 33% (placebo: 2%), a średni wzrost stężenia HDL-C odpowiednio 13 i 16% (placebo: 3%).

Badania kliniczne u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat)

W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, 175 pacjentów (99 chłopców w fazie II lub wyższej wg skali Tannera oraz 76 dziewcząt, będących, co najmniej jeden rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki) w wieku od 10 do 17 lat (średni wiek 14,1 lat) z rodzinną hipercholesterolemią heterozygotyczną (ang. heterozygous familial hypercholesterolaemia, heFH) randomizowano do otrzymywania przez 24 tygodnie symwastatyny lub placebo (badanie podstawowe). Kryterium włączenia do badania było wyjściowe stężenie LDL-C między 160 a 400 mg/dl oraz występowanie, u co najmniej jednego rodzica stężenia LDL-C > 189 mg/dl. Dawka symwastatyny (jednorazowo wieczorem) wynosiła 10 mg przez pierwsze 8 tygodni, 20 mg przez następne 8 tygodni oraz później 40 mg. W ciągu dodatkowego, trwającego 24 tygodnie czasu, 144 pacjentów wybranych do kontynuowania terapii otrzymywało symwastatynę w dawce 40 mg lub placebo.

Symwastatyna znacząco obniżała stężenia LDL-C, TG oraz Apo B w osoczu. Rezultaty z końca okresu dodatkowego w 48. tygodniu były porównywalne z tymi obserwowanymi w badaniu podstawowym.

Po 24 tygodniach leczenia, średnia wartość osiągniętego stężenia LDL-C wyniosła 124,9 mg/dl (zakres: 64,0-289,0 mg/dl) w grupie otrzymującej symwastatynę w dawce 40 mg w porównaniu z 207,8 mg/dl (zakres: 128,0-334,0 mg/dl) w grupie otrzymującej placebo.

Po 24 tygodniach leczenia symwastatyną (dawki zwiększane od 10, 20 do 40 mg na dobę w odstępach 8-tygodniowych), symwastatyna obniżyła średnie stężenie LDL-C o 36,8 % (placebo: wzrost o 1,1 % w stosunku do wartości wyjściowej), Apo B o 32,4 % (placebo: 0,5 %), a średnie stężenia TG o 7,9 % (placebo: 3,2 %) oraz zwiększyła średnie stężenia HDL-C o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Korzystny, długotrwały wpływ symwastatyny na zdarzenia sercowo-naczyniowe u dzieci z heFH jest nieznany.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności dawek powyżej 40 mg na dobę u dzieci z rodzinną hipercholesterolemią heterozygotyczną. Nie ustalono skuteczności długotrwałego leczenia symwastatyną w dzieciństwie w zmniejszaniu zachorowalności i umieralności w życiu dorosłym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Symwastatyna jest nieaktywnym laktonem, który w warunkach in vivo jest łatwo hydrolizowany do odpowiedniego beta-hydroksykwasu, silnego inhibitora reduktazy HMG-CoA. Hydroliza zachodzi głównie w wątrobie; hydroliza w ludzkim osoczu przebiega bardzo powoli.

Właściwości farmakokinetyczne oceniano u pacjentów dorosłych. Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących dzieci i młodzieży.

Wchłanianie

Symwastatyna jest bardzo dobrze wchłaniana u ludzi i podlega w znacznym stopniu efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Metabolizm wątrobowy zależy od przepływu krwi przez wątrobę. Wątroba jest głównym miejscem działania aktywnego metabolitu. Po podaniu doustnym symwastatyny do krążenia ogólnego dociera mniej niż 5% beta-hydroksykwasu podanej dawki. Maksymalne stężenie aktywnych inhibitorów w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin po podaniu symwastatyny. Jednoczesne spożywanie pokarmów nie wpływa na wchłanianie leku.

Farmakokinetyka dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych symwastatyny nie wykazuje kumulowania się leku po wielokrotnym podaniu.

Dystrybucja

Wiązanie się symwastatyny i jej aktywnych metabolitów z białkami wynosi > 95%.

Eliminacja

Symwastatyna jest substratem CYP3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5). Głównymi metabolitami symwastatyny w ludzkim osoczu są beta-hydroksykwas i cztery pozostałe aktywne metabolity. Po podaniu znakowanej symwastatyny u ludzi, w ciągu 96 godzin 13% aktywności promieniotwórczej wykrywano w moczu, a 60% w kale. Ilość wykryta w kale odpowiada ilości wchłoniętych metabolitów, które zostały wydalone z żółcią oraz lekowi niewchłoniętemu. Po podaniu dożylnym metabolitu beta-hydroksykwasu, jego okres półtrwania wynosił przeciętnie 1,9 godziny. Przeciętnie tylko 0,3% dawki podanej dożylnie było wydalane do moczu w postaci inhibitorów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W oparciu o konwencjonalne badania na zwierzętach dotyczące farmakodynamiki, toksyczności po podaniu dawki wielokrotnej, genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały występowania żadnego innego zagrożenia dla ludzi niż to wynikające z działania farmakologicznego leku. Zastosowanie maksymalnej tolerowanej dawki symwastatyny u szczurów i królików nie powodowało wad rozwojowych u płodów i nie miało wpływu na płodność, funkcje rozrodcze ani rozwój noworodków.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Butylohydroksyanizol (E320)

Kwas askorbowy (E300)

Kwas cytrynowy jednowodny (E330)

Celuloza mikrokrystaliczna (E460a)

Skrobia kukurydziana żelowana Laktoza jednowodna Magnezu stearynian (E470B)

Skład otoczki:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza (E463)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk (E553b)

Żelaza tlenek żółty (E172) - dla mocy: 5 mg, 10 mg, 20 mg

Żelaza tlenek czerwony (E172) - dla mocy: 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry PVC/PE/PVDC/aluminium po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Pfizer Europe, MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA/POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg:

17378

10 mg:

17379

20 mg:

17377

40 mg:

17375

80 mg:

17376

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.10.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.12.2012

17

Simvastatin Pfizer