Imeds.pl

Somatuline Pr 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Somatuline PR, 30 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o

przedłużonym uwalnianiu

(Lanreotidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Somatuline PR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Somatuline PR

3.    Jak stosować lek Somatuline PR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Somatuline PR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Somatuline PR i w jakim celu się go stosuje

Lek Somatuline PR zawiera substancję czynną lanreotyd, w postaci o długotrwałym uwalnianiu. Lanreotyd należy do hormonów hamujących wzrost. Wykazuje działanie podobne do naturalnego hormonu zwanego somatostatyną. Lanreotyd powoduje zmniejszenie w organizmie aktywności hormonów takich jak hormon wzrostu (GH) oraz insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1), a także hamuje uwalnianie niektórych hormonów przewodu pokarmowego oraz wydzielanie jelitowe.

Lek Somatuline PR jest przeznaczony:

-    do długotrwałego leczenia chorych na akromegalię (choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu);

-    do leczenia objawów występujących przy niektórych guzach endokrynnych (wydzielających hormony) układu pokarmowego;

-    do leczenia pierwotnych gruczolaków wpływających na tarczycę (gruczolaki przysadki mózgowej odpowiedzialne za nadczynność tarczycy);

-    do leczenia przetok przewodu pokarmowego po zabiegu chirurgicznym: prostych, zewnętrznych przetok trzustkowych, dwunastniczych lub jelita cienkiego (nieprawidłowy pasaż lub połączenie w obrębie przewodu pokarmowego);

-    do leczenia objawów niedrożności przewodu pokarmowego spowodowanej rozsiewem procesu nowotworowego do otrzewnej (stan związany z niektórymi nowotworami), kiedy operacja nie jest możliwa. Lanreotyd stosuje się do leczenia tych objawów razem z innymi lekami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Somatuline PR Kiedy nie stosować leku Somatuline PR

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lanreotyd, somatostatynę oraz leki należące do tej samej rodziny (analogi somatostatyny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Somatuline PR należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ lanreotyd powoduje wahania stężenia glukozy we krwi. Podczas stosowania leku Somatuline PR lekarz może zalecić sprawdzanie stężenia cukru we krwi oraz prawdopodobnie zmienić schemat leczenia cukrzycy;

-    jeśli u pacjenta zdiagnozowano kamicę pęcherzyka żółciowego, ponieważ lanreotyd sprzyja tworzeniu kamieni w pęcherzyku żółciowym. Podczas stosowania leku Somatuline PR wskazane będzie okresowe badanie;

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy, ponieważ lanreotyd może nieznacznie zaburzać czynność tego narządu;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, ponieważ podczas stosowania leku może wystąpić bradykardia zatokowa (wolny rytm serca). W przypadku pacjentów z bradykardią lek Somatuline PR należy stosować szczególne ostrożnie;

-    jeśli u pacjenta zdiagnozowano endokrynny guz przewodu pokarmowego (rodzaj nowotworu), nie powinno się stosować leku Somatuline PR, dopóki lekarz nie wykluczy stanu niedrożności jelit.

Lek Somatuline PR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku równoczesnego stosowania następujących leków:

-    cyklosporyna (lek zmniejszający odpowiedź układu odpornościowego i stosowany np. po transplantacji lub w przypadku choroby autoimmunologicznej);

-    bromokryptyna (lek stosowany w leczeniu guzów przysadki oraz choroby Parkinsona lub w celu zahamowania laktacji);

-    leki wywołujące bradykardię (leki zwalniające akcję serca, np. beta-blokery).

Lekarz może rozważyć modyfikację dawkowania powyższych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza niezwłocznie o ciąży, o podejrzeniu ciąży lub o karmieniu piersią. W tych sytuacjach lek Somatuline PR będzie stosowany tylko w przypadku konieczności.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Somatuline PR u dzieci Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Somatuline PR nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Somatuline PR istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak zawroty głowy. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Somatuline PR

Lek Somatuline PR powinien być podawany przez pracownika służby zdrowia. Lekarz lub pielęgniarka przygotuje i wykona wstrzyknięcie.

Zazwyczaj stosowana dawka

Zalecana dawka początkowa to jedno wstrzyknięcie co 14 dni. Lekarz może zmienić odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami. Zmiana ta będzie zależała od objawów oraz reakcji na lek.

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia.

W przypadku leczenia przetoki przewodu pokarmowego, przeciętna dawka to jedno wstrzykniecie co 10 dni (w tym szczególnym przypadku nie należy podawać więcej niż 4 wstrzyknięcia łącznie).

W przypadku leczenia objawów niedrożności przewodu pokarmowego spowodowanej rozsiewem procesu nowotworowego do otrzewnej, zalecana dawka początkowa to jedno wstrzyknięcie co 10 dni.

Sposób podawania

Lek Somatuline PR podaje się domięśniowo w pośladek. Zastrzyk wykonuje wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Somatuline PR

Jeżeli doszło do wstrzyknięcia większej dawki leku Somatuline PR niż zalecana, istnieje ryzyko wystąpienia dodatkowych lub bardziej nasilonych działań niepożądanych (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że go to dotyczy.

Pominięcie przyjęcia leku Somatuline PR

W razie pominięcia zastrzyku należy skontaktować się z lekarzem, który udzieli informacji na temat czasu kolejnego podania leku. NIE NALEŻY samodzielnie wykonywać dodatkowych zastrzyków zamiast pominiętego. Jednorazowe pominięcie dawki nie jest niebezpieczne.

Przy długotrwałym leczeniu pominięcie jednej dawki leku Somatuline PR nie wpłynie w sposób istotny na powodzenie terapii.

Przerwanie stosowania leku Somatuline PR

Przerwanie stosowania lub wcześniejsze zakończenie stosowania leku Somatuline PR może wpłynąć na skuteczność leczenia. Przed zakończeniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    uczucie zwiększonego pragnienia lub zmęczenia niż zazwyczaj oraz suchość w ustach - mogą to być objawy zwiększonego stężenia cukru we krwi lub rozwijającej się cukrzycy.

•    uczucie głodu, drżenie, pocenie się większe niż zazwyczaj lub poczucie zmieszania - mogą to być objawy niskiego poziomu cukru we krwi.

Częstość występowania tych działań niepożądanych jest częsta, mogą one wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy:

•    Twoja twarz jest zarumieniona lub opuchnięta lub wystąpią na niej plamy lub wysypka

•    Masz uczucie ściśnięcia klatki piersiowej, duszności lub świszczący oddech

•    Czujesz się osłabiony, możliwie z powodu spadku ciśnienia krwi.

Objawy te mogą świadczyć o reakcji alergicznej.

Częstość występowania tych działań niepożądanych nie jest znana, nie może być ustanona na podstawie dostępnych danych.

Inne działania niepożądane

Do najczęściej spodziewanych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku należą: zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia czynności pęcherzyka żółciowego oraz reakcje w miejscu podania. Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Somatuline PR, z uwzględnieniem częstości ich występowania.

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    biegunka, luźne stolce, ból brzucha

-    kamica żółciowa oraz dolegliwości związane z pęcherzykiem żółciowym

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zmęczenie

-    reakcje w miejscu podania

-    nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności, uczucie dyskomfortu w brzuchu, niestrawność

-    poszerzenie przewodów żółciowych (powiększenie pęcherzyka żółciowego)

-    bradykardia zatokowa (znaczne zwolnienie akcji serca)

-    zawroty głowy, ból głowy

-    łysienie, hipotrychoza (utrata lub zaburzony wzrost włosów)

-    hipoglikemia (zmniejszone stężenie glukozy we krwi)

-    nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (AlAT, AspAT, bilirubina, glukoza, glikolizowana hemoglobina we krwi)

-    zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    uderzenia gorąca

-    nieprawidłowe zabarwienie stolca

-    cukrzyca, hiperglikemia (zwiększone stężenie glukozy we krwi)

-    osłabienie (ogólne osłabienie fizyczne)

-    bezsenność (trudności w zasypianiu)

-    nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (AspAT, fosfataza zasadowa, bilirubina, sód we krwi)

Zgłaszano także przypadki zapalenia trzustki.

Ponieważ lanreotyd powoduje wahania stężenia glukozy we krwi, lekarz może zalecić sprawdzanie stężenia, szczególnie na początku leczenia.

Podobnie z uwagi na możliwość występowania zaburzeń czynności pęcherzyka żółciowego podczas stosowania leku Somatuline PR, lekarz może zalecić badania pęcherzyka żółciowego na początku leczenia, a następnie w określonych odstępach czasu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzić o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Somatuline PR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Somatuline PR stosuje się wyłącznie do jednorazowego użytku. Lekarz lub pielęgniarka rozpuści proszek w rozpuszczalniku w celu otrzymania zawiesiny. Zawiesinę należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nieużyte resztki zawiesiny należy w odpowiedni sposób zutylizować.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Somatuline PR

Substancją czynną leku jest lanreotyd.

Pozostałe składniki to:

-    proszek w fiolce: kopolimer laktydowo-glikolidowy, kopolimer lakto-glikolowy, mannitol, karmeloza sodowa, polisorbat 80;

-    rozpuszczalnik w ampułce: mannitol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Somatuline PR i co zawiera opakowanie

Lek Somatuline PR ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu.

Proszek jest prawie biały i dostarczany jest w małych szklanych fiolkach (z dopasowanym korkiem z elastomeru i aluminiowym/plastikowym kapslem), wraz z ampułką zawierającą 2 ml rozpuszczalnika oraz jałowym zestawem do wstrzykiwań, składającym się z 1 pustej strzykawki i 2 igieł.

Szklana fiolka jest lekko zabarwiona.

Po rekonstytucji (zmieszaniu z rozpuszczalnikiem) zawiesina ma mleczny wygląd.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Ipsen Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Ipsen Pharma Biotech

Parc d’Activites du Plateau de Signes

Chemin departemental no. 402

83870 Signes

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

tel.: 022 653 68 00

fax: 022 653 68 22

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja stosowania Zawartość opakowania

Pudełko z lekiem Somatuline PR zawiera ulotkę informacyjną i elementy potrzebne do podania pojedynczej iniekcji domięśniowej (patrz punkt 6: „Jak wygląda lek Somatuline PR i co zawiera opakowanie”).

Informacje ogólne

Nie należy używać zestawu do iniekcji, jeśli jest uszkodzony lub otwarty.

Zawiesinę do iniekcji należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

Pudełko z lekiem Somatuline PR należy wyjąć z lodówki na 30 minut przed użyciem.

Zawsze należy używać dwóch igieł: jednej do przygotowania zawiesiny i napełnienia strzykawki, drugiej do iniekcji leku pacjentowi.

1 - Przygotowanie pacjenta

Pacjent powinien leżeć na brzuchu, miejsce planowanej iniekcji na pośladku należy zdezynfekować.

2 - Przygotowanie iniekcji

Dołączyć jedną igłę do strzykawki (na tym etapie nie należy usuwać osłonki ochronnej igły!).


Złamać szyjkę ampułki z rozpuszczalnikiem.


Zdjąć osłonkę ochronną z igły i napełnić strzykawkę rozpuszczalnikiem z ampułki.Usunąć element zabezpieczający znajdujący się na górze fiolki z proszkiem. Wprowadzić igłę przez gumowy korek fiolki i powoli wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki, aby, o ile to możliwe, spłukał całą górną jej część.W celu przygotowania homogennej zawiesiny o mlecznym wyglądzie należy delikatne obracać fiolkę pomiędzy palcami bez jej odwracania. Nie należy wyjmować strzykawki z igłą z fiolki, ale unieść igłę nad powierzchnię płynu. Uwaga: Nie należy mieszać zawartości fiolki poprzez powtarzane napełnianie i opróżnianie strzykawki!Nabrać całą zawiesinę do iniekcji do strzykawki.Zdjąć pierwszą igłę ze strzykawki i w razie potrzeby usunąć powietrze ze strzykawki.Dołączyć do strzykawki drugą igłę i natychmiast wstrzyknąć zawiesinę pacjentowi.

Leku nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.3 - Iniekcja


Iniekcję należy podawać domięśniowo w mięsień pośladkowy. Wstrzyknąć zawartość strzykawki natychmiast i w zdecydowany sposób. Miejsce wstrzyknięć należy zamieniać, podając iniekcje naprzemiennie w prawy i lewy pośladek.4 - Po użyciu

Igły i inne materiały należy umieścić w przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Niewykorzystaną zawiesinę należy wyrzucić.


7