+ iMeds.pl

Skinoren rosacea 150 mg/gUlotka Skinoren rosacea

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Skinoren Rosacea

150 mg/g żel Acidum azelaicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Skinoren Rosacea i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren Rosacea

3.    Jak stosować lek Skinoren Rosacea

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Skinoren Rosacea

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Skinoren Rosacea i w jakim celu się go stosuje

Lek Skinoren Rosacea zawiera jako substancję czynną kwas azelainowy i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego. Jest on stosowany w celu zmniejszenia zapalnych grudek i krost na twarzy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren Rosacea

Kiedy nie stosować leku Skinoren Rosacea

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek

z pozostałych składników leku Skinoren Rosacea (patrz punkt 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmownia leku Skinoren Rosacea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego na skórę. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu leku z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, jamą ustną i (lub) błonami śluzowymi należy je przepłukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Po każdym nałożeniu leku Skinoren Rosacea należy umyć ręce.

Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia lekiem Skinoren Rosacea wskazane jest powstrzymanie się od używania innych leków do stosowania miejscowego, a także produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydło, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz złuszczające.

Rzadko obserwowano przypadki pogorszenia objawów astmy u pacjentów z astmą oskrzelową leczonych kwasem azelainowym.

Dzieci i młodzież

Lek Skinoren Rosacea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu trądziku różowatego.

Inne leki i Skinoren Rosacea

Dotychczas brak doniesień na temat wpływu leku Skinoren Rosacea na stosowanie innych leków, jak również wpływu innych leków na stosowanie leku Skinoren Rosacea.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania kwasu azelainowego u kobiet w ciąży. W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią to lekarz decyduje, czy mogą stosować lek Skinoren Rosacea.

Nie wolno dopuścić do styczności niemowlęcia z leczoną tym lekiem skórą lub piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Skinoren Rosacea nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Skinoren Rosacea zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.

Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Skinoren Rosacea


Lek Skinoren Rosacea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego (na skórę).

Zazwyczaj stosowane dawkowanie i częstość stosowania leku Skinoren Rosacea Lek Skinoren Rosacea nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wciera w skórę. Około 2,5 cm leku wyciśniętego z tuby, co odpowiada 0,5 g żelu, wystarcza na pokrycie całej twarzy.

Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, ważne jest regularne stosowanie leku Skinoren Rosacea w ciągu całego okresu leczenia.

W przypadku podrażnienia skóry (patrz punkt 4 - „Możliwe działania niepożądane”) można ograniczyć częstość stosowania leku Skinoren Rosacea do jednego razu na dobę, aż ustąpi podrażnienie.

Jeżeli jest to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

Sposób stosowania

Przed zastosowaniem leku Skinoren Rosacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Można użyć łagodnego środka do mycia skóry.

Nie używać opatrunków nieprzepuszczających powietrze i wodoszczelnych (okluzyjnych) oraz opatrunków osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.

Czas trwania leczenia

Lekarz powinien poinformować pacjenta jak długo należy stosować lek Skinoren Rosacea.

Okres stosowania leku Skinoren Rosacea może się indywidualnie różnić i jest zależny od nasilenia chorobowych zmian na skórze.

Lek Skinoren Rosacea można stosować przez kilka miesięcy w zależności od skuteczności leczenia. Wyraźną poprawę można zauważyć po 4. tygodniu leczenia.

W przypadku braku poprawy po 2. miesiącach leczenia lub zaostrzenia trądziku różowatego, należy przerwać stosowanie leku Skinoren Rosacea i skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Skinoren Rosacea

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Skinoren Rosacea jest mało prawdopodobne szkodliwe działanie leku (zatrucie).

W przypadku wątpliwości należy nadal stosować lek zgodnie z zaleceniem i skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Skinoren Rosacea

Nie należy stosować podwójnej ilości leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przerwanie stosowania leku Skinoren Rosacea

W przypadku przerwania stosowania leku Skinoren Rosacea objawy chorobowe skóry mogą ulec zaostrzeniu. Przed przerwaniem stosowania leku Skinoren Rosacea należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Skinoren Rosacea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Skinoren Rosacea może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić podrażnienie skóry (np. pieczenie i swędzenie). W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne lub umiarkowane. Częstość ich występowania zmniejsza się w miarę długości leczenia.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to swędzenie (świąd), pieczenie i ból w miejscu podania.

W trakcie leczenia lekiem Skinoren Rosacea mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które dotyczą skóry w miejscu podania:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): pieczenie, ból, swędzenie (świąd) w miejscu podania;

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), suchość skóry, wysypka, opuchnięcie (obrzęk) w miejscu podania;

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): trądzik, reakcja skórna na czynnik zewnętrzny (kontaktowe zapalenie skóry), nienaturalne zaczerwienienie twarzy (rumień), pokrzywka, uczucie dyskomfortu w miejscu podania;

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób): reakcja alergiczna (nadwrażliwość), pogorszenie objawów astmy.

Zazwyczaj, miejscowe podrażnienie skóry ustępuje w trakcie leczenia.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku obserwowano zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano ich u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego, chociaż nie można tego wykluczyć (częstość występowania nie jest znana).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c

02-222 Warszawa

Tel.:+48 22 49 21 301

Faks.:+48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Skinoren Rosacea

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Skinoren Rosacea

-    Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.

1 g leku Skinoren Rosacea zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

-    Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer 980, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy (E210) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinoren Rosacea i co zawiera opakowanie

Skinoren Rosacea to biały lub żółtawo-biały, nieprzezroczysty żel.

Lek Skinoren Rosacea jest dostępny w opakowaniu zawierającym 30 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

1-    20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02- 326 Warszawa tel.: (22) 572-35-00

Lek ten jest dopuszczony do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Holandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja - Finacea Polska- Skinoren Rosacea.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.08.2014

5

Skinoren Rosacea

Charakterystyka Skinoren rosacea

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Skinoren Rosacea 150 mg/g żel

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: kwas benzoesowy 1 mg/g żelu glikol propylenowy 120 mg/g żelu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Biały lub żółtawo-biały, nieprzezroczysty żel.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie trądziku różowatego grudkowo-krostkowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Skinoren Rosacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Dawkowanie

Produkt leczniczy Skinoren Rosacea należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wetrzeć w skórę.

Około 0,5 g (= 2,5 cm) żelu wystarcza na pokrycie całej powierzchni twarzy.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Skinoren Rosacea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu trądzika różowatego.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Skinoren Rosacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Można użyć łagodnego środka do mycia skóry.

Nie należy używać opatrunków okluzyjnych i opatrunków osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.

Ważne jest regularne stosowanie produktu leczniczego Skinoren Rosacea przez cały okres leczenia.

Okres stosowania produktu leczniczego Skinoren Rosacea u poszczególnych pacjentów może się różnić i zależy od nasilenia zmian na skórze. Zazwyczaj, wyraźna poprawa jest widoczna po 4 tygodniach leczenia. Aby uzyskać optymalne efekty, produkt Skinoren Rosacea można stosować przez kilka miesięcy, zgodnie z wynikiem klinicznym.

W przypadku braku poprawy po 2 miesiącach stosowania lub w przypadku zaostrzenia objawów trądziku różowatego, należy przerwać stosowanie produktu Skinoren Rosacea i rozważyć inne metody leczenia.

Jeśli wystąpi podrażnienie skóry (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”) należy zmniejszyć ilość lub ograniczyć częstość stosowania produktu leczniczego Skinoren Rosacea do jednego razu na dobę, aż do ustąpienia podrażnienia. W razie konieczności należy przerwać leczenie na kilka dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Skinoren Rosacea jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego.

Produkt leczniczy Skinoren Rosacea zawiera kwas benzoesowy, który działa łagodnie drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu produktu leczniczego z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi, a pacjentów należy odpowiednio poinstruować (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami, jamą ustną lub błonami śluzowymi należy je przepłukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem. Po każdym nałożeniu produktu leczniczego Skinoren Rosacea należy umyć ręce.

Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia produktem leczniczym Skinoren Rosacea należy powstrzymać się od leczenia innymi produktami podawanymi miejscowo, a także od stosowania produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydła, preparaty do czyszczenia twarzy zawieraj ące alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz środki ścierające do czyszczenia skóry.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Skinoren Rosacea z innymi lekami. Skład produktu leczniczego Skinoren Rosacea nie wskazuje na to, żeby którykolwiek ze składników produktu wchodził w niepożądane interakcje, które mogłyby wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo jego stosowania. W żadnym z kontrolowanych badań klinicznych nie odnotowano interakcji specyficznych dla leku.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z miejscowo stosowanym kwasem azelainowym u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego

wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”).

Należy zachować ostrożność przepisując kwas azelainowy kobietom w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy kwas azelainowy przenika do mleka matki in vivo. Jednak w badaniu in vitro metodą dializy równowagi (ang. equilibrium dialysis) wykazano, że lek może przenikać do mleka. Przenikanie kwasu azelainowego do mleka nie powinno spowodować istotnych zmian wartości wyjściowych stężenia kwasu azelainowego w mleku. Kwas azelainowy nie występuje w mleku w dużym stężeniu, a po zastosowaniu miejscowym mniej niż 4% kwasu azelainowego wchłania się do organizmu, nie powodując zwiększenia ekspozycji na kwas azelainowy powyżej poziomu fizjologicznego. Należy jednak zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy Skinoren Rosacea kobietom karmiącym piersią.

Niemowlęta nie mogą mieć styczności z leczoną skórą i (lub) piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Skinoren Rosacea nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu najczęściej obserwowane działania niepożądane w miejscu podania to świąd, pieczenie, ból.

Działania niepożądane obserwowane w trakcie badań klinicznych oraz podczas stosowania produktu leczniczego Skinoren Rosacea wymieniono w poniżej tabeli według częstości ich występowania. Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, pogorszenie objawów astmy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Pieczenie w miejscu podania, ból w miejscu podania, świąd w miejscu podania

Parestezje w miejscu podania, suchość skóry w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania

Uczucie dyskomfortu w miejscu podania, rumień w miejscu podania, pokrzywka w miejscu podania

Zazwyczaj, miejscowe podrażnienie skóry ustępuje w trakcie leczenia.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku obserwowano zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano ich u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego, chociaż nie można tego wykluczyć (częstość nie jest znana).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.:+48 22 49 21 301

Faks.:+48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na bardzo małą toksyczność miejscową i ogólnoustrojową kwasu azelainowego zatrucie jest mało prawdopodobne.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Lek przeciwtrądzikowy do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D10A X03

Mechanizm oddziaływania kwasu azelainowego na zmiany patogenetyczne w trądziku różowatym jest nieznany. Badania in vitro i ex vivo wskazują, że kwas azelainowy może działać przeciwzapalnie poprzez ograniczenie powstawania prozapalnych, wolnych rodników tlenowych.

W dwóch 12-tygodniowych badaniach klinicznych trądziku różowatego grudkowo-krostkowego kontrolowanych podłożem produktu leczniczego, produkt leczniczy Skinoren Rosacea przewyższa statystycznie znamiennie podłoże produktu leczniczego pod względem redukcji zapalnych zmian chorobowych, wskaźnika IGA (Investigator’s Global Assessment), ogólnej oceny poprawy oraz pod względem ograniczenia rumienia.

W badaniu klinicznym trądziku różowatego grudkowo-krostkowego, w którym porównywano produkt Skinoren Rosacea z 0,75% żelem zawierającym substancję czynną metronidazol, produkt leczniczy Skinoren Rosacea wykazał znamienną przewagę pod względem redukcji ilości zmian chorobowych (72,7% wobec 55,8%), ogólnej oceny poprawy oraz pod względem zmniejszenia nasilenia rumienia (56% wobec 42%). Wskaźnik niepożądanych reakcji skórnych, które w większości przypadków były łagodne lub umiarkowane, wynosił 25,8% w przypadku produktu leczniczego Skinoren Rosacea i 7,1% w przypadku 0,75% metronidazolu w żelu.

W trzech badaniach klinicznych nie zaobserwowano rozszerzenia drobnych naczyń krwionośnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu produktu leczniczego Skinoren Rosacea, kwas azelainowy penetruje do wszystkich warstw skóry. Przenika on szybciej jeśli skóra jest uszkodzona. 3,6% podanej dawki wchłaniało się przezskórnie po pojedynczym zastosowaniu miejscowym 1 g kwasu azelainowego (w postaci 5 g kremu Skinoren). Badania kliniczne pacjentów z trądzikiem wykazały podobne wskaźniki wchłaniania kwasu azelainowego z produktów leczniczych Skinoren Rosacea i Skinoren krem.

Część kwasu azelainowego wchłoniętego przez skórę jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. Pozostała jego ilość ulega rozkładowi w procesie p-oksydacji do kwasów dikarboksylowych o krótszej długości łańcucha (C7, C5), które również oznaczono w moczu.

Stężenie kwasu azelainowego w osoczu w stanie równowagi u pacjentów z trądzikiem różowatym grudkowo-krostkowym po 8 tygodniach leczenia produktem leczniczym Skinoren Rosacea dwa razy na dobę mieściło się w zakresie obserwowanym również u ochotników i pacjentów z trądzikiem stosujących zwykłą dietę. Z powyższego wynika, że stopień wchłaniania przezskórnego kwasu azelainowego po stosowaniu produktu leczniczego Skinoren Rosacea dwa razy na dobę nie zmienia obciążenia ogólnoustrojowego kwasem azelainowym pochodzącym z pokarmu i źródeł endogennych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jeśli kwas azelainowy miał styczność z oczami małp i królików, widoczne były oznaki umiarkowanego lub ciężkiego podrażnienia.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Polisorbat 80 Lecytyna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Karbomer 980

Sodu wodorotlenek

Disodu edetynian

Kwas benzoesowy (E 210)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba zawierająca 30 g żelu.

Tuba aluminiowa wewnątrz powlekana żywicą epoksydową, z zakrętką z polietylenu (HDPE), w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15570

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.05.2009/11.02.2014

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.08.2014

6

Skinoren Rosacea