+ iMeds.pl

Skinsept mucosa -Ulotka Skinsept mucosa

ULOTKA DLA PACJENTA / INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Skinsept mucosa

(10,40g + l,67g + l,50g) / 100 g roztwór do stosowania na błony śluzowe

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Skinsept mucosa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinsept mucosa

3.    Jak stosować lek Skinsept mucosa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Skinsept mucosa

6.    Zawartość opakowania i nne informacje

1.    CO TO JEST LEK SKINSEPT MUCOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi.

Skinsept mucosa jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV.

Preparat jest autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodom niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Skinsept mucosa Kiedy nie stosować leku Skinsept mucosa

jeśli u użytkownika/pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Preparatu nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych. Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.

Skinsept mucosa nie powinien być stosowany w obrębie jamy brzusznej / np. śródoperacyjnie/ oraz na błonach śluzowych nosa oraz oskrzeli. Preparatu nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na składniki preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować ze środkami zawierającymi anionowe tenzydy, które mogą spowodować dezaktywacje substancji czynnych preparatu.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C

Środek leczniczy nie może być stosowany po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Przypadkowe połknięcie preparatu stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach Skinsept mucosa

Preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu.

W razie przypadkowego połknięcia preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dotyczy to m.in. osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu i dzieci.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA

Sposób użycia:

Zewnętrzne błony śluzowe oraz granicząca z nimi skóra:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór należy nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia środkiem i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej pojawia się krótkotrwałe zaczerwienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Skinsept mucosa należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od >1/10000 do <1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od >1/100 do <1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana)

Równoczesne stosowanie środków zawierających tenzydy anionowe może spowodować dezaktywację chlorheksydyny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności: 12 miesięcy

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Skinsept mucosa

Substancja czynna: 100 g roztworu zawiera: 10,4 g etanolu (96%), 1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%), 1,50 g roztworu diglukonianu chlorheksydyny (20%)

Substancje pomocnicze: kwas mlekowy, powidon, hydroksystearynian makroglicerolu), substancja zapachowa, sodu wodorotlenek 37%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinsept mucosa i co zawiera opakowanie

Skinsept mucosa to klarowny, bezbarwny, przezroczysty roztwór o zapachu mentolu.

Opakowanie stanowią butelki o pojemności 500 ml i 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków Wytwórca:

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Düsseldorf

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Skinsept Mucosa

Charakterystyka Skinsept mucosa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Skinsept mucosa (10,40g + l,67g + l,50g) /100 g roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g roztworu zawiera:

10,4 g etanolu (96%)

1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%)

l, 50 g roztworu diglukonianu chlorheksydyny (20%)

Substancje pomocnicze: patrz , punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór.

Do stosowania na błony śluzowe

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zewnętrzne błony śluzowe oraz granicząca z nimi skóra:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór należy nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia środkiem i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.

4.3    Przeciwwskazania

Preparatu nie wolno stosować w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Preparatu nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych. Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.

Skinsept mucosa nie powinien być stosowany w obrębie jamy brzusznej / np. śródoperacyjnie/ oraz na błonach śluzowych nosa oraz oskrzeli. Preparatu nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na składniki preparatu

4.4    Specjalne ostrzeżenia oraz środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu.

W razie przypadkowego połknięcia preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dotyczy to

m.    in. osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu i dzieci. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Skinsept mucosa należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji

Nie stosować ze środkami zawierającymi anionowe tenzydy, które mogą spowodować dezaktywacje substancji czynnych preparatu.

4.6    Wpływ na ciążę

Przypadkowe połknięcie preparatu stwarza zagrożenie dla zdrowia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Nie dotyczy.

4.8 Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach nie można wykluczyć wystąpienia reakcji alergicznej na składniki preparatu; niekiedy pojawia się uczucie lekkiego pieczenia. Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od >1/10000 do <1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od >1/100 do <1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl. gov.pl

4.9 Przedawkowania

Oprócz niewielkiego zaczerwienienia nie zaobserwowano żadnych reakcji.

W przypadku wystąpienia pojedynczych reakcji nietolerowania preparatu, produkt należy spłukać wodą i w razie potrzeby zastosować leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki antyseptyczne i dezynfekujące Kod ATC: D 08 AC 02

Skinsept mucosa jest preparatem złożonym, zawierającym dobrze tolerowane substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: etanol, dwuglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru, wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko: bakteriom gramdodatnim i gramujemnym (szczególnie przeciwko: pałeczkom kwasu mlekowego [.Lactobacillus], maczugowcom [Corynebacterium], gronkowcom \Staphylococcus], enterokokom [Enterococcus],paciorkowcom beta-hemolizującym oraz paciorkowcom grupy E [Streptococcus], Proteus mirabilis i E. coli), grzybom (łącznie z Candida albicans), wirusom (dotąd przebadano skuteczność przeciwko wirusom otoczkowym: wirus opryszczki, HIV) oraz pierwotniakom.

Dodanie nadtlenku wodoru doprowadza do samorzutnego wyjałowienia produktu, które utrzymuje się nawet w przypadku ponownego skażenia przetrwalnikami bakterii (np. przy otwieraniu opakowania).

W ilościowym teście zawiesinowym nierozcieńczony preparat Skinsept mucosa przy obciążeniu 0,2% roztworem albuminy w ciągu 30 sekund zabił wszystkie badane szczepy bakteryjne a także Candida albicans. Również w warunkach zbliżonych do naturalnych przy obciążeniu krwią (20%), względnie mucyną (5%) w ciągu 30 sekund preparat zabił wszystkie badane szczepy bakteryjne. Inaktywacja badanych wirusów (Herpes simplex typ 2, HIV) w testach in vitro nastąpiła w ciągu 60 sekund.

Badania kliniczne redukcji flory bakteryjnej wykazały, że na żołądzi penisa oraz nabłonkach pochwy osiągnięto wysoką redukcję liczby mikroorganizmów oraz długo utrzymujący się efekt remanencji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Preparat Skinsept mucosa wykazuje niewielką toksyczność układową. Jednorazowa doustna dawka preparatu wynosząca 15 ml/kg masy ciała u samców i samic szczurów nie wywołała żadnych efektów letalnych, objawów zatrucia lub uszkodzenia organów. Badano również potencjał alergizujący preparatu za pomocą testu na śwince morskiej; preparat był dobrze tolerowany bez oznak wywoływania uczulenia. W przypadku testu na spojówce oka królika preparat wykazał działanie lekko drażniące.

Produkt jest dobrze tolerowany zarówno na błonach śluzowych jak i na nabłonkach przejściowych człowieka. Pojawiające się niekiedy odczucie pieczenia, gorąca lub zimna powodowane jest zawartością alkoholu w preparacie. Preparat jest dobrze tolerowany i działa przez krótki okres czasu.

Również korzystne są wyniki badań jednorazowej i wielokrotnej aplikacji zewnętrznej na probantach.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

kwas mlekowy, powidon, hydroksystearynian makroglicerolu), substancja zapachowa, sodu wodorotlenek 37%, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stosować preparatu razem z produktami zawierającymi tenzydy anionowe, bowiem może dojść do dezaktywacji substancji czynnych preparatu.

6.3    Okres ważności 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt leczniczy nie może być stosowany po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produktu leczniczego nie wolno stosować po upływie daty ważności.

6.5    Rodzaje i zawartość opakowania

Butelki zawierające 500 ml i 1000 ml z HDPE z zakrętką z PP

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak


7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13033

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.08.1999/ 12.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


3

Skinsept Mucosa