+ iMeds.pl

Softiflox 80 mg smakowe tabletki do rozgryzania i żucia psów 80 mg/tabletkęCharakterystyka Softiflox 80 mg smakowe tabletki do rozgryzania i żucia psów

1.    NAZ.WA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Sofii flox SO mg smakowe tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera:

Substancja czynna:

M arbofloksacyna    80,0 mg

Substancje poinocnic/.e:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia

Jasnobrązowa. owalna, płaska tabletka z linią podziału i skośnic ściętymi krawędziami.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Marbotloksacyna jest wskazana do stosowania u psów w celu leczenia następujących stanów:

zakażenia skóry i tkanek miękkich (ropne zapalenie laldów skóry, liszajcc, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność, bakteryjne zapalenie tkanki łącznej) powodowane przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;

zakażenia układu moczowego powiązane lub niepowiązane / zapaleniem gruc/olu krokowego, powodowane przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;

zakażenia dróg oddechowych powodowane przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u kotów. Dla celów leczenia kotów dostępna jest tabletka 5 mg.

Nie stosować u zwierząt o znanej nadwrażliwości na marbolloksacynę. inne (łluoro)chinolony lub którąkolwiek substancje pomocniczą.

Nic stosować u psów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takimi jak padaczka, ponieważ fluorochinolony potencjalnie mogą powodować drgawki u zwierząt z odpowiednimi predyspozycjami.

Nic stosować u psów w wieku poniżej 12 miesięcy lub poniżej 18 miesięcy w przypadku wyjątkowi) dużych ras psów takich jak dog niemiecki, owczarek francuski briard. berneński pies pasterski. bouvicr i mastif o dłuższy m okresie wzrostu, ponieważ wykazano, że fluorochinolony wy wołują nadżerki chrząstki stawowej u młodych psów.

4.4 Specjalno ostrzeżenia dla każdego / docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

(i)    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Niskie pil moczu może wywierać hamujący wpływ na aktywność marbofloksacyny. Fluorochinolony należy zarezerwować wyłącznie do leczenia przypadków, w których zaobserwowano słabą odpowiedź bądź przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie innymi klasami Icków pr/eciwdrobnoustrojowych. Zawsze kiedy jest to możliwe stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na oznaczeniu wrażliwości. Podczas stosowania produktu leczniczego wetery nary jnego należy wziąć pod uwagę krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania Icków przcciwbakteryjnych.. Głębokie i powierzchniowe zakażenia skóry występują głównie w następstwie choroby podstawowej, dlatego zaleca się określić przyczynę leżącą u ich podstaw i odpowiednio leczyć zwierzę. Stosowanie produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanej w charakterystyce pr<xlukiu leczniczego weterynaryjnego może powodować wzrost częstości występowania bakterii opornych na fluorochinolony ora/ zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami ze względu na możliwość rozwoju oporności krzyżowej.

(ii)    Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy w etery na ry j ny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluorojchinolony powinny unikać wszelkiego kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzow i ulotkę informacyjną lub opakowanie. Po uży ciu umyć ręce.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Od czasu do czasu mogą wystąpić łagodne działania niepożądane takie jak wymioty, pogorszenie lub utrata apetytu, zmiękczenie stolca, pragnienie lub przejściowy wzrost aktywności, fc objawy przedmiotowe ustępują samoistnie po leczeniu i nie w ymagają jego przery wania.

U leczony ch zwierząt mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne). W przy padku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać leczenia.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Badania u zwierząt laboratoryjnych (szczury, króliki) nie wykazały działania toksycznego dla płodu, teratogennego ani szkodliwego dla samicy przy stosowaniu marbofloksacyny w dawkach terapeutycznych. Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u samic psów w czasie ciąży i laktacji. IX» stosowania jedynie po dokonaniu prze/ lekarka weterynarii oceny bilansu korzyść ¡/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jest wiadome. Że fluorochinolony wchodzą w interakcje z kationami (glin. wapń. magnez, żelazo i cynk) podawanymi doustnie. W takich sytuacjach biodostępnuść może być zmniejszona. Marbofloksaeyna może działać aniagon i stycznie w stosunku do nitrofurantoin) . Nic zaleca się równoczesnego podawania produktów' leczniczych weterynaryjnych zawierających te substancje czynne. Marhofloksacyna może zwiększać stężenia metotreksatu i teofiliny we krw i oraz zmieniać stężenia fenytoiny. W przypadku równoczesnego podawania należy zmniejszyć dawkę teofiliny. W przypadku leczenia gliburydem może dojść do hipoglikemii.

4.9 Dawkowanie i droga podawania

Podanie doustne.

Zalecana dawka wynosi 2 mg/kg (1 tabletka na 4(1 kg) podawane raz na dobę.

Aby zapewnić właściwe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała w celu uniknięcia podawania niedostatecznej daw ki.

W przypadku zakażeń skóry i tkanek miękkich leczenie trwa co najmniej 5 dni, ale może być przedłużone do 40 dni w zależności od przebiegu choroby.

W przypadku zakażeń układu moczowego leczenie trwa co najmniej 10 dni, ale może być przedłużone do 28 dni w zależności od przebiegu choroby.

W przypadku zakażeń dróg oddechowych leczenie trwa co najmniej 7 dni. ale może być przedłużone do 21 dni w zależności od przebiegu choroby.

Przed przedłużeniem leczenia po/a minimalny zalecany okres terapeutyczny należy ponownie ocenić rozpoznanie choroby.

Tabela dawek

Masa ciała (kg)

Liczba tabletek

20

'/*

40

1

60

\'A

80

2

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przedawkowanie może być przyczy ną uszkodzenia chrząstki w stawach oraz ostrych objawów przedmiotowych w postaci zaburzeń neurologicznych i drżenia, które należy leczyć objawowo.

Inne przedmiotowe objawy przedawkowania mogą obejmować: jadlowstręt. wymioty, odwodnienie, zaczerwienienie skóry , obrzęk pyska, letarg i spadek masy ciała.

Przy zastosowaniu dawki stanowiącej trzykrotność dawki zalecanej obserwowano krwawą biegunkę, która ustępowała samoistnie bez interwencji.

4.11 Okres karencji

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOl.OCK/.NK

Grupa farmakotcrapcutyczna: produkty przcciwbaktcryjnc do stosowania ogólnego, lluorocłiinolon Kod ATC Vet: QJ01MA93

5.1    Właściwości farmakodynamic/.nc

Marbolloksacyna to syntetyczny, bakteriobójczy produkt pr/eciwdrobnoustrojowy należący do grupy fluorochinolonów, działający poprzez inhibicję gyrazy DNA. Marbolloksacyna jest skuteczna przeciw szerokiemu spektnim bakterii Gram-dodatniełt (w szczególności Staphylococcus spp, Streptococci spp.) oraz. Gram-ujetnnych (Escherichia coli. Enterobacter cloacae. Serratia marcesccns. Proteus spp., Klebsiella spp.. PasteureUa spp.. Pseudomonas spp..). jak również przeciw Mycoplasma spp.

Oporność na (luoruchinolony rozwija się wskutek mutacji chromosomowej prowadzącej do zmian w trzech mechanizmach wywołujących zmiany w ścianie komórkowej ograniczenie przepuszczalności, ekspresję białek budujących pompy wyrzutowe lub mutacje enzymów zmniejszających wiązanie cząsteczek. Od chwili wprowadzenia marbolloksacyny na rynek prixlukiów leczniczych weterynaryjnych nic stwierdzono znaczącego wzrostu oporności. Stąd uznaje się. ze częstość i rozpowszechnienie transferu genetycznego są niew iclkic.

Na ogól nic występuje oporność krzyżowa z antybiotykami jł-Iaktamowymi, aminoglikozydcm, tctracyklinami, antybiotykami tnakrolidowymi i polipeptydowymi, sulfonamidami, diaminopirymidynami i nitrofuranami. Niemniej jednak określone mutacje wywołujące oporność na tluorochinolony mogą leż wywołać oporność krzyżową na cefalosporyny. tetracykliny, makrolidy i chloramfenikol.

5.2 Właściwości farmakokinctycznc

Po doustnym podaniu marbolloksacyny psom w zalecanej dawce 2 mg substancja ta jest szybko wchłaniana i osiąga maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 1,20 pg.inl w ciągu 2 godzin.

Niedostępność marbolloksacyny wynosi blisko 100%. Marbolloksacyna słabo wiąże się z białkami osocza i jest w znacznym stopniu dystrybuowana. W większości tkanek stwierdzane jest wyższe stężenie marbolloksacyny niż w osoczu. Marbolloksacyna jest powoli usuwana z organizmu (tt >|1    9.7 godz. u psów),

głównie w postaci czynnej, wraz z moczem i kałem.

DANE FARM AC E U TY C ZN E:

6


6.1 Wyka/ substancji pomocniczych

Pms/ck / wątroby wieprzowej suszonej natryskowo

Powidon K30

Ekstrakt /. drożdży

Laktoza jednowodna

Krospowidon

Celuloza mikro krystalic/jia Magnezu stearynian

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nic dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego wetery naryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Niewykorzy stane połówki tabletek można przechowywać przez 24 godziny.

6.4    Specjalne środki ostrożności |K>dczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i sklad opakowania bezpośredniego

Blistry (Aluminium/Sluminium): 7. 14. 2S. 56. 70, 112. 490 tabletek w pudelkach lekturowych z blistrami zawierającymi po 7 tabletek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nie/użytego produktu leczniczego wetery naryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzy stany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOW IEDZIALNEGO

Norbrook Laboratories Lid

Station Works

Newry

Counły Down Irlandia Północna

BT35 6JP

8.


NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2274/13

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13/05/2013

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

02-2014

Softiflox 80 mg smakowe tabletki do rozgryzania i żucia psów