+ iMeds.pl

Sonirem 10 mg/mlUlotka Sonirem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SONIREM, 10 mg/ml, krople doustne, roztwór Zolpidemi tartras

Lek dla dorosłych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany wyłącznie ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SONIREM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku SONIREM

3.    Jak stosować lek SONIREM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek SONIREM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek SONIREM i w jakim celu się go stosuje

Lek SONIREM zawiera substancję czynną zolpidemu winian, należącą do grupy leków nasennych. Lek działa na mózg, ułatwiając zasypianie.

Lek SONIREM jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, będącej przyczyną skrajnego wyczerpania.

Lek SONIREM nie jest przeznaczony do codziennego stosowania przez długi okres czasu. Jeśli lekarz przepisze pacjentowi ten lek, w razie wątpliwości pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SONIREM Kiedy nie stosować leku SONIREM

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na winian zolpidemu lub którykolwiek

z pozostałych składników leku SONIREM (wymienionych w punkcie 6). Reakcje alergiczne mogą obejmować wysypkę, świąd, trudności z oddychaniem lub opuchliznę twarzy, ust, gardła czy języka

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

•    jeśli u pacjenta występują krótkie przerwy w oddychaniu w ciągu nocy (bezdech senny)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie osłabienia mięśni (Myasthenia gravis)

   jeśli u pacjenta występują ostre i (lub) ciężkie zaburzenia oddychania

•    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

•    u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku:

•    w przypadku osób w podeszłym wieku lub osłabionych. Należy zachować ostrożność podczas wstawania w nocy, ze względu na zwiększone ryzyko upadków i spowodowanego przez nie złamania kości biodrowej w wyniku działania zwiotczającego mięśnie.

•    w przypadku zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawki, jednak konieczna jest ostrożność.

•    w przypadku problemów z oddychaniem w przeszłości, podczas przyjmowania leku SONIREM mogą pojawić się trudności w oddychaniu.

•    jeśli obecnie lub w przeszłości pacjent miał skłonność do nadużywania alkoholu lub leków, zaleca się zachowanie wyjątkowej ostrożności. Podczas leczenia lekiem SONIREM konieczna jest uważna obserwacja pacjenta, ze względu na ryzyko uzależnienia fizycznego lub psychicznego.

•    w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby, ponieważ może wystąpić ryzyko uszkodzenia mózgu (encefalopatia).

•    w przypadku psychozy, depresji lub niepokoju towarzyszącego depresji w przeszłości. Lek SONIREM może powodować ujawnienie lub nasilenie jej objawów (ryzyko samobójstwa).

Inne uwagi

Ogólne

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem SONIREM

•    Lekarz powinien wyjaśnić przyczynę problemów ze snem.

•    Należy podjąć leczenie choroby zasadniczej przed rozpoczęciem leczenia lekiem SONIREM.

•    W przypadku, gdy leczenie zaburzeń snu nie przynosi zadowalającego wyniku po upływie 7 - 14 dni, może to wskazywać na psychiczne lub fizyczne podłoże choroby, wymagające kontroli lekarskiej.

Tolerancja

Po podawaniu wielokrotnym przez kilka tygodni może rozwinąć się częściowa utrata skuteczności działania hipnotycznego krótkodziałających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin, takich jak zolpidem.

Uzależnienie

Możliwe jest wystąpienie uzależnienia fizycznego lub psychicznego podczas stosowania leku SONIREM.

Ryzyko to nasila się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem okresu leczenia i jest zwiększone u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie.

W przypadku rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia mogą towarzyszyć objawy odstawienne.

Objawy odstawienne (bezsenność z odbicia)

Lek należy odstawiać stopniowo do całkowitego zakończenia leczenia. Objawy początkowe mogą powrócić i nasilić się na krótki okres czasu podczas odstawiania leku.

Mogą im towarzyszyć inne reakcje, np. zmiany nastroju, lęk czy niepokój.

Niepamięć

U niektórych pacjentów lek SONIREM może powodować utratę pamięci (amnezję). Występuje ona najczęściej kilka godzin po przyjęciu leku. W celu zminimalizowania ryzyka jego wystąpienia należy się upewnić, że pacjent będzie miał zapewnione od 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Lek SONIREM może powodować niepożądane zaburzenia zachowania, takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (fałszywe wyobrażenia), ataki furii, koszmary nocne i inne conocne nieświadome zachowania, takie jak spożywanie jedzenia i prowadzenie pojazdu we śnie, omamy, psychozy, somnambulizm, nieadekwatne zachowania, zwiększoną bezsenność oraz inne zaburzenia zachowania.

W razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku SONIREM i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

W razie wątpliwości lub w przypadku, gdy powyższe informacje dotyczą danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku SONIREM.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku [Nazwa produktu leczniczego], ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

•    Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej przytomności umysłu

•    Pacj ent przyj ął dawkę większą niż dawka zalecana

•    Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych

Somnambulizm i związane z nim zachowania

U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni zgłaszano chodzenie podczas snu i inne powiązane zachowania, których pacjent nie pamięta po przebudzeniu, takie jak: prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie i spożywanie potraw, wykonywanie połączeń telefonicznych lub uprawianie seksu. Używanie alkoholu i innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy razem z zolpidemem wydaje się zwiększać ryzyko takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę.

Poważne szkody

Zolpidem może powodować senność i obniżenie świadomości; co może prowadzić do upadków, a w konsekwencji do poważnych szkód.

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Szczególne grupy pacjentów

•    Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni - powinni otrzymać mniejszą dawkę leku (patrz punkt 3). Zolpidemu winian ma działanie rozkurczające mięśnie. Z tego powodu pacjenci, zwłaszcza osoby starsze, narażeni są na ryzyko upadku i w konsekwencji złamania stawu biodrowego, podczas wstawania w nocy z łóżka.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Eliminacja zolpidemu winianu z organizmu tych pacjentów może trwać dłużej. Mimo że nie ma konieczności dostosowania dawki, należy zachować ostrożność. Należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pacjenci, u których występują problemy z oddychaniem - problemy te mogą się nasilić.

•    Pacjenci z uzależnieniem od alkoholu lub leków/narkotyków w wywiadzie - powinni być uważnie nadzorowani (kontrolowani) przez lekarza podczas stosowania 10 mg zolpidemu winianu, ponieważ istnieje ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

•    Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby. Nie należy stosować zolpidemu winianu w dawce 10 mg, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu (encefalopatia). Należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pacjenci, u których występują urojenia (psychozy), depresja lub stany lękowe związane

z depresją, nie powinni otrzymywać 10 mg zolpidemu winianu jako jedynego (podstawowego) leczenia.

Lek SONIREM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również lekach wydawanych bez recepty oraz lekach ziołowych.

Należy to zrobić, ponieważ lek SONIREM może wpływać na działanie innych leków. Również niektóre leki mogą wpływać na działanie leku SONIREM.

Należy poinformować lekarza o przyjmowania któregokolwiek z wymienionych poniżej leków. Lek SONIREM może nasilać działanie następujących leków:

•    leków stosowanych w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych (leków antypsychotycznych),

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (leków przeciwdepresyjnych),

•    leków stosowanych w leczeniu padaczki (leków przeciwdrgawkowych),

•    leków stosowanych w chirurgii (leki znieczulające),

•    leków uspokajających, zmniejszających lęk lub stosowanych w leczeniu zaburzeń zasypiania (leki przeciwlękowe/uspokaj aj ące),

•    leków stosowanych w leczeniu kataru siennego, wysypki lub innych alergii, które mogą powodować senność (antyhistaminy o działaniu uspokajającym),

•    niektórych leków stosowanych w leczeniu umiarkowanego lub ostrego bólu (opioidowe leki przeciwbólowe), takich jak kodeina, metadon, morfina, oksykodon, petydyna lub tramadol.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

•    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

•    Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

•    Leki uspokajające lub zmniejszające lęk

•    Leki stosowane w leczeniu depresji

•    Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)

•    Leki stosowane w leczeniu padaczki

•    Leki stosowane w znieczuleniu

•    Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Następujące leki przyjmowane z lekiem SONIREM mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych. W celu ograniczenia tego działania, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku SONIREM:

•    niektóre antybiotyki, takie jak klarytromycyna czy erytromycyna,

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak ketokonazol i itrakonazol,

•    rytonawir (inhibitor proteazy) - w leczeniu zakażeń HIV

Następujące leki mogą osłabić skuteczność leku SONIREM:

•    niektóre leki przeciwpadaczkowe, takie jak karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina,

•    ryfampicyna (antybiotyk) - stosowana w leczeniu zakażeń,

•    dziurawiec (lek ziołowy) - stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju i depresji.

Lek SONIREM z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania leku SONIREM nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

•    Należy poinformować lekarza w przypadku planowania ciąży lub podejrzenia ciąży w trakcie leczenia lekiem SONIREM. Lekarz zadecyduje, czy leczenie należy kontynuować czy zmienić.

•    Leku SONIREM nie należy przyjmować w okresie ciąży, ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania leku SONIREM podczas ciąży

i karmienia piersią.

W przypadku przyjmowania leku SONIREM przez dłuższy czas w końcowym okresie ciąży, u noworodka po porodzie mogą wystąpić objawy odstawienne.

•    Stosowanie leku SONIREM, z istotnych powodów medycznych, w końcowym okresie ciąży lub w czasie porodu, może szkodzić dziecku.

Karmienie piersią

•    Ponieważ zolpidem przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, leku SONIREM nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek SONIREM wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku SONIREM (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

•    pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

•    pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

•    pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

•    pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku SONIREM, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

3. Jak stosować lek SONIREM

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku SONIREM wynosi 10 mg (25 kropli) na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek SONIREM należy przyjmować:

•    w pojedynczym podaniu,

•    bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Osoby w wieku podeszłym, osłabione lub pacjenci z chorobami wątroby:

Można stosować mniejszą dawkę, wynoszącą 12 kropli na noc. Lekarz może zwiększyć dawkę do 25 kropli.

Maksymalna dawka

Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 25 kropli.

Dzieci i młodzież

Lek SONIREM nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

25 kropli zawiera 10 mg winianu zolpidemu i odpowiada 1 ml roztworu.

Zalecaną liczbę kropli należy rozcieńczyć w szklance wody i wypić.

Zaleca się przyjmowanie leku SONIREM bezpośrednio przed pójściem spać.

Jak długo należy stosować lek SONIREM

Okres stosowania leku SONIREM powinien być możliwie najkrótszy. Zwykle trwa on od kilku dni do dwóch tygodni, nie dłużej niż 4 tygodnie, włączając czas odstawiania leku.

Lekarz dopasuje schemat odstawiania leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W pewnych sytuacjach może być konieczne wydłużenie okresu leczenia ponad maksymalny zalecany czas. Lekarz prowadzący dopasuje schemat leczenia, w zależności od objawów pacjenta.

Okres stosowania leku SONIREM powinien być możliwie najkrótszy. Zwykle trwa on od kilku dni do dwóch tygodni, nie dłużej niż 4 tygodnie, włączając czas odstawiania leku.

Lekarz dopasuje schemat odstawiania leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SONIREM

Istotne jest, aby nie przyjmować więcej kropli leku SONIREM niż zalecana. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej. Należy udać się tam w towarzystwie innej osoby, gdyż w przypadku przedawkowania leku, może wystąpić bardzo szybko narastająca senność, prowadząca do śpiączki.

Pominięcie zastosowania leku SONIREM

Jeżeli pominięto przyjęcie dawki leku bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek, a pacjent przypomni sobie o tym podczas nocy, pominiętą dawkę można przyjąć jedynie w przypadku, gdy możliwe jest zapewnienie 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu. Jeżeli nie jest to możliwe, następną dawkę należy przyjąć bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek następnego dnia.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. W razie wątpliwości należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku SONIREM

Przed odstawieniem leku SONIREM należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych jest większe po nagłym przerwaniu leczenia.

•    Lek należy odstawiać stopniowo, ponieważ objawy, z powodu których pacjent jest leczony powrócą i ulegną nasileniu (bezsenność z odbicia), mogą się także pojawić lęk, niepokój

i zmiany nastroju. Objawy te z czasem ustąpią.

•    W przypadku uzależnienia fizycznego od leku SONIREM krople doustne, jego nagłe odstawienie spowoduje wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak bóle głowy, ból mięśni, lęk, napięcie, niepokój, splątanie, drażliwość i bezsenność. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić inne objawy, takie jak nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, nieprawidłowa ostrość słyszenia i bolesna wrażliwość na dźwięk, omamy, drętwienie i mrowienie kończyn, poczucie nierealności (poczucie, że otaczający świat nie jest rzeczywisty), utrata poczucia własnej realności (poczucie oddzielenia umysłu od ciała) lub napady padaczkowe (gwałtowne drgawki lub wstrząsy). Objawy te mogą wystąpić także między zażyciem poszczególnych dawek, szczególnie w przypadku dużych dawek.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek SONIREM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku SONIREM i natychmiast zgłosić się do lekarza lub szpitala w przypadku:

•    wystąpienia reakcji alergicznej. Jej objawy mogą obejmować: wysypkę, problemy z połykaniem lub oddychaniem, opuchliznę ust, twarzy, gardła i języka

•    jeśli pacjent widzi lub słyszy rzeczy nieistniejące w rzeczywistości (omamy).

W przypadku pojawienia się takich objawów należy przerwać stosowanie leku SONIREM i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy jak najszybciej poinformować lekarza:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 100)

•    Pogorszenie pamięci podczas przyjmowania leku SONIREM (amnezja) oraz dziwne zachowanie w tym czasie. Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest mniejsze, jeżeli po przyjęciu leku SONIREM zostanie zapewnione 7 do 8 godzin snu.

•    Problemy ze snem, które nasilają się po przyjęciu tego leku.

•    Senność w ciągu dnia.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do10 osób na 1000)

•    Niewyraźne widzenie lub „podwójne widzenie”

Nieznana częstość

•    Mniejsze poczucie rzeczywistości

•    Upadki, szczególnie u osób w podeszłym wieku

Prowadzenie pojazdów przez sen i inne nietypowe zachowania

Informowano, że po zażyciu leków nasennych występowały przypadki wykonywania przez pacjentów różnych czynności podczas snu, których nie pamiętali oni po przebudzeniu.

Obejmowały one prowadzenie pojazdów, chodzenie i odbywanie stosunków płciowych podczas snu. Ryzyko wystąpienia tych ciężkich działań niepożądanych może być zwiększone w przypadku spożywania alkoholu i stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub utrzymują się one dłużej niż przez kilka dni, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 100)

•    zawroty głowy, ból głowy, nasilona bezsenność, niepamięć następcza (efekty amnestyczne mogą być związane z niewłaściwym zachowaniem)

•    biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

•    uczucie zmęczenia lub podniecenia

•    ból pleców

•    omamy, koszmary nocne

•    zakażenia układu oddechowego

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 1000)

•    powrót istniejącej wcześniej depresji

•    uczucie dezorientacji lub drażliwości

•    uzależnienie

Inne objawy, których częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych, obejmują

•    świąd skóry lub wysypka na skórze, nadmierne pocenie się

•    obniżony poziom świadomości

•    osłabienie mięśni

•    hamowanie czynności oddechowej

•    niepokój, agresywność, wybuchy gniewu lub nietypowe zachowania

•    odczuwanie rzeczy, które nie istnieją (urojenia)

•    zmiany popędu seksualnego (libido)

•    zmiany aktywności enzymów wątrobowych (wykazane w wynikach badań krwi)

•    zmiany sposobu chodzenia

•    osłabienie działania leku SONIREM

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek SONIREM

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku SONIREM po upływie terminu ważności zamieszczonego zarówno na butelce, jak i na tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 60 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek SONIREM

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Każdy ml leku zawiera 10 mg winianu zolpidemu, Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoesan (E 211), woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.

Jak wygląda lek SONIREM i co zawiera opakowanie

Lek SONIREM 10 mg/ml krople doustne, roztwór - to klarowny i bezbarwny lub lekko żółty roztwór. Jest dostępny w butelce zawierającej 30 ml leku z zakraplaczem służącym do podawania leku, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny

ITALFARMACO S.p.A.

Viale Fulvio Testi 330 - 20126 Milano Włochy +39.02.64431 +39.02.66102 753 info@italfarmaco.com

Wytwórca

Italfarmaco S.A.,

28108 Alcobendas (Madrid), San Rafael, 3 Polig. Industrial Alcobendas

Hiszpania

Tel: +34.916572323

Fax: +34.916572361

E-mail: info@italfarmaco.sp

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Włochy: Sonirem 10 mg/ml gocce orali, soluzione Grecja: Oniria 10 mg/ml, nóorgsę oxayóv8ę Srakuga Polska: Sonirem, 10 mg/ml, krople doustne, roztwór Rumunia: Oniria 10 mg /ml picaturi orale, solupe Węgry: Oniria 10 mg/ml belsoleges oldatos cseppek

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22-05-2015

9

Sonirem

Charakterystyka Sonirem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SONIREM, 10 mg /ml, krople doustne, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml (25 kropli) kropli doustnych, roztworu zawiera 10 mg zolpidemu winianu (Zolpidemi tartras), co odpowiada 8,03 mg zolpidemu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

Przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór o pH w zakresie 3,5-4,5

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zolpidem wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u pacjentów dorosłych w sytuacjach, kiedy bezsenność osłabia pacjenta lub jest przyczyną ciężkich dolegliwości/stresu dla pacjenta. Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin wskazane są jedynie w leczeniu bezsenności, uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie lub powodującej u pacjenta skrajne wyczerpanie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Butelka jest wyposażona w kroplomierz; 1 ml odpowiada 25 kroplom, równoważnym 10 mg winianu zolpidemu.

Dawkowanie

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy. Leczenie zwykle trwa od kilku dni do dwóch tygodni, łącznie ze stopniowym zmniejszaniem dawki. Nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Sposób zmniejszania dawki leku należy dostosować indywidualnie do danego pacjenta. Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych nie zaleca się długotrwałego podawania tego produktu leczniczego. Czas leczenia nie powinien przekraczać czterech tygodni.

W niektórych przypadkach może być konieczne wydłużenie okresu leczenia ponad maksymalny zalecany czas leczenia , jednak nie może to nastąpić bez ponownej oceny stanu klinicznego pacjenta.

Dorośli

Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

U osób dorosłych zaleca się stosowanie 10 mg na dobę (25 kropli), bezpośrednio przed snem. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową zolpidemu i nie wolno przekraczać dawki 10 mg.

Osoby w podeszłym wieku lub osłabione

U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, którzy mogą być szczególni wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana jest dawka dobowa zolpidemu 5 mg. Dawkę tę można zwiększyć do 10 mg jedynie w przypadku, gdy odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, a lek jest dobrze tolerowany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z niewydolnością wątroby, u których lek nie jest eliminowany tak szybko, jak u osób zdrowych, zaleca się podawanie dawki dobowej 5 mg. Dawkę tę można zwiększyć do 10 mg jedynie w przypadku, gdy odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, a lek jest dobrze tolerowany.

Dzieci i młodzież

Zolpidem nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych potwierdzających stosowanie go w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z badań klinicznych kontrolowanych placebo zostały przedstawione w punkcie 5.1.

Leczenie należy zacząć od najmniejszej zalecanej dawki. Całkowita dawka dobowa zolpidemu u żadnego z pacjentów nie powinna przekraczać 10 mg.

Sposób podawania Podanie doustne.

Krople doustne należy przyjmować z niewielką ilością płynu (wody) bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidemu winian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Zespół bezdechu sennego

Myasthenia gravis

Ciężka niewydolność wątroby

Ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Ciąża lub karmienie piersią

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

W każdym przypadku, o ile to możliwe, należy określić przyczynę bezsenności. Zanim zastosuje się leki nasenne, należy leczyć chorobę zasadniczą będącą przyczyną bezsenności. Brak efektu terapeutycznego po 7-14 dniach leczenia może wskazywać na pierwotną chorobę psychiczną lub fizyczną wymagającą rozpoznania i oceny.

Poniżej opisano ogólne informacje dotyczące objawów niepożądanych, mogących wystąpić po podaniu benzodiazepin lub innych leków nasennych, które należy brać pod uwagę w przypadku przepisywania tych leków.

Tolerancja

Powtarzalne przyjmowanie krótko działających benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin w ciągu kilku tygodni może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi w przeszłości i (lub) osób z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie.

W przypadku fizycznego uzależnienia, po nagłym przerwaniu leczenia, wystąpią objawy zespołu odstawiennego. Mogą być to bóle głowy, bóle mięśni, silny niepokój i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: utrata poczucia rzeczywistości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, bodźce akustyczne i dotyk, omamy i napady drgawkowe.

Nawrót bezsenności

Po nagłym przerwaniu stosowania leków nasennych może wystąpić przemijający nawrót objawów o większym nasileniu niż te, które były przyczyną leczenia benzodiazepinami i lekami podobnymi do benzodiazepin.

Mogą im towarzyszyć inne reakcje, np. chwiejność nastroju, lęk lub zaburzenia snu oraz niepokój. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia zjawiska „z odbicia” podczas odstawiania produktu leczniczego. W ten sposób zmniejszy się zaniepokojenie pacjenta w razie pojawienia się takich objawów.

Obserwowano objawy odstawienne podczas leczenia krótko działającymi benzodiazepinami i lekami działającymi podobnie do benzodiazepin podczas przerw pomiędzy kolejnymi dawkami, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek.

Ze względu na to, że ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych/,,z odbicia” jest bardziej prawdopodobne po nagłym zaprzestaniu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2) - łącznie z procesem odstawiania leku nie powinien przekraczać 4 tygodni. Nie należy wydłużać okresu stosowania leku bez uprzedniej ponownej oceny stanu pacjenta.

Przydatną jest dla pacjenta na początku leczenia informacja, że lek będzie podawany przez ograniczony czas i dokładne wyjaśnienie, jak dawka będzie stopniowo zmniejszana.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone jeśli:

•    zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 godzin przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu (patrz punkt 4.7);

•    zastosowano dawkę większą niż zalecana;

•    zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi (patrz punkt 4.5).

Zolpidem należy przyjmować w pojedynczej dawce bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Niepamięć

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin mogą wywołać niepamięć następczą. Występuje zwykle kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, należy upewnić się, że po zastosowaniu leku sen będzie trwać nieprzerwanie 8 godzin (patrz punkt 4.8).

Inne reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Podczas stosowania benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin może wystąpić niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy psychozy, somnambulizm oraz inne conocne nieświadome zachowania, takie jak: jedzenie, prowadzenie pojazdu, inne nieadekwatne zachowania, nasilona bezsenność i inne zaburzenia zachowania.

W przypadku ich wystąpienia, należy przerwać leczenie. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Somnambulizm i związane z nim zachowania

U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni, zgłaszano chodzenie podczas snu i inne powiązane zachowania, których pacjent nie pamięta po przebudzeniu, takie jak: prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie i spożywanie potraw, wykonywanie połączeń telefonicznych lub uprawianie seksu. Używanie alkoholu i innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy razem z zolpidemem wydaje się zwiększać ryzyko takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. Należy zdecydowanie rozważyć przerwanie stosowania zolpidemu u pacjentów, którzy zgłaszają takie zachowania (np. prowadzenie pojazdów podczas snu), ze względu na ryzyko dla pacjenta i innych osób.

Poważne szkody

Zolpidem może powodować senność i obniżenie świadomości; co może prowadzić do upadków, a w konsekwencji do poważnych szkód.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku lub pacjenci osłabieni

Pacjenci ci powinni przyjmować mniejszą dawkę leku: patrz zalecane dawkowanie (punkt 4.2).

Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie istnieje ryzyko upadków, a w wyniku tego złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, gdy wstają w nocy.

Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2.)

Pomimo, że zmiana dawkowania nie jest konieczna, należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania zolpidemu, ponieważ wykazano, że benzodiazepiny wpływają osłabiająco na ruchy oddechowe. Należy także wziąć pod uwagę, że obserwowano niepokój i podniecenia jako objawy niekompensowanej (niewyrównanej) niewydolności oddechowej.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin nie są wskazane w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ze względu na możliwość wywołania encefalopatii.

Stosowanie u pacjentów z psychozami

Benzodiazepiny i środki działające podobnie do benzodiazepin nie są wskazane w leczeniu podstawowym.

Stosowanie w przypadku depresji

Pomimo, że nie stwierdzono istotnych interakcji klinicznych, farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych z selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), należy zachować ostrożność podając zolpidem pacjentom z objawami depresji. Istnieje możliwość wystąpienia u tych pacjentów tendencji samobójczych. U tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę leku, ze względu na możliwość zamierzonego przedawkowania.

Benzodiazepiny i środki działające podobnie do benzodiazepin nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub lęku związanego z depresją (u takich pacjentów istnieje ryzyko nasilenia skłonności samobójczych).

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin, mogą wystąpić objawy istniejącej wcześniej depresji. Ze względu na to, że bezsenność może być objawem depresji, w przypadku utrzymywania się bezsenności pacjenta należy ponownie zbadać.

Stosowanie u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków/narkotyków w wywiadzie U pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie benzodiazepiny i środki działające podobnie do benzodiazepin należy stosować ze szczególną ostrożnością. Takich pacjentów podczas podawania zolpidemu należy poddawać uważnej kontroli ze względu na ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania leku i alkoholu. W przypadku gdy produkt leczniczy stosowany jest w połączeniu z alkoholem, może nasilać się działanie uspokajające produktu. Wpływa to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jednoczesne stosowanie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

Nasilenie hamującego działania zolpidemu na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadkach jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), nasennymi, przeciwlękowymi i (lub) uspokajającymi, lekami zwiotczającymi mięśnie, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym.

Dlatego też jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.8 i punkt 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną.

Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Inhibitory i induktory cytochromu P450

Zolpidem jest metabolizowany przez enzymy układu cytochromu P450. Podstawowym enzymem jest CYP3A4.

Ryfampicyna pobudza metabolizm zolpidemu, zmniejszając jego maksymalne stężenie w osoczu o około 60% i prawdopodobnie zmniejszając skuteczność. Podobnego działania można oczekiwać także w przypadku stosowania innych leków o silnym działaniu indukującym enzymy cytochromu P450.

Związki hamujące enzymy wątrobowe (szczególnie CYP3A4), jak antybiotyki takie jak klarytromycyna lub erytromycyna i rytonawir (inhibitor proteazy), mogą powodować zwiększenie stężenia zolpidemu w osoczu i zwiększenie jego aktywności.

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Jednak w przypadku stosowania zolpidemu jednocześnie z itrakonazolem (inhibitorem CYP3A4) nie występują istotne różnice we własnościach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych.

Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane.

Jednoczesne stosowanie zolpidemu z ketokonazolem (200 mg dwa razy na dobę), który jest silnym inhibitorem CYP3A4, powodowało wydłużenie okresu połowicznego rozpadu zolpidemu w fazie eliminacji, zwiększenie całkowitego AUC i zmniejszenie pozornego klirensu doustnego w porównaniu do wyników uzyskanych podczas podawania zolpidemu z placebo. Całkowita wartość AUC dla zolpidemu podawanego jednocześnie z ketokonazolem wzrosła o współczynnik 1,83 w porównaniu do stosowania samego zolpidemu. Nie uważa się, by rutynowe dostosowanie dawki zolpidemu było konieczne, ale pacjentów należy poinformować, że stosowanie zolpidemu z ketokonazolem może nasilać działanie uspokajające.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa podawania zolpidemu w okresie ciąży i karmienia piersią. Pomimo, że w badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego ani embriotoksycznego, nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży u ludzi. Z tego względu zolpidemu nie należy stosować w czasie ciąży.

W przypadku podawania produktu leczniczego kobiecie w wieku rozrodczym, należy ją poinstruować

0    konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku planowania lub podejrzenia ciąży, w celu zaprzestania leczenia tym produktem.

Jeżeli istnieją uzasadnione wskazania do stosowania zolpidemu w końcowym okresie ciąży lub w czasie porodu, jego działanie farmakologiczne może powodować hipotermię, hipotonię

1    hamowanie czynności oddechowej u noworodka.

Zgłaszano przypadki ciężkiej depresji oddechowej u noworodków, których matki pod koniec ciąży stosowały winian zolpidemu z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

U noworodków urodzonych przez matki zażywające długotrwale w końcowym etapie ciąży benzodiazepiny lub leki działające podobnie do benzodiazepin można zaobserwować w okresie poporodowym objawy odstawienne, wynikające z uzależnienia fizycznego.

Karmienie piersią

Zolpidem winian w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. Ze względu na brak badań dotyczących wpływu na dzieci, zolpidemu nie należy podawać w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Sonirem ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku (patrz punkt 4.8). W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą” występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań (patrz punkty 4.4 i 4.5). Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych została określona według następującej konwencji:

Bardzo często 1/10)

Często 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (* 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Istnieją dowody, że częstość działań niepożądanych spowodowanych podawaniem zolpidemu (zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego) jest zależna od dawki leku. Zgodnie z informacjami w punkcie 4.2 powinny one być teoretycznie słabsze, jeżeli lek jest przyjmowany bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek lub w łóżku. Występują one częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: obrzęk naczyniowo-nerwowy

Zaburzenia psychiczne

Często: omamy, pobudzenie, koszmary nocne Niezbyt często: stan splątania, drażliwość

Nieznana: niepokój, agresja, urojenia, wybuchy gniewu, psychoza, nieprawidłowe zachowania, chodzenie podczas snu (patrz punkt 4.4), uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub „z odbicia”), zaburzenia libido.

Większość tych psychicznych działań niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi. Depresja; istniejąca wcześniej depresja mogą dawać objawy podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność w ciągu dnia, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieadekwatnym zachowaniem)

Nieznana: zaburzenia świadomości

Zaburzenia oka

Niezbyt często: podwójne widzenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nieznana: depresja oddechowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana: wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból pleców Nieznana: osłabienie mięśni

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dolnych dróg oddechowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie

Nieznana: zaburzenia chodu, tolerancja leku, upadki (głównie u pacjentów w wieku podeszłym i w przypadku niestosowania się do zaleceń odnośnie przyjmowania leku).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Informowano o występowaniu zaburzeń świadomości - od senności do lekkiej śpiączki - w wyniku przedawkowania zolpidemu stosowanego pojedynczo lub z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym z alkoholem).

U pacjentów uzyskano pełne wyleczenie przedawkowania zolpidemu winianu w dawkach do 400 mg (40 razy większych od zalecanej dawki).

Sposób postępowania

Należy stosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy natychmiast wywołać wymioty, jeśli pacjent jest przytomny lub zastosować płukanie żołądka z zabezpieczeniem dróg oddechowych,

jeśli pacjent jest nieprzytomny. Należy podać dożylnie płyny, jeżeli to konieczne. Jeżeli opróżnienie żołądka nie jest uzasadnione, należy podać węgiel aktywowany w celu ograniczenia wchłaniania leku. Należy rozważyć monitorowanie czynności układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego. Należy odstawić leki uspokajające, nawet w przypadku pobudzenia.

W przypadku ciężkich objawów można zastosować flumazenil. W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku należy wziąć pod uwagę, że mogło zostać przyjętych kilka różnych środków. Stosowanie hemodializy ani wymuszonej diurezy nie jest skuteczne z uwagi na dużą objętość dystrybucji i wiązanie białek przez zolpidem. Badania hemodializy u pacjentów z niewydolnością nerek otrzymujących dawki lecznicze wykazały, że zolpidemu winian nie może być usunięty drogą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki nasenne i uspokajające, pochodne benzodiazepiny.

Kod ATC: N05CF02

Zolpidem należący do leków z grupy imidazopirydyn jest lekiem nasennym podobnym do benzodiazepin. W badaniach doświadczalnych wykazano, że działa on uspokajająco w dawkach mniejszych od dawek koniecznych do uzyskania działania przeciwdrgawkowego, rozluźniającego mięśnie czy przeciwlękowego. Właściwości te związane są z tym, że lek jest wybiórczym agonistą łączącym się z ośrodkowymi receptorami należącymi do kompleksu wielkocząsteczkowego receptora "GABA-omega" (BZ1 i BZ2), modulującego otwarcie kanału chlorkowego. Zolpidem działa głównie na podtypy receptorów omega (BZ1).

Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie zostało wyjaśnione.

Randomizowane badania dostarczyły przekonujących dowodów na skuteczność zolpidemu jedynie w dawce 10 mg.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 462 młodych zdrowych ochotników z przemijającą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 10 minut w porównaniu z placebo, podczas gdy dla dawki 5 mg zolpidemu były to 3 minuty.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 114 pacjentów (bez osób w podeszłym wieku) z przewlekłą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 30 minut w porównaniu z placebo; dla dawki 5 mg zolpidemu było to 15 minut.

U niektórych pacjentów może być skuteczna mniejsza dawka, wynosząca 5 mg.

Dzieci i młodzież: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania zolpidemu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Randomizowane badanie kontrolowane placebo z udziałem 201 dzieci w wieku 6-17 lat z bezsennością związaną z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) nie wykazało skuteczności zolpidemu w dawce 0,25 mg/kg/dobę (z maksymalną dawką 10 mg/dobę) w porównaniu do placebo. Zaburzenia psychiczne i nerwowe stanowiły najczęstsze działania niepożądane pojawiające się podczas leczenia zolpidemem względem placebo i obejmowały zawroty głowy (23,5% versus 1,5%), ból głowy (12,5% w porównaniu z 9,2%) i halucynacje (7,4% w porównaniu z 0%) (patrz punkt 4.2 i 4.3).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Zolpidemu winian ulega szybkiemu wchłanianiu i szybko pojawia się działanie nasenne. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 70%. W zakresie dawek leczniczych wykazuje kinetykę liniową. Stężenie lecznicze w osoczu wynosi 80-200 ng/ml. Największe stężenie w osoczu występuje po upływie 0,5-3 godzin od podania leku.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u osób dorosłych wynosi 0,54 l/kg, a u osób w podeszłym wieku spada do 0,34 l/kg.

92% leku wiąże się z białkami osocza. Około 35% leku jest metabolizowane w wątrobie w wyniku „pierwszego przejścia”.

Wykazano, że wielokrotne podanie leku nie powoduje modyfikacji wiązania białek, co wskazuje na brak konkurencji między zolpidemu winianem a jego metabolitami o miejsca wiązania.

Eliminacja

Okres półtrwania jest krótki - średnio wynosi 2,4 godziny, a czas działania do 6 godzin.

Wszystkie metabolity są nieaktywne farmakologicznie i są usuwane z moczem (56%) i kałem (37%). W badaniach udowodniono, że zolpidemu winian nie jest usuwany za pomocą dializy.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów z niewydolnością nerek obserwuje się umiarkowane zmniejszenie klirensu (niezależnie od ewentualnej dializy). Pozostałe parametry farmakokinetyczne pozostają bez zmian.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby obserwuje się zwiększoną biodostępność zolpidemu winianu, zmniejszenie klirensu i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji (około 10 godzin).

U pacjentów z marskością wątroby obserwuje się pięciokrotne zwiększenie wartości AUC i trzykrotne zwiększenie okresu półtrwania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania przedkliniczne obserwowano wyłącznie po zastosowaniu dawek znacznie przekraczających poziom maksymalnej ekspozycji dla ludzi, posiadają one więc niewielkie znaczenie w przypadku zastosowań klinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu benzoesan (E 211)

Sodu wodorotlenek Kwas solny stężony Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W związku z brakiem badań zgodności, produktu leczniczego nie należy stosować łącznie z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 60 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego, gdy produkt przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu, jak również po pierwszym otwarciu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego (typ III) z zakraplaczem LDPE, z zakrętką PP/LDPE zabezpieczającą przed dostępem dzieci, zawierająca 30 ml produktu leczniczego, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Niezużyty produkt leczniczy lub jego pozostałości należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ITALFARMACO S.p.A.

Viale Fulvio Testi 330 - 20126 Milano Włochy +39.02.64431 +39.02.66102 753 info@italfarmaco.com

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17458

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.11.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.05.2015 r.

10

Sonirem