+ iMeds.pl

Sindronat 400 mgUlotka Sindronat

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sindronat, 400 mg, kapsułki twarde

Dinatrii clodronas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Sindronat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sindronat

3.    Jak stosować Sindronat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sindronat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sindronat i w jakim celu się go stosuje

Sindronat należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami, które zmniejszają ubytek wapnia z kości. Substancją czynną leku Sindronat jest disodu klodronian.

Wskazania do stosowania:

Leczenie hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi) w chorobach nowotworowych. Leczenie osteolizy spowodowanej chorobą nowotworową.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sindronat Kiedy nie stosować leku Sindronat:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klodronian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest jednocześnie leczony innymi bisfosfonianami;

-    jeśli u pacjenta występuje krańcowa niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min)

-    u dzieci, u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sindronat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas leczenia lekiem Sindronat należy przyjmować odpowiednią ilość płynów.

Należy zachować ostrożność, stosując lek u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz: Jak stosować Sindronat).

U pacjentów z rozpoznanym rakiem leczonych według schematu złożonego z podawanych jednocześnie doustnych i dożylnych bisfosfonianów zgłaszano przypadki martwicy kości szczęki, zwykle związanej z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem szpiku kostnego). Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy.

Przed wdrożeniem leczenia bisfosfonianami u chorych ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy rozważyć wykonanie profilaktycznych zabiegów stomatologicznych, a podczas terapii z użyciem bisfosfonianów należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.

Wykonywanie chirurgicznych zabiegów stomatologicznych u pacjentów z martwicą kości szczęki powstałą podczas terapii bisfosfonianami może prowadzić do zaostrzenia tej jednostki chorobowej. Nie wiadomo, czy odstawienie bisfosfonianów zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających wykonania zabiegów stomatologicznych.

Podczas leczenia lekiem Sindronat należy systematycznie kontrolować wskaźniki czynności wątroby, morfologię krwi oraz stężenie fosforanów we krwi. Stężenie wapnia należy kontrolować nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Sindronat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie leku Sindronat z innymi bisfosfonianami.

Istnieją doniesienia o szkodliwym wpływie na nerki podczas jednoczesnego stosowania leku Sindronat i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), najczęściej diklofenaku.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas jednoczesnego stosowania leku Sindronat i antybiotyków z grupy aminoglikozydów, ponieważ zwiększa to ryzyko rozwoju hipokalcemii (niskiego stężenia wapnia we krwi).

Odnotowano zwiększenie stężenia fosforanu estramustyny w osoczu maksymalnie o 80% podczas jednoczesnego przyjmowania klodronianu z fosforanem estramustyny.

Klodronian źle rozpuszcza się w obecności jonów dwuwartościowych. Przyjmowanie leku Sindronat jednocześnie z pokarmami lub lekami zwierającymi jony dwuwartościowe, np. leki zobojętniające kwas żołądkowy lub preparaty żelaza, magnezu i wapnia, powoduje znaczne zmniejszenie biodostępności klodronianu.

Dzieci

Nie należy stosować leku Sindronat u dzieci, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci.

Stosowanie leku Sindronat u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych nie odnotowano szczególnych działań niepożądanych u chorych w wieku powyżej 65 lat.

Sindronat z jedzeniem i piciem

Sindronat należy przyjmować tylko na czczo, popijając wodą. Przez godzinę po przyjęciu leku nie należy nic jeść ani pić (oprócz wody), oraz przyjmować leków doustnych, ponieważ może to wpłynąć na wchłanianie leku Sindronat.

Nie należy przyjmować leku z mlekiem, posiłkami i lekami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe (magnez, żelazo), gdyż zaburzają one wchłanianie klodronianu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Sindronat u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Nie należy stosować leku Sindronat w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Sindronat na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Sindronat zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Sindronat

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalcana dawka leku Sindronat to 1600 mg na dobę.

Kapsułki leku Sindronat należy połykać w całości.

W przypadku stosowania większych dawek, część dawki ponad 1600 mg należy przyjąć oddzielnie (jako drugą dawkę), tak jak podano poniżej.

Jednorazową dawkę dobową oraz pierwszą dawkę (w przypadku dawki podzielonej) należy przyjąć na czczo, popijając szklanką wody. Nie należy nic jeść ani pić (oprócz wody), ani nie należy przyjmować innych leków doustnych przez godzinę po przyjęciu leku Sindronat.

W przypadku stosowania leku w dawkach podzielonych - dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć według zaleceń podanych powyżej. Drugą dawkę należy przyjąć pomiędzy posiłkami, co najmniej dwie godziny po i jedną godzinę przed jedzeniem lub piciem (oprócz wody) oraz zażywaniem innych leków doustnych.

Dawkowanie u pacjentów dorosłych z prawidłową czynnością nerek:

•    Leczenie hiperkalcemii (wysokiego stężenia wapnia we krwi) w chorobie nowotworowej. Dawkę początkową ustala się indywidualnie w zakresie od 2400 mg do 3200 mg na dobę.

W zależności od indywidualnej reakcji na leczenie dawkę można stopniowo zmniejszyć do 1600 mg na dobę, po osiągnięciu prawidłowego stężenia wapnia we krwi.

•    Leczenie osteolizy spowodowanej chorobą nowotworową.

W leczeniu doustnym zwiększonej resorpcji kostnej bez hiperkalcemii dawkowanie ustala się indywidualnie.

Zalecana dawka początkowa wynosi 1600 mg na dobę. W razie konieczności można ją zwiększyć, ale nie zaleca się stosowania dawki powyżej 3200 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek Sindronat należy stosować szczególnie ostrożnie, ponieważ klodronian jest wydalany głównie przez nerki.

Nie należy stosować długotrwale dawki większej niż 1600 mg na dobę.

W zależności od stopnia niewydolności nerek zalecane jest następujące zmniejszanie dawki:

•    niewydolność nerek lekka, klirens kreatyniny 50 do 80 ml/min - 1600 mg na dobę (nie zaleca się zmniejszenia dawki);

•    niewydolność nerek umiarkowana, klirens kreatyniny od 30 do 50 ml/min: 1200 mg na dobę;

•    niewydolność nerek ciężka, klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min: 800 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sindronat

Należy zastosować leczenie objawowe, zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz kontrolować czynność nerek i stężenie wapnia we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Sindronat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Sindronat

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać leczenia lekiem Sindronat bez porozumienia z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym, zwykle podczas stosowania dużych dawek leku, jest biegunka, zazwyczaj o niewielkim nasileniu.

Często występujące działania niepożądane: dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentów.

Rzadko występujące działania niepożądane: dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentów.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: małe stężenie wapnia we krwi (bez objawów).

Rzadko: małe stężenie wapnia we krwi (z objawami), zwiększone stężenie hormonu przytarczyc (hormonu niewielkich gruczołów znajdujących się przy gruczole tarczowym) we krwi, związane ze zmniejszonym stężeniem wapnia we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (u pacjentów z przerzutami nowotworowymi, może również wynikać z przerzutów w wątrobie i kościach).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności, wymioty (zwykle łagodne).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz (grupa enzymów wątrobowych) zwykle w zakresie wartości prawidłowych.

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz do wartości dwukrotnie wyższych niż wartości prawidłowe, bez współistniejących zaburzeń czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcja nadwrażliwości przebiegająca jako reakcja skórna.

Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu leku do obrotu

•    Zaburzenia oka

Zgłaszano przypadki zapalenia błony naczyniowej oka. W przypadku innych leków z grupy bisfosfonianów zgłaszano następujące zdarzenia: zapalenie spojówek, zapalenie nadtwardówki i zapalenie twardówki. Zapalenie spojówek odnotowano tylko u jednego pacjenta leczonego jednocześnie innym lekiem z grupy bisfosfonianów. Dotychczas nie zgłoszono przypadków zapalenia nadtwardówki i zapalenia twardówki u pacjentów leczonych klodronianem (działanie niepożądane leków z grupy bisfosfonianów).

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia czynności oddechowej u pacjentów z astmą aspirynową, reakcje nadwrażliwości przebiegające jako zaburzenia oddychania.

•    Zaburzenie nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu i białkomocz). Zgłaszano pojedyncze przypadki niewydolności nerek w rzadkich przypadkach prowadzące do zgonu, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, najczęściej diklofenaku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często zgłaszano silne bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Zgłaszano pojedyncze przypadki martwicy kości szczęki, głównie u pacjentów wcześniej leczonych aminobisfosfonianami, takimi jak zoledronian i pamidronian.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sindronat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Sindronat po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, etykiecie butelki i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sindronat

-    Substancj ą czynną leku jest disodu klodronian w postaci disodu klodronianu czterowodnego.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, glicerolu dipalmitynostearynian (typ I), krzemionka koloidalna bezwodna.

Wieczko kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna

Część dolna kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol n-butylowy, etanol, lecytyna sojowa.

Jak wygląda lek Sindronat i co zawiera opakowanie

Kapsułka twarda.

Żelatynowe, dwuczęściowe kapsułki, rozmiar 1; wieczko zielone z czarnym nadrukiem „Sindronat”, część dolna biała z czarnym nadrukiem „400 mg”.

Wielkości opakowań:

-    100 kapsułek w butelce z ciemnego szkła zamkniętej zakrętką z HDPE i w tekturowym pudełku.

-    30, 100 lub 120 kapsułek w blistrach z folii PVC/Aluminium i w tekturowych pudełkach.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

S.C. Sindan - Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Ave.

011171 Bucharest 1 Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Sindronat

Charakterystyka Sindronat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sindronat, 400 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kapsułka zawiera 400 mg disodu klodronianu (Dinatrii clodronas) w postaci disodu klodronianu czterowodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

Kapsułki twarde żelatynowe, dwuczęściowe, rozmiar 1; wieczko zielone z czarnym nadrukiem „Sindronat”, część dolna biała z czarnym nadrukiem „400 mg”. Wewnątrz kapsułki biały proszek, częściowo granulowany.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie hiperkalcemii w chorobach nowotworowych.

Leczenie osteolizy spowodowanej chorobą nowotworową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Klodronian jest wydalany głównie przez nerki, dlatego w czasie leczenia należy zapewnić właściwą podaż płynów.

Stosowanie u dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów. W badaniach klinicznych brali udział pacjenci w wieku powyżej 65 lat i nie odnotowano występowania działań niepożądanych specyficznych dla tej grupy pacjentów.

Sposób podawania

Podanie doustne. Kapsułki należy połykać w całości.

Zalecana dawka jednorazowa wynosi 1600 mg na dobę. W przypadku stosowania większych dawek, część dawki ponad 1600 mg należy przyjąć oddzielnie (jako drugą dawkę), tak jak podano poniżej. Jednorazową dawkę dobową oraz pierwszą dawkę (w przypadku dawki podzielonej) należy przyjąć na czczo, popijając szklanką wody. Nie należy nic jeść ani pić (oprócz zwykłej wody), ani nie należy przyjmować innych leków doustnych przez godzinę po przyjęciu produktu leczniczego.

W przypadku stosowania produktu leczniczego w dawkach podzielonych - dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć według zaleceń podanych powyżej. Drugą dawkę należy przyjąć pomiędzy posiłkami, co najmniej dwie godziny po i jedną godzinę przed jedzeniem lub piciem (oprócz zwykłej wody), oraz zażywaniem innych leków doustnych.

Nie należy przyjmować klodronianu razem z mlekiem, posiłkami i lekami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, gdyż zaburzają one wchłanianie klodronianu.

Dawkowanie u dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek:

Leczenie hiperkalcemii w chorobie nowotworowej.

W leczeniu hiperkalcemii w chorobie nowotworowej zaleca się podawanie klodronianu w infuzji dożylnej. Jeżeli jednak stosuje się leczenie doustne, najwyższa dawka początkowa wynosi 2400 mg lub 3200 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji na leczenie dawkę można stopniowo zmniejszyć do 1600 mg na dobę, w celu utrzymania prawidłowego stężenia wapnia.

Leczenie osteolizy spowodowanej chorobą nowotworową.

W leczeniu doustnym zwiększonej resorpcji kostnej bez hiperkalcemii, dawkowanie ustala się indywidualnie.

Zalecana dawka początkowa wynosi 1600 mg na dobę. W przypadku klinicznej konieczności, dawkę można zwiększyć, ale nie zaleca się stosowania dawki ponad 3200 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Klodronian jest wydalany głównie przez nerki. Dlatego też należy go stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek; nie należy długotrwale stosować dawki większej niż 1600 mg na dobę.

W zależności od wartości klirensu kreatyniny zalecane jest następujące zmniejszenie dawki:

Stopień niewydolności nerek

Klirens kreatyniny, ml/min

Dawka

Lekka

50 do 80 ml/min

1600 mg na dobę (nie zaleca się zmniejszania dawki)

Umiarkowana

30 do 50 ml/min

1200 mg na dobę

Ciężka*

<30 ml/min

800 mg na dobę


* Brak dostępnych danych farmakokinetycznych dla doustnego podawania klodronianiu u pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. W takich przypadkach należy unikać stosowania tego produktu leczniczego, z wyjątkiem krótkotrwałego podawania w przypadku niewydolności nerek wyłącznie funkcjonalnej , spowodowanej podwyższonym stężeniem wapnia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne leczenie innymi bisfosfonianami.

Krańcowa niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania klodronianu należy przyjmować odpowiednią ilość płynów. Jest to szczególnie istotne, jeśli klodronian jest stosowany w postaci wlewu dożylnego oraz u pacjentów z hiperkalcemią lub niewydolnością nerek.

Czynność nerek i wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas leczenia należy monitorować czynność nerek poprzez oznaczenie stężenia kreatyniny, wapnia i fosforanów w surowicy.

Należy zachować ostrożność, stosując klodronian u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

W badaniach klinicznych występowały bezobjawowe, odwracalne zwiększenia aktywności transaminaz bez zmian w innych badaniach czynności wątroby. Zaleca się monitorowanie aktywności transaminaz w surowicy (patrz także punkt 4.8).

Martwica kości szczęki

Wśród pacjentów z rozpoznanym rakiem, leczonych zarówno według schematów zawierających bisfosfoniany podawane dożylnie jak i doustnie, zgłaszano przypadki martwicy kości szczęki, zwykle związanej z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem szpiku kostnego). Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy.

Przed wdrożeniem leczenia bisfosfonianami u chorych ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy rozważyć wykonanie profilaktycznych zabiegów stomatologicznych, a podczas terapii z użyciem bisfosfonianów należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.

Wykonywanie chirurgicznych zabiegów stomatologicznych u pacjentów z martwicą kości szczęki powstałą podczas leczenia bisfosfonianami, może prowadzić do zaostrzenia tej jednostki chorobowej. Nie wiadomo, czy odstawienie bisfosfonianów zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających wykonania zabiegów stomatologicznych.

Podstawą do ustalenia planu leczenia u każdego pacjenta powinna być ocena kliniczna dokonana przez lekarza w oparciu o indywidualną ocenę korzyści/ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka, u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien zostać zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie klodronianu z innymi bisfosfonianami jest przeciwwskazane.

Istnieją doniesienia o wystąpieniu zaburzeń czynności nerek związanych z jednoczesnym stosowaniem klodronianu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), najczęściej diklofenaku.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas jednoczesnego stosowania klodronianu i antybiotyków z grupy aminoglikozydów, ponieważ zwiększa to ryzyko rozwoju hipokalcemii.

Odnotowano zwiększenie stężenia fosforanu estramustyny w osoczu, maksymalnie o 80%, podczas jednoczesnego przyjmowania klodronianu z fosforanem estramustyny.

Klodronian źle rozpuszcza się w obecności jonów dwuwartościowych. Nie należy przyjmować produktu leczniczego jednocześnie z pokarmami lub lekami zawierającymi jony dwuwartościowe (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy lub preparaty żelaza).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność:

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, klodronian nie powodował uszkodzenia płodu, jednak wysokie dawki powodowały zmniejszenie płodności u samców.

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu klodronianu na płodność u ludzi. Stosowanie klodronianu podczas ciąży i karmienia piersią, patrz poniżej.

Ciąża:

Chociaż badania prowadzone u zwierząt potwierdziły, że klodronian przenika przez barierę krew-łożysko, nadal nie wiadomo, czy przenika on do krążenia płodowego u ludzi. Co więcej, nie wiadomo również, czy klodronian może powodować uszkodzenie płodu i czy wpływa na płodność u ludzi. Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania klodronianu u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania klodronianu u kobiet w ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy klodronian przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowląt karmionych piersią. Podczas leczenia klodronianem należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ klodronianu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest biegunka, zwykle o niewielkim nasileniu, występująca zazwyczaj po zastosowaniu dużych dawek produktu leczniczego.

Wymienione działania niepożądane mogą wystąpić zarówno podczas leczenia doustnego jak i dożylnego, jedynie częstość działań niepożądanych może się różnić.

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bezobjawowa hipokalcemia

Objawowa hipokalcemia. Zwiększone stężenie hormonu przytarczyc we krwi związane ze zmniejszonym stężeniem wapnia we krwi.

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi*.

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka** Nudności** Wymioty* *

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz - zwykle w zakresie wartości prawidłowych.

Zwiększenie aktywności aminotransferaz dwukrotnie powyżej normy bez współistniejących zaburzeń

czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki

Reakcja nadwrażliwości

podskórnej

przebiegająca jako reakcja skórna.

* u pacjentów z chorobą przerzutową może również wynikać z przerzutów do wątroby i kości ** zwykle łagodne

Do opisania każdego działania i jego objawów oraz towarzyszących chorób użyto odpowiedniej nomenklatury, zgodnie ze słownikiem terminologii medycznej MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities).

Działania niepożądane, które opisano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu Zaburzenia oka

Po wprowadzeniu klodronianu do obrotu zgłaszano przypadki zapalenia błony naczyniowej oka.

W przypadku innych leków z grupy bisfosfonianów zgłaszano następujące zdarzenia: zapalenie spojówek, zapalenie nadtwardówki i zapalenie twardówki. Zapalenie spojówek odnotowano tylko u jednego pacjenta leczonego jednocześnie innym lekiem z grupy bisfosfonianów. Dotychczas nie zgłoszono przypadków zapalenia nadtwardówki i zapalenia twardówki u pacjentów leczonych klodronianem (działanie niepożądane leków z grupy bisfosfonianów).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zaburzenia czynności oddechowej u pacjentów z astmą aspirynową, reakcje nadwrażliwości przebiegające jako zaburzenia oddychania.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu i białkomocz), ciężkie uszkodzenie nerek. Zgłaszano pojedyncze przypadki niewydolności nerek, w rzadkich przypadkach prowadzące do zgonu, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, najczęściej diklofenaku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zgłaszano pojedyncze przypadki martwicy kości szczęki, głównie u pacjentów wcześniej leczonych aminobisfosfonianami, takimi jak zoledronian i pamidronian (patrz punkt. 4.4).

U pacjentów przyjmujących klodronian występowały silne bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Zgłoszenia te nie były częste, a w badaniach randomizowanych, kontrolowanych placebo - bez widocznych znacznych różnic miedzy pacjentami, którym podawano placebo a pacjentami leczonymi klodronianem. Różnorodne objawy ujawniały się od kilku dni do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia klodronianem.

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do grupy bisfosfonianów).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Zgłaszano zwiększenie stężenia kreatyniny oraz zaburzenia czynności nerek po dożylnym podaniu dużych dawek klodronianu. Zgłoszono jeden przypadek całkowitej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby po przypadkowym połknięciu 20 000 mg (50 x 400 mg) klodronianu.

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz kontrolować czynność nerek i stężenie wapnia we krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach układu kostnego; leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; bisfosfoniany; kwas klodronowy, kod ATC: M05B A02

Klodronian należy do grupy bisfosfonianów i jest analogiem naturalnych pirofosforanów. Bisfosfoniany mają silne powinowactwo do tkanek zmineralizowanych, takich jak kości. In vitro hamują wytrącanie fosforanu wapnia, blokując jego przemianę do hydroksyapatytu, hamują łączenie się kryształów apatytów w większe kompleksy i spowalniają ich rozpuszczanie.

Najważniejszym mechanizmem działania klodronianu jest hamujący wpływ na resorpcję kości. Jest kilka mechanizmów hamowania resorpcji kości przez klodronian. U rosnących szczurów zahamowanie resorpcji kości po podaniu dużych dawek klodronianu powoduje wydłużenie metafazy podziału komórkowego w kościach długich.

U szczurów z usuniętymi jajnikami resorpcja kości hamowana jest małą dawką, 3 mg/kg mc., podawaną podskórnie raz w tygodniu.

W dawkach farmakologicznych klodronian zapobiega osłabieniu wytrzymałości kości i nie wpływa na ich mineralizację. Klodronian hamuje również resorpcję kości w eksperymentalnej osteodystrofii nerkowej.

Właściwości hamowania resorpcji kości u ludzi zostały potwierdzone badaniami histologicznymi, kinetycznymi i biochemicznymi. Dokładny mechanizm hamowania resorpcji kości nie jest do końca poznany.

Klodronian hamuje aktywność osteoklastów, zmniejsza stężenie wapnia w surowicy oraz wydalanie z moczem wapnia i hydroksyproliny. Podczas stosowania klodronianu w dawce hamującej resorpcję kości nie obserwowano zaburzeń prawidłowej mineralizacji kości.

W przypadku raka piersi klodronian hamuje utratę masy kostnej w szyjce kości udowej i odcinku lędźwiowym kręgosłupa u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.

U pacjentów z rakiem piersi i szpiczakiem mnogim zmniejsza ryzyko złamania kości. W pierwotnym raku piersi, klodronian zmniejsza częstość występowania przerzutów do kości. W badaniach klinicznych u tych pacjentów, oceniając wpływ klodronianu na zmniejszenie częstości występowania przerzutów do kości, stwierdzono, że zmniejsza on również liczbę zgonów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie klodronianu z żołądka i jelit, podobnie jak innych bisfosfonianów, jest małe i wynosi około 2% oraz nie jest zależne od podanej dawki. Wchłanianie jest szybkie, maksymalne stężenie w surowicy po podaniu pojedynczej dawki osiągane jest po 30 minutach. Ze względu na silne powinowactwo do wapnia i innych dwuwartościowych kationów, wchłanianie w obecności pokarmu i leków zawierających kationy dwuwartościowe jest znacznie zmniejszone. Dodatkowo, potwierdzono znaczne indywidualne różnice we wchłanianiu klodronianu z przewodu pokarmowego. Pomimo dużych różnic we wchłanianiu, całkowita ekspozycja organizmu na klodronian w czasie długotrwałego leczenia pozostaje stała.

Wiązanie klodronianu z białkami osocza wynosi ok. 30%. Średnia objętość dystrybucji wynosi od 20 l do 50 l. Eliminacja klodronianu z surowicy charakteryzuje się dwiema wyraźnie odgraniczonymi fazami: faza dystrybucji z okresem półtrwania ok. 2 godzin i faza eliminacji, która jest bardzo wolna ze względu na silne powinowactwo klodronianu do kości. Klodronian jest wydalany głównie przez nerki. Około 80% wchłoniętego klodronianu wydala się w moczu przez kilka dni.

Substancja wbudowana w kości (około 20% wchłoniętej dawki) jest eliminowana bardzo powoli. Szybkość eliminacji zależy od szybkości odbudowy kości. Całkowity klirens systemowy wynosi około 110 ml/min, klirens nerkowy stanowi 75% klirensu osoczowego.

Nie wykryto metabolitów klodronianu. Ze względu na wpływ klodronianu na kości, niejasna jest zależność pomiędzy jego stężeniem w surowicy lub krwi, a skutecznością i bezpieczeństwem stosowania. Podanie dużej dawki dożylnie w leczeniu hiperkalcemii w przebiegu nowotworu wydaje się być bardziej skuteczne. Oprócz niewydolności nerek, która zmniejsza klirens nerkowy klodronianu, nie są znane inne czynniki, takie jak wiek, metabolizm leków lub patologie kliniczne, które mają wpływ na jego farmakokinetykę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania doświadczalne prowadzone u myszy i szczurów z podawaniem pojedynczej dawki pozwoliły na określenie następujących wartości DL50:

DL50

Myszy

Szczury

(mg/kg)

Samce

Samice

Samce

Samice

Podanie doustne

>2000

>2000

1635

1798

Podanie dożylne

238

236

65

-

U myszy i szczurów kliniczne objawy ostrego zatrucia były wyrażone zmniejszoną ruchliwością, drgawkami, utratą przytomności i bezdechem. U świnek morskich dożylne podanie 300 mg/kg było toksyczne po dwóch - trzech dawkach, prawdopodobnie w przebiegu hipokalcemii. Badania toksykologiczne z podawaniem dawek powtarzanych prowadzono u świnek morskich i szczurów od 2 tygodni do 12 miesięcy. W tych badaniach zanotowano kilka padnięć zwierząt. Dożylne podanie prowadziło do śmierci u szczurów po dawce dobowej 175 mg/kg i 200 mg/kg po 1-7 dniach. U świnek morskich dożylna dobowa dawka 200 mg/kg powodowała przed śmiercią wymioty i ogólne osłabienie. Nie stwierdzono padnięć świnek morskich w badaniach po podawaniu doustnym dawek100-450 mg/kg.

Badano wpływ klodronianu na następujące narządy (obserwowane zmiany opisano w nawiasach): kości (stwardnienie odpowiednie do farmakologicznego działania klodronianu), przewód pokarmowy (podrażnienie), krew (limfopenia, zaburzenia krzepnięcia krwi), nerki (białkomocz, poszerzenie cewek nerkowych), wątroba (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

W badaniach na zwierzętach klodronian nie wykazywał działania uszkadzającego płód, ale duże dawki zmniejszały płodność samic. Klodronian nie ma działania genotoksycznego; w badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Glicerolu dipalmitynostearynian (typ I)

Krzemionka koloidalna bezwodna

Wieczko

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Żelaza tlenek żółty (E 172)_

Żelatyna

Cześć dolna

Tytanu dwutlenek (E 171) Żelatyna

Tusz do nadruku Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Alkohol n-butylowy Etanol

Lecytyna sojowa

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z ciemnego szkła z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku 100 kapsułek

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku 30, 100 lub 120 kapsułek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9535

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.08.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Sindronat