Imeds.pl

Sophtensif 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sophtensif, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

indapamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sophtensif i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sophtensif

3.    Jak stosować lek Sophtensif

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sophtensif

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sophtensif i w jakim celu się go stosuje

Lek ten jest przeznaczony do obniżania wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie).

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu zawierające jako substancję czynną indapamid. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Większość leków moczopędnych zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Jednakże indapamid różni się od innych leków moczopędnych, ponieważ powoduje jedynie niewielkie zwiększenie wytwarzania moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sophtensif Kiedy nie stosować leku Sophtensif:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub pacjent ma encefalopatię wątrobową (choroba wątroby, która wpływa także na mózg oraz ośrodkowy układ nerwowy);

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sophtensif należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono dnę moczanową;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia rytmu serca lub zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent wymaga przeprowadzenia badania w celu sprawdzenia funkcjonowania przytarczyc. Należy poinformować lekarza o nadwrażliwości na światło.

Lekarz może skierować na badania krwi w celu sprawdzenia małego stężenia sodu lub potasu bądź dużego stężenia wapnia.

Jeśli pacjent podejrzewa, że powyższe sytuacje mogą go dotyczyć lub w razie wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania leku Sophtensif u dzieci i młodzieży.

Lek Sophtensif a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Sophtensif nie należy przyjmować z litem (stosowanym w leczeniu depresji) ze względu na ryzyko wystąpienia dużego stężenia tego pierwiastka we krwi.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymieniowych leków, ponieważ może to wymagać zachowania szczególnej ostrożności:

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, glikozydy naparstnicy),

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki),

-    beprydyl (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej, stanu powodującego ból w klatce piersiowej),

-    cyzapryd (stosowany w leczeniu zmniejszonej motoryki przewodu pokarmowego),

-    difemanil (stosowany w leczeniu problemów żołądkowych takich jak choroba wrzodowa, nadkwasota, czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego),

-    sparfloksacyna, moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),

-    halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii),

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc),

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych takich jak katar sienny),

-    przeciwbólowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego,

-    inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca),

-    doustne kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych schorzeń, w tym ciężkiej astmy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    leki przeczyszczające,

-    baklofen (leczenie sztywności mięśni występującej w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane),

-    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),

-    metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy),

-    środki kontrastujące zawierające jod (stosowane przy wykonywaniu badań wykorzystujących promieniowanie RTG),

-    tabletki zawierające wapń lub inne suplementy zawierające wapń,

-    cyklosporyna, takrolimus lub inne leki osłabiające układ odpornościowy po przeszczepieniu narządów, w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub ciężkich chorobach reumatycznych lub dermatologicznych,

-    tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży. W przypadku planowania lub potwierdzenia ciąży należy jak najszybciej zmienić terapię. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Substancja czynna jest wydzielana do mleka. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia, związane z obniżeniem ciśnienia krwi (patrz punkt 4). Wystąpienie powyższych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki. W przypadku ich wystąpienia należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania innych czynności, wymagających koncentracji. Przy prawidłowo prowadzonej kontroli prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest jednak niewielkie.

Sophtensif zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Sophtensif

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę, najlepiej zażywana rano. Tabletki można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy ich rozgniatać ani rozgryzać.

Leczenie nadciśnienia zazwyczaj trwa całe życie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sophtensif

Jeśli pacjent przyjął zbyt wiele tabletek, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Bardzo duże dawki leku Sophtensif mogą powodować nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi, bolesne skurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie i zmiany ilości moczu wytwarzanego przez nerki.

Pominięcie przyjęcia leku Sophtensif

W przypadku pominięcia przyjęcia leku następną dawkę należy przyjąć według dotychczasowego schematu dawkowania. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sophtensif

Ponieważ leczenie nadciśnienia zazwyczaj trwa całe życie, przed przerwaniem przyjmowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sophtensif może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na 100 osób):

•    małe stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób):

•    wymioty;

•    reakcje alergiczne, głównie skórne, takie jak wysypka, plamica (czerwone punkty na skórze) u pacjentów ze skłonnością do reakcji uczuleniowych i astmatycznych.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

•    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, bóle głowy, mrowienia (parestezje);

•    nudności, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej;

•    zwiększone ryzyko odwodnienia u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością serca.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zaburzenia rytmu serca (objawiające się kołataniem serca, uczuciem uderzeń serca), niskie ciśnienie krwi;

•    choroby nerek (powodujące objawy zmęczenia, zwiększoną potrzebę oddawania moczu, świąd skóry, nudności, obrzęk kończyn);

•    zapalenie trzustki (które powoduje ból w górnej części brzucha), zaburzenia pracy wątroby (z objawami takimi jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, obrzęk kończyn, zażółcenie powłok skórnych). W przypadku niewydolności wątroby istnieje ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej (choroba wątroby, która wpływa także na mózg oraz ośrodkowy układ nerwowy);

•    Zmiany w liczbie komórek krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co jest przyczyną łatwego powstawania siniaków oraz krwotoków z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, co może powodować gorączkę o nieznanej przyczynie, ból gardła oraz inne objawy grypopodobne — w takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem) lub niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek);

•    Obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie objawy skórne. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się występowaniem obrzęku skóry w okolicy oczu, ust, dłoni i stóp. Może powodować obrzęk krtani, języka lub dróg oddechowych prowadzący do duszności i trudności w połykaniu. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego, prowadząca do zapalenia i uszkodzenia stawów, ścięgien i narządów z objawami obejmującymi wysypkę skórną, zmęczenie, utratę apetytu, zwiększenie masy ciała i ból stawów), który może ulec nasileniu. Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

•    Mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi, wtedy lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta. W wynikach badania krwi mogą wystąpić następujące nieprawidłowości:

o małe stężenie potasu we krwi;

o niskie stężenie sodu we krwi, które może prowadzić do odwodnienia oraz niskiego ciśnienia krwi;

o zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może powodować wystąpienie lub nasilenie objawów dny moczanowej (bolesność stawów, szczególnie stóp); o zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą; o wzrost stężenia wapnia we krwi; o zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

•    nieprawidłowy obraz EKG;

•    zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (Torsade de Pointes);

   zapalenie wątroby;

•    omdlenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sophtensif

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sophtensif

-    Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka powlekana zawiera 1,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

rdzeń tabletki: hypromeloza K4M, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K25, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

otoczka: Opadry II 33G28707 white: hypromeloza (E464), dwutlenek tytanu (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna.

Jak wygląda lek Sophtensif i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu w kolorze białym lub prawie białym, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 9 mm.

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca SOPHARMA PLC 16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220 Bułgaria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Bułgaria

Czechy

Węgry

Polska

Rumunia


Sophtensif 1,5 mg, tabletten met verlengde afgifte

Co$TeH3H$ 1,5 Mr Ta6neTKH c ygnn^eHO ocBoóo^gaBaHe Sophtensif 1,5 mg tablety s prodlouzenym uvolńovamm Sophtensif 1,5 mg retard filmtabletta Sophtensif

Indapamida Sopharma 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungita

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7