Imeds.pl

Skinsept Mucosa -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA / INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Skinsept mucosa

(10,40g + l,67g + l,50g) / 100 g roztwór do stosowania na błony śluzowe

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Skinsept mucosa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinsept mucosa

3.    Jak stosować lek Skinsept mucosa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Skinsept mucosa

6.    Zawartość opakowania i nne informacje

1.    CO TO JEST LEK SKINSEPT MUCOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi.

Skinsept mucosa jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV.

Preparat jest autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodom niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Skinsept mucosa Kiedy nie stosować leku Skinsept mucosa

jeśli u użytkownika/pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Preparatu nie wolno stosować u niemowląt i małych dzieci ze względu na brak danych. Nie stosować na rany o dużej powierzchni; nie stosować do oczu ani uszu.

Skinsept mucosa nie powinien być stosowany w obrębie jamy brzusznej / np. śródoperacyjnie/ oraz na błonach śluzowych nosa oraz oskrzeli. Preparatu nie stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na składniki preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować ze środkami zawierającymi anionowe tenzydy, które mogą spowodować dezaktywacje substancji czynnych preparatu.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C

Środek leczniczy nie może być stosowany po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Przypadkowe połknięcie preparatu stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach Skinsept mucosa

Preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu.

W razie przypadkowego połknięcia preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dotyczy to m.in. osób ze schorzeniami wątroby, chorobą alkoholową, chorujących na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu i dzieci.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA

Sposób użycia:

Zewnętrzne błony śluzowe oraz granicząca z nimi skóra:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór należy nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia środkiem i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej pojawia się krótkotrwałe zaczerwienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Skinsept mucosa należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od >1/10000 do <1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od >1/100 do <1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana)

Równoczesne stosowanie środków zawierających tenzydy anionowe może spowodować dezaktywację chlorheksydyny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINSEPT MUCOSA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności: 12 miesięcy

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Skinsept mucosa

Substancja czynna: 100 g roztworu zawiera: 10,4 g etanolu (96%), 1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%), 1,50 g roztworu diglukonianu chlorheksydyny (20%)

Substancje pomocnicze: kwas mlekowy, powidon, hydroksystearynian makroglicerolu), substancja zapachowa, sodu wodorotlenek 37%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinsept mucosa i co zawiera opakowanie

Skinsept mucosa to klarowny, bezbarwny, przezroczysty roztwór o zapachu mentolu.

Opakowanie stanowią butelki o pojemności 500 ml i 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków Wytwórca:

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Dusseldorf

Data ostatniej aktualizacji ulotki: