+ iMeds.pl

Smecta 3 gUlotka Smecta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SMECTA, 3 g

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Diosmectite

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 2-3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Smecta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Smecta

3.    Jak stosować lek Smecta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Smecta

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Smecta i w jakim celu się go stosuje

Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Lek zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące. W wyniku tego działania i dzięki zdolności wiązania innych substancji, Smecta ochrania błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Lek Smecta stosuje się:

•    w leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci,

•    w leczeniu przewlekłej biegunki u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Smecta Kiedy nie stosować leku Smecta

Jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Objętość podawanych roztworów i ich drogę podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunki.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Smecta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia.

Smecta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz tych, które wydawane są bez recepty.

•    Ze względu na swoje właściwości, lek Smecta może mieć niekorzystny wpływ na szybkość i (lub) stopień wchłaniania innych leków.

•    Nie zaleca się podawania żadnych innych leków w połączeniu z lekiem Smecta.

•    Inne leki można podawać 2 godziny przed podaniem lub 2 godziny po podaniu leku Smecta.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Smecta zawiera glukozę i sacharozę

Nie zaleca się stosowania tego leku u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy lub niedoborem sacharazy/izomaltazy.

3. Jak stosować lek Smecta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

•    Zwykle podaje się 3 saszetki na dobę.

   Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

•    Zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Zaleca się podawanie leku między posiłkami.

Dzieci

Dawkowanie leku u dzieci powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem

-    w wieku poniżej 1 roku: l saszetka na dobę,

-    w wieku od l do 2 lat: l do 2 saszetek na dobę,

-    w wieku powyżej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dobę.

   Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

•    Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia.

•    Można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: np. bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci.

Czas trwania leczenia

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2-3 dni, oraz w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Smecta

Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyjął zbyt dużo leku Smecta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia, któregokolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku Smecta i natychmiast zwrócić się do lekarza:

-    reakcji alergicznej (nadwrażliwości) - objawy mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, pokrzywkę,

-    ciężkiej reakcji alergicznej powodującej obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Pozostałe działania niepożądane obejmują:

występujące często (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów): zaparcia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Smecta

Lek należy przechowywać w suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Smecta

•    Substancją czynną leku jest: diosmektyt (glinokrzemian). Jedna saszetka zawiera 3 g diosmektytu.

•    Pozostałe substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Smecta i co zawiera opakowanie

Smecta ma postać proszku do sporządzania zawiesiny doustnej znajdującego się w saszetkach.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 lub 30 saszetek umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Beaufour Ipsen Industrie rue Ethé Virton

28100 Dreux Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa tel. (22) 653 68 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Smecta

Charakterystyka Smecta

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

SMECTA

3 g, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

(Diosmectite)

1 saszetka zawiera diosmektyt (glinokrzemian), 3 g Substancje czynne o znanym działaniu: glukoza, sacharoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci. Leczenie przewlekłej biegunki u dorosłych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci, po konsultacji z lekarzem:

■    w wieku poniżej 1 roku: 1 saszetka na dobę,

■    w wieku od 1 do 2 lat: 1 do 2 saszetek na dobę,

■    w wieku powyżej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dobę.

Dorośli

Zwykle podaje się 3 saszetki na dobę.

Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

Czas trwania leczenia

2-3 dni.

W razie nasilenia się lub nie ustępowania biegunki, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania

Dla dzieci: zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia. Można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci.

Dla dorosłych: zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody.

Zaleca się podawanie preparatu między posiłkami.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów podatnych na choroby, niemowląt oraz dzieci, u których stosuję się doustne płyny nawadniające (ORS, ang. Oral Rehydration Salts) lub nawadnianie dożylne dostosowane do nasilenia biegunki, wieku i stanu klinicznego pacjenta, należy zawsze oszacować stopień nawodnienia.

Należy zachować ostrożność stosując diosmektyt u pacjentów z ciężkimi przewlekłymi zaparciami w wywiadzie oraz u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na właściwości adsorpcyjne, Smecta może mieć niekorzystny wpływ na szybkość i (lub) stopień wchłaniania innych leków. Nie zaleca się podawania żadnych innych leków w skojarzeniu z produktem leczniczym Smecta. Można je podawać 2 godziny przed podaniem lub 2 godziny po podaniu produktu leczniczego Smecta.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania diosmektytu u kobiet w ciąży. Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na diosmektyt jest minimalna. Produkt Smecta może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy korzyść przewyższa jakiekolwiek ryzyko związane ze stosowaniem.

Karmienie piersią

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania diosmektytu u kobiet karmiących piersią. Nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na diosmektyt u kobiet karmiących piersią jest minimalna. Produkt Smecta może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy korzyść przewyższa jakiekolwiek ryzyko związane ze stosowaniem.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność po zastosowaniu diosmektytu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego zebrane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstości zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (brak możliwości oszacowania w oparciu o dostępne dane).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i

Często

Zaparcia

jelit

Zaburzenia skóry i

Niezbyt

Wysypka, pokrzywka

tkanki podskórnej

często

Nie znana

Świąd

Zaburzenia układu

Nie znana

Obrzęk na.czvnioruchowy

immunologicznego

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia ciężkiego zaparcia lub powstania bezoaru.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adsorbujące, Kod ATC: A07BC05

Diosmektyt (smektyt dioktanościenny) - substancja czynna preparatu Smecta, to naturalny, podwójny krzemian glinu i magnezu, który różni się od innych krzemianów widmem dyfrakcyjnym w promieniach rentgenowskich. Żelazo, magnez i wapń częściowo zastępują glin w oktaedrycznej warstwie jego tlenku.

Ze względu na strukturę warstwową i dużą lepkość substancji czynnej, Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Na skutek oddziaływania z występującymi w śluzie glikoproteinami, Smecta zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu powlekającego błonę śluzową na czynniki drażniące. W wyniku tego działania i dzięki zdolności wiązania innych substancji, Smecta ochrania błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Smecta jest przepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego, nie barwi kału oraz w stosowanych zwykle dawkach nie zmienia fizjologicznego czasu pasażu jelitowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Smecta nie wchłania się z przewodu pokarmowego, jest wydalana z kałem.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności ostrej oraz po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza j ednowodna Sacharynian sodu Aromat pomarańczowy Aromat waniliowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka (papier/Al/PE) zawierająca 3,760 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 lub 30 saszetek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań oprócz opisanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ipsen Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0538

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 wrzesień 1993 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02 czerwiec 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERSYTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Smecta