+ iMeds.pl

Solcoseryl 2,07 mg/gUlotka Solcoseryl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Solcoseryl, 2,07 mg/g, maść Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Solcoseryl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solcoseryl

3.    Jak stosować Solcoseryl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Solcoseryl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Solcoseryl i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną maści Solcoseryl jest wolny od antygenów bezbiałkowy dializat z krwi cieląt (1 g maści zawiera 2,07 mg dializatu). Solcoseryl stymuluje w komórkach tlenowe procesy metaboliczne i zwiększa ilość substancji dostarczających komórkom energii. Ponadto aktywuje transport tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz ułatwia ich przyswajanie. Dzięki temu ułatwia procesy regeneracyjne i naprawcze w obrębie komórek i przyspiesza odnowę tkanek.

Lek Solcoseryl w postaci maści stosuje się pomocniczo w przypadku:

-    małych ran;

-    wrzodów pochodzenia żylnego i innych źle gojących się ran;

-    oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, blizn pooparzeniowych;

-    odmrożeń;

-    zmian troficznych u osób    ze    schorzeniami zarostowymi tętnic;

-    odleżyn;

-    miejsc po pobraniu skóry do przeszczepów, rozległych przeszczepów siatkowych skóry;

-    popromiennych uszkodzeń    skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solcoseryl Kiedy nie stosować leku Solcoseryl

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bezbiałkowy dializat z krwi cieląt lub którykolwiek z pozostałych składników leku Solcoseryl, kwas parahydroksybenzoesowy lub jego pochodne;

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku ran zakażonych (obecność wydzieliny ropnej w obrębie zmiany na skórze) lek powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Lek Solcoseryl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek nie wpływa na działanie innych leków ani też inne leki nie wpływają na jego działanie. Stosowanie leku Solcoseryl z jedzeniem i piciem

Lek stosuje się na skórę, w związku z czym można go stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Solcoseryl

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Solcoseryl

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Solcoseryl, to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Nanieść 2 razy na dobę cienką warstwę maści na oczyszczoną ranę.

Doświadczenia wskazują, że stosowanie leku Solcoseryl w postaci maści jest szczególnie korzystne w przypadku ran suchych, zaś w postaci żelu w przypadku sączących się ran.

Lek Solcoseryl w postaci maści można stosować pod półszczelne opatrunki. Nowo powstały naskórek na brzegu rany można również pokryć lekiem Solcoseryl w postaci maści.

Pacjenci w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Nie ma potrzeby zmiany sposobu stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Solcoseryl

Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku objawowego przedawkowania leku Solcoseryl w postaci maści. W razie omyłkowego połknięcia dużej ilości leku należy podjąć działania mające na celu usunięcie go z organizmu (wywoływanie wymiotów) oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Solcoseryl

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Solcoseryl

Przerwanie stosowania leku Solcoseryl może opóźnić gojenie się zmian, z powodu których był stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000): uczulenie (nadwrażliwość) - w razie wystąpienia należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból w miejscu zastosowania maści (nie wymaga odstawienia produktu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Solcoseryl

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Solcoseryl

-    Substancją czynną leku jest bezbiałkowy dializat z krwi cieląt (w przeliczeniu na suchą masę, 2,07 mg na 1 g maści).

-    Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, cholesterol, alkohol cetylowy, wazelina biała, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Solcoseryl i co zawiera opakowanie

Lek Solcoseryl ma postać maści.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zamknięta membraną aluminiową oraz zakrętką z białego polietylenu wysokociśnieniowego, zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672Warszawa

tel. 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Solcoseryl

Charakterystyka Solcoseryl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solcoseryl, 2,07 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera, w przeliczeniu na suchą masę, 2,07 mg bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt. Sustancje pomocnicze: alkohol cetylowy 35 mg/g, metylu parahydroksybenzoesan 1,6 mg/g, propylu parahydroksybenzoesan 0,2 mg/g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

Lekko żółtawa, jednorodna, tłusta.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pomocniczo w leczeniu:

-    Małych ran.

-    Wrzodów pochodzenia żylnego i innych źle gojących się ran.

-    Oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, blizn pooparzeniowych.

-    Odmrożeń.

-    Zmian troficznych u pacjentów ze schorzeniami zarostowymi tętnic.

-    Odleżyn.

-    Miejsc pobrania skóry do    przeszczepów, rozległych przeszczepów siatkowych skóry.

-    Popromiennych uszkodzeń skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Nanieść 2 razy na dobę cienką warstwę maści na oczyszczoną ranę.

Doświadczenia wskazują, że stosowanie produktu Solcoseryl w postaci maści jest szczególnie korzystne w przypadku ran suchych, zaś w postaci żelu w przypadku sączących się ran.

Maść Solcoseryl można stosować pod półszczelne opatrunki.

Pacjenci w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Nie ma potrzeby zmiany sposobu stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wolny kwas parahydroksybenzoesowy albo jego pochodne.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku ran zakażonych produkt powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Produkt zawiera alkohol cetylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Produkt zawiera również metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie notowano interakcji z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych o stosowaniu bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży.

Produkt Solcoseryl może być stosowany okresie karmienia piersią po rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści dla matki i ryzyka dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Maść Solcoseryl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione są poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz

częstością występowania MedDRA. Częstości występowania są określone następująco:

bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego:

bardzo rzadko: nadwrażliwość (w razie wystąpienia produkt należy odstawić).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

częstość nieznana: ból w miejscu zastosowania maści (nie wymaga odstawienia produktu).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń, kod ATC: D03AX.

Substancją czynną produktu jest bezbiałkowy dializat zawierający liczne składniki o małej masie cząsteczkowej (do 5000 Daltonów) pochodzące z surowicy i komórek krwi cieląt, z których tylko część została określona chemicznie i scharakteryzowana farmakologicznie.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, w hodowlach komórkowych i tkankowych oraz w badaniach klinicznych wykazano, że dializat posiada następujące właściwości:

-    wspomaga komórkową przemianę materii, zwłaszcza w procesach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, stymuluje również fosforylację oksydacyjną, a przez to wytwarzanie w komórkach wysokoenergetycznych fosforanów,

-    zwiększa stopień wykorzystania tlenu (in vitro) oraz nasila transport glukozy w niedotlenionych i pozbawionych rezerw metabolicznych komórkach i tkankach,

-    usprawnia procesy naprawcze i regeneracyjne w tkankach uszkodzonych i (lub) mających niewystarczające zasoby składników odżywczych,

-    zapobiega wtórnym zmianom zwyrodnieniowym i innym zmianom patologicznym w odwracalnie uszkodzonych komórkach lub też zmniejsza nasilenie tych procesów,

-    nasila syntezę kolagenu w modelach in vitro,

-    stymuluje in vitro migrację i proliferację komórek.

Solcoseryl chroni tkanki zagrożone niedotlenieniem i (lub) brakiem substancji odżywczych. Ułatwia ponowne podjęcie czynności przez komórki uszkodzone w odwracalny sposób, jak również przyspiesza i poprawia jakość procesu gojenia się uszkodzonych tkanek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Niemożliwe jest badanie farmakokinetyki bezbiałkowego dializatu będącego substancją czynną przy pomocy konwencjonalnych metod farmakokinetycznych, gdyż zawiera on wiele różnych substancji wywierających wielorakie działania farmakodynamiczne.

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że po podaniu miejscowym efekty działania produktu ograniczają się do miejsca podania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wartość LD50 u myszy i szczurów: podawanie doustne > 1 600 mg*/kg podawanie podskórne > 1 600 mg*/kg podawanie dożylne > 2 560 mg*/kg

* suchej masy bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt.

Zarówno po jednokrotnym jak i wielokrotnym dawkowaniu doustnym, dożylnym, podskórnym oraz na skórę, zasadniczo nie zaobserwowano miejscowej czy też układowej toksyczności, nawet przy największych dawkach technicznie możliwych do podania doustnego, miejscowego i parenteralnego, które były 30 do 40 razy większe od odpowiednich dawek zalecanych dla ludzi.

Badania toksykologiczne nie wykazały żadnego wpływu na rozrodczość (na płodność, działania toksycznego i teratogennego na płód czy embrion).

Nie stwierdzono uczulania skórnego i alergizacji kontaktowej w śródskórnych testach u świnek morskich.

W badaniach toksyczności podostrej i przewlekłej nie stwierdzono działania immunotoksycznego leku.

Nie stwierdzono również działania mutagennego.

Badania toksyczności 2- i 3-tygodniowe oraz 1-, 3- i 6-miesięczne z powtarzanymi podaniami, jak również badania mutagenności oraz wpływu toksycznego na rozrodczość nie wykazały działania kancerogennego. Biorąc pod uwagę naturę produktu leczniczego oraz długie doświadczenie w stosowaniu u ludzi (ponad 30 lat), należy uznać za zbędne dodatkowe badania kancerogenności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Środki konserwujące: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Podłoże maści: cholesterol, alkohol cetylowy, wazelina biała, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zamknięta membraną aluminiową oraz zakrętką z białego polietylenu wysokociśnieniowego zawierająca 20 g produktu, w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2876

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.06.1999 r./ 28.10.2004 r./ 05.02.2005 r./ 17.06.2005 r./29.07.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Solcoseryl