+ iMeds.pl

Sirupus kalii guajacolosulfonici 60 mg/g



Ulotka Sirupus kalii guajacolosulfonici

Ulotka dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem._


Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

(Sulfogaiacolum)

60 mg/g, syrop Skład :

1 g syropu zawiera 60 mg sulfogwajakolu.

10 ml syropu zawiera 720 mg sulfogwajakolu oraz substancje pomocnicze: aseptinę P, aromat pomarańczowy, wodę oczyszczoną i około 714 mg etanolu oraz 4742 mg sacharozy.

5 ml syropu zawiera 360 mg sulfogwajakolu oraz substancje pomocnicze: aseptinę P, aromat pomarańczowy, wodę oczyszczoną i około 357 mg etanolu oraz 2371 mg sacharozy.

Opakowanie jednostkowe (butelka) zawiera 125 g lub 200 g syropu .

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

Wytwórca:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6 a 41-905 Bytom

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

3. Jak stosować lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

6.Inne konieczne informacje dotyczące leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici.

1. Co to jest Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i w jakim celu się go stosuje

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici, syrop zawiera substancję czynną - sulfogwajakol.

Lek wykazuje działanie wykrztuśne (zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej) i słabo odkażające drogi oddechowe. Stosowany jest jako środek wykrztuśny w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

2. Zanim zastosuje się lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Nie należy zażywać preparatu Sirupus Kalii Guajacolosulfonici, jeśli występuje nadwrażliwość na sulfogwajakol lub którykolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Sirupus Kalii Guajacolosulfonici u dzieci poniżej 6 lat a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, ponieważ lek zawiera alkohol.

Stosowanie Sirupus Kalii Guajacolosulfonici z jedzeniem i piciem:

Brak zaleceń specjalnych.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży ze względu na zawartość etanolu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

10 ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 714 mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici:

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej lat 6, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych.

Stosowanie innych leków :

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wprzypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Doustnie. Dzieci powyżej 6 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 razy na dobę. Dorośli: 10 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 razy na dobę.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici niż zalecana: należy przej ściowo odstawić lek.

Wprzypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici może powodować działania niepożądane.

   Bardzo rzadko występuje podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy odstawić Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania Sirupus Kalii Guajacolosulfonici mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30° C, w suchym miejscu.

Nie należy stosować preparatu Sirupus Kalii Guajacolosulfonici po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.Inne konieczne informacje dotyczące leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Krawiecka 3 41-905 Bytom Polska

tel. (32) 2589555

Data opracowania ulotki................

3

Sirupus Kalii guajacolosulfonici

Charakterystyka Sirupus kalii guajacolosulfonici

Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI 60 mg/g, syrop

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g syropu zawiera 60 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum)

5 ml (6 g) syropu zawiera 360 mg sulfogwajakolu 10 ml syropu zawiera 720 mg sulfogwajakolu Substancje pomocnicze: patrz pkt.6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Stosować jako środek wykrztuśny w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Doustnie. Dzieci powyżej 6 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 razy na dobę. Dorośli: 10 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 razy na dobę .

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sulfogwajakol lub którykolwiek składnik leku.

4.4.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość etanolu, leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych. Ze względu na zawartość sacharozy należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

4.5.Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

10 ml syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 714 mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

4.8. Działania niepożądane

Bardzo rzadko występuje podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz lek może wykazywać działanie niepożądane u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, z nietolerancj ą fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC: R 05 CA 09 Leki wykrztuśne

Sulfogwajakol jest pochodną fenolu - związkiem krezotu. Posiada podwójny mechanizm działania wykrztuśnego: pośredni i bezpośredni. Po podaniu doustnym drażni błonę śluzową żołądka i w ten sposób pośrednio zwiększa wydzielanie gruczołów oskrzelowych. Po wchłonięciu ulega częściowo wydaleniu do światła oskrzeli i tu również drażniąc błonę

śluzową pobudza dodatkowo wydzielanie gruczołów oskrzelowych. Preparat wykazuje działanie wykrztuśne i słabe działanie odkażające.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Sulfogwajakol rozkłada się w organizmie na wolny gwajakol, który jest wydalany przez drogi oddechowe. Drażni błonę śluzową oskrzeli, wywołując odruchy wykrztuśne.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Alkohol etylowy 96 %

Propylu parahydroksybenzoesan (Aseptina P)

Aromat pomarańczowy Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.Okres ważności

3 lata

6.4.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w suchym miejscu.

6.5.Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka szklana o pojemności 125 ml (dla opakowania 125 g) lub 160 ml (dla 200 g), lub 200 ml (dla 200 g) zamykana zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, oklejona etykietoulotką (tzw. Etykiety Fix-a-From).

6.6.Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o. ul. Św. Elżbiety 6a, 41-905 Bytom

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1863

Decyzja MZ nr RRH/2041/08

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.07.1990 r.

23.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

3

Sirupus Kalii guajacolosulfonici