+ iMeds.pl

Sophtensif 1,5 mgUlotka Sophtensif

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sophtensif, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

indapamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sophtensif i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sophtensif

3.    Jak stosować lek Sophtensif

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sophtensif

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sophtensif i w jakim celu się go stosuje

Lek ten jest przeznaczony do obniżania wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie).

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu zawierające jako substancję czynną indapamid. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Większość leków moczopędnych zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Jednakże indapamid różni się od innych leków moczopędnych, ponieważ powoduje jedynie niewielkie zwiększenie wytwarzania moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sophtensif Kiedy nie stosować leku Sophtensif:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub pacjent ma encefalopatię wątrobową (choroba wątroby, która wpływa także na mózg oraz ośrodkowy układ nerwowy);

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sophtensif należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono dnę moczanową;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia rytmu serca lub zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent wymaga przeprowadzenia badania w celu sprawdzenia funkcjonowania przytarczyc. Należy poinformować lekarza o nadwrażliwości na światło.

Lekarz może skierować na badania krwi w celu sprawdzenia małego stężenia sodu lub potasu bądź dużego stężenia wapnia.

Jeśli pacjent podejrzewa, że powyższe sytuacje mogą go dotyczyć lub w razie wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania leku Sophtensif u dzieci i młodzieży.

Lek Sophtensif a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Sophtensif nie należy przyjmować z litem (stosowanym w leczeniu depresji) ze względu na ryzyko wystąpienia dużego stężenia tego pierwiastka we krwi.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymieniowych leków, ponieważ może to wymagać zachowania szczególnej ostrożności:

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, glikozydy naparstnicy),

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki),

-    beprydyl (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej, stanu powodującego ból w klatce piersiowej),

-    cyzapryd (stosowany w leczeniu zmniejszonej motoryki przewodu pokarmowego),

-    difemanil (stosowany w leczeniu problemów żołądkowych takich jak choroba wrzodowa, nadkwasota, czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego),

-    sparfloksacyna, moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),

-    halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii),

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc),

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych takich jak katar sienny),

-    przeciwbólowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego,

-    inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca),

-    doustne kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych schorzeń, w tym ciężkiej astmy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    leki przeczyszczające,

-    baklofen (leczenie sztywności mięśni występującej w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane),

-    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),

-    metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy),

-    środki kontrastujące zawierające jod (stosowane przy wykonywaniu badań wykorzystujących promieniowanie RTG),

-    tabletki zawierające wapń lub inne suplementy zawierające wapń,

-    cyklosporyna, takrolimus lub inne leki osłabiające układ odpornościowy po przeszczepieniu narządów, w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub ciężkich chorobach reumatycznych lub dermatologicznych,

-    tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży. W przypadku planowania lub potwierdzenia ciąży należy jak najszybciej zmienić terapię. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Substancja czynna jest wydzielana do mleka. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia, związane z obniżeniem ciśnienia krwi (patrz punkt 4). Wystąpienie powyższych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki. W przypadku ich wystąpienia należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania innych czynności, wymagających koncentracji. Przy prawidłowo prowadzonej kontroli prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest jednak niewielkie.

Sophtensif zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Sophtensif

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę, najlepiej zażywana rano. Tabletki można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy ich rozgniatać ani rozgryzać.

Leczenie nadciśnienia zazwyczaj trwa całe życie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sophtensif

Jeśli pacjent przyjął zbyt wiele tabletek, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Bardzo duże dawki leku Sophtensif mogą powodować nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi, bolesne skurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie i zmiany ilości moczu wytwarzanego przez nerki.

Pominięcie przyjęcia leku Sophtensif

W przypadku pominięcia przyjęcia leku następną dawkę należy przyjąć według dotychczasowego schematu dawkowania. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sophtensif

Ponieważ leczenie nadciśnienia zazwyczaj trwa całe życie, przed przerwaniem przyjmowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sophtensif może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na 100 osób):

•    małe stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób):

•    wymioty;

•    reakcje alergiczne, głównie skórne, takie jak wysypka, plamica (czerwone punkty na skórze) u pacjentów ze skłonnością do reakcji uczuleniowych i astmatycznych.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

•    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, bóle głowy, mrowienia (parestezje);

•    nudności, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej;

•    zwiększone ryzyko odwodnienia u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością serca.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zaburzenia rytmu serca (objawiające się kołataniem serca, uczuciem uderzeń serca), niskie ciśnienie krwi;

•    choroby nerek (powodujące objawy zmęczenia, zwiększoną potrzebę oddawania moczu, świąd skóry, nudności, obrzęk kończyn);

•    zapalenie trzustki (które powoduje ból w górnej części brzucha), zaburzenia pracy wątroby (z objawami takimi jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, obrzęk kończyn, zażółcenie powłok skórnych). W przypadku niewydolności wątroby istnieje ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej (choroba wątroby, która wpływa także na mózg oraz ośrodkowy układ nerwowy);

•    Zmiany w liczbie komórek krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co jest przyczyną łatwego powstawania siniaków oraz krwotoków z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, co może powodować gorączkę o nieznanej przyczynie, ból gardła oraz inne objawy grypopodobne — w takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem) lub niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek);

•    Obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie objawy skórne. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się występowaniem obrzęku skóry w okolicy oczu, ust, dłoni i stóp. Może powodować obrzęk krtani, języka lub dróg oddechowych prowadzący do duszności i trudności w połykaniu. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego, prowadząca do zapalenia i uszkodzenia stawów, ścięgien i narządów z objawami obejmującymi wysypkę skórną, zmęczenie, utratę apetytu, zwiększenie masy ciała i ból stawów), który może ulec nasileniu. Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

•    Mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi, wtedy lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta. W wynikach badania krwi mogą wystąpić następujące nieprawidłowości:

o małe stężenie potasu we krwi;

o niskie stężenie sodu we krwi, które może prowadzić do odwodnienia oraz niskiego ciśnienia krwi;

o zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może powodować wystąpienie lub nasilenie objawów dny moczanowej (bolesność stawów, szczególnie stóp); o zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą; o wzrost stężenia wapnia we krwi; o zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

•    nieprawidłowy obraz EKG;

•    zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (Torsade de Pointes);

   zapalenie wątroby;

•    omdlenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sophtensif

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sophtensif

-    Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka powlekana zawiera 1,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

rdzeń tabletki: hypromeloza K4M, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K25, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

otoczka: Opadry II 33G28707 white: hypromeloza (E464), dwutlenek tytanu (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna.

Jak wygląda lek Sophtensif i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu w kolorze białym lub prawie białym, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 9 mm.

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca SOPHARMA PLC 16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220 Bułgaria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Bułgaria

Czechy

Węgry

Polska

Rumunia


Sophtensif 1,5 mg, tabletten met verlengde afgifte

Co$TeH3H$ 1,5 Mr Ta6neTKH c ygtn^eHO ocBoóo^gaBaHe Sophtensif 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Sophtensif 1,5 mg retard filmtabletta Sophtensif

Indapamida Sopharma 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungitá

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7

Sophtensif

Charakterystyka Sophtensif

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZNEGO

Sophtensif, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera substancję czynną indapamid 1,5 mg. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 75,26 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 9 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna tabletka na dobę, najlepiej rano, połykana w całości i popijana wodą; tabletki nie należy rozgryzać. Stosowanie indapamidu w większych dawkach nie zwiększa działania przeciwnadciśnieniowego, ale nasila działanie saluretyczne.

Niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4)

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane.

Tiazydowe leki moczopędne i leki o podobnym działaniu są w pełni skuteczne, tylko gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

U osób w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu należy korygować, uwzględniając wiek, masę ciała i płeć. U pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy Sophtensif można stosować, kiedy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4)

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sophtensif u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Podanie doustnie.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    ciężka niewydolność nerek,

-    encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

-    hipokaliemia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

W przypadku zaburzenia czynności wątroby tiazydowe leki moczopędne mogą spowodować encefalopatię wątrobową, zwłaszcza gdy występują zaburzenia elektrolitowe. Jeśli doszło do rozwoju encefalopatii, lek moczopędny należy natychmiast odstawić.

Nadwrażliwość na światło

Opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło, związanych ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło zaleca się przerwanie leczenia. Jeśli konieczne jest ponowne podanie leku moczopędnego, zaleca się ochronę miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych lub sztucznego promieniowania UVA.

Substancje pomocnicze

Pacjenci, u których rozpoznano rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania

Równowaga wodno-elektrolitowa • Stężenie sodu w osoczu

Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu w osoczu, a następnie regularnie oznaczać je w trakcie leczenia. Każde leczenie moczopędne może powodować hiponatremię, czasami związaną z ciężkimi następstwami. Zmniejszenie stężenia sodu w osoczu początkowo może przebiegać bezobjawowo, dlatego konieczne jest regularne oznaczanie jego stężenia, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i u chorych na marskość wątroby (patrz punkty 4.8 i 4.9).

•    Stężenie potasu w osoczu

Utrata potasu i hipokaliemia stanowią główne ryzyko związane ze stosowaniem tiazydowych i innych podobnych leków moczopędnych. Należy zapobiegać rozwojowi hipokaliemii (< 3,4 mmol/l) zwłaszcza u pacjentów z grup dużego ryzyka, tj. u osób w podeszłym wieku, niedożywionych i (lub) leczonych wieloma lekami, u chorych na marskość wątroby, u których występują obrzęki i wodobrzusze, oraz u chorych na chorobę niedokrwienną serca i niewydolność serca. Występowanie hipokaliemii zwiększa toksyczny wpływ preparatów naparstnicy na serce oraz ryzyko występowania zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka są również pacjenci, u których stwierdzono wydłużenie odstępu QT, niezależnie od tego, czy wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, tak jak bradykardia, jest więc czynnikiem sprzyjającym występowaniu ciężkich zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza potencjalnie śmiertelnego częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes.

We wszystkich wymienionych przypadkach konieczne jest częstsze oznaczanie stężenia potasu w osoczu. Stężenia potasu w osoczu należy oznaczyć po raz pierwszy w pierwszym tygodniu leczenia.

W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupełnienie potasu.

•    Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe i inne podobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, powodując nieznaczne, przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Jawna hiperkalcemia może być spowodowana przez nierozpoznaną wcześniej nadczynność przytarczyc.

Leczenie należy przerwać przed wykonaniem badań oceniających czynność przytarczyc.

Stężenie glukozy w krwi

U osób chorych na cukrzycę monitorowanie stężenia glukozy w krwi jest ważne, szczególnie jeśli współistnieje hipokaliemia.

Kwas moczowy

U pacjentów z hiperurykemią nasila się skłonność do napadów dny.

Czynność nerek a leki moczopędne

Tiazydowe leki moczopędne i leki o podobnym działaniu są w pełni skuteczne tylko wtedy, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub jedynie nieznacznie upośledzona (stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/ l, tj. 220 pmol/l, u osoby dorosłej). U osób w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu należy korygować, uwzględniając wiek, masę ciała i płeć pacjenta.

Hipowolemia wtórna do utraty wody i sodu, wywołana przez leki moczopędne, na początku leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Może to powodować zwiększenie stężenia mocznika we krwi i stężenia kreatyniny w osoczu. To przejściowe upośledzenie czynności nerek nie powoduje żadnych następstw u osób z prawidłową czynnością nerek, może jednak spowodować zaostrzenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leczenie skojarzone niezalecane

Lit

Zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania, tak jak w przypadku diety bez soli (zmniejszenie wydalania litu z moczem). Jeśli stosowanie leków moczopędnych jest konieczne, należy uważnie monitorować stężenie litu w osoczu i odpowiednio dostosowywać dawkę.

Leczenie skojarzone wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania

Leki mogące powodować częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes

-    Grupa Ia leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid)

-    Grupa III leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

-    Niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), butyrofenony (droperydol, haloperydol).

-    Inne: beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina podawana dożylnie.

Zwiększenie ryzyka arytmii komorowych, zwłaszcza częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes (hipokaliemia jest czynnikiem ryzyka). Przed zastosowaniem takiego leczenia skojarzonego należy wykonać badania w celu wykrycia hipokaliemii i w razie konieczności uzupełnić niedobór. Należy kontrolować stężenie elektrolitów w osoczu i wykonywać EKG.

Wprzypadku stwierdzenia hipokaliemii należy zastosować leczenie nieobarczone ryzykiem częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes.

NLPZ (stosowane ogólnie), w tym wybiórcze inhibitory COX-2, kwas salicylowy w dużych dawkach (>

3 g/dobę)

Możliwe zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu.

Ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek u odwodnionych pacjentów (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe). Od początku leczenia należy monitorować czynność nerek i nawadniać pacjenta.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE)

Ryzyko nagłego wystąpienia niedociśnienia tętniczego i (lub) ostrej niewydolności nerek, gdy leczenie inhibitorem ACE jest rozpoczynane u pacjenta z niedoborem sodu (zwłaszcza u pacjenta ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których wcześniejsze leczenie moczopędne mogło spowodować niedobór sodu, należy:

-    albo odstawić lek moczopędny na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem ACE, a następnie, w razie konieczności, wznowić leczenie lekiem moczopędnym wywołującym hipokaliemię,

-    albo rozpocząć leczenie inhibitorem ACE w małych dawkach, zwiększając je stopniowo.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, leczenie inhibitorem ACE należy rozpocząć od podawania bardzo małych dawek, po zmniejszeniu, o ile to możliwe, dawki przyjmowanego jednocześnie leku moczopędnego wywołującego hipokaliemię.

We wszystkich przypadkach w pierwszych tygodniach leczenia inhibitorem ACE należy monitorować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu).

Inne produkty lecznicze wywołujące hipokaliemię: amfoterycyna B (i.v.), gliko- i mineralokortykosteroidy (podawane ogólnie), tetrakozaktyd, leki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę Zwiększone ryzyko hipokaliemii (efekt addytywny).

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i w razie konieczności uzupełnić niedobór. Jest to konieczne zwłaszcza podczas równoczesnego stosowania preparatów naparstnicy. Należy stosować leki przeczyszczające niepobudzające perystaltyki.

Baklofen

Nasila działanie przeciwnadciśnieniowe.

Od początku leczenia należy monitorować czynność nerek i nawadniać pacjenta.

Preparaty naparstnicy

Hipokaliemia jest czynnikiem usposabiającym do występowania objawów toksycznego wpływu glikozydów napastnicy.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i wykonywać EKG, a w razie konieczności zmodyfikować leczenie.

Leczenie skojarzone, które wymaga rozważenia

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)

Wprawdzie racjonalne leczenie skojarzone tymi lekami u niektórych pacjentów jest korzystne, nadal wiąże się ono z ryzykiem wystąpienia hipokaliemii (zwłaszcza w przypadku niewydolności nerek lub cukrzycy) lub hiperkaliemii. Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i wykonywać EKG, a w razie konieczności zmodyfikować leczenie.

Metformina

Zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej wywołanej przez metforminę z powodu rozwoju czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, zwłaszcza diuretyków pętlowych. Nie należy stosować metforminy, jeśli stężenie kreatyniny w osoczu przekracza 15 mg/l (135 pmol/l) u mężczyzn i 12 mg/l (110 pmol/l) u kobiet.

Środki kontrastujące zawierające jod

W przypadku odwodnienia spowodowanego przez leki moczopędne istnieje zwiększone ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza gdy podano duże dawki środków kontrastujących, zawierających jod. Przed podaniem środka cieniującego zawierającego jod należy nawodnić pacjenta.

Leki przeciwdepresyjne podobne do imipraminy, neuroleptyki

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej (efekt addytywny).

Wapń (sole wapnia)

Ryzyko wystąpienia hiperkalcemii z powodu zmniejszonego wydalania wapnia z moczem.

Cyklosporyna, takrolimus

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, bez zmiany stężenia cyklosporyny, nawet jeśli nie występuje utrata wody i (lub) sodu.

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (stosowane ogólnie)

Zmniejszone działanie przeciwnadciśnieniowe (zatrzymanie wody i (lub) sodu spowodowane przez kortykosteroidy).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zasadą jest unikanie stosowania leków moczopędnych u kobiet w ciąży. Nigdy nie należy ich stosować w leczeniu fizjologicznych obrzęków występujących w czasie ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodu i łożyska związane z ryzykiem zaburzeń wzrostu płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią (indapamid przenika do mleka kobiecego).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Sophtensif nie wpływa na szybkość reakcji, jednak mogą występować różne objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub po włączeniu innego leku przeciwnadciśnieniowego.

W takiej sytuacji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8 Działania niepożądane

W większości działania niepożądane związane z objawami klinicznymi lub parametrami laboratoryjnymi są zależne od dawki.

Tiazydowe leki moczopędne, w tym indapamid, mogą wywoływać następujące działania niepożądane wymienione według częstości występowania:

bardzo często (> 1/10); często (od > 1/100 do < 1/10); niezbyt często (od> 1/1000 do < 1/100); rzadko (od > 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból głowy, parestezje.

Częstość nieznana: omdlenie.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmia, niedociśnienie tętnicze.

Częstość nieznana: torsades depointes (potencjalnie śmiertelne) (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana: możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4); zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, u pacjentów ze skłonnością do reakcji uczuleniowych i astmatycznych:

Często: wysypka plamisto-grudkowa.

Niezbyt często: plamica.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Częstość nieznana: możliwość nasilenia objawów współistniejącej ostrej rozsianej postaci tocznia rumieniowatego.

Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: wydłużony odstęp QT w elektrokardiogramie (patrz punkty 4.4 i 4.5), zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego w krwi podczas leczenia: należy dokładnie rozważyć celowość stosowania tych leków moczopędnych u chorych na dnę moczanową i cukrzycę; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

W badaniach klinicznych hipokaliemię (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/l) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stężenie potasu było < 3,2 mmol/l po 4-6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wyniosło 0,23 mmol/l.

Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Częstość nieznana: utrata potasu i hipokaliemia o szczególnie ciężkim przebiegu u pacjentów z grup wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4); hiponatremia i hipowolemia powodujące odwodnienie i hipotonię ortostatyczną.

Jednoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do rozwoju wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: częstość występowania i nasilenie tego działania są nieznaczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwanie monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwiem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono toksycznego działania indapamidu stosowanego w dawce do 40 mg, czyli 27-krotnie większej niż dawka terapeutyczna.

Objawy ostrego zatrucia indapamidem mają zazwyczaj postać zaburzeń wodno-elektrolitowych (hiponatremii, hipokaliemii). Mogą wystąpić nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, bolesne skurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie oraz poliuria lub oliguria z możliwością rozwoju anurii (w wyniku hipowolemii).

Na początku konieczne jest szybkie usunięcie spożytej substancji poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej w specjalistycznym ośrodku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki moczopędne niskiego pułapu, z wyłączeniem tiazydów. Sulfonamidy, leki proste.

Kod ATC: C 03 BA 11

Indapamid jest pochodną sulfonamidową zawierającą pierścień indolowy, o właściwościach farmakologicznych podobnych do właściwości tiazydowych leków moczopędnych. Działa poprzez hamowanie wchłaniania zwrotnego sodu w części korowej nerki. Zwiększa wydalanie sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu potasu i magnezu z moczem, zwiększając w ten sposób diurezę i wywierając działanie przeciwnadciśnieniowe.

Badania fazy II i III z zastosowaniem indapamidu w monoterapii wykazały, że jego działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przez 24 godziny. Działanie to występowało po podaniu dawek, których działanie moczopędne było słabo nasilone.

Działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu wiąże się z poprawą podatności tętnic oraz zmniejszeniem tętniczkowego i całkowitego oporu obwodowego.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Po przekroczeniu określonej dawki działanie tiazydowych leków moczopędnych i innych podobnych leków moczopędnych utrzymuje się na stałym poziomie, zwiększa się jedynie częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki, jeśli leczenie jest nieskuteczne.

Wykazano, że w czasie krótkookresowego, średniookresowego i długookresowego stosowania u chorych na nadciśnienie tętnicze indapamid:

. nie wpływa niekorzystnie na metabolizm lipidów: triglicerydów, cholesterolu frakcji LDL i cholesterolu frakcji HDL

. nie wpływa niekorzystnie na metabolizm węglowodanów, nawet u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze jednocześnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Indapamid 1,5 mg jest dostępny w postaci tabletki matrycowej o przedłużonym uwalnianiu, w której substancja lecznicza została rozproszona w matrycy umożliwiającej przedłużone uwalnianie indapamidu.

Wchłanianie

Część indapamidu uwalnia się szybko i ulega całkowitemu wchłonięciu w przewodzie pokarmowym. Pokarm nieznacznie przyspiesza wchłanianie, ale nie wpływa na ilość wchłoniętego leku. Maksymalne stężenie w surowicy po podaniu pojedynczej dawki występuje po koło 12 godzinach. Wielokrotne podawanie dawek zmniejsza różnice w stężeniu występujące między podaniem 2 dawek. Występują różnice indywidualne.

Dystrybucja

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%. Okres półtrwania w osoczu wynosi od 14 do 24 godzin (średnio 18 godzin). Stan stacjonarny jest osiągany po 7 dniach. Wielokrotne podawanie dawek nie prowadzi do kumulacji indapamidu.

Metabolizm

Indapamid jest wydalany głównie z moczem (70% dawki) i kałem (22%) w postaci nieczynnych metabolitów.

Pacjenci z grup dużego ryzyka

U pacjentów z niewydolnością nerek parametry farmakokinetyczne pozostają niezmienione.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustne podanie największych dawek (od 40 do 8000 razy większych od dawki terapeutycznej) u różnych gatunków zwierząt powodowało nasilenie działania moczopędnego indapamidu. Główne objawy zatrucia indapamidem podczas badań ostrej toksyczności po podaniu dożylnym lub dootrzewnowym, takie jak spowolnienie oddechu i obwodowy rozkurcz naczyń, były związane z właściwościami farmakologicznymi indapamidu.

Indapamid nie wykazuje działania mutagennego ani działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Hypromeloza K4M Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K25

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka Opadry II 33G28707white o składzie:

hypromeloza (E464)

tytanu dwutlenek (E 171)

laktoza jednowodna

makrogol 3000

triacetyna

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych zaleceń dotyczących usuwania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SOPHARMA PLC 16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220

Bułgaria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Sophtensif