Imeds.pl

Siofor 500 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SIOFOR 500, 500 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Siofor 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Siofor 500

3.    Jak stosować lek Siofor 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Siofor 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Siofor 500 i w jakim celu się go stosuje

Siofor 500 należy do grupy leków zwanych biguanidami, stosowanych w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek metforminy.

Siofor 500 jest lekiem obniżającym zbyt duże stężenie glukozy we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2 w szczególności u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Dorośli

Siofor 500 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku powyżej 10 lat oraz u młodzieży Siofor 500 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety wykazano zmniejszone ryzyko powikłań cukrzycy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Siofor 500 Kiedy nie stosować leku Siofor 500:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek metforminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    cukrzycowa kwasica ketonowa, cukrzycowy stan przedśpiączkowy;

-    niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek;

-    jakikolwiek stan, w przebiegu którego mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek, np. taki jak:

•    odwodnienie, np. z powodu długotrwałych wymiotów lub biegunki,

•    ciężkie zakażenie,

•    wstrząs

Zaburzenia czynności nerek mogą spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej (Patrz punkt poniżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    konieczność wykonania badania radiologicznego z donaczyniowym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod. Siofor 500 należy odstawić 48 godzin przed wykonaniem badania oraz lek można podać nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od badania radiologicznego;

-    ostre lub przewlekłe choroby, które mogą powodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

•    niewydolność serca lub niewydolność oddechowa,

•    niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego,

•    zaburzenia krążenia (wstrząs)

Brak dopływu tlenu do tkanek może spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej (Patrz punkt poniżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Siofor 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli u pacjenta występują pierwsze objawy zakażenia bakteryjnego lub wirusowego (np. grypy, zakażeń układu oddechowego lub moczowego) ;

-    jeśli istnieje możliwość wystąpienia zaburzenia czynności nerek (np. na początku leczenia podczas stosowania niektórych leków przeciwnadciśnieniowych lub przeciwreumatycznych).

Ryzyko niepożądanej kumulacji chlorowodorku metforminy, i w związku z tym ryzyko nadmiernego zakwaszenia krwi kwasem mlekowym (kwasica mleczanowa), zależy głównie od czynności nerek. Z tego powodu potwierdzenie prawidłowej czynności nerek jest warunkiem zastosowania leku Siofor 500.

Ocena czynności nerek na podstawie oznaczenia stężenia kreatyniny w osoczu powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku, a nawet, jeżeli jest to możliwe, częściej. Jeżeli stężenie kreatyniny w osoczu jest zbliżone do górnej granicy normy to oznaczanie należy przeprowadzać nie rzadziej niż dwa do czterech razy w ciągu roku. Należy pamiętać, iż szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, samo oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy nie zawsze jest miarodajne. Aby w pełni ocenić czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia lekiem Siofor 500, może być konieczne oznaczenie dodatkowego parametru jakim jest klirens kreatyniny.

Donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod, stosowane w badaniach radiologicznych, może prowadzić do niewydolności nerek. 2 dni przed badaniem oraz w jego trakcie należy odstawić metforminę i nie podawać jej przez 2 dni po badaniu i wznowić jej podawanie dopiero po potwierdzeniu prawidłowej czynności nerek w badaniu laboratoryjnym.

Przed planowanymi operacjami chirurgicznymi wykonywanymi w znieczuleniu ogólnym, kanałowym lub zewnątrzoponowym, leczenie lekiem Siofor 500 należy przerwać 2 dni przed planowaną operacją. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż 2 dni po operacji oraz po potwierdzeniu prawidłowej czynności nerek.

Lekarz zdecyduje, czy w tym czasie konieczne będzie inne leczenie. Ważne jest, by dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzież:

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Siofor 500 u dzieci i młodzieży rozpoznanie cukrzycy typu 2 musi zostać potwierdzone przez lekarza.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas leczenia metforminą dzieci w wieku od 10 do 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku:

Ponieważ zaburzenia czynności nerek często występują u pacjentów w podeszłym wieku, konieczne są regularne badania czynności nerek pod kontrolą lekarza, a dawkę leku Siofor 500 należy zmodyfikować na podstawie oceny czynności nerek.

Należy zwrócić uwagę na następujące szczególne ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Siofor 500 może powodować bardzo rzadkie, ale ciężkie powikłanie zwane kwasicą mleczanową, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej wzrasta również w niekontrolowanej cukrzycy, przy długotrwałym głodzeniu lub spożywaniu alkoholu. Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia oraz trudności w oddychaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może potrzebować natychmiastowego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy natychmiast odstawić Siofor 500 i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.


Sam lek Siofor 500 nie powoduje hipoglikemii (za małego stężenia glukozy we krwi).

Jeśli jednak Siofor 500 jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (takimi jak: pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy) istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii, takie jak: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją, zwykle pomaga zjedzenie lub wypicie czegoś, co zawiera cukier.

Lek Siofor 500 nie zastępuje korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Należy kontynuować wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety oraz regularnych ćwiczeń fizycznych.

Lekarz zleci regularne badanie stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Siofor 500 w zależności od wartości stężeń glukozy we krwi. Należy regularnie zgłaszać się na kontrolne wizyty do lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży lub osób w podeszłym wieku.

Lek Siofor 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Podczas długotrwałego stosowania leku Siofor 500, zarówno rozpoczęcie jak i zaprzestanie leczenia dodatkowym lekiem może wpływać na stężenie glukozy we krwi.

Stosowanie leku Siofor 500 wpływa na:

Zwiększenie siły działania oraz ryzyka działań niepożądanych w trakcie stosowania z:

-    niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia (ACE inhibitory), jak również środkami kontrastującymi zawierającymi jod stosowanymi w badaniach radiologicznych oraz lekami zawierającymi alkohol.

-    ranolazyną (stosowaną w leczeniu dławicy piersiowej) lub cymetydyną (stosowaną w leczeniu zaburzeń żołądkowych).

Zmniejszenie siły działania w trakcie stosowania z:

lekami zawierającymi kortyzon (kortykosteroidy), niektórymi lekami stosowanymi w astmie oskrzelowej (B-sympatykomimetykami), lekami moczopędnymi (diuretykami).

Siofor 500 z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie stosowania leku Siofor 500 należy kontynuować stosowanie diety zwracając szczególną uwagę na prawidłowe spożycia węglowodanów w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni kontynuować dietę z ograniczeniem kalorii pod kontrolą lekarza.

W czasie stosowania leku Siofor 500 nie należy spożywać wyrobów alkoholowych, gdyż spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do wystąpienia ryzyka obniżenia zawartości glukozy we krwi (hipoglikemia) oraz do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych podczas stosowania leku Siofor 500 (kwasica mleczanowa), szczególnie jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub jest niedożywiony.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentki chore na cukrzycę, które są w ciąży lub planują zajść w ciążę nie powinny być leczone lekiem Siofor 500. W takich przypadkach w celu utrzymania prawidłowego stężenia glukozy należy rozpocząć leczenie insuliną. Należy poinformować lekarza, aby mógł zalecić odstawienie leku Siofor 500 i zastąpić go insuliną.

Karmienie piersią

Lek ten nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Siofor 500, stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy (monoterapia), nie wywołuje zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) i dlatego nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwanie maszyn.

Jednakże w przypadku stosowania metforminy z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy) istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi co może spowodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz pracy w warunkach braku pewnego oparcia dla stóp. Objawy hipoglikemii obejmują: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Siofor 500

Lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Siofor 500 musi być ustalone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi i musi być regularnie badane przez lekarza.

W celu ustalenia indywidualnego dawkowania w zakresie wymaganej dawki podtrzymującej można zastosować tabletki powlekane zawierające chlorowodorek metforminy w dawce 850 mg i 1000 mg.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Wiek


Dawka pojedyncza


Całkowita dawka dobowa


Dorośli

1 tabletka powlekana (co odpowiada 500 mg chlorowodorku metforminy)

2 - 3 tabletki powlekane (co odpowiada 10001500 mg chlorowodorku metforminy); maksymalnie 3 razy po 2 tabletki powlekane (co odpowiada 3000 mg chlorowodorku metforminy).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzież

Lek Siofor 500 stosowany jako jedyny lek (monoterapia) lub w skojarzeniu z insuliną

Wiek

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzież

1 tabletka powlekana (co odpowiada 500 mg chlorowodorku metforminy)

Początkowo 1 tabletka powlekana; dawka może być zwiększona do maksymalnie 4 tabletek powlekanych w dwóch lub trzech dawkach (co odpowiada 2000 mg chlorowodorku metforminy).

Jeśli pacjent stosuje również insulinę, lekarz poinformuje w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Siofor 500.

Tabletki należy połykać w całości, z posiłkiem lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (zaleca się szklankę wody [200 ml]).

Przyjmując dwie lub więcej tabletek. należy je przyjmować w możliwie równych odstępach czasu, na przykład jedną tabletkę po śniadaniu i jedną po obiedzie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Siofor 500 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Siofor 500

W przypadku zażycia większej dawki leku Siofor 500 niż zalecana może wystąpić kwasica mleczanowa.

Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie i trudności w oddychaniu.

Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może wymagać bezzwłocznego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Siofor 500

W przypadku pominięcia zalecanej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie z zaplanowanym schematem dawkowania. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Siofor 500

Po przerwaniu leczenia lekiem Siofor 500 bez konsultacji z lekarzem, należy brać pod uwagę ryzyko niekontrolowanego zwiększenia stężenia glukozy we krwi oraz po dłuższym okresie nasilenia objawów cukrzycy wystąpienie powikłań takich jak: pogorszenie widzenia, uszkodzenie nerek i naczyń krwionośnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić uwagę na działania niepożądane wymienione poniżej oraz zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia:

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podanych poniżej należy odstawić lek i tak szybko jak to możliwe skontaktować się z lekarzem.

-    Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

Kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale ciężkie powikłanie szczególnie, gdy nerki nie pracują prawidłowo. Jeśli takie powikłanie wystąpi, pacjent może wymagać natychmiastowego leczenia. Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia i trudności w oddychaniu.

Jeśli wystąpią takie objawy, pacjent może wymagać bezzwłocznego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy natychmiast odstawić Siofor 500 i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Inne możliwe działania niepożądane

-    Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 osób

Zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, utrata apetytu. Objawy te występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby zapobiec wystąpieniu powyższych objawów zaleca się przyjmowanie Siofor 500 w 2 lub 3 dawkach, w czasie posiłku lub po nim. Jeżeli powyższe objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy zaprzestać stosowania leku Siofor 500 i skonsultować się z lekarzem.

-    Często: występują rzadziej niż u 1 na 10 osób Zaburzenia smaku.

-    Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

   reakcje skórne takie jak rumień, świąd i pokrzywka.

•    u pacjentów stosujących długoterminowe leczenie metforminą obserwuje się zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 oraz zmniejszenie jej stężenia w osoczu. Może być to brane pod uwagę jako możliwa przyczyna wystąpienia u pacjentów niedokrwistości megaloblastycznej.

•    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu leku Siofor 500. Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić lek Siofor 500 i powiedzieć o tym lekarzowi.

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane dotyczące dzieci i młodzieży wykazały, że działania niepożądane były podobne w rodzaju i ciężkości do zgłaszanych u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: +48 22 49 21 301

Fax: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Siofor 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP” (skrót stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Siofor 500

Substancją czynną leku jest chlorowodorek metforminy.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza

Powidon

Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Siofor 500 i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane w blistrach z przezroczystej folii PVC oraz z folii aluminiowej.

Opakowanie zawiera: 10, 30, 60, 90 lub 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

Wytwórca:

BERLIN - CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8