Imeds.pl

Somnol 7,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakownia: informacja dla pacjenta SOMNOL, 7,5 mg, tabletki powlekane

(Zopiclonum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona Informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Somnol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Somnol

3.    Jak stosować Somnol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Somnol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest SOMNOL i w jakim celu się go stosuje

SOMNOL należy do grupy leków nasennych. Lek zawiera zopiklon - substancję podobną do benzodiazepin.

SOMNOLjest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych - przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się). Stosowanie benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin jest wskazane wyłącznie w przypadku silnych zaburzeń, niezdolności do normalnego funkcjonowania lub stanu powodującego silne wyczerpanie pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SOMNOL Kiedy nie stosować leku SOMNOL

-    jeśli pacjent ma uczulenie na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    miastenia - choroba polegająca na osłabieniu siły mięśni,

-    niewydolność oddechowa,

-    zespół bezdechu sennego (zaburzenia oddychania występujące podczas snu),

-    ciężka niewydolność wątroby.

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku SOMNOL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin i innych leków podobnych do benzodiazepin może powodować fizyczne i psychiczne uzależnienie od tych leków. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się, jeśli stosowana dawka leku jest duża, a czas leczenia - długi. Ponadto ryzyko jest większe u pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali alkoholu lub leków oraz u pacjentów z wyraźnymi zaburzeniami osobowości.

W przypadku uzależnienia fizycznego, po nagłym odstawieniu leku wystąpią objawy odstawienne: bóle głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie (dezorientacja) i drażliwość.

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja (brak poczucia realności), depersonalizacja (zaburzenie poczucia tożsamości), przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub dotyk, omamy (halucynacje) lub napady padaczkowe.

Bezsenność z „odbicia"

Po odstawieniu benzodiazepin lub substancji podobnych do benzodiazepin mogą przejściowo, w nasilonej postaci wystąpić objawy, które doprowadziły do leczenia benzodiazepinami lub substancjami podobnymi do benzodiazepin. Mogą im towarzyszyć inne reakcje, m.in. zmiany nastroju, lęk i niepokój. W związku z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych lub objawów z „odbicia" po nagłym odstawieniu preparatu, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Okres leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej, jednak nie dłużej niż 4 tygodnie włącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo lek będzie stosowany oraz w jaki sposób należy zmniejszać dawkę.

Tolerancja

Działanie nasenne krótko działających benzodiazepin i leków o działaniu podobnym do benzodiazepin może ulegać zmniejszeniu po kilku tygodniach podawania. Jednak w przypadku zopiklonu opisane zjawisko nie występuje w okresie leczenia do 4 tygodni.

Niepamięć następcza

Benzodiazepiny i leki o podobnym działaniu mogą powodować niepamięć następczą (dotyczącą czasu po podaniu leku), szczególnie kilka godzin po przyjęciu leku. W celu uniknięcia tego należy zadbać, aby po zażyciu leku można nieprzerwanie spać przez 7-8 godzin.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin i podobnych leków mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Jeśli to nastąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu przerwania leczenia. Opisane objawy częściej występują u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań

U pacjentów, którzy przyjmowali zopiklon i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i związane z tym zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, picie alkoholu lub przyjęcie dodatkowych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zopiklonem, zwiększa ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zopiklonu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających takie zachowania zaleca się przerwanie stosowania zopiklonu (patrz punkty „SOMNOL a inne leki” i „Możliwe działania niepożądane”).

Specjalne grupy pacjentów

Dawkowanie leku u osób w podeszłym wieku jest opisane w punkcie 3. „Jak stosować Somnol".

W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki leku.

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są odpowiednie do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Nie zaleca się stosowania benzodiazepin i podobnych leków jako leków pierwszego rzutu u pacjentów z psychozami.

Nie należy stosować benzodiazepin i podobnych leków jako jedynych leków w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją.

Leki z tej grupy należy stosować z bardzo dużą ostrożnością u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków.

Przed rozpoczęciem leczenia zopiklonem lekarz ustali, jaka jest przyczyna bezsenności. Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

SOMNOL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zopiklon może nasilać działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy leków takich jak leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), leki nasenne, anksjolityki (leki przeciwlękowe) /leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki do znieczulenia ogólnego i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym.

Zopiklon może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie.

Leki, takie jak ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, itrakonazol, rytonawir i nefazodon, hamujące metabolizm zopiklonu w organizmie, mogą nasilać jego działanie.

Erytromycyna przyspiesza wchłanianie zopiklonu i może nasilać działanie nasenne.

Stężenia zopiklonu we krwi mogą się zmniejszać w przypadku jednoczesnego stosowania leków, takich jak ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina i ziele dziurawca (Hypericum perforatum).W takiej sytuacji lekarz może zwiększyć dawkę leku SOMNOL.

SOMNOL z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Lek można zażywać niezależnie od posiłków. Lek należy zażywać zawsze bezpośrednio przed snem. Podczas przyjmowania leku nie wolno pić z alkoholu, ponieważ alkohol nasila działanie uspokajające zopiklonu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzic się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku SOMNOL u kobiet w ciąży.

Jeśli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu przerwania leczenia.

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub podczas porodu pacjentka stosowała zopiklon, powinna poinformować o tym lekarza.

W związku z wystąpieniem uzależnienia fizycznego, u noworodków urodzonych przez matki, które stosowały zopiklon przez długi okres w ostatnich miesiącach ciąży mogą wystąpić objawy odstawienne. Zopiklon przenika do mleka kobiecego. Pomimo że stężenie zopiklonu w mleku karmiących matek jest bardzo małe, kobiety w okresie karmienia piersią nie powinny przyjmować leku SOMNOL.

Lek przenika przez łożysko i dlatego u noworodka może wystąpić hipotermia (obniżenie temperatury ciała), zmniejszone napięcie mięśni i zaburzenia oddychania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na sprawność psychofizyczną. Może wystąpić uspokojenie polekowe, niepamięć, zaburzenia koncentracji i czynności mięśni, które zmniejszają zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ryzyko zwiększa się, gdy pacjent pije alkohol lub zbyt krótko śpi.

SOMNOL zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować SOMNOL

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie lekiem SOMNOL powinno trwać jak najkrócej, a czas leczenia określi lekarz.

Lek należy przyjmować bezpośrednio przed snem.

Okres leczenia zwykle wynosi kilka dni do 2 tygodni, maksymalnie 4 tygodnie, włącznie z okresem zmniejszania dawki. Lekarz może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu leczenia po ponownym zbadaniu pacjenta.

Czas trwania leczenia:

Bezsenność przejściowa: 2 do 5 dni.

Bezsenność krótkotrwała: 2 do 3 tygodni.

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych wynosi 7,5 mg (jedna tabletka). Nie należy stosować większej dawki.

U pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością wątroby lub przewlekłą niewydolnością oddechową leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg, tj. połowy tabletki.

U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 3,75 mg.

Tabletki można dzielić w następujący sposób:

-    położyć tabletkę na stole;

-    lewym i prawym kciukiem lub palcem wskazującym nacisnąć po obu stronach rowka dzielącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SOMNOL

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zawsze natychmiast skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub farmaceutą.

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić zawroty głowy, letarg i ataksja (niezborność ruchów). Przedawkowanie benzodiazepin lub innych podobnych leków może powodować senność lub śpiączkę.

Pominięcie zastosowania leku SOMNOL

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze, następnego dnia. Lek należy przyjmować zawsze wieczorem, w celu ułatwienia zaśnięcia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SOMNOL

Stosowanie benzodiazepin i innych leków podobnych do benzodiazepin może powodować fizyczne i psychiczne uzależnienie od tych leków.

W przypadku uzależnienia fizycznego, po nagłym odstawieniu leku wystąpią objawy odstawienne: bóle głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość.

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja (brak poczucia realności), depersonalizacja (zaburzenie poczucia tożsamości), przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub dotyk, omamy (halucynacje) lub napady padaczkowe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia psychiczne

Przytępienie wrażliwości, splątanie, zmiana popędu płciowego, depresja, niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy zaburzenia zachowania, uzależnienie.

Patrz również poniżej: „Depresja", „Reakcje psychiczne i paradoksalne" oraz „Uzależnienie".

Zaburzenia układu nerwowego

Niepamięć, senność następnego dnia, zmniejszona czujność, ból głowy, zawroty głowy, ataksja (występuje głównie na początku leczenia i zwykle ustępuje po powtórnym podaniu).

Patrz również poniżej „Niepamięć".

Zaburzenia oka

Podwójne widzenie (występuje głównie na początku leczenia i zwykle ustępuje po powtórnym podaniu).

Zaburzenia żołądka i jelit

Objawy ze strony układu pokarmowego (m.in. nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej). Gorzki smak lub metaliczny posmak.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Reakcje skórne i alergiczne (w tym pokrzywka).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Osłabienie mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Zmęczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy i (lub) reakcje anafilaktyczne.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku SOMNOL mogą wystąpić:

•    niepamięć następcza (dotyczy czasu po zażyciu leku) - objaw może wystąpić po podaniu dawki leczniczej, a ryzyko jego wystąpienia zwiększa się wraz z dawką. Oprócz amnezji (niepamięci) może wystąpić nieodpowiednie zachowanie;

•    depresja - nieobjawiająca się przed stosowaniem leku SOMNOL;

•    reakcje psychiczne i paradoksalne - takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, chodzenie we śnie, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W niektórych przypadkach mogą one być dość ciężkie. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest większe u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku;

•    uzależnienie - stosowanie leku może prowadzić do fizycznego uzależnienia nawet w przypadku dawek leczniczych: odstawienie leku może prowadzić do objawów odstawiennych i zjawiska

z „odbicia", czyli nawrotu bezsenności. Ponadto może również wystąpić uzależnienie psychiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Somnol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku SOMNOL po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek SOMNOL

-    Substancją czynną leku jest zopiklon. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg zopiklonu.

-    Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, Opadry 33G28707 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna)

Jak wygląda SOMNOL i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym opakowane w blistry i tekturowe pudełka.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AS Grindeks.

Krustpils iela 53,

Riga, LV-1057,

Łotwa

Tel.: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks @ grindeks.lv

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6