+ iMeds.pl

Sojourn 100%Ulotka Sojourn

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sojourn, 100%, płyn do sporządzania inhalacji parowej

Sevofluranum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym, lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sojourn i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sojourn

3.    Jak stosować lek Sojourn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sojourn

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SOJOURN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną w Sojourn jest sewofluran, który jest środkiem znieczulenia ogólnego do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych i innych zabiegów.

Sojourn jest anestetykiem wziewnym podawanym jako para do wdychania. Sojourn jest stosowany do wywołania głębokiego snu (indukcji znieczulenia) i do utrzymywania go oraz pozbawienia czucia bólu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym (podtrzymanie znieczulenia).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SOJOURN

Kiedy nie stosować leku Sojourn oraz poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sewofluran lub inny lek znieczulający

•    jeśli u pacjenta lub u któregoś z członków jego rodziny podczas znieczulenia wystąpiło zaburzenie zwane hipertermią złośliwą (bardzo wysoka gorączka)

•    jeśli pacjent źle reagował po poprzednim znieczuleniu sewofluranem lub podobnym lekiem znieczulającym, np. wystąpiły problemy z wątrobą (żółtaczka), gorączka lub zaburzenia dotyczące krwi

Należy poinformować lekarza przed podaniem leku Sojourn:

•    jeśli u pacjenta stosowano leki do znieczulenia ogólnego w przeszłości, zwłaszcza gdy stosowano je wielokrotnie w krótkim okresie czasu, może być zwiększone ryzyko problemów z wątrobą

•    jeśli u pacjenta stwierdzono inną chorobę, nie mającą związku z operacją, a w szczególności chorobę nerek lub serca, niskie ciśnienie tętnicze, silne bóle głowy, nudności lub wymioty lub chorobę Pompego u dzieci

•    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nerwowo-mięśniową, w szczególności dystrofię mięśniową Duchenne’a

•    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, np. z powodu urazu głowy lub guza mózgu

•    jeśli u pacjenta występuje ryzyko drgawek

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o następujących lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio:

•    lekach nasercowych, takich jak adrenalina lub P-adrenolityki

•    lekach uspokajających (benzodiazepiny)

•    silnych lekach przeciwbólowych, takich jak morfina lub kodeina

•    lekach zwiotczających mięśnie

•    izoniazydzie stosowanym w leczeniu zakażeń

•    innych lekach znieczulających, np. tlenku azotawym, propofolu, opioidach (np. alfentanylu i sufentanylu), z uwagi na niekorzystnie współzależne działanie sewofluranu

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna o tym poinformować lekarza lub anestezjologa. U kobiet w ciąży lek można stosować tylko wtedy gdy jest to zdecydowanie konieczne.

Sojourn może prowadzić do zwiększenia krwawienia z macicy podczas operacji ginekologicznych.

Jeśli pacjentka karmi piersią, należy zachować ostrożność podając lek z uwagi na brak danych czy sewofluran przenika do mleka ludzkiego po znieczuleniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn przez przynajmniej 24 godziny po znieczuleniu ogólnym.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SOJOURN

Sojourn jest podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych przez przeszkolonego lekarza anestezjologa, który zdecyduje o właściwej dawce i terminie podania sewofluranu.

Sojourn w postaci płynu zamienia się w gaz w parowniku i jest wdychany przez pacjenta w celu znieczulenia.

Może być stosowany do usypiania pacjenta przed zabiegiem operacyjnym lub, jeśli pacjent został uśpiony za pomocą iniekcji, do podtrzymania znieczulenia podczas operacji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do anestezjologa lekarza lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sojourn może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast poinformować lekarza oddziałowego, pielęgniarkę lub anestezjologa, jeśli pacjent nie czuje się dobrze.

Poważne, rzadkie działania niepożądane:

Niżej wymienione działania niepożądane mają charakter poważny i mogą wymagać niezwłocznej konsultacji lekarskiej. W trakcie znieczulenia pacjent pozostaje pod kontrolą lekarską i w przypadkach tego wymagających otrzyma niezwłoczną pomoc.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę:

•    jeśli pacjent ma reakcję alergiczną, która może być ciężka, z obrzękiem twarzy, języka i gardła oraz trudnościami w oddychaniu.

•    jeśli u pacjenta wystąpiła hipertermia złośliwa (bardzo wysoka gorączka),, która wymaga intensywnej terapii i jest potencjalnie śmiertelna. To dolegliwość, która może być rodzinna.

•    jeśli zaobserwowano zwiększony poziom potasu we krwi (hiperkaliemia), mogący doprowadzić do zaburzeń rytmu serca. Hiperkaliemia jest potencjalnie śmiertelna zwłaszcza u dzieci w okresie pooperacyjnym. Odnotowano takie przypadki u pacjentów ze stwierdzoną chorobą nerwowo-mięśniową, w szczególności dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę w przypadku:

Bardzo często występujących działań niepożądanych (u więcej niż 1 pacjenta na 10 pacjentów):

•    niepokój (pobudzenie) u dzieci

•    rzadkoskurcz

•    niedociśnienie tętnicze

•    kaszel

•    wymioty i nudności

Często występujących działań niepożądanych (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

•    niepokój (pobudzenie) u pacjentów dorosłych

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    senność

•    częstoskurcz

•    nadciśnienie tętnicze

•    kurcz gardła, zaburzenia oddechowe

•    nadmierne wydzielanie śliny

•    hipotermia, dreszcze

•    gorączka

•    nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby lub nieprawidłowa liczba białych krwinek

•    zwiększenie stężenia fluorków we krwi

Niezbyt często występujących działań niepożądanych (u 1 do 10 pacjentów ze 1 000 pacjentów):

•    stan splątania

•    zaburzenia rytmu oraz pracy serca

•    astma, zatrzymanie oddychania, niski poziom tlenu

•    zatrzymanie moczu i cukromocz

•    nieprawidłowe wyniki liczby białych krwinek

•    nieprawidłowy poziom enzymów we krwi

Innych działań niepożądanych o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    konwulsje, zwłaszcza u dzieci

•    drganie mięśni

•    płyn w płucach

•    zaburzenia pracy wątroby

•    zaburzenia pracy nerek

•    nadwrażliwość, która może powodować wysypkę, swędzenie, krótki oddech, świszczący oddech, uczucie dyskomfortu, obrzęk twarzy

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SOJOURN

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą z powodu lotności środka znieczulającego. Przechowywać butelkę w pozycji pionowej.

Po otwarciu zawartość butelki należy w ciągu 8 tygodni.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sojoum po upływie terminu ważności (miesiąc/rok) zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sojourn

Sojourn zawiera 100% sewofluranu jako substancji czynnej.

Jak wygląda lek Sojourn i co zawiera opakowanie

Sojourn jest przezroczystym, bezbarwnym płynem, pakowanym w szklane butelki o kolorze oranżowym o pojemności 250 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road,

Morpeth,

Northumberland NE61 3YA,

United Kingdom

Tel : 0044 1670562400 Fax : 0044 1670562543

W celu uzyskania informacji o nazwach tego produktu leczniczego w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Ten ulotki: w: 6.2.2015

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Sojourn, 100%, płyn do inhalacji parowej

Sevofluranum

Pełna charakterystyka produktu leczniczego będzie dołączona na końcu ulotki w celu oderwania jej wzdłuż linii perforowanej.

6

Sojourn

Charakterystyka Sojourn

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sojoum, 100%, płyn do sporządzania inhalacji parowej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Sewofluran 100%. Produkt końcowy składa się z tylko z substancji czynnej.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do sporządzania inhalacji parowej.

Przezroczysty, bezbarwny, lotny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Indukcja i podtrzymywanie znieczulenia ogólnego u dorosłych i u dzieci w każdym wieku, w tym u noworodków urodzonych o czasie (szczegóły dotyczące wieku patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do dawkowania sewofluranu należy stosować specjalnie kalibrowane parowniki w celu dokładnej kontroli stężenia podawanego leku. Wartość MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) dla sewofluranu zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku pacjenta i z dodatkiem podtlenku azotu. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od wieku i stanu klinicznego pacjenta.

Tabela 1. Wartości MAC w zależności od wieku

Wiek pacjenta

Sewofluran

Sewofluran w

(lata)

w tlenie

N2O(65%) /O2(35%)1

0 - 1 miesiąca

3,3%

2,0%2

1- < 6 miesięcy

3,0%

2,0%2

6 miesięcy - < 3 lata

2,8%

2,0%2

3-12

2,5%

2,0%2

25

2,6%

1,4%

40

2,1%

1,1%

60

1,7%

0,9%

80

1,4%

0,7%

Indukcja za pomocą sewofluranu może być osiągnięta poprzez wdychanie sewofluranu w stężeniu od 0,5 do 1,0% w tlenie (O2) razem z podtlenkiem azotu (N2O) lub bez niego, a następnie przez zwiększanie stężenia sewofluranu o 0,5 do 1,0%, aż do osiągnięcia wymaganego stanu znieczulenia przy stężeniu nie przekraczającym 8% tak u dorosłych jak i u dzieci.

U dorosłych wdychane stężenie sewofluranu nie przekraczające 5% wywołuje na ogół w czasie krótszym niż 2 minuty znieczulenie umożliwiające przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. U dzieci wdychane stężenie sewofluranu nie przekraczające 7% wywołuje na ogół w czasie krótszym niż 2 minuty znieczulenie umożliwiające przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

Podtrzymywanie znieczulenia

Stopień znieczulenia pozwalający na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego można utrzymać stosując stężenia sewofluranu od 0,5 do 3% w tlenie, z jednoczesnym podawaniem podtlenku azotu lub bez podtlenku azotu.

Wybudzenie

Czas wybudzenia po znieczuleniu sewofluranem jest na ogół krótki. Dlatego pacjentom znieczulanym sewofluranem należy po operacji podać wcześniej leki przeciwbólowe. Podobnie jak w przypadku innych halogenowych środków znieczulenia ogólnego wielokrotne dawkowanie w krótkim okresie czasu powinno przebiegać pod ścisłym nadzorem.

Zaburzenia czynności wątroby

Sewofluran nie powinien być podawany pacjentom z niewyjaśnionymi umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby z żółtaczką, gorączką i/lub eozynofilią w połączeniu z halogenowymi środkami znieczulenia ogólnego.

Niewydolność nerek

Z powodu niewielkiej liczby przebadanych pacjentów nie ustalono w pełni bezpieczeństwa stosowania sewofluranu u pacjentów z niewydolnością nerek (początkowe stężenie kreatyniny powyżej 133 ^mol/litr). Dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek sewofluran należy stosować ostrożnie.

W niektórych badaniach prowadzonych na szczurach, u zwierząt poddanych działaniu związku A (eter fluorometylowy pentafluoroizopropenylu (PIFE)) stwierdzono nefrotoksyczność przekraczającą poziom obserwowany w zwykłych badaniach klinicznych. Mechanizm nefrotoksyczności u szczurów jest nieznany i nie ustalono jego odniesienia do człowieka (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Dla pacjentów z niewydolnością nerek zalecane jest pooperacyjne monitorowanie czynności nerek.

Sposób podawania

Podanie wziewne. Sewofluran podaj się za pomocą maski lub poprzez intubację wewnątrztchawiczą. Sewofluran powinien być podawany wyłącznie przez osoby przeszkolone w podawaniu znieczulenia ogólnego. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do sprzętu służącego do utrzymywania drożności dróg oddechowych, sztucznej wentylacji, dopływu tlenu i resuscytacji krążeniowej. Do dawkowania sewofluranu należy stosować specjalnie kalibrowane parowniki w celu dokładnej kontroli stężenia podawanego leku. Jeśli dojdzie do przesuszenia pochłaniacza CO2, powinien on zostać wymieniony przed rozpoczęciem podawania sewofluranu (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Sewofluranu nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na sewofluran lub inne halogenowe środki znieczulenia ogólnego.

Sewofluran jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem genetycznie uwarunkowanej hipertermii złośliwej.

Sewofluran nie powinien być podawany pacjentom z niewyjaśnionymi umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby z żółtaczką, gorączką i/lub eozynofilią w połączeniu z halogenowymi środkami znieczulenia ogólnego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie tętnicze krwi oraz zaburzenia oddychania nasilają się wraz z głębokością znieczulenia.

Zwiększanie stężenia sewofluranu, podczas podtrzymywania znieczulenia, powoduje zależne od dawki obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi jest związane z głębokością znieczulenia i można je skorygować przez zmniejszenie stężenia wdychanego sewofluranu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków znieczulających, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu sewofluranu pacjentom z hipowolemią, niedociśnieniem lub osłabionym.

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków znieczulających, u pacjentów z chorobą wieńcową, aby uniknąć niedokrwienia mięśnia sercowego, istotne jest utrzymanie stałego poziomu parametrów hemodynamicznych.

Sewofluran należy stosować ostrożnie u pacjentów zagrożonych podwyższeniem ciśnienia śródczaszkowego. U tych pacjentów należy podjąć kroki, które spowodują obniżenie ciśnienia śródczaszkowego (np. hiperwentylację).

Z powodu zwiotczającego działania na macicę, podczas zabiegów położniczych zalecana jest ostrożność przy znieczulaniu sewofluranem z uwagi na zwiększone ryzyko krwawienia z macicy.

Hipertermia złośliwa: U osób wrażliwych, silnie działające wziewne środki znieczulenia ogólnego, w tym także sewofluran, mogą wyzwalać zwiększony metabolizm mięśni szkieletowych, prowadzący do zwiększenia zapotrzebowania na tlen i zespołu objawów klinicznych, zwanego hipertermią złośliwą. Leczenie hipertermii złośliwej polega na odstawieniu środka wywołującego ten zespół np. sewofluranu, dożylnym podaniu soli sodowej dantrolenu i zastosowaniu leczenia podtrzymującego czynności życiowe. Z powodu ryzyka wystąpienia w odleglejszym czasie niewydolności nerek, należy kontrolować i podtrzymywać diurezę.

Stosowanie wziewnych środków znieczulających wiązano z rzadkimi przypadkami zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, co powodowało w okresie pooperacyjnym zaburzenia rytmu serca i zgony u dzieci. Wydaje się, że największe zagrożenie występuje u pacjentów z utajonym oraz jawnym schorzeniem nerwowo-mięśniowym, zwłaszcza dystrofią mięśniową Duchenne'a. Jednoczesne zastosowanie sukcynylocholiny związane było z większością, choć nie ze wszystkimi z tych przypadków. U pacjentów tych występowało również znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy krwi oraz mioglobinuria. U żadnego z pacjentów nie wystąpiły objawy typowe dla hipertermii złośliwej, takie jak sztywność mięśni, nagły wzrost temperatury ciała, zwiększony pobór tlenu i wydalanie dwutlenku węgla. Zaleca się wczesną i energiczną interwencję w celu wyrównania hiperkaliemii i leczenia utrzymujących się zaburzeń rytmu serca, a następnie przeprowadzenie badań w kierunku utajonego schorzenia nerwowo-mięśniowego.

U dzieci z chorobą Pompego, odnotowano rzadkie przypadki arytmii komorowej.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z podstawową chorobą wątroby, w tym z wirusowym zapaleniem wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.8). Pacjenci, którym w krótkich odstępach czasu wielokrotnie podawano halogenowe węglowodory (w tym sewofluran) są narażeni na większe ryzyko uszkodzenia wątroby.

Z powodu niewielkiej liczby przebadanych pacjentów nie ustalono w pełni bezpieczeństwa stosowania sewofluranu u pacjentów z niewydolnością nerek (początkowe stężenie kreatyniny powyżej 133 ^mol/litr). Dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek sewofluran należy stosować ostrożnie.

W niektórych badaniach prowadzonych na szczurach, u zwierząt poddanych działaniu związku A (eter fluorometylowy pentafluoroizopropenylu (PIFE)) stwierdzono nefrotoksyczność przekraczającą poziom obserwowany w zwykłych badaniach klinicznych. Mechanizm nefrotoksyczności u szczurów jest nieznany i nie ustalono jego odniesienia do człowieka (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Dla pacjentów z niewydolnością nerek zalecane jest pooperacyjne monitorowanie czynności nerek.

Stosowanie sewofluranu jest kojarzone z napadami drgawek, które występowały u pacjentów w różnym wieku objętych i nie objętych ryzykiem ich występowania. W przypadku potrzeby podania sewofluranu pacjentowi objętemu ryzykiem wystąpienia drgawek należy dokonać oceny klinicznej. Głębokość znieczulenia u dzieci powinna być ograniczona. Stosowanie EEG może pomóc w optymalizacji dawkowania sewofluranu u pacjentów objętych ryzykiem wystąpienia drgawek (patrz punkt 4.8).

U dzieci spotykano się z ruchami dystonicznymi (patrz punkt 4.8).

Przed przeniesieniem pacjenta z sali opieki pooperacyjnej należy dokładnie ocenić stopień wybudzenia ze znieczulenia ogólnego. Czas wybudzenia po znieczuleniu sewofluranem jest na ogół krótki. Dlatego pacjentom znieczulanym sewofluranem należy po operacji podać wcześniej leki przeciwbólowe. Z uwagi na szybkość wybudzania, w około 25% przypadków dzieci były pobudzone i niechętne do współpracy.

Nie jest dobrze znany wpływ wielokrotnego podawania sewofluranu, jednakże nie zaobserwowano istotnych różnic w występowaniu zdarzeń niepożądanych pomiędzy pierwszym i kolejnymi podaniami.

U pacjentów z miastenią (myasthenia gravis) sewofluran należy stosować ostrożnie.

Jak wszystkie halogenowe środki znieczulenia ogólnego, sewofluran może powodować kaszel podczas indukcji.

Sewofluran może również powodować wydłużenie odstępu QTc. W trakcie leczenia klinicznego, w rzadkich przypadkach prowadziło to do występowania przypadków torsade de pointes, dlatego zwłaszcza u starszych pacjentów ze zdiagnozowanym wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc sewofluran należy podawać z ostrożnością.

Potencjalne interakcje z pochłaniaczami CO2

Do reakcji egzotermicznej, szybszego rozkładu sewofluranu i tworzenia się produktów rozkładu dojść może wtedy, gdy pochłaniacz CO2 ulegnie przesuszeniu, np. w wyniku przepuszczania suchego gazu przez pojemniki z pochłaniaczem CO2 przez dłuższy czas. W rzadkich przypadkach informowano o bardzo silnym przegrzaniu zestawu, ulatniających się dymach lub samozapłonie w zestawie do znieczulenia podczas przepuszczania sewofluranu przez przesuszony pochłaniacz CO2, zwłaszcza zawierający wodorotlenek potasu (np. Baralyme). Nadmierne przegrzanie pojemnika z pochłaniaczem CO2 może prowadzić do opóźnionego zwiększenia lub nagłego zmniejszenia stężenia wdychanego sewofluranu w porównaniu z ustawieniami parownika.

Obecność produktów rozkładu sewofluranu stwierdzano w obwodzie oddechowym doświadczalnego zestawu anestetycznego, w którym stosowano przesuszone pochłaniacze COoraz sewofluran w maksymalnym stężeniu (8%) przez dłuższy czas (> 2 h). Stężenia formaldehydu stwierdzane w doświadczalnym zestawie anestetycznym (w którym użyto pochłaniaczy z wodorotlenkiem sodu) były zbliżone do stężeń powodujących łagodne podrażnienie dróg oddechowych. Nie wiadomo jakie znaczenie kliniczne mają produkty rozkładu sewofluranu powstające w tym ekstremalnym modelu doświadczalnym.

Należy pamiętać, że nie zawsze wysuszenie pochłaniacza powoduje zmianę wskaźnika barwnego w większości pochłaniaczy CO2. Zatem pochłaniacze należy wymieniać rutynowo, bez względu na barwę wskaźnika. Kiedy lekarz anestezjolog podejrzewa, że pochłaniacz COjest przesuszony powinien go wymienić przed rozpoczęciem podawania sewofluranu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sewofluran nasila działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających, a więc w razie stosowania tych środków zwiotczających razem z sewofluranem, należy modyfikować ich dawki.

Sewofluran wykazuje podobne do izofluranu działanie uwrażliwiające mięsień sercowy na arytmogenny efekt podanej egzogennie adrenaliny.

Wartość MAC dla sewofluranu ulega zmniejszeniu, gdy jest on podawany z podtlenkiem azotu, jak wskazano w tabeli „Wartości MAC w zależności od wieku” (patrz Dawkowanie i sposób podawania).

Można oczekiwać, że benzodiazepiny i opioidy zmniejszają wartość MAC sewofluranu.

Opioidy (np. alfentanyl i sufentanyl) użyte równocześnie z sewofluranem mogą doprowadzić do synergicznego spadku częstości bicia serca, ciśnienia krwi i częstości oddechu.

Tak jak w przypadku innych środków, po zastosowaniu dożylnych środków znieczulających, np. propofolu, należy mieć na uwadze podanie sewofluranu w mniejszym stężeniu.

Induktory izoenzymu CYP2E1 (np. izoniazyd i alkohol), poza barbituranami, mogą powodować nasilenie metabolizmu sewofluranu. Po zwiększonej aktywności izoenzymu CYP2E1 wykrywano znaczne zwiększenie stężenia fluorków w osoczu.

Sewofluran może nasilać ujemne działania inotropowe, chronotropowe i dromotropowe P-adrenolityków na drodze blokowania mechanizmów kompensacyjnych układu krążenia. Pacjenci powinni zostać poinformowani o wpływie sewofluranu na P-adrenolityki, a lekarz anestezjolog o przeprowadzanym leczeniu. Należy unikać nagłego przerywania leczenia.

Dawkowanie adrenaliny i noradrenaliny w celu miej scowego opanowywania krwawienia za pomocą iniekcji podskórnych lub dodziąsłowych nie powinno przekraczać dawki 0,1 mg epinefryny w ciągu

10 minut lub 0,3 mg w ciągu godziny u pacjentów dorosłych. Nie zaleca się pozajelitowego podawania adrenaliny i noradrenaliny.

Nie zaleca się stosowania sewofluranu razem z izoprenaliną, ze względu na silne zaburzenia rytmu serca (zwiększona reaktywność sercowo-naczyniowa).

Stosowanie amfetaminy i jej pochodnych, jak również efedryny i jej pochodnych może skutkować przedoperacyjnym przełomem nadciśnieniowym. Wskazane jest przerwanie leczenia tymi lekami na kilka dni przed zabiegiem.

Z uwagi na znane przypadki zapaści w trakcie zabiegu przy równoczesnym stosowaniu innych halogenowych środków znieczulających z inhibitorami MAO, nie można wykluczyć zapaści przy takim użyciu z sewofluranem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Sewofluran należy stosować w okresie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Jak zaobserwowano w jednym przypadku użycia sewofluranu podczas zabiegu przerwania ciąży, zwiotczające działanie środka na macicę, może prowadzić do zwiększenia krwawienia z macicy. Stosowanie sewofluranu w trakcie porodu jest znane tylko z jednego przypadku cesarskiego cięcia.

Nie wykazano działania teratogennego u zwierząt.

Badania nad płodnością prowadzone na szczurach i królikach, którym podawano sewofluran w dawkach dochodzących do wartości 1 MAC, nie wykazały zaburzenia płodności u osobników obojga płci. Zanotowano zmniejszenie masy ciała płodu oraz zwiększoną ilość zaburzeń kośćca u szczurów w przypadkach dawek toksycznych dla ciężarnych samic, ale u królików nie zaobserwowano niekorzystnych wpływów na płód.

Laktacja:

Należy zachować ostrożność podczas karmienia piersią ponieważ nie wiadomo, czy sewofluran przenika do mleka ludzkiego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jak w przypadku innych środków znieczulenia ogólnego, pacjentów należy poinformować, że zaburzenie sprawności intelektualnej wymaganej do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może się utrzymywać przez pewien okres po znieczuleniu ogólnym. Pacjentom należy zabronić obsługi tych urządzeń w okresie po znieczuleniu sewofluranem.

4.8    Działania niepożądane

Jak wszystkie silnie działające wziewne środki znieczulenia ogólnego, sewofluran może powodować proporcjonalne do dawki zaburzenia oddychania i zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego. Większość działań niepożądanych ma charakter łagodny lub umiarkowany i są one przejściowe. Nudności i wymioty obserwowane w okresie pooperacyjnym są często spotykanymi następstwami zabiegu chirurgicznego i znieczulenia ogólnego. Mogą być one wywołane przez wziewny środek znieczulenia ogólnego, inne środki podawane w trakcie lub po operacji oraz mogą być reakcją pacjenta na zabieg chirurgiczny.

Badania kliniczne przeprowadzone na ponad 3 200 pacjentach ze Stanów Zjednoczonych i

Europy wskazują, że rodzaj, charakter i częstotliwość występowania działań niepożądanych dotyczących sewofluranu są porównywalne do tych obserwowanych przy stosowaniu innych środków znieczulenia ogólnego.

Bardzo często występują nudności (24%), wymioty (17%) oraz pobudzenie (23%, pacjenci pediatryczni).

Poniższe działania niepożądane odnotowane w trakcie badań klinicznych odnoszące się przynajmniej prawdopodobnie do sewofluranu przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układowo -narządową oraz według malejącej częstości występowania:

Bardzo często: > 1/10;

Często: > 1/100, < 1/10;

Niezbyt często: > 1/1000, < 1/100;

Rzadko: > 1/10 000, < 1/1000;

Bardzo rzadko: < 1/10 000);

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rodzaj, charakter i częstotliwość występowania działań niepożądanych dotyczących sewofluranu są porównywalne do tych obserwowanych u pacjentów pod wpływem leków referencyjnych.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku na rynek

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku na rynek były zgłaszane dobrowolnie. Nie można zatem ustalić jednoznacznie faktycznej częstości występowania tych zdarzeń i związku ze stosowaniem sewofluranu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niezbyt

często

leukopenia

leukocytoza

Zaburzenia psychiczne

często*

pobudzenie

niezbyt

często

stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

często

senność zawroty głowy ból głowy

Zaburzenia serca

bardzo

często

bradykardia

często

tachykardia

niezbyt

często

całkowity blok przedsionkowo- komorowy

migotanie przedsionków

arytmia

skurcze dodatkowe komorowe skurcze dodatkowe nadkomorowe skurcze dodatkowe

Zaburzenia naczyniowe

bardzo

często

niedociśnienie

często

nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo

często

kaszel

często

skurcz krtani

zaburzenia układu oddechowego

niezbyt

często

bezdech

niedotlenienie

astma

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo

często

wymioty

nudności

często

nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt

często

zatrzymaniem moczu cukromocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

gorączka

hipotermia

dreszcze

Badania diagnostyczne

często

zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej

stężenie glukozy we krwi poza granicami normy

nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych** nieprawidłowe wyniki liczby białych krwinek

zwiększenie stężenia fluorków w surowicy***

niezbyt

często

zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej

zwiększone stężenie kreatyniny zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Po wprowadzeniu leku na rynek

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

reakcj a anafilaktyczna**** reakcja anafilaktoidalna nadwrażliwość ****

Zaburzenia układu nerwowego

nieznana

konwulsje ruchy dystoniczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

nieznana

obrzęk płuc skurcz oskrzeli duszność**** świszczący oddech****

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieznana

zapalenie wątroby niewydolność wątroby martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nieznana

świąd

wysypka****

pokrzywka

kontaktowe zapalenie skóry**** obrzęk twarzy****

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

nieznana

drganie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nieznana

ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

nieznana

hipertermia złośliwa dyskomfort w klatce piersiowej ****

**

Bardzo częste przypadki u pacjentów pediatrycznych.

Okazjonalne zmiany przejściowe wyników prób wątrobowych między sewofluranem i lekami referencyjnymi.

*** Podczas znieczulenia i po znieczuleniu indukowanym sewofluranem wystąpić może

przejściowe zwiększenie stężenia nieorganicznych fluorków w surowicy. Stężenie nieorganicznych fluorków osiąga wartość maksymalną w ciągu 2 godzin po zakończeniu znieczulenia sewofluranem i wraca do poziomu przedoperacyjnego w ciągu 48 godzin. W badaniach klinicznych zwiększone stężenie fluorków nie było związane z zaburzeniem czynności nerek.

**** Może być połączona z nadwrażliwością zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu wziewnych środków znieczulenia ogólnego, w tym także sewofluranu.

4.9 Przedawkowanie

Wśród symptomów przedawkowania sewofluranu występują zaburzenia układu oddechowego oraz układu krwionośnego.

W przypadku przedawkowania sewofluranu należy podjąć następujące działania: przerwać podawanie leku, zapewnić drożność dróg oddechowych, rozpocząć wspomaganą lub kontrolowaną wentylację czystym tlenem oraz utrzymywać właściwą czynność układu krążenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Halogenowe leki do znieczulenia ogólnego. Kod ATC: N 01 AB 08.

Zmiany w efektach uzyskanych w badaniach klinicznych odzwierciedlają stężenie środka jaki został przyjęty.

Wpływ na układ krążenia

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków znieczulających sewofluran obniża czynności układu sercowo-naczyniowego wraz z ilością podanych dawek. W jednym z badań na ochotniku wzrost stężenia przyjętego sewofluranu odpowiadał zmniejszeniu średniego ciśnienia tętniczego krwi, ale bez zmiany rytmu serca. W tym badaniu nie wykryto zmiany stężenia noradrenaliny w osoczu.

Wpływ na układ nerwowy

U zdrowych pacjentów sewofluran minimalnie wpływa na ciśnienie śródczaszkowe i pozwala na zachowanie reaktywności na CO2.Nie przeprowadzono takich badań na pacjentach ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym. W przypadku potrzeby podania sewofluranu takim pacjentom, należy zachować ostrożność oraz podjąć kroki mające na celu obniżenie ciśnienia śródczaszkowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Słaba rozpuszczalność sewofluranu w krwi sugeruje, że stężenie pęcherzykowe powinno szybko zwiększać się po indukcji znieczulenia oraz szybko zmniejszać się po zaprzestaniu podawania tego środka.

U ludzi < 5% wchłoniętego sewofluranu jest metabolizowane. Szybka eliminacja sewofluranu z płuc ogranicza do minimum ilość leku, która ulega biotransformacji przy udziale izoenzymu 2EI cytochromu P450 do heksafluoroizopropanolu (HFIP) z uwalnianiem nieorganicznych fluorków i dwutlenku węgla (lub jednowęglowego fragmentu cząsteczki). HFIP szybko sprzęga się z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany jest z moczem.

Metabolizm sewofluranu może być zwiększony przez znane induktory CYP2EI (np. izoniazyd i alkohol), ale nie jest indukowany przez barbiturany.

Podczas znieczulenia oraz po nim może nastąpić przejściowy wzrost stężenia nieorganicznych fluorków. Zazwyczaj osiąga ono wartość maksymalną w ciągu 2 godzin po zakończeniu znieczulenia sewofluranem i wraca do poziomu przedoperacyjnego w ciągu 48 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po zastosowaniu do znieczulenia sewofluranu stwierdzono prawidłowe krążenie wątrobowe i nerkowe zwierząt doświadczalnych.

Sewofluran zmniej sza współczynnik metabolizmu mózgowego tlenu analogicznie do izofluranu. Przy stężeniu sięgającym 2,0 MAC obserwowano ok. 50% zmniejszenie współczynnika metabolizmu mózgowego tlenu.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono znacznego wpływu na krążenie mózgowe.

Wśród badanych zwierząt sewofluran znacznie obniżał aktywności EEG w porównaniu do równoważnych dawek izofluranu. Nie ma dowodów na to, że sewofluran jest związany z objawami podobnymi do padaczki w warunkach normokapnii lub hipokapnii. W odróżnieniu od enfluranu nie powiodły się próby wywołania aktywności EEG podobnej do zapaści podczas hipokapnii za pomocą rytmicznej stymulacji słuchowej.

Wykazano, że związek A wykazuje u szczurów minimalne działanie nefrotoksyczne w stężeniach od 50-114 ppm w okresie 3 godzin. Toksyczność charakteryzowała się sporadyczną martwicą komórek w kanalikach bliższych. Mechanizm działania toksycznego na nerki u szczurów jest nieznany i nie ustalono jego odniesienia do człowieka. Przewiduje się, że dla człowieka porównywalny próg nefrotoksyczności wynosi 150-200 ppm. W praktyce klinicznej średnie stężenie związku A wynosi 19 ppm u pacjentów dorosłych (maksymalny: 32 ppm) z użyciem wapna sodowanego jako substancji pochłaniającej CO2.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Sewofluran jest trwały, gdy przechowuje się go w pomieszczeniu o standardowym oświetleniu. W obecności mocnych kwasów lub w podwyższonej temperaturze nie dochodzi do rozkładu sewofluranu. Sewofluran nie powoduje korozji stali nierdzewnej, mosiądzu, glinu, niklowanego mosiądzu, chromowanego mosiądzu lub stopu miedziowo-berylowego.

Wziewne środki znieczulające mogą ulec rozkładowi chemicznemu w wyniku zetknięcia z pochłaniaczem CO2 w zestawie do znieczulenia. Jeśli sewofluran podawany jest zgodnie z instrukcj ą przy zastosowaniu świeżych pochłaniaczy, rozkład jest minimalny, a produkty j ego rozkładu są niewykrywalne lub nie są toksyczne. Rozkład sewofluranu i tworzenie się produktów jego rozkładu nasila się gdy wzrasta temperatura pochłaniacza, pochłaniacz CO(zwłaszcza z wodorotlenkiem potasu, np. Baralyme) jest wysuszony, zwiększa się stężenie sewofluranu i zmniejsza przepływ świeżego gazu. Sewofluran może ulegać rozkładowi alkalicznemu dwiema drogami. Pierwsza polega na rozpadzie cząsteczki z której powstaje fluorowodór i eter fluorometylowy pentafluoroizopropenylu (PIFE, związek A). Druga ma miejsce wyłącznie w przypadku użycia przesuszonych pochłaniaczy CO2 i polega na dysocjacji sewofluranu do heksafluoroizopropanolu (HFIP) i formaldehydu. HFIP jest związkiem nieczynnym, nie ma działania genotoksycznego, szybko jest sprzęgany z kwasem glukuronowym i usuwany z organizmu, a jego toksyczność jest porównywalna z toksycznością sewofluranu. Formaldehyd jest związkiem powstającym podczas prawidłowych procesów metabolicznych. Przy zetknięciu z mocno przesuszonym pochłaniaczem, formaldehyd może ulec dalszemu rozkładowi do alkoholu metylowego i mrówczanu. W wysokiej temperaturze z mrówczanu może powstać tlenek węgla. Alkohol metylowy może reagować ze związkiem A tworząc jego metoksy pochodną - związek B. Związek B może ulegać dalszej degradacji polegającej na eliminowaniu cząsteczki HF z utworzeniem na poszczególnych etapach związków C, D i E. Gdy pochłaniacz jest mocno przesuszony, dotyczy to zwłaszcza pochłaniaczy zawierających wodorotlenek potasu (np. Baralyme), dojść może do powstawania formaldehydu, alkoholu metylowego, tlenku węgla, związku A i być może niektórych produktów jego rozkładu - związków B, C i D.

6.3.    Okres ważności

5 lat.

Po otwarciu zawartość butelki należy w ciągu 8 tygodni.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą z powodu lotności środka znieczulającego. Przechowywać butelkę w pozycji pionowej.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

250 ml. Butelka ze szkła oranżowego typu III, zamknięta zakrętką z czarnej żywicy polifenolowej wyścielonej od wewnątrz LDPE oraz wyposażona w żółty pierścień z LDPE.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sewofluran należy podawać wyłącznie przy użyciu specjalnie kalibrowanego dla tego środka parownika za pomocą adaptera zaprojektowanego do użycia z sewofluranem lub innego systemu przeznaczonego do napełniania tego środka.

Nie dopuszczać do wysychania pochłaniacza CO2 podczas podawania środka z uwagi na notowane przypadki tworzenia się tlenku węgla przy interakcji niektórych halogenowych środków znieczulających z przesuszonymi pochłaniaczami CO2. Aby zminimalizować ryzyko tworzenia się tlenku węgla w obwodzie oddechowym parownika oraz prawdopodobieństwa podwyższonego poziomu karboksyhemoglobiny, nie należy pozwalać pochłaniaczom COwysychać. W rzadkich przypadkach informowano o bardzo silnym przegrzaniu zestawu, ulatniających się dymach lub samozapłonie w zestawie do znieczulenia podczas przepuszczania sewofluranu przez przesuszony pochłaniacz CO2. Przy podejrzeniu, że pochłaniacz CO2 jest przesuszony, należy go wymienić.

Należy używać tylko butelki bez ostrego zapachu płynu.

W przypadku, gdy wykorzystane częściowo butelki pozostaje na końcu procedury, elementy mogą być używane przez okres do 8 tygodni.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road,

Morpeth,

Northumberland NE61 3YA,

United Kingdom Tel : 0044 1670562400 Fax : 0044 1670562543

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19533

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 6.2.2015

1

Noworodki urodzone o czasie. Nie ustalono wartości MAC u przedwcześnie urodzonych niemowląt.

2

U dzieci w wieku 1-3 lata stosowano mieszaninę 60% N2O/40% O2.

Indukcja znieczulenia

Przed zastosowaniem sewofluranu można podać krótko działający barbituran lub inny dożylny środek indukujący, a następnie do oddychania sewofluran.

Sojourn