+ iMeds.pl

Solesmin 0,4 mgUlotka Solesmin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SOLESMIN, 0,4 mg, kapsułki o przedłużnym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Solesmin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Solesmin

3.    Jak przyjmować lek Solesmin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Solesmin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Solesmin i w jakim celu się go stosuje

Solesmin zawiera jako substancję czynną tamsulosyny chlorowodorek. Solesmin jest lekiem blokującym receptory alfa1A adrenergiczne, który zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i przewodu moczowego (cewki moczowej). Powoduje to łatwiejszy przepływ moczu przez przewód moczowy ułatwiając w ten sposób oddawanie moczu.

Solesmin stosuje się u mężczyzn w leczeniu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak: trudności w oddawaniu moczu, uczucie parcia na pęcherz, silne parcie na pęcherz, taka sama częstotliwość oddawania moczu w dzień i w nocy.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Solesmin

Kiedy nie stosować leku Solesmin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tamsulosyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma ciężkaą chorobę wątroby

- jeśli u pacjenta występują zawroty głowy podczas gwałtownej zmiany pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta zaplanowano operację zaćmy, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu aktualnie lub ostatnio leku Solesmin. Lekarz okulista może zastosować odpowiednie środki ostrożności biorąc pod uwagę metodę leczenia i planowane zabiegi chirurgiczne.

Podczas długotrwałego stosowania tego leku nieuniknione są regularne badania lekarskie. Rzadko podczas stosowania leku Solesmin może wystąpić uczucie osłabienia. Jeśli wystąpią zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Dzieci i młodzież

Solesmin nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Solesmin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje:

•    leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi nazywane "alfa-blokerami"

(lub antagonistami receptora alfa1-adrenergicznego), takie jak doksazosyna, indoramina, prazosyna, terazosyna lub werapamil. Każdy z tych leków powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i przyjmowany jednoczesnie z lekiem Solesmin może powodować zawroty głowy i uczucie osłabienia.

•    przed jakimkolwiek zabiegiem lub znieczuleniem dentystycznym należy powiedzieć lekarzowi lub lekarzowi dentyście, że istnieje możliwość interakcji stosowanego leku z lekami znieczulającymi.

Solesmin z jedzeniem i piciem

Lek Solesmin należy przyjmować 30 minut po śniadaniu lub po pierwszym posiłku każdego dnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Solesmin nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, czy Solesmin wpływa na ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pomimo to, należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy. Czynności wymagające zwiększonej uwagi można wykonywać tylko za zgodą lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Solesmin

Lek ten zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (także reakcje typu późnego).

Lek ten zawiera azorubinę i żółcień pomarańczową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera sacharozę, rodzaj cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Solesmin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kapsułka na dobę. Lek należy zażywać codziennie o tej samej porze dnia, przynajmniej 30 minut po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości i nie należy jej rozkruszać ani przeżuwać, ponieważ może to wpływać na uwalnianie substancji czynnej z kapsułki.

Pominięcie przyjęcia leku Solesmin

należy zastosować lek o dowolnej porze dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie następnego dnia, powinien przyjąć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Solesmin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub w razie niezamierzonego zastosowania leku przez dziecko, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki ostrego przedawkowania tamsulosyny chlorowodorku w dawce 5 mg. Obserwowano ostre niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe 70 mmHg), wymioty i biegunkę, które leczono poprzez uzupełnianie płynów.

W celu zmniejszenia wchłaniania prowokowano wymioty. Po przyjęciu dużych dawek można zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany oraz osmotyczne środki przeczyszczające, takie jak siarczan sodu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Lek ten jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Jednak, jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić zawroty głowy, związane z nagłą zmianą pozycji ciała przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej, zaburzenia ejakulacji (wytrysku), uczucie osłabienia, bóle głowy, kołatanie serca, zapalenie błony śluzowej nosa i reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, obrzęki miejscowe).

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy (1,3%).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia ejakulacji (wytrysku).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy.

Zaburzenia serca: kołatanie serca (szybka lub nieregularna praca serca).

Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie ortostatyczne (związane z nagłą zmianą pozycji ciała przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie błony śluzowej nosa (podrażnienie i zapalenie nosa, katar, kichanie lub zablokowany, zatkany nos).

Zaburzenia żołądka i jelit: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia (uczucie osłabienia).

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego: omdlenia (przemijające, samoistna utrata przytomności).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: priapizm (długotrwały, bolesny wzwód prącia).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zespół Stevensa-Johnsona (bolesna czerwona lub purpurowa wysypka).

Po dopuszczeniu produktu do obrotu, zgłaszano przypadki zespołu małej źrenicy, określanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, powikłanie podczas operacji zaćmy) związanego z leczeniem tamsulosyną (patrz także punkt 4.4).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Solesmin

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Skrót na opakowaniu oznacza: EXP - termin ważności, Lot - numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Solesmin

Substancją czynną leku jest: tamsulosyny chlorowodorek w ilości 0,4 mg w każdej kapsułce. Pozostałe składniki to:

Rdzeń

Sacharoza, ziarenka (710p)

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Hypromeloza (2506/15)

Talk

Glikol propylenowy Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Otoczka ochronna I Hypromeloza (2910/6)

Talk

Otoczka zapewniająca przedłużone uwalnianie Etyloceluloza (w postaci wodnej dyspersji 18,8%)

Etyloceluloza 20 cp Woda oczyszczona Amonowy wodorotlenek Dibutylu sebacynian Kwas oleinowy

Krzemionka koloidalna bezwodna Hypromeloza (2910/6)

Otoczka ochronna II Hypromeloza (2910/6)

Talk

Otoczka dojelitowa

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Dyspersja 30%

Sodu laurylosiarczan Polisorbat 80 Trietylu cytrynian

Skład kapsułki (Size 2 hard gelatin kapsule)

Wieczko

Błękit patentowy V (E131)

Azorubina (E122)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Tytanu dwutlenek (E171)

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sodu laurylosiarczan Żelatyna

Korpus

Tytanu dwutlenek (E171)

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sodu laurylosiarczan Żelatyna

Tusz “TekPrint SW-9008 Black”, o składzie:

Szelak, Żelaza tlenek, czarny (E172), Glikol propylenowy, Amonowy wodorotlenek stężony, Potasu wodorotlenek

Tusz “TekPrintSW-0012 White”, o składzie:

Szelak, Glikol propylenowy, Amonowy wodorotlenek stężony, Potasu wodorotlenek, Tytanu dwutlenek (E172)

Jak wygląda lek Solesmin i co zawiera opakowanie

Białe do białawych peletki umieszczone w kapsułce żelatynowej. Kapsułka jest zbudowana z wieczka w kolorze brązowym z białym nadrukiem UMX-0.4 i białym, matowym korpusem z czarnym nadrukiem UMX-0.4.

Wielkość opakowania:10, 30, 60, 90, 100 i 300 kapsułek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Cipla UK Ltd.

The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS Wielka Brytania

Wytwórca

S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.

Pisnicka 22 142 00 Praga 4 Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.

Pisnicka 22 142 00 Praga 4 tel.: 296303340

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Solesmin

Charakterystyka Solesmin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solesmin, 0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

Każda, kapsułka zawiera 157,893 mg sacharozy, 0,03604 mg żółcieni pomarańczowej (E110) i 0,00881 mg azorubiny (E122); 0,4767 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 0,1192 mg propylu hydroksybenzoesanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Wygląd produktu: Białe do białawych, okrągłe peletki umieszczone w kapsułce żelatynowej, rozmiar „2”. Kapsułka składa się z wieczka w kolorze brązowym z białym nadrukiem UMX-0.4 i białego, matowego korpusu z czarnym nadrukiem UMX-0.4.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Solesmin (tamsulosyny chlorowodorek) jest przeznaczony do leczenia objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH). Solesmin nie jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka to 0,4 mg, raz na dobę - 1 kapsułka.

Dawka powinna być przyjmowana codziennie, o tej samej porze dnia, zawsze przynajmniej 30 minut po posiłku.

Kapsułkę należy połknąć w całości i nie należy jej rozkruszać ani przeżuwać, ponieważ może to wpływać na uwalnianie substancji czynnej z kapsułki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tamsulosyny chlorowodorek, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hipotonia ortostatyczna w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych antagonistów receptorów a-1-adrenergicznych, produkt Solesmin, może obniżać ciśnienie tętnicze krwi, a w rzadkich przypadkach może być przyczyną omdleń. W przypadku zaobserwowania początkowych objawów hipotonii ortostatycznej (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Solesmin pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować te same objawy co łagodny rozrost gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i, jeśli istnieją wskazania, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. Prostate Specific Antygen, PSA) zarówno przed rozpoczęciem leczenia jak i systematycznie w trakcie jego trwania.

U niektórych pacjentów leczonych jednocześnie lub obecnie tamsulosyną, podczas operacji zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). IFIS może zwiększać ryzyko powikłań śródoperacyjnych. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do planowej operacji zaćmy.

Zaprzestanie leczenia tamsulosyną na 1 do 2 tygodni przed planowaną operacją zaćmy zmniejsza ryzyko wystąpienia IFIS. Niemniej jednak korzyści i wymagany czas od odstawienia produktu do operacji zaćmy nie zostały ostatecznie ustalone.

W czasie badania przedoperacyjnego zespół chirurgów i okulistów powinien ustalić, czy pacjent jest lub był leczony tamsulosyną, w celu podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia IFIS podczas operacji zaćmy.

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), ponieważ tacy pacjenci nie brali udziału w badaniach.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania tamsulosyny u pacjentów z niewielkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Solesmin nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji prowadzone były wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego stosowania tamsulosyny chlorowodorku z atenololem, enalaprylem, nifedypiną lub teofiliną.

Jednoczesne leczenie cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia tamsulosyny w osoczu, podczas gdy leczenie furosemidem jego zmniejszenie. Jednak w związku z tym, że wartości pozostają w prawidłowym zakresie nie ma konieczności zmiany dawkowania.

W badaniu in vitro ani diazepam, propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna, nie zmieniały wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Także tamsulosyna nie zmieniała wolnej frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu.

Nie obserwowano interakcji na poziomie metabolizmu wątrobowego w badaniach in vitro z wykorzystaniem wątrobowych frakcji mikrosomalnych (typowych dla enzymatycznego układu metabolicznego związanego z cytochromem P450 odpowiedzialnego za metabolizm leków) z udziałem amitryptyliny, salbutamolu, glibenklamidu i finasterydu. Diklofenak i warfaryna mogą jednak zwiększać współczynnik eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów a-1-adrenoreceptorów może prowadzić do działania hipotensyjnego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy. Produkt Solesmin jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty głowy

(1,3%)

bóle głowy

omdlenia

Zaburzenia

serca

kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk

naczynioruch

owy

zespół

Stevensa-

Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

ejakulacji

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

Podczas obserwacji prowadzonej po dopuszczeniu produktu do obrotu stwierdzono związek leczenia tamsulosyną z wystąpieniem zespołu małej źrenicy znanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) podczas operacji zaćmy (patrz również punkt 4.4).

Dane z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu: w związku ze stosowaniem tamsulosyny poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi odnotowano: migotanie przedsionków, arytmię, tachykardię i duszność. Dane te pochodzą z obserwacji prowadzonej w wielu krajach po wprowadzeniu produktu do obrotu, gdzie działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie. Częstość występowania tych zaburzeń oraz ich związek z przyjmowaniem tamsulosyny nie zostały określone.

4.9 Przedawkowanie

Po przyjęciu 5 mg tamsulosyny chlorowodorku został odnotowany przypadek ostrego przedawkowania. W wyniku przedawkowania wystąpiło ostre niedociśnienie (ciśnienie skurczowe

0    wartości 70 mm Hg), wymioty i biegunka, w celu leczenia zastosowano uzupełnienie płynów organizmu, a pacjenta wypisano tego samego dnia.

W przypadku wystąpienia ostrego niedociśnienia po przedawkowaniu należy zastosować leczenie podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. Ciśnienie tętnicze krwi i częstość pracy serca można przywrócić do prawidłowych wartości układając pacjenta w pozycji leżącej. Jeśli jest to niewystarczające, można podać środki zwiększające objętość krwi lub, w razie konieczności, produkty lecznicze zwężające naczynia. Należy monitorować czynność nerek i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Tamsulosyna w bardzo dużym stopniu związana jest z białkami, więc zastosowanie dializy jest nieskuteczne.

W celu zmniejszenia wchłaniania można rozważyć wywołanie wymiotów. W przypadku przyjęcia dużych ilości produktu można wykonać płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany

1    osmotyczne środki przeczyszczające (takie jak siarczan sodu).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora alfai (receptory 1A i 1D)

Kod ATC: G04CA02

Produkt stosowane wyłącznie w leczeniu chorób gruczołu krokowego.

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetycyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi alfa-1, zwłaszcza podtypu alfalA, które powodują rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego, zmniejszając ich napięcie

Właściwości farmakodynamiczne

Produkt Solesmin zwiększa maksymalny przepływ moczu poprzez rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, usuwając w ten sposób utrudnienia przepływu.

Ponadto produkt łagodzi objawy podrażnienia i trudności w oddawaniu moczu, w których ważną rolę odgrywa skurcz mięśni gładkich dolnych dróg moczowych.

Leki blokujące receptory alfa-l-adrenergiczne mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. Badania wykazały, że u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi Solesmin nie powodował istotnego klinicznie zmniejszenia jego wartości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulosyna jest wchłaniana w jelicie i jest prawie całkowicie biodostępna.

Przyjęcie produktu leczniczego po posiłku zmniejsza jego wchłanianie.

Takie samo wchłanianie pacjent może osiągnąć jeśli przyjmuje produkt Solesmin codziennie po takim samym posiłku każdego dnia.

Tamsulosyna wykazuje kinetykę liniową.

Maksymalne stężenie tamsulosyny w osoczu występuje średnio po 6 godzinach od przyjęcia pojedynczej dawki. Stan stacjonarny uzyskuje się w 5. dniu stosowania w dawkach wielokrotnych, a Cmax jest o około dwie trzecie większe niż osiągane po podaniu dawki pojedynczej. Chociaż zjawisko to obserwowano u pacjentów w podeszłym wieku, jednak podobnych wyników można oczekiwać także u młodszych pacjentów.

Stężenie tamsulosyny zarówno po podaniu pojedynczej jak i wielokrotnej dawki, wykazuje bardzo dużą zmienność międzyosobniczą.

Dystrybucja

U ludzi tamsulosyna wiąże się z białkami osocza w około 99%, a objętość dystrybucji jest niewielka (około 0,2 l/kg mc.).

Metabolizm

Tamsulosyna w niewielkim stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia i jest powoli metabolizowana. W osoczu tamsulosyna występuje głównie w postaci niezmienionej. Jest metabolizowana w wątrobie.

U badaniach na szczurach wykazano, że tamsulosyna tylko nieznacznie pobudza enzymy mikrosomalne wątroby.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Żaden z metabolitów nie jest bardziej aktywny niż tamsulosyna.

Eliminacja

Tamsulosyna i jej metabolity są wydalane głównie z moczem, a około 9% podanej dawki produktu wydala się w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny w fazie eliminacji zmierzony po podaniu dawki pojedynczej wynosi około 10 godzin, a w stanie stacjonarnym wynosi około 13 godzin.

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność tamsulosyny po podaniu pojedynczej jak i dawek wielokrotnych badano u myszy, szczurów i psów. Toksyczny wpływ na reprodukcję badano na również u szczurów, działanie rakotwórcze u myszy i szczurów, a genotoksyczność oceniano in vivo oraz in vitro.

Ogólny profil toksyczności tamsulosyny po zastosowaniu dużych dawek jest równoważny działaniu farmakologicznemu antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych.

U psów tamsulosyna podawana w bardzo dużych dawkach powodowała zmiany w zapisie EKG. Nie uważa się jednak, by miało to znaczenie kliniczne. Nie wykazano żadnych istotnych właściwości genotoksycznych tamsulosyny.

Wykazano większe zmiany proliferacyjne w gruczołach mlecznych samic myszy i szczurów, związane z ekspozycją na tamsulosynę. Wydaje się, że te zmiany mogą być związane z hiperprolaktynemią i występowały tylko jako wynik stosowania dużych dawek. Uznaje się je za nieistotne klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Rdzeń

Sacharoza, ziarenka (710 ^)

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Hypromeloza (2506/15)

Talk

Glikol propylenowy

Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Otoczka ochronna I Hypromeloza (2910/6)

Talk

Otoczka zapewniająca przedłużone uwalnianie Etyloceluloza (w postaci wodnej dyspersji 18,8%)

Etyloceluloza 20 cp Woda oczyszczona Amonowy wodorotlenek Dibutylu sebacynian Kwas oleinowy

Krzemionka koloidalna bezwodna Hypromeloza (2910/6)

Otoczka ochronna II Hypromeloza (2910/6)

Talk

Otoczka dojelitowa

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Dyspersja 30%

Sodu laurylosiarczan Polisorbat 80 Trietylu cytrynian

Skład kapsułki (Size 2 hard gelatin kapsule)

Wieczko

Błękit patentowy V (E131)

Azorubina (E122)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Tytanu dwutlenek (E171)

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sodu laurylosiarczan Żelatyna

Korpus

Tytanu dwutlenek (E171)

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sodu laurylosiarczan Żelatyna

Tusz “TekPrint SW-9008 Black”, o składzie:

Szelak, Żelaza tlenek, czarny (E172), Glikol propylenowy, Amonowy wodorotlenek stężony, Potasu wodorotlenek

Tusz “TekPrintSW-0012 White”, o składzie:

Szelak, Glikol propylenowy, Amonowy wodorotlenek stężony, Potasu wodorotlenek, Tytanu dwutlenek (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium - blister zawiera 10 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10, 30, 60, 90, 100 i 300 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cipla UK Ltd The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17872

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-02-22

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Solesmin