+ iMeds.pl

Sinebriv 10 mg/mlUlotka Sinebriv

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Sinebriv, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sinebriv i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinebriv

3.    Jak stosować lek Sinebriv

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sinebriv

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sinebriv i w jakim celu się go stosuje

Sinebriv zawiera substancję czynną paracetamol, lek przeciwbólowy (łagodzi ból) i lek przeciwgorączkowy (obniża gorączkę). Lek ten podaje się w infuzji dożylnej bezpośrednio do żyły. Lek stosowany jest:

-    w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym

-    w krótkotrwałym leczeniu gorączki.

Fiolka o objętości 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u urodzonych o czasie noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała poniżej 33 kg.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinebriv Kiedy nie stosować leku Sinebriv

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propacetamol (inny lek przeciwbólowy podobny do paracetamolu)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnego (podawanego do ust), jeżeli tylko jest to możliwe

-    należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol (patrz punkt 2 „Sinebriv a inne leki”)

-    może być konieczne dostosowanie dawkowania, jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej przypadków dotyczy pacjenta:

-    choroba wątroby lub nerek

-    nadużywanie alkoholu

-    problemy z odżywianiem (niedożywienie)

-    odwodnienie.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.

Sinebriv a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek ten zawiera paracetamol. Pacjent musi to uwzględnić, jeśli stosuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol, tak aby nie przekroczyć zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Sinebriv”). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol.

Jest to bardzo ważne, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków. Działanie tych leków i leku Sinebriv może kolidować ze sobą:

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej): może być konieczna mniejsza dawka paracetamolu

-    salicylamid (lek przeciwzapalny)

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna, acenokumarol). Może okazać się konieczne kontrolowanie działania leku przeciwzakrzepowego.

Sinebriv z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy ograniczyć spożywanie alkoholu podczas stosowania tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lekarz musi ocenić czy leczenie tym lekiem podczas ciąży jest wskazane.

Karmienie piersią

Lek Sinebriv może być stosowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sinebriv nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sinebriv zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Sinebriv

Fiolka o objętości 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u urodzonych o czasie noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała poniżej 33 kg.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała

Podawana dawka

Objętość do

Maksymalna

Maksymalna dawka

pacjenta

podania

całkowita objętość pojedynczej dawki Sinebriv

dobowa**

(roztwór 10 mg/ml) obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33 kg mc.

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., nie przekraczać 2 g

>33 kg i <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc, nie przekraczać 3 g

>50 kg

z dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg bez

dodatkowych

czynników

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Wcześniaki: brak danych dotyczących '

bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności u


wcześniaków (patrz punkt 5.2).

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem leku wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa miedzy każdym podaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (stan w którym nerki nie funkcjonują prawidłowo):

-    Lekarz może dostosować dawkę.

-    Należy ustalić odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy dwoma podaniami.

W przypadku choroby wątroby, nadużywania alkoholu, odwodnienia lub problemów z odżywianiem:

-    Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3 g.

Sposób podawania:


RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu leku, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.


Do stosowania dożylnego.

Lek ten podaje się w powolnej infuzji (wlewie kroplowym) do żyły przez ponad 15 minut. Ścisła obserwacja jest konieczna przed końcem infuzji.


Pacjenci o masie ciała <10 kg:

•    Ze względu na małą objętość leku podawaną w tej grupie pacjentów, nie należy podłączać szklanej fiolki z lekiem Sinebriv bezpośrednio do zestawu do infuzji.

•    Należy pobrać odpowiednią objętość leku z fiolki i rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy w stosunku nie większym niż jeden do dziesięciu (jedna objętość leku Sinebriv i dziewięć objętości rozcieńczalnika), podawać przez 15 minut.

•    Do odmierzenia dawki odpowiedniej do masy ciała dziecka i potrzebnej objętości należy używać strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Nie należy podawać pojedynczej dawki większej niż 7,5 ml.

•    Osoba podająca produkt leczniczy powinna zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania zamieszczonymi w drukach informacyjnych leku.

W przypadku fiolek o pojemności 50 ml i 100 ml, korek powinien być przekłuty pionowo w zaznaczonym miejscu, użyciem igły o średnicy 0,8 mm (21G).

Fiolka 50 ml:

Zawartość fiolki 50 ml leku Sinebriv można także rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy w stosunku nie większym niż jeden do dziesięciu (jedna objętość leku Sinebriv i dziewięć objętości rozcieńczalnika).

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sinebriv

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent otrzyma zbyt dużo leku Sinebriv, nawet, jeśli czuje się dobrze. Istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. W przypadku przedawkowania leku, zazwyczaj objawy występują w ciągu 24 godzin. Objawy te obejmują nudności (mdłości), wymioty, brak łaknienia, bladość skóry i ból brzucha.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000pacjentów):

Mogą wystąpić następujące działania:

-    spadek ciśnienia tętniczego krwi

-    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych: nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych stwierdzona w badaniach krwi; konieczne może być regularne badanie krwi

-    ogólne złe samopoczucie i wyczerpanie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą mniej niż u 1 na 10 000pacjentów): Mogą wystąpić następujące działania:

-    ciężka wysypka skórna lub reakcja alergiczna. Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza.

W pojedynczych przypadkach obserwowano inne zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi, które wymagały regularnego badania krwi: może wystąpić nieprawidłowo mała ilość niektórych typów komórek krwi (płytki krwi, białe krwinki), co może prowadzić do krwawienia z nosa lub dziąseł. W przypadku wystąpienia takiego działania należy zawiadomić lekarza.

Zgłaszano przypadki rumienia, zaczerwienienia skóry, swędzenia i nieprawidłowo szybkiego bicia serca.

Zgłaszano przypadki bólu i pieczenia w miejscu wstrzyknięcia.

Zgłaszane były bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sinebriv

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Fiolki 50 ml po rozcieńczeniu roztworem chlorku sodu o stężeniu 0,9% lub roztworem glukozy o stężeniu 5% nie przechowywać dłużej niż 4 godziny (włączając czas infuzji). Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Tylko do jednorazowego użycia. Ten lek powinien być zużyty niezwłocznie po otwarciu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.

Przed podaniem lek należy poddać ocenie wzrokowej. Nie należy stosować leku Sinebriv w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek cząstek stałych i zmiany zabarwienia roztworu. Są to widoczne oznaki zepsucia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sinebriv

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden ml zawiera 10 mg paracetamolu.

Każda fiolka 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu.

Każda fiolka 100 ml zawiera 1 000 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, disodu fosforan dwuwodny, cysteiny chlorowodorek jednowodny, sodu wodorotlenek 4% (do ustalenia pH), kwas solny 37% (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Sinebriv i co zawiera opakowanie

Fiolki: 50 ml i 100 ml.

Lek Sinebriv jest roztworem do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty, lekko żółtawy i umieszczony jest w bezbarwnej fiolce szklanej, zamykanej gumowym korkiem i zabezpieczonej aluminiowym wieczkiem.

Fiolki zapakowane są w pudełko tekturowe. Każde pudełko zawiera:

50 ml: 10 fiolek

100 ml: 1, 10 lub 12 fiolek.

W Polsce dostępne są opakowania wielkości 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

S.M. FARMACEUTICI SRL Zona industriale 85050 TITO - POTENZA Włochy

Actavis Nordic A/S 0rnegàrdsvej 16 2820 Gentofte Dania

Neogen Developments N.V. Square Marie Curie 50 Anderlecht, 1070 Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz o jego nazwach w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

6

Sinebriv

Charakterystyka Sinebriv

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sinebriv, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml zawiera 10 mg paracetamolu (Paracetamolum). Jedna fiolka 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu.

Jedna fiolka 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód 0,076 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty, lekko żółtawy i wolny od cząstek stałych. pH    5,5

Osmolarność    295 mOsm/l

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Sinebriv jest wskazany do krótkotrwałego leczenia bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym i do krótkotrwałego leczenia gorączki, jeżeli podanie leku drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u urodzonych o czasie noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała poniżej 33 kg.

Fiolka o objętości 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz tabela dawkowania poniżej).

Masa ciała pacjenta

Podawana dawka

Objętość d o podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki Sinebriv (roztwór 10 mg/ml), obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

Maksymalna dawka dobowa**

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33 kg mc.

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., nie przekraczać 2 g

>33 kg i <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie przekraczać 3 g

>50 kg

z dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg bez

dodatkowych

czynników

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Wcześniaki: brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności u wcześniaków (patrz punkt 5.2).

**Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych produktów.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego wynosi co najmniej 4 godziny. Minimalna przerwa miedzy każdym podaniem produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Ciężka niewydolność nerek

Zaleca się, aby podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) zwiększyć minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem produktu leczniczego do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekle niedożywionych (niskie rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnionych:

- Nie wolno przekroczyć maksymalnej dawki 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania Sinebriv w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu produktu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.

Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka.

Wypisując recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml.

Należy zadbać, aby dawka była odmierzona i podana poprawnie._


Roztwór paracetamolu podaje się w 15 minutowej infuzji dożylnej.

Pacjenci o masie ciała <10 kg:

•    Ze względu na małe objętości produktu leczniczego podawane w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem leczniczym Sinebriv bezpośrednio do zestawu do infuzji.

•    Należy pobrać odpowiednią objętość produktu leczniczego z fiolki lub worka i rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, nie więcej niż dziesięciokrotnie (jedna część objętościowa produktu leczniczego Sinebriv i dziewięć części objętościowych rozcieńczalnika), podawać przez 15 minut.

•    Do odmierzenia dawki odpowiedniej do masy ciała dziecka należy użyć strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Nie należy podawać pojedynczej dawki o objętości większej niż 7,5 ml.

•    Osoba podająca produkt leczniczy powinna zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania, zamieszczonymi w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

W celu pobrania roztworu należy przekłuć pionowo korek w zaznaczonym miejscu, z użyciem igły o średnicy 0,8 mm (21G).

Fiolka 50 ml

Produkt leczniczy Sinebriv w fiolkach 50 ml można również rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, nie więcej niż dziesięciokrotnie (jedna część objętościowa produktu leczniczego Sinebriv i dziewięć części objętościowych rozcieńczalnika). W tym przypadku, należy podać rozcieńczony roztwór w ciągu 4 godzin po jego przygotowaniu (włączając czas infuzji).

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji w fiolkach szklanych, należy pamiętać o uważnym monitorowaniu zwłaszcza końcowej fazy infuzji, bez względu na drogę podania. Kontrolowanie końcowej fazy infuzji dotyczy zwłaszcza infuzji podawanych przez wkłucie centralne, w celu uniknięcia zatoru powietrznego.

4.3    Przeciwwskazania

Sinebriv jest przeciwwskazany:

-    w przypadku nadwrażliwości na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta (patrz punkt 4.2).


Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia przeciwbólowego tak długo jak podawanie leków tą drogą jest możliwe.

Aby uniknąć ryzyka przedawkowania produktu, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane produkty nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Dawki większe niż te zalecane niosą ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym: piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4 - 6 dniach od podania. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak w przypadku podawania wszystkich roztworów do infuzji w szklanych fiolkach, konieczne jest dokładne monitorowanie szczególnie pod koniec infuzji (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności podczas stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu w przypadku:

-    niewydolności wątroby

-    ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.2 i 5.2)

-    przewlekłej choroby alkoholowej

-    pacjentów przewlekle niedożywionych (niskie rezerwy glutationu w wątrobie)

-    odwodnienia.

4.5    Interakcje z innymi produktami    leczniczymi i inne    rodzaje interakcji

-    Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu.

-    Salicylamid może wydłużać okres    półtrwania tV2 paracetamolu.

-    Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących aktywność enzymów (patrz punkt 4.9).

-    Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę, przez co najmniej 4 dni) z doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR (ang. International Normalized Ratio - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego).

W takim przypadku, zaleca się uważne kontrolowanie wartości INR zarówno podczas jednoczesnego stosowania jak również przez jeden tydzień po odstawieniu paracetamolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania kliniczne dotyczące dożylnego podawania paracetamolu u kobiet w ciąży są ograniczone.

Jednakże wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych w ciąży ani też na wpływ na zdrowie płodu czy noworodka.

Prospektywne dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych.

Badania wpływu na reprodukcję u zwierząt dotyczące stosowania dożylnego paracetamolu w nie były prowadzone. Niemniej jednak badania dotyczące stosowania doustnego, nie wykazały teratogennego lub toksycznego działania na płód.

Pomimo tego Sinebriv powinien być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W takim przypadku, należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu dawkowania.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W rezultacie, produkt Sinebriv w dawkach leczniczych może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane występują rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000). Zostały one opisane poniżej:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia

Zaburzenia serca

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

Reakcja nadwrażliwości

W trakcie badań klinicznych często zgłaszane były działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia (ból i pieczenie).

Zgłaszane były bardzo rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego i wymagały przerwania stosowania leku.

Zgłaszano przypadki rumienia, zaczerwienienia, świądu i tachykardii. Zgłaszane były bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Występuje ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłej choroby alkoholowej, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i pacjentów przyjmujących induktory enzymów. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość i ból brzucha. W przypadku przedawkowania paracetamolu należy niezwłocznie wdrożyć postępowanie ratunkowe, nawet jeżeli nie występują objawy.

Przedawkowanie (7,5 g lub więcej paracetamolu w pojedynczej dawce u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci) powoduje cytolizę wątroby, która prawdopodobnie spowoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę, w następstwie niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, co w rezultacie może doprowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększone stężenie bilirubiny równocześnie ze zmniejszeniem stężeń protrombiny, co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle początkowo po 2 dniach i osiągają maksimum po 4 do 6 dniach.

Postępowanie ratunkowe

-    Niezwłoczna hospitalizacja.

-    Przed rozpoczęciem leczenia po przedawkowaniu, należy jak najszybciej pobrać próbki krwi w celu określenia stężenia paracetamolu w osoczu krwi.

-    Leczenie obejmuje podanie antidotum, N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem 10 godzin po przyjęciu. NAC może jednak dawać pewnego stopnia ochronę nawet po 10 godzinach, ale w takim przypadku zastosowane leczenie jest przedłużone.

-    Leczenie objawowe.

-    Badania czynności wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków, aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczny przeszczep wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe - anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony; może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Paracetamol zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny i trwa zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

Paracetamol obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podawania, a działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się co najmniej przez 6 godzin.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

Wchłanianie

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po podaniu jednorazowym oraz wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu po podaniu we wlewie 500 mg i 1 g paracetamolu jest podobna do obserwowanej po podaniu we wlewie 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu). Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu krwi (Cmax), obserwowane po zakończeniu 15 minutowego wlewu dożylnego 500 mg i 1 g paracetamolu, wynosi odpowiednio około 15 ^g/ml i 30 ^g/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

Paracetamol w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi.

Po wlewie 1 g paracetamolu, obserwowano znaczne jego stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym (około 1,5 ^g/ml) począwszy od 20 minuty po infuzji.

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w przebiegu dwóch dróg metabolicznych: poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i sprzęganie z kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż lecznicze. Niewielka część dawki paracetamolu (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 i prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina), który w normalnych warunkach stosowania ulega szybkiej detoksykacji pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po uprzednim sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. W przypadku jednak znacznego przedawkowania ilość tego toksycznego metabolitu wzrasta.

Eliminacja

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. Dziewięćdziesiąt procent podanej dawki jest wydalane w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej jako glukuronidy (60-80%) lub siarczany (2030%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w osoczu krwi wynosi około 2,7 godziny, a całkowity klirens ogólnoustrojowy wynosi 18 l/h.

Noworodki, niemowlęta i dzieci

Parametry farmakokinetyczne paracetamolu obserwowane u niemowląt i dzieci starszych są podobne do tych obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania, który jest nieco krótszy (1,5 do 2 godzin) niż u osób dorosłych. U noworodków natomiast okres półtrwania jest dłuższy niż u niemowląt, tj. około 3,5 godziny. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 10 lat wydalają znacznie mniej paracetamolu w postaci glukuronidów i więcej w postaci siarczanów, niż osoby dorosłe.

Tabela - wartości farmakokinetyczne w zależności od wieku (znormalizowany klirens, *CLstd/Forai (l/h-170 kg-1)

Wiek

Masa ciała (kg)

CLstd/Foral (l/h-170 kg-1)

40 tygodni PCA (ang. postconceptional age - od momentu poczęcia)

3,3

5,9

3 miesiące PNA (ang. postnatal age - wiek pourodzeniowy)

6

8,8

6 miesięcy PNA

7,5

11,1

1 rok PNA

10

13,6

2 lata PNA

12

15,6

5 lat PNA

20

16,3

8 lat PNA

25

16,3

*CLstd jest populacyjnym oszacowaniem klirensu

Szczególne _ populacje Niewydolność nerek

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/ min), czas eliminacji paracetamolu ulega niewielkiemu wydłużeniu, okres półtrwania wynosi od 2 do 5,3 godziny. Szybkość eliminacji połączeń z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym siarczanami u osób z ciężką niewydolnością nerek jest 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób. Dlatego też w przypadku podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min), zalecane jest zwiększenie minimalnego odstępu między kolejnymi podaniami przynajmniej do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u osób w podeszłym wieku nie ulega zmianom. Nie jest wymagane dostosowanie dawki w tej populacji pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza informacjami zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej paracetamolu przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję w miejscu podania wlewu. W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Cysteiny chlorowodorek jednowodny Disodu fosforan dwuwodny Kwas solny 37% (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek 4% (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

6.3    Okres ważności

Opakowanie zamknięte: 2 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwarcia nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia drobnoustrojami, produkt należy zużyć niezwłocznie po otwarciu. Jeżeli nie zostanie od razu zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu ponosi użytkownik.

Fiolka 50 ml:

Chemiczna i fizyczna stabilność produktu leczniczego po rozcieńczeniu roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) jest zachowana przez 4 godziny (włączając czas infuzji) w temperaturze 30°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła typu II o pojemności 50 ml i 100 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem oraz z nakładką.

Wielkości opakowań:

50 ml: 10 fiolek (10 x 1)

100 ml: 1 fiolka, 10 fiolek (10 x 1) lub 12 fiolek (12 x 1) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem produkt należy poddać ocenie wzrokowej w celu stwierdzenia obecności cząstek stałych lub zmiany zabarwienia roztworu.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17054

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.08.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.01.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.10.2014

10

Sinebriv