Imeds.pl

Slow-Mag 64 Mg Mg 2+

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Slow-Mag

(Magnesu chloridum hexahydricum)

535 mg (64 mg jonów magnezu), tabletki dojelitowe

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Slow-Mag i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag

3.    Jak stosować Slow-Mag

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Slow-Mag

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Slow-Mag i w jakim celu się go stosuje

Tabletki dojelitowe Slow-Mag zawierają magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu.

Jedna tabletka dostarcza 64 mg jonów magnezu.

Lek stosuje się w niedoborach magnezu.

Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag

Kiedy nie stosować leku Slow-Mag

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia);

-    jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego;

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (chorobę charakteryzującą się osłabieniem i zmęczeniem mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując Slow-Mag należy zachować ostrożność, gdyż związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utraty wody i składników mineralnych). Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.

Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.

Inne leki i Slow-Mag

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe oraz fosforany.

Wchłanianie magnezu zmniejszają także preparaty wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.

Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu.

Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może spowodować wystąpienie znacznego niedociśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza.

Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u płodu i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Slow-Mag

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zapobiegawczo - zwykle 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).

W stwierdzonym niedoborze magnezu:

-    dorośli 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem;

-    dzieci powyżej 6 lat według zaleceń lekarza.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Slow-Mag

W przypadku zażycia bardzo dużej dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Slow-Mag

Należy podać pominiętą dawkę tak szybko jak to jest możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Slow-Mag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

5.    Jak przechowywać Slow-Mag

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Slow-Mag

-    Substancją czynną leku jest magnezu chlorek sześciowodny. Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego.

-    Substancje pomocnicze to: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian oraz składniki otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Jak wygląda Slow-Mag i co zawiera opakowanie

Tabletki Slow-Mag są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Dostępne opakowania: 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Hiacyntowa 39

60-175 Poznań

www.ethifarm.pl

Tel.: +48 61 867 54 21

Faks: +48 61 867 50 67 E-mail: biuro@ethifarm.pl

Wytwórca

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Żeromskiego 9 60-544 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

4