+ iMeds.pl

Skinman soft (60 g + 0,3 g + 0,1 g)/100 gUlotka Skinman soft

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Skinman soft

(60 g + 0,3 g +0,1 g)/100 g roztwór na skórę (Alcohol isopropylicus + Benzalkonii chloridum+ Acidum undecylenicum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Skinman soft ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią , należy skontaktować się z lekarzem

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Skinman soft i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinman soft

3.    Jak stosować lek Skinman soft

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Skinman soft

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK SKINMAN SOFT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Wskazania

Lek Skinman soft to gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

Skinman soft jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobojczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciwwirusowej.

Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniaj ąc szerokie spektrum działania leku.

Lek ten działa na występujące na skórze rąk drobnoustroje: bakterie (w tym na prątki gruźlicy), grzyby, wirusy osłonkowe (w tym na HBV, HCV, HIV), rotawirusy i wirusy opryszczki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SKINMAN SOFT Kiedy nie stosować leku Skinman soft

-    do odkażania błon śluzowych;

-    w okolicy oczu,

-    w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    doustnie,

-    na zranioną lub wysuszoną skórę..

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia; punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 22 °C. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do

wyschnięcia leku; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu.

Należy przestrzegać zasad stosowania leku oraz zasad bezpieczeństwa.

Ostrożnie otwierać opakowanie i ostrożnie stosować lek Skinman soft.

Inne leki i Skinman soft

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lubfarmaceuty.

Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Skinman Soft stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SKINMAN SOFT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę.

Sposób użycia:

Lek tylko do użytku zewnętrznego.

Roztwór gotowy do stosowania. Lek należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

Higieniczne odkażanie rąk:

3 ml leku wcierać w dłonie przez 30 sekund.

Chirurgiczne odkażanie rak:

5 ml leku wcierać w dłonie przez 1 !4 minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciagle wilgotne.

Działanie pratkobójcze:

3 ml leku wcierać w dłonie przez !4 minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Przy skażeniu wirusem opryszczki:

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Przy skażeniu rotawirusami:

Lek wcierać w ręce przez 1 minutę, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Inaktywacja wirusów osłonkowych (w tym HBV, HCV, HIV)

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Skinman soft

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku stosowanego na skórę.

W razie przypadkowego spożycia:

Należy natychmiast dokładnie wypłukać jamę ustną i zasięgnąć porady lekarza.

Postępowanie w razie przypadkowego dostania się leku do oczu:

Natychmiast przemyć obficie oczy bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Skinman soft może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Chlorek benzalkoniowy zawarty w leku może wywoływać podrażnienia skóry. Możliwe są również reakcje uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINMAN SOFT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem - lek łatwopalny Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione opakowania można dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Skinman soft

100 g roztworu na skórę zawiera:

-    substancje czynne: alkohol izopropylowy 60 g, chlorek benzalkoniowy, roztwór 50% 0,3 g, kwas undecylowy 0,1 g.

-    substancje pomocnicze: glicerol 85 %, alkohol mirystynowy, środek zapachowy (Martine PH 799864), błękit patentowy (E 131), woda oczyszczona

Jak wygląda lek Skinman soft i co zawiera opakowanie

Skinman soft to niebieski przezroczysty roztwór..

Opakowanie stanowią butelki o zawierające 100 ml lub 500 ml roztworu na skórę, lub kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków

Wytwórca:

Ecolab GmbH & Co OHG Reisholzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Düsseldorf

AFP GmbH

Otto-Brenner-Strasse 16 D-21337 Lüneburg Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Skinman Soft

Charakterystyka Skinman soft

Charakterystyka produktu leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Skinman soft (60 g +0,3 g + 0,1 g)/100g, roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOSCIOWY

100 g roztworu na skórę zawiera:

alkohol izopropylowy (Alcohol isopropylicus) - 60,0 g

chlorek benzalkoniowy, roztwór 50% (Benzalkonii chloridum) - 0,3 g

kwas undecylenowy (Acidum undecylenicum) - 0,1g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

Niebieski przeźroczysty roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania na skórę.

Roztwór gotowy do stosowania. Produkt należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

Higieniczne odkażanie rąk:

3 ml produktu wcierać w dłonie przez 30 sekund.

Chirurgiczne odkażanie rąk:

5 ml produktu wcierać w dłonie przez 1 !4 minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle wilgotne.

Działanie prątkobójcze:

3 ml produktu wcierać w dłonie przez !4 minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Przy skażeniu wirusem opryszczki:

Produkt wcierać w ręce przez 30 sekund, produkt musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

Przy skażeniu rotawirusami:

Produkt wcierać w ręce przez 1 minutę, produkt musi dostatecznie pokrywać całe dłonie. Inaktywacja wirusów osłonkowych (w tym HBV, HCV, HIV)

Produkt wcierać w ręce przez 30 sekund, produkt musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    do odkażania błon śluzowych;

-    w okolicy oczu,

-    w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    doustnie,

-    na zranioną lub wysuszoną skórę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

Produkt jest łatwopalny. Nie rozpylać produktu w pobliżu płomienia; punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 22 °C. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia produktu; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu.

Należy przestrzegać zasad stosowania produktu oraz zasad bezpieczeństwa.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcje

Brak danych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Produkt Skinman soft używany zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem podawania może być stosowany podczas ciąży.

Okres karmienia piersią

Brak danych klinicznych. Z tego względu nie należy stosować produktu w okresie karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność kierowania pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Skinman Soft nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienia skóry. Możliwe są również reakcje uczuleniowe. Każde działanie niepożądane powinno zostać zgłoszone lekarzowi lub farmaceucie.

4.9    Przedawkowanie

W razie przypadkowego spożycia:

Zastosować natychmiast płukanie jamy ustnej i skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie przypadkowego dostania się produktu do oczu:

Pacjent powinien natychmiast przemyć obficie oczy bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki antyseptyczne i dezynfekujące.

Skinman soft jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej..

Zastosowane substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy oraz kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniaj ą swój zakres działania, zapewniaj ąc szerokie spektrum działania produktowi.

Produkt działa na bakterie, w tym prątki gruźlicy, oraz grzyby i wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), wirusy opryszczki oraz rotawirusy .

5.1    Właściwości farmakokinetyczne

Substancje czynne produktu Skinman Soft wchłaniają się przez nieuszkodzoną skórę w bardzo małym stopniu, nie mającym znaczenia klinicznego.

5.2    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych dotyczących stosowania maj ących znaczenie w praktyce klinicznej.

6    DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

glicerol 85 %, alkohol mirystynowy, środek zapachowy (Martine PH 799864), błękit patentowy (E 131), woda oczyszczona.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.

8.

9.

10.


Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności 4 lata

Produkt nie może być stosowany po upływie terminu ważności.

Specjalne środki przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem - produkt łatwopalny Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z białego HDPE z polipropylenową zakrętką, zawierające 100 ml lub 500 ml roztworu na skórę.

Kanister z bezbarwnego HDPE z zakrętką z HDPE, zawierający 5 l roztworu na skórę.

Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Obchodzenie się z produktem

Ostrożnie otwierać opakowanie i ostrożnie stosować produkt.

Utylizacja:

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ecolab Sp. z o.o.

30-504 Kraków Ul. Kalwaryjska 69

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13047

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZEENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUZENIA POZWOLENIA

18.04.2000 / 11.12.2008

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

3

Skinman Soft