+ iMeds.pl

Sinemet cr 200/50 50 mg + 200 mgUlotka Sinemet cr 200/50

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta SINEMET CR 200/50, 200 mg + 50 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Levodopum + Carbidopum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sinemet CR 200/50 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinemet CR 200/50

3.    Jak stosować lek Sinemet CR 200/50

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sinemet CR 200/50

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sinemet CR 200/50 i w jakim celu się go stosuje

Sinemet CR 200/50 jest lekiem złożonym, zawiera lewodopę, metaboliczny prekursor dopaminy oraz karbidopę, inhibitor dekarboksylazy. Lek ma postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnych.

Lek jest wskazany do leczenia objawów choroby Parkinsona.

Co to jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest to choroba przewlekła, która charakteryzuje się spowolnieniem ruchów, ruchami nieskoordynowanymi, sztywnością mięśni i ich drżeniem. Nieleczona choroba Parkinsona może powodować trudności w wykonywaniu zwykłych czynności dnia codziennego.

Sinemet CR 200/50 jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, które uwalniają powoli substancje czynne - lewodopę i karbidopę.

Uważa się, że objawy choroby Parkinsona spowodowane są brakiem dopaminy, substancji chemicznej występującej w organizmie, wytwarzanej przez niektóre komórki mózgu. Dopamina bierze udział w przekazywaniu informacji w pewnych regionach mózgu, które regulują ruchy mięśni. Gdy wytwarza się za mało dopaminy, występują zaburzenia ruchowe.

Lewodopa uzupełnia zasoby dopaminy w mózgu, a karbidopa powoduje, że lewodopa dociera do tych części mózgu, gdzie jest potrzebna. U wielu pacjentów powoduje to zmniejszenie nasilenia objawów choroby Parkinsona. Postać leku o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje, że ilość lewodopy w organizmie utrzymuje się na możliwie najbardziej stałym poziomie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinemet CR 200/50 Kiedy nie stosować leku Sinemet CR 200/50:

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    u pacjentów z podejrzanymi, niezdiagnozowanymi zmianami na skórze (znamiona), których nie zbadał lekarz oraz u osób, u których kiedykolwiek występował czerniak złośliwy,

•    u pacjentów leczonych lekami z grupy nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji,

•    u pacj entów z j askrą z wąskim kątem,

•    u pacjentów z ciężkimi psychozami,

•    jeżeli istnieją przeciwwskazania do stosowania amin sympatykomimetycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sinemet CR 200/50 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sinemet CR 200/50, gdy występują: alergia, depresja lub psychozy, ciężkie choroby układu krążenia, ciężkie choroby płuc, astma oskrzelowa, choroby nerek, wątroby lub układu wydzielania wewnętrznego, choroba wrzodowa w wywiadzie, drgawki w wywiadzie, jaskra z szerokim kątem, nasilone zaburzenia motoryki, przebyty zawał serca. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu lub o występowaniu, któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Może być konieczne ponowne przeanalizowanie stosowanego leczenia przez lekarza.

Podczas stosowania lewodopy obserwowano senność oraz epizody nagłego zaśnięcia. Bardzo rzadko opisywano nagłe zaśnięcie w czasie wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, w niektórych przypadkach bez objawów ostrzegawczych.

W czasie leczenia należy okresowo badać czynność wątroby, układu krwiotwórczego, układu krążenia i nerek oraz wykonywać badanie skóry.

Podobnie jak lewodopa, Sinemet CR 200/50 może wywoływać ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychiczne.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lewodopy w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Sinemet CR 200/50 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sinemet CR 200/50 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Sinemet CR 200/50 z: lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, lekami przeciwdepresyjnymi z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, lekami przeciwcholinergicznymi, żelazem, pochodnymi fenotiazyny, butyrofenonu, rysperydonem, izoniazydem, fenytoiną, papaweryną, selegiliną, rezerpiną i tetrabenazyną.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i leków zawierających lewodopę i karbidopę może powodować ciężkie niedociśnienie ortostatyczne, które nie występuje podczas stosowania lewodopy i karbidopy w monoterapii.

Jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) z lekiem Sinemet CR 200/50 jest przeciwwskazane. Stosowanie inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sinemet CR 200/50. Sinemet CR 200/50 można stosować w skojarzeniu z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. chlorowodorek selegiliny), w dawce zalecanej przez producenta.

Dieta bogatobiałkowa może zmniejszać wchłanianie lewodopy w przewodzie pokarmowym.

Karbidopa zapobiega zniesieniu działania lewodopy przez witaminę B6 (pirydoksyna), zatem pacjenci mogą jednocześnie przyjmować lek Sinemet CR 200/50 i witaminę B6 (w razie jej niedoboru w organizmie).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy Sinemet CR 200/50 wpływa na przebieg ciąży u kobiet. Nie należy podawać leku Sinemet CR 200/50 kobietom w ciąży.

Nie należy stosować leku Sinemet CR 200/50 podczas karmienia piersią. Lewodopa, jedna z substancji czynnych leku Sinemet CR 200/50, przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Reakcja na lek może być różna u poszczególnych osób. Pacjenci przyjmujący Sinemet CR 200/50 zgłaszali działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4).

Sinemet CR 200/50 może powodować senność i (lub) nagłe zaśnięcie. Dlatego należy zaniechać prowadzenia pojazdów oraz wykonywania czynności, które wymagają zachowania koncentracji (np. obsługiwanie maszyn) do momentu całkowitego ustąpienia takich zaburzeń.

3. Jak stosować lek Sinemet CR 200/50

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Sinemet CR 200/50 należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. Lekarz przepisuje odpowiednią dawkę w zależności od nasilenia choroby i reakcji na leczenie.

Tabletki Sinemet CR 200/50 należy zażywać tylko w całości. Aby zachować właściwości leku i zapewnić prawidłowe uwalnianie substancji czynnych, nie wolno rozgryzać ani rozkruszać tabletek.

Najlepsze wyniki leczenia objawów choroby Parkinsona uzyskuje się, jeśli lek Sinemet CR 200/50 stosowany jest codziennie. Ważne, aby starannie przestrzegać zaleceń lekarza, dotyczących liczby przyjmowanych tabletek oraz częstości stosowania leku. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o zaburzeniach, takich jak nudności lub nieprawidłowe ruchy, ponieważ mogą one wymagać zmiany dawkowania leku.

Nie wolno nagle przerywać przyjmowania leku, jeśli nie zaleci tego lekarz.

Dawkowanie początkowe

Pacjenci leczeni obecnie lekami zawierającymi połączenie lewodopy i inhibitora dekarboksylazy Jeśli pacjent przyjmował dotychczas lek zawierający lewodopę i karbidopę, lek Sinemet CR 200/50 należy stosować w takiej dawce, aby ilość lewodopy w ciągu doby nie zwiększyła się więcej niż o 10% w stosunku do ilości poprzednio przyjmowanej. Lek Sinemet CR 200/50 należy przyjmować co 4-8 godzin w czasie czuwania. Jeżeli poszczególne dawki podzielone przyjmowane w ciągu doby nie są równe, należy mniejsze dawki przyjąć wieczorem. Następnie trzeba stopniowo dostosowywać dawkę w zależności od reakcji pacjenta. Niekiedy konieczne jest zwiększenie dawki lewodopy o 30% na dobę.

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące zastępowania leczenia tabletkami zawierającymi lewodopę i inhibitor dekarboksylazy lekiem Sinemet CR 200/50.

Lewodopa + Inhibitor dekarboksylazy

SINEMET CR 200/50

(tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Dawka dobowa lewodopy fmgl

Dawka dobowa lewodopy fmg1

Sposób podawania

300-400

400

1 tabletka 2 razy na dobę

500-600

600

1 tabletka 3 razy na dobę

700-800

800

4 tabletki w co najmniej 3 dawkach podzielonych

900-1000

1000

5 tabletek w co najmniej 3 dawkach podzielonych

Pacjenci leczeni dotychczas wyłącznie lewodopą

Jeżeli pacjent przyjmował poprzednio lek zawierający wyłącznie lewodopę, należy odstawić ten lek co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Sinemet CR 200/50. U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym nasileniem choroby zaleca się przyjmować początkowo 1 tabletkę leku Sinemet CR 200/50 dwa lub trzy razy na dobę.

Pacjenci nieleczeni dotychczas lewodopą

U pacjentów w początkowym stadium choroby, którzy nie byli dotychczas leczeni lewodopą, terapię należy rozpocząć od dawki 100 mg + 25 mg dwa razy na dobę. U pacjentów, u których konieczna jest większa dawka lewodopy, dawkowanie można zwiększyć do 2 tabletek leku Sinemet CR 200/50 przyjmowanych 2 razy na dobę.

Jeśli lekarz uzna za wskazane, leczenie można rozpocząć od dawki 200 mg + 50 mg. Zaleca się początkowo 1 tabletkę leku Sinemet CR 200/50 podawaną 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki początkowej 600 mg lewodopy na dobę, należy ją podzielić na części przyjmowane w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin.

Po początkowym zastosowaniu leku Sinemet CR 200/50 można zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową i przerwy między kolejnymi dawkami, w zależności od wyniku leczenia. U większości chorych dobre wyniki można osiągnąć stosując od 2 do 8 tabletek leku Sinemet CR 200/50 na dobę w dawkach podzielonych, przyjmowanych co 4-12 godzin w czasie czuwania. Stosowano także większe dawki (do 12 tabletek) i krótsze przerwy w podawaniu (poniżej 4 godzin), lecz nie są one z reguły zalecane.

Jeżeli dawki leku Sinemet CR 200/50 podawane są z przerwami krótszymi niż 4 godziny lub dawki podzielone nie są równe, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki wieczorem. U niektórych pacjentów działanie porannej dawki leku może rozpocząć się o godzinę później niż po podaniu leku Sinemet tabletki.

Dawkowanie leku należy zmieniać nie częściej niż co 3 dni, zgodnie ze wskazówkami lekarza. Leczenie podtrzymujące

Ponieważ choroba Parkinsona jest chorobą postępującą, zalecana jest co pewien czas ocena kliniczna skuteczności leczenia. Może być konieczne zmodyfikowanie sposobu dawkowania leku Sinemet CR 200/50.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciw parkinsonizmowi

Lek Sinemet CR 200/50 można stosować jednocześnie z lekami antycholinergicznymi, agonistami dopaminy oraz amantadyną. Jeśli zastosuje się dodatkowy lek, może być konieczna zmiana dawki leku Sinemet CR 200/50.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sinemet CR 200/50 jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sinemet CR 200/50

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Pominięcie zastosowania leku Sinemet CR 200/50

Lek należy przyjmować w dawce przepisanej przez lekarza. W przypadku nieprzyjęcia leku o zwykłej porze, należy go przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że nadszedł czas przyjęcia następnej dawki. Nie należy wtedy przyjmować poprzedniej dawki i należy powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sinemet CR 200/50

Nie wolno przerywać przyjmowania leku Sinemet CR 200/50 ani zmniejszać jego dawki bez porozumienia z lekarzem. Do objawów, które mogą wystąpić po nagłym zaprzestaniu stosowania leku, należą m.in.: sztywność mięśni, gorączka, zaburzenia psychiczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sinemet CR 200/50 jest na ogół dobrze tolerowany. Jak każdy lek, Sinemet CR 200/50 może powodować działania niepożądane.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należą: ruchy mimowolne, nudności, omamy, splątanie (dezorientacja), zawroty głowy, ruchy pląsawicze i suchość w ustach.

Rzadziej występowały: zaburzenia snu, dystonie (zaburzenia napięcia mięśni), senność, bezsenność, depresja, astenia (osłabienie), wymioty i anoreksja (jadłowstręt).

Do innych działań niepożądanych, które obserwowano w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu, należą:

-    ból w klatce piersiowej, omdlenie, kołatanie serca, niedociśnienie ortostatyczne (występujące po zmianie pozycji ciała),

-    zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, ciemny kolor śliny,

-    obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zmniejszenie masy ciała, złośliwy zespół neuroleptyczny (jego objawy: sztywność mięśni, gorączka, zaburzenia psychiczne),

-    pobudzenie, lęk, dezorientacja, zmniejszenie sprawności umysłowej,

-    parestezje (uczucie mrowienia), uczucie zmęczenia, ból głowy, zaburzenia pozapiramidowe (zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni

i mimowolne ruchy, ruchy nieskoordynowane, sztywność mięśni i ich drżenie) i zaburzenia ruchowe, upadek, zaburzenia chodzenia, kurcze mięśni,

-    zjawisko on-off (wystąpienie ciężkiego stanu bezruchu i sztywności), zaburzenia psychotyczne, w tym wyobrażenia i urojenia paranoidalne,

-    w bardzo rzadkich przypadkach znaczne nasilenie senności w ciągu dnia z epizodami nagłego zaśnięcia,

-    niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

•    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

•    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

•    kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania, • napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub

kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Odnotowano także: duszność, zaczerwienienie, łysienie, wysypkę, ciemny pot, niewyraźne widzenie, ciemny mocz.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu lewodopy lub lewodopy w skojarzeniu z karbidopą, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku Sinemet CR 200/50:

-    zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył,

-    gorzki smak, ślinotok, utrudnione połykanie, bruksizm (nawykowe i niekontrolowane zaciskanie zębów), czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, wzdęcia, uczucie palenia języka, rozwój wrzodu dwunastnicy,

-    zaburzenia składu krwi (leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza),

-    ataksja (bezład ruchowy), drętwienie, nasilenie drżenia rąk, skurcze mięśniowe, skurcz powiek, szczękościsk, ujawnienie się utajonego zespołu Homera (zapadnięcie się gałki ocznej, opadnięcie powieki górnej),

-    euforia, otępienie, depresja ze skłonnościami samobójczymi,

-    nasilone wydzielanie potu,

-    podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napadowe przymusowe patrzenie w górę,

-    zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu,

-    priapizm (długotrwały i bolesny wzwód),

-    zwiększenie masy ciała,

-    obrzęk, osłabienie, omdlenie, chrypka, ogólne złe samopoczucie, uderzenia gorąca,

-    uczucie pobudzenia,

-    niezwykły przebieg ruchów oddechowych,

-    czerniak złośliwy,

-    czerwienica Henocha i Schonleina (nagłe wystąpienie wysypki krwotocznej na skórze),

-    objawy nadwrażliwości, takie jak: pokrzywka, swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Sinemet CR 200/50 mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Sinemet CR 200/50

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sinemet CR 200/50

-    Substancjami czynnymi leku są lewodopa i karbidopa.

-    Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, hypromeloza, indygotyna (E132), czerwień Allura AC (E129).

Jak wygląda lek Sinemet CR 200/50 i co zawiera opakowanie

Tabletki Sinemet CR 200/50 są to marmurkowe o barwie fioletowej, owalne tabletki, gładkie z jednej strony i z wytłoczonym numerem „521” z drugiej strony.

Opakowania: 100 tabletek w butelce HDPE.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Polska

Tel. (+48) 22 54 95 100 msdpolska@merck.com

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Sinemet CR 200/50

Charakterystyka Sinemet cr 200/50

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SINEMET CR 200/50, 200 mg + 50 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 200 mg lewodopy i 50 mg karbidopy (Levodopum i Carbidopum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Marmurkowe o barwie fioletowej, owalne tabletki, gładkie z jednej strony i z wytłoczonym numerem „521” z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba Parkinsona.

Sinemet CR 200/50 stosuje się w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona, szczególnie w celu zmniejszenia zespołu przełączania u pacjentów leczonych uprzednio produktem zawierającym lewodopę i inhibitor dekarboksylazy lub tylko lewodopę, zwłaszcza jeśli występowały u nich zaburzenia motoryczne. Istnieją ograniczone dane dotyczące zastosowania produktu Sinemet CR 200/50 u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lewodopą.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Każda tabletka produktu Sinemet CR 200/50 zawiera lewodopę i karbidopę w proporcji 4:1 (200 mg lewodopy i 50 mg karbidopy).

Dawka dobowa produktu Sinemet CR 200/50 musi być starannie ustalana, indywidualnie dla każdego pacjenta. W okresie dostosowywania dawki należy chorego starannie obserwować, zwracając szczególną uwagę na pojawienie się lub nasilenie objawów takich, jak nudności lub ruchy mimowolne, w tym dyskinezy, ruchy pląsawicze i dystonie.

Tabletki Sinemet CR 200/50 należy zażywać tylko w całości. Nie wolno ich rozgryzać ani rozkruszać, aby zapewnić prawidłowe uwalnianie substancji czynnych.

Standardowe leki przeciw parkinsonizmowi, z wyjątkiem samej lewodopy, można stosować w skojarzeniu z produktem Sinemet CR 200/50, uwzględniając, w razie potrzeby, zmiany w dawkowaniu. Sinemet CR 200/50 może być stosowany u pacjentów, którzy otrzymują produkty pirydoksyny (witaminę B6), gdyż karbidopa hamuje neutralizację działania lewodopy pod wpływem pirydoksyny (patrz punkt 4.5).

Dawkowanie początkowe

Pacjenci leczeni obecnie lekami zawierającymi połączenie lewodopy i inhibitora dekarboksylazy Początkowo Sinemet CR 200/50 należy podawać w takiej dawce, aby dostarczona ilość lewodopy w ciągu doby nie zwiększyła się więcej niż o 10% w stosunku do ilości poprzednio podawanej (więcej niż 900 mg na dobę). Produkt Sinemet CR 200/50 należy podawać co 4-8 godzin w czasie czuwania. Jeżeli poszczególne dawki podzielone podawane w ciągu doby nie są równe, należy mniejsze dawki podawać wieczorem. Następnie należy stopniowo dostosowywać dawkę w zależności od odpowiedzi klinicznej w sposób opisany w punkcie “Indywidualne dobieranie dawki”. W niektórych przypadkach może być konieczne zwiększenie dawki lewodopy o 30% na dobę.

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące zastępowania produktem Sinemet CR 200/50 leczenia tabletkami zawierającymi lewodopę i inhibitor dekarboksylazy.

Wskazówki rozpoczęcia przestawiania z produktów zawierających lewodopę i inhibitory dekarboksylazy na produkt Sinemet CR 200/50

Lewodopa + Inhibitor dekarboksylazy

SINEMET CR 200/50

(tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Dawka dobowa lewodopy [mg]

Dawka dobowa lewodopy [mg]

Sposób podawania

300-400

400

1 tabletka 2 razy na dobę

500-600

600

1 tabletka 3 razy na dobę

700-800

800

4 tabletki w co najmniej 3 dawkach podzielonych

900-1000

1000

5 tabletek w co najmniej 3 dawkach podzielonych

Pacjenci leczeni dotychczas wyłącznie lewodopą

Należy odstawić lewodopę co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu Sinemet CR 200/50. U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym nasileniem choroby zaleca się początkowo 1 tabletkę produktu Sinemet CR 200/50 dwa lub trzy razy na dobę.

Pacjenci nie leczeni dotychczas lewodopą

U pacjentów w początkowym stadium choroby, którzy nie byli dotychczas leczeni lewodopą, terapię należy rozpocząć od dawki 100 mg + 25 mg. Zalecane jest stosowanie takiej dawki 2 razy na dobę.

U pacjentów, u których konieczna jest większa dawka lewodopy, dawkowanie dobowe można zwiększyć do 2 tabletek produktu Sinemet CR 200/50 podawanych 2 razy na dobę.

Jeśli lekarz uzna za wskazane, leczenie można rozpocząć od dawki 200 mg + 50 mg. Zaleca się początkowo 1 tabletkę produktu Sinemet CR 200/50 podawaną 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki początkowej 600 mg lewodopy na dobę, należy ją podzielić na części podawane w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin.

Indywidualne dobieranie dawki

Po początkowym zastosowaniu produktu Sinemet CR 200/50 można zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową i przerwy między poszczególnymi dawkami, w zależności od wyniku leczenia. U większości chorych dobre wyniki można osiągnąć stosując od 2 do 8 tabletek produktu Sinemet CR 200/50 na dobę w dawkach podzielonych, podawanych co 4-12 godzin w czasie czuwania. Stosowano także większe dawki (do 12 tabletek) i krótsze przerwy w podawaniu (poniżej 4 godzin), lecz nie są one z reguły zalecane.

Jeżeli dawki produktu Sinemet CR 200/50 podawane są z przerwami krótszymi niż 4 godziny lub dawki podzielone nie są równe, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki wieczorem. U niektórych pacjentów działanie porannej dawki produktu może rozpocząć się o godzinę później niż po podaniu produktu Sinemet tabletki.

Dawkowanie produktu należy zmieniać nie częściej niż co 3 dni.

Leczenie podtrzymujące

Ponieważ choroba Parkinsona jest chorobą postępującą, zalecana jest co pewien czas ocena kliniczna skuteczności leczenia. Może być konieczne zmodyfikowanie sposobu dawkowania produktu Sinemet CR 200/50.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciw parkinsonizmowi

Sinemet CR 200/50 można stosować jednocześnie z lekami antycholinergicznymi, agonistami dopaminy oraz amantadyną. Jeśli zastosuje się dodatkowy produkt, może być konieczna zmiana dawki produktu Sinemet CR 200/50.

Odstawianie produktu

Jeśli konieczne jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu Sinemet CR 200/50, należy starannie obserwować chorych, zwłaszcza jeżeli przyjmują leki przeciwpsychotyczne (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Sinemet CR 200/50 u dzieci. Stosowanie go u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie jest wskazane.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Sinemet CR 200/50 nie należy stosować, jeżeli istnieją przeciwwskazania do stosowania amin sympatykomimetycznych.

Jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) z produktem Sinemet CR 200/50 jest przeciwwskazane. Podawanie inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia produktem Sinemet CR 200/50. Sinemet CR 200/50 można stosować w skojarzeniu z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. chlorowodorek selegiliny), w dawce zalecanej przez producenta (patrz punkt 4.5).

Sinemet CR 200/50 jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu lub u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem.

Produktu Sinemet CR 200/50 nie należy stosować u osób z podejrzanymi, niezdiagnozowanymi zmianami skórnymi lub czerniakiem w wywiadzie, ponieważ lewodopa może pobudzać rozwój czerniaka złośliwego.

Nie stosować u pacjentów z ciężkimi psychozami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Sinemet CR 200/50 można podawać pacjentom przyjmującym dotychczas lewodopę w monoterapii, należy jednak odstawić lewodopę co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu Sinemet CR 200/50. W przypadku gdy stosowano poprzednio lewodopę w postaci o przedłużonym działaniu, należy zachować przerwę co najmniej 12 godzin.

Ponieważ karbidopa umożliwia przeniknięcie do mózgu większej ilości lewodopy i w konsekwencji powstanie większej ilości dopaminy, u pacjentów leczonych poprzednio wyłącznie lewodopą mogą wystąpić dyskinezy. Należy wówczas zmniejszyć dawkę produktu Sinemet CR 200/50.

Sinemet CR 200/50 nie jest zalecany do leczenia polekowych zaburzeń układu pozapiramidowego ani pląsawicy Huntingtona.

Ze względu na inne właściwości farmakokinetyczne produktu Sinemet CR 200/50 w porównaniu z konwencjonalnym produktem zawierającym lewodopę i karbidopę (np. Sinemet tabletki), wpływ na dyskinezy występujące w godzinach rannych może być wolniejszy, niż podczas stosowania produktu Sinemet tabletki. Częstość występowania dyskinez u pacjentów z bardziej nasilonymi zaburzeniami motoryki jest nieco większa podczas leczenia produktem Sinemet CR 200/50 niż w przypadku stosowania konwencjonalnego produktu Sinemet tabletki (odpowiednio 16,5% i 12,2%).

Sinemet CR 200/50 należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia lub płuc, astmą oskrzelową, chorobami nerek, wątroby lub układu wydzielania wewnętrznego, a także u pacjentów z chorobą wrzodową lub drgawkami w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania produktu Sinemet CR 200/50 pacjentom po przebytym zawale serca, u których występują zaburzenia rytmu pochodzenia przedsionkowego, zatokowego lub komorowego. U tych chorych należy szczególnie starannie monitorować czynność serca w początkowym okresie dostosowywania dawki.

Podczas stosowania lewodopy obserwowano senność oraz epizody nagłego zaśnięcia. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano nagłe zaśnięcie w czasie wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, w niektórych przypadkach bez objawów ostrzegawczych. Należy poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych tego typu i zalecić zachowanie ostrożności w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w okresie leczenia lewodopą. Pacjenci, u których występowała senność i (lub) nagłe zaśnięcie, powinni zaniechać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto można rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie terapii.

Podobnie jak lewodopa, Sinemet CR 200/50 może wywoływać ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychiczne. Jeżeli u pacjentów leczonych lewodopą lub lewodopą oraz inhibitorem dekarboksylazy występują obecnie lub występowały w przeszłości nasilone ruchy mimowolne lub zaburzenia psychiczne, należy zachować szczególną ostrożność w okresie wprowadzania produktu Sinemet CR 200/50. Uważa się, że powodem występowania tych zaburzeń jest zwiększenie stężenia dopaminy w mózgu, które następuje po podaniu lewodopy. Zastosowanie produktu Sinemet CR 200/50 może wywołać nawrót ruchów mimowolnych. Należy wówczas zmniejszyć dawkę produktu Sinemet CR 200/50. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy u pacjentów nie pojawia się depresja z myślami samobójczymi. W związku z tym konieczne jest zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z psychozami występującymi obecnie lub w wywiadzie.

Po nagłym odstawieniu produktów stosowanych w leczeniu parkinsonizmu może wystąpić zespół objawów, podobnych jak w przypadku złośliwego zespołu neuroleptycznego, w tym: sztywność mięśni, podwyższona temperatura ciała, zaburzenia psychiczne oraz zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy. Konieczna jest staranna obserwacja pacjentów, u których nagle zmniejszono dawki lub odstawiono produkt zawierający lewodopę i karbidopę, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie produkty przeciwpsychotyczne.

Możliwe jest, z zachowaniem ostrożności, leczenie produktem Sinemet CR 200/50 pacjentów z jaskrą z szerokim kątem, pod warunkiem, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dobrze kontrolowane, a jego zmiany uważnie monitorowane w czasie leczenia.

W czasie leczenia należy okresowo badać czynność wątroby, układu krwiotwórczego, układu krążenia i nerek.

W przypadku konieczności wykonania znieczulenia ogólnego Sinemet CR 200/50 można podawać tak długo, jak długo pacjent może przyjmować leki doustne. Jeżeli nastąpi okresowe przerwanie leczenia, można powrócić do zwykłego dawkowania produktu, gdy tylko chory będzie mógł przyjmować leki doustne.

Czerniak: w badaniach epidemiologicznych wykazano, że ryzyko rozwoju czerniaka jest większe (od 2 do około 6 razy) u pacjentów z chorobą Parkinsona niż w populacji ogólnej. Nie jest jasne, czy obserwowane zwiększenie ryzyka było związane z chorobą Parkinsona, czy z obecnością innych czynników, takich jak przyjmowanie leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Ze względu na wyżej wymienione powody zaleca się pacjentom i lekarzom częste i regularne wykonywanie badań w celu wykrycia czerniaka podczas stosowania leku Sinemet CR 200/50 w jakichkolwiek wskazaniach. Najlepiej, gdyby okresowe badania skóry były wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów (np. dermatologów).

Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produktem Sinemet CR 200/50 mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się. W takich przypadkach zaleca się przeanalizowanie stosowanego leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktu Sinemet CR 200/50 z następującymi lekami:

Leki obniżające ciśnienie tętnicze

Podczas jednoczesnego stosowania produktów zawierających lewodopę i inhibitor dekarboksylazy oraz leków obniżających ciśnienie tętnicze występowały ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego. Dlatego podczas rozpoczynania leczenia produktem Sinemet CR 200/50 może być konieczne dostosowanie dawek leków obniżających ciśnienie tętnicze.

Leki przeciwdepresyjne

W rzadkich przypadkach podczas jednoczesnego stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz produktu zawierającego lewodopę i karbidopę wystąpiły nadciśnienie tętnicze i dyskinezy (pacjenci przyjmujący inhibitory MAO, patrz punkt 4.3).

Leki antycholinergiczne

Leki antycholinergiczne mogą wpływać na wchłanianie produktu Sinemet CR 200/50 i w ten sposób na jego skuteczność leczniczą.

Żelazo

Badania wykazały zmniejszenie biodostępności karbidopy i (lub) lewodopy, jeżeli są one przyjmowane wraz z siarczanem lub glukonianem żelaza.

Inne leki

Antagoniści receptora dopaminowego D2 (np. pochodne fenotiazyny, pochodne butyrofenonu i rysperydon) oraz izoniazyd mogą zmniejszać działania terapeutyczne lewodopy. Fenytoina i papaweryna znoszą korzystne działanie lewodopy w przebiegu choroby Parkinsona. Należy ściśle obserwować pacjentów przyjmujących wspomniane leki jednocześnie z produktem Sinemet CR 200/50 pod kątem braku działania terapeutycznego.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sinemet CR z lekami obniżającymi stężenie dopaminy (np. rezerpina i tetrabenazyna) ani innymi lekami obniżającymi ilość monoamin.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i produktów zawierających lewodopę i karbidopę może powodować ciężkie niedociśnienie ortostatyczne, które nie występuje podczas stosowania produktów lewodopy i karbidopy w monoterapii (patrz punkt 4.3).

Lewodopa jest antagonistą niektórych aminokwasów i jej wchłanianie w przewodzie pokarmowym może u niektórych osób zmniej szać się podczas stosowania diety bogatobiałkowej.

Karbidopa zapobiega zniesieniu działania lewodopy przez pirydoksynę. Sinemet CR 200/50 można podawać chorym, którzy przyjmują pirydoksynę (witaminę B6), aby uzupełnić jej niedobór w organizmie (patrz punkt 4.2).

Dotychczas nie jest znany wpływ podawanych jednocześnie środków zobojętniających sok żołądkowy na biodostępność lewodopy zawartej w produkcie Sinemet CR 200/50.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak dostatecznych danych, aby ocenić, czy substancje zawarte w produkcie Sinemet CR 200/50 mogą być bezpiecznie zastosowane w ciąży (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się podawać produktu Sinemet CR 200/50 kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy karbidopa jest wydzielana z mlekiem matki. Wydzielanie lewodopy do mleka kobiecego odnotowano w badaniu przeprowadzonym u jednej karmiącej matki z chorobą Parkinsona. Nie należy stosować produktu Sinemet CR 200/50 podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Reakcja na produkt może być różna u poszczególnych pacjentów. Niektóre działania niepożądane obserwowane podczas stosowania produktu Sinemet CR 200/50 mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjenci leczeni lewodopą, u których występuje senność i (lub) nagłe zaśnięcie, muszą być poinformowani o tym, że powinni zaniechać prowadzenia pojazdów oraz wykonywania czynności, które wymagają koncentracji. Upośledzenie koncentracji mogłoby narazić te osoby i innych na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. w związku z obsługiwaniem maszyn). Należy zaniechać czynności związanych z ryzykiem do czasu, kiedy ustąpią całkowicie wspomniane objawy senności i (lub) nagłego zaśnięcia (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem chorych z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami motoryki wykazano, że Sinemet CR 200/50 nie wywołuje działań niepożądanych, które wynikałyby jedynie ze stosowania postaci leku o kontrolowanym uwalnianiu.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były dyskinezy (ruchy mimowolne). Występują one częściej podczas stosowania produktu Sinemet CR 200/50 niż podczas stosowania produktu Sinemet tabletki.

Inne działania niepożądane również występujące często (tzn. powyżej 2%) to: nudności, omamy, splątanie, zawroty głowy, ruchy pląsawicze i suchość w ustach.

Rzadziej (1-2%) występowały: zaburzenia snu, dystonie, senność, bezsenność, depresja, astenia, wymioty i anoreksja.

Do innych działań niepożądanych, które obserwowano w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu

produktu do obrotu, należą:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniej szenie masy ciała.

Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, lęk, dezorientacja, zaburzenia psychotyczne, w tym wyobrażenia i urojenia paranoidalne. Podczas stosowania lewodopy obserwowano senność, a w bardzo rzadkich przypadkach znaczne nasilenie senności w ciągu dnia z epizodami nagłego zaśnięcia.

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produkt Sinemet CR 200/50, może wystąpić uzależnienie od hazardu (rzadko), zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego: złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4), zmniejszenie sprawności umysłowej, parestezje, uczucie zmęczenia, ból głowy, zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia ruchowe, upadek, zaburzenia chodzenia, kurcze mięśni, zjawisko on-off.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia naczyniowe: hipotonia ortostatyczna.

Zaburzenia żołądka i jelit: zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, ciemny kolor śliny. Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból w klatce piersiowej, omdlenie.

Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienienie, łysienie, wysypka, ciemny pot.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemny mocz.

Inne działania niepożądane zgłaszane w przypadku stosowania lewodopy lub lewodopy w skojarzeniu z karbidopą, które mogą wystąpić podczas przyjmowania produktu Sinemet CR 200/50:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza.

Zaburzenia psychiczne: depresja ze skłonnościami samobójczymi, euforia, otępienie.

Zaburzenia układu nerwowego: ataksja, drętwienie, nasilenie drżenia rąk, skurcze mięśniowe, skurcz powiek, szczękościsk, ujawnienie się utajonego zespołu Homera.

Zaburzenia oka: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napadowe przymusowe patrzenie w górę. Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył.

Zaburzenia żołądka i jelit: gorzki smak, ślinotok, dysfagia, bruksizm, czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, wzdęcia, uczucie palenia języka, rozwój wrzodu dwunastnicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nasilone wydzielanie potu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: priapizm.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania: zwiększenie masy ciała, obrzęk, osłabienie, omdlenie, chrypka, ogólne złe samopoczucie, uderzenia gorąca, uczucie pobudzenia, niezwykły przebieg ruchów oddechowych, czerniak złośliwy (patrz punkt 4.3), czerwienica Henocha i Schonleina.

Stwierdzono występowanie drgawek; nie wykazano jednak ich związku ze stosowaniem lewodopy ani produktu zawierającego lewodopę i karbidopę.

Badania diagnostyczne

Podczas leczenia produktami zawierającymi lewodopę i karbidopę stwierdzono zmiany, które mogą wystąpić także podczas leczenia produktem Sinemet CR 200/50, w wynikach następujących badań laboratoryjnych: testy czynności wątroby, dotyczące fosfatazy zasadowej, aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), bilirubiny, azotu mocznikowego we krwi, kreatyniny, kwasu moczowego i dodatni test Coombsa.

Stosując produkty zawierające karbidopę i lewodopę można uzyskać w teście na ketonurię fałszywie dodatni wynik (stwierdzający obecność związków ketonowych w moczu). Wynik ten nie ulegnie zmianie po zagotowaniu próbki moczu. Fałszywie ujemny wynik można uzyskać podczas wykrywania cukromoczu przy użyciu metody oksydazy glukozowej.

Podczas stosowania produktu Sinemet tabletki stwierdzano zmniej szenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu, zwiększenie stężenia glukozy w surowicy i liczby białych krwinek, bakterie i krew w moczu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.:

+ 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku ostrego przedawkowania produktu Sinemet CR 200/50 obowiązują te same zasady postępowania, co w razie ostrego przedawkowania lewodopy. Różnica polega na tym, że pirydoksyna nie usuwa skutecznie działania produktu Sinemet CR 200/50.

Niezbędne jest monitorowanie elektrokardiograficzne i wnikliwa obserwacja pacjenta w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca. W razie potrzeby podaje się produkty przeciwarytmiczne. Należy pamiętać, że oprócz produktu Sinemet CR 200/50, pacjent mógł przyjąć także inne leki. Dotychczas nie ma doświadczeń dotyczących zastosowania dializy i nie można ocenić jej przydatności w leczeniu zatrucia produktem Sinemet CR 200/50.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie Parkinsona, lewodopa i inhibitor dekarboksylazy, kod ATC: N04 BA02.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt Sinemet CR 200/50 zawiera lewodopę, prekursor dopaminy oraz karbidopę, inhibitor dekarboksylazy aromatycznych aminokwasów i jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Równomierne uwalnianie substancji czynnych jest możliwe dzięki specjalnemu przygotowaniu tabletki z użyciem polimerów. Sinemet CR 200/50 jest szczególnie zalecany w celu zmniejszenia zespołu przełączania u pacjentów, u których podczas stosowania konwencjonalnych postaci leków, zawierających lewodopę i inhibitor dekarboksylazy, występowały dyskinezy i zaburzenia motoryki.

Podczas leczenia choroby Parkinsona produktami zawierającymi lewodopę, u pacjentów mogą wystąpić zaburzenia motoryki pod koniec okresu działania leku, dyskinezy w okresie maksymalnego stężenia leku we krwi oraz akinezy. Nasilona postać zaburzeń motoryki (tzw. zespół przełączania) polega na nieprzewidywalnych nagłych zmianach od stanu prawidłowej czynności ruchowej do bezruchu. Chociaż przyczyny tych zaburzeń nie są dokładnie znane, wiadomo, że przebiegają one znacznie łagodniej, gdy stężenie lewodopy w osoczu utrzymuje się na stałym poziomie.

Lewodopa, po dekarboksylacji do dopaminy w mózgu, znosi objawy choroby Parkinsona. Karbidopa nie przenika przez barierę krew-mózg, blokuje jedynie dekarboksylację lewodopy poza mózgiem. Dzięki temu większa ilość lewodopy może do niego dotrzeć i ulec przekształceniu w dopaminę. Dodatek karbidopy umożliwia podawanie lewodopy w mniejszych dawkach i rzadziej. Zmniejszenie dawki lewodopy zmniejsza ryzyko występowania objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i układu krążenia, zwłaszcza tych, które są następstwem działania dopaminy powstającej poza ośrodkowym układem nerwowym.

Substancje czynne produktu Sinemet CR 200/50 uwalniają się z tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu przez 4-6 godzin. Stosując tę postać leku uzyskuje się mniejsze wahania stężenia lewodopy w osoczu niż po zastosowaniu konwencjonalnych tabletek. Maksymalne stężenie lewodopy, występujące po podaniu produktu Sinemet CR 200/50, jest o 60% mniejsze niż po podaniu produktu Sinemet tabletki, co wykazano w badaniach z udziałem zdrowych ochotników.

W badaniach klinicznych pacjenci z zaburzeniami motoryki zgłaszali skrócenie czasu fazy "off1 po zastosowaniu produktu Sinemet CR 200/50 w porównaniu z produktem Sinemet tabletki. Skrócenie czasu fazy "off1 było niewielkie (około 10%), a częstość występowania dyskinez zwiększała się nieznacznie po podaniu produktu Sinemet CR 200/50 w porównaniu z produktem Sinemet tabletki.

W czasie stosowania produktu Sinemet CR 200/50 w porównaniu z produktem Sinemet tabletki uzyskano lepsze wyniki ogólnej oceny poprawy przebiegu choroby oraz w zakresie czynności życia codziennego w fazie "on" i "off", zarówno w ocenie pacjenta, jak i lekarza. Pacjenci stwierdzali, że produkt Sinemet CR 200/50 jest bardziej skuteczny w zmniejszaniu klinicznych fluktuacji motorycznych w porównaniu z produktem Sinemet tabletki i preferowali ten produkt. U pacjentów bez zmian motoryki Sinemet CR 200/50, w warunkach badania z grupą kontrolną, przynosił takie same korzyści kliniczne, jak produkt Sinemet tabletki przy rzadszym podawaniu. Na ogół, nie było dalszego złagodzenia innych objawów choroby Parkinsona.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę lewodopy po podaniu produktu Sinemet CR 200/50 zbadano z udziałem młodych i starszych zdrowych ochotników. Czas od przyjęcia produktu do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu wynosił średnio około 2 godzin, a po podaniu produktu Sinemet tabletki - 0,75 godziny. Maksymalne stężenie lewodopy w osoczu podczas stosowania produktu Sinemet CR 200/50 było o około 60% mniejsze od odpowiedniej wartości dla produktu Sinemet tabletki. Wchłanianie lewodopy in vivo po podaniu produktu Sinemet CR 200/50 następowało równomiernie w ciągu 4-6 godzin. W badaniach u zdrowych ochotników, podobnie jak w badaniach z udziałem osób chorych, wahania stężenia lewodopy w osoczu były mniejsze niż w przypadku produktu Sinemet tabletki.

Dostępność biologiczna lewodopy po podaniu produktu Sinemet CR 200/50 wynosi około 70% biodostępności po podaniu produktu Sinemet tabletki i dlatego dawka dobowa lewodopy w postaci produktu o zmodyfikowanym uwalnianiu jest zwykle większa niż produktu w tradycyjnej postaci.

W przypadku produktu Sinemet CR 200/50 nie stwierdzono przyspieszonego ani nierównomiernego uwalniania substancji czynnych.

Nie wiadomo, czy na wchłanianie produktu Sinemet CR 200/50 ma wpływ dieta bogatobiałkowa. Dostępność biologiczna substancji czynnych zawartych w produkcie Sinemet CR 200/50 może zmienić się podczas jednoczesnego przyjmowania produktów wpływających na motorykę przewodu pokarmowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Lek wykazywał szkodliwe działanie w badaniach na zwierzętach doświadczalnych (wady rozwojowe trzewi i szkieletu u królików). Szkodliwy wpływ na płód, patrz punkt 4.6.

6.    DANE    FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz    substancji pomocniczych

Hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, hypromeloza, indygotyna (E132), czerwień Allura AC (E129).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki    ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj    i zawartość opakowania

Butelka HDPE,    w tekturowym pudełku zawierająca 100 tabletek.

6.6    Specjalne środki    ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0204

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 maja 1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29 września 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Sinemet CR 200/50