+ iMeds.pl

Sonol (21 mg + 2 mg + 21 mg)/mlUlotka Sonol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Sonol

płyn do stosowania na skórę

Sonol, (21 mg + 21 mg + 2 mg) / 1 ml, płyn na skórę Levomentholum + Acidum salicylicum + Thymolům

1 ml preparatu zawiera:

Substancje czynne

Lewomentol ( Levomentholum) 21 mg Kwas salicylowy    (Acidum salicylicum)    21 mg

Tymol    (Thymolum)    2 mg

Substancja pomocnicza

Glikol propylenowy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sonol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sonol

3.    Jak stosować lek Sonol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sonol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SONOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jest to lek złożony w formie płynu do stosowania na skórę, stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób zakaźnych skóry. Substancjami czynnymi są: kwas salicylowy w ilości 21 mg/1ml, tymol w ilości 2 mg/1ml oraz mentol w ilości 21 mg/1ml.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SONOL Kiedy nie stosować leku Sonol

Nie zaleca się stosowania produktu na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną, przy nadwrażliwości na składniki preparatu. Nie wolno stosować u noworodków i dzieci do 12 lat życia. Nie stosować w przypadku rozległych zmian złuszczających (np. w łuszczycy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sonol

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Sonol z innymi lekami

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające np. rezorcynę, siarkę ponieważ może nastąpić podrażnienie skóry.

Ciąża i karmienie piersią

Produktu Sonol nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sonol

Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SONOL

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia Zewnętrznie

Miejsca swędzące i wykwity na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sonol Nie występuje.

Pominięcie zastosowania leku Sonol:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sonol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podrażnienie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SONOL

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze poniżej 25 °C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sonol po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sonol

Substancjami czynnymi leku są mentol, kwas salicylowy, tymol (21 mg + 21 mg + 2 mg)/ 1 ml Substancją pomocniczą leku jest: glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Sonol i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci płynu, umieszczony jest w butelce (HDPE) zakończonej zamknięciem typu rollon i zakrętką (PP) oraz obejmą z kulką (LDPE,PP).

Sonol jest dostępny w opakowaniu zawierającym 8 g preparatu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9 TEL:(0-44) 6158253(4)

FAX: (0-44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl Data zatwierdzenia ulotki { MM/RRRR }

Sonol

Charakterystyka Sonol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sonol, (21 mg + 21 mg + 2 mg)/1ml, płyn do stosowania na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml preparatu zawiera:

Substancje czynne

Lewomentol ( Levomentholum) 21 mg Kwas salicylowy    (Acidum salicylicum)    21 mg

Tymol    (Thymolum)    2 mg

Substancja pomocnicza patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania

SONOL jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu chorób infekcyjnych skóry.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli, dzieci (od 12 lat).

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Miejsca swędzące i wykwity na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

4.3.    Przeciwwskazania Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną. Nie wolno stosować u noworodków i dzieci do 12 roku życia.

Nie stosować w przypadku rozległych zmian złuszczających (np. w łuszczycy).

4.4.    Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

Tymol podany doustnie wchłania się z jelit i pobudza ruchy robaczkowe. Wydala się przez nerki. Może działać drażniąco na nerki i powodować białkomocz. W ostrych zatruciach występują objawy ze strony przewodu pokarmowego.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające np. rezorcynę, siarkę ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry. Preparatów zawierających kwas salicylowy nie powinno się stosować razem z preparatami przeciwtrądzikowymi lub zawierającymi czynniki pilingujące (np. rezorcynę, siarkę) ze względu na możliwość podrażnienia skóry.

4.6.    Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka, płodu, przebieg porodu oraz rozwój pourodzeniowy (patrz pkt. 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Sonol nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

4.7.    Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej

4.8.    Działania niepożądane Podrażnienie skóry

4.9.    Przedawkowanie

Opisano 1 przypadek intoksykacji kwasem salicylowym u pacjenta z dużymi zmianami łuszczycowymi.

Kwas salicylowy łatwo wchłania się przez skórę i przedawkowany wywołuje objawy zatrucia salicylanami objawiające się zawrotami głowy, szumem w uszach, wymiotami, bólami głowy, zaburzeniami świadomości. Po dużych dawkach mogą wystąpić ciężkie zatrucia z objawami porażenia ośrodka oddechowego, gorączką, osłabieniem, kwasicą ketonową. Może również dojść do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, układu oddechowego i krążenia. Szczególnie narażone na jego działanie są dzieci.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Zawarty w preparacie mentol posiada właściwości bakteriobójcze, znieczulające i przeciwświądowe. Tymol i kwas salicylowy wzmagają je i zapobiegają namnażaniu się bakterii i potęgują antyseptyczne działanie leku.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat bardzo słabo wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Za wyjątkiem kwasu salicylowego pozostałe składniki preparatu nie są wchłaniane.

5.3.Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach wykazano, że mentol działa hepatotoksycznie. Podawany szczurom dożołądkowo przez 28 dni powodował uszkodzenie wątroby.

W badaniach na zwierzętach wykazano, iż salicylany łatwo przenikają przez łożysko

1    działają teratogennie. Brak danych dotyczących stosowania preparatów kwasu salicylowego w okresie ciąży i karmienia piersią u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Glikol propylenowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2    lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze poniżej 25 °C, chronić od światła.

6.5.    Rodzaje i zawartość opakowania

SONOL, płyn umieszczony jest w butelce (HDPE) zakończonej zamknięciem typu rollon i nakrętką (PP) oraz obejmy z kulką (LDPE, PP).

Całość znajduje się w tekturowym pudełku.

Produkt leczniczy jest dostępny w opakowaniu zawierającym 8 g preparatu.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNYPOSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9 TEL:(0-44) 6158253(4)

FAX: (0-44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0584

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.08.1992r., 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Sonol