+ iMeds.pl

Sorbonit 10 mgUlotka Sorbonit

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sorbonit, 10 mg, tabletki

Isosorbidi dinitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sorbonit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sorbonit

3.    Jak stosować Sorbonit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sorbonit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sorbonit i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Sorbonit jest diazotan izosorbidu należący do grupy azotanów organicznych -leków stosowanych w chorobach serca, rozszerzających naczynia krwionośne przez bezpośrednie działanie na mięśnie gładkie naczyń. W wyniku rozszerzenia naczyń zmniejsza się obciążenie serca i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Lek jest stosowany w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu bólom wieńcowym w dławicy piersiowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sorbonit Kiedy nie stosować leku Sorbonit

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne azotany nieorganiczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

• jeśli pacjent ma ostrą niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniową);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz uzna podanie leku za możliwe);

■ jeśli pacjent ma znaczne niedociśnienie tętnicze krwi (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg);

■    jeśli pacjent ma znaczną niedokrwistość;

•    jeśli pacjent ma ostry zawał serca;

•    jeśli u pacjenta wystąpiła tamponada serca (ostry stan w wyniku przedostania się krwi lub innego płynu do jamy osierdzia, powodujące utrudnienie napełniania serca krwią podczas rozkurczu);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca, taką jak:

-    tzw. serce płucne (przerost mięśnia prawej komory serca na skutek nadciśnienia płucnego),

-    kardiomiopatia przerostowa (przerost mięśnia lewej komory serca),

-    zaciskające zapalenie osierdzia,

•    jeśli pacjent ma jaskrę;

• jeśli pacjent jest odwodniony, ma krwotok lub zaburzenia prowadzące do zmniejszenia objętości krwi krążącej, takie jak biegunka, wymioty;

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil) (patrz „Sorbonit a inne leki”) stosowane w zaburzeniach wzwodu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sorbonit należy omówić to z lekarzem.

Lekarz będzie szczególnie uważnie nadzorował przebieg leczenia u pacjentów:

•    z zawałem mięśnia sercowego, niewydolnością lewokomorową serca i innymi stanami przebiegającymi z niskim ciśnieniem napełniania serca (nie należy dopuścić do zmniejszenia ciśnienia tętniczego poniżej 90 mmHg);

•    ze zwężeniem zastawki dwudzielnej lub zastawki aorty;

•    ze skłonnością do omdleń związanych z gwałtowną pionizacją ciała (tzw. niedociśnienie ortostatyczne), np. podczas porannego wstawania z łóżka;

• ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym (np. na skutek choroby, urazu głowy lub krwotoku w obrębie czaszki);

• z zaburzeniami regulacji krążenia, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, tzw. hipowolemią (np. w trakcie stosowania leków moczopędnych);

•    z niedoczynnością tarczycy;

•    z hipotermią (obniżoną temperaturą wewnętrzną organizmu);

•    niedożywionych;

•    z ciężkim uszkodzeniem mięśnia sercowego;

•    z ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek;

•    z rozpoznanym niedoborem enzymu o nazwie dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa - G6PD;

•    nadużywających alkoholu;

Istnieje ryzyko rozwoju tolerancji (która polega na konieczności zwiększania dawki leku, aby utrzymać ten sam efekt leczniczy) lub krzyżowej tolerancji na inne azotany (zmniejszenie skuteczności w wyniku wcześniejszego stosowania azotanów). Dlatego należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza: zachować 12-18-godzinną przerwę między przyjęciem kolejnych dawek leku i nie przyjmować większej niż przepisana dawki.

Sorbonit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sorbonit oraz inne jednocześnie stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na występowanie działań niepożądanych.

Dotyczy to zwłaszcza:

•    innych leków rozszerzających naczynia krwionośne i leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi,

•    leków moczopędnych,

•    neuroleptyków (leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych),

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,

•    dihydroergotaminy (leku stosowanego głównie w leczeniu migreny),

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych, tj. ibuprofen, naproksen.

Podczas stosowania leku Sorbonit nie wolno przyjmować leków zawierających inhibitory 5-fosfodiesterazy - stosowanych w zaburzeniach wzwodu (patrz wyżej „Kiedy nie stosować leku Sorbonit”). Nie należy też przerywać stosowania leku Sorbonit w celu umożliwienia przyjmowania inhibitora 5-fosfodiesterazy (takiego jak syldenafil, wardenafil, tadalafil), gdyż może to grozić wywołaniem napadu dławicy piersiowej.

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Sorbonit z jedzeniem, piciem i alkoholem

W leczeniu długotrwałym tabletki należy przyjmować pół godziny przed posiłkiem.

Podczas stosowania leku Sorbonit nie wolno pić alkoholu, gdyż alkohol może nasilić działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi i może spowodować zapaść.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że mogła zajść w ciążę lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sorbonit może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nawet jeśli przyjmowany jest w sposób zalecony przez lekarza. Na początku leczenia, bezpośrednio po zwiększeniu dawki, po zmianie z innego leku na Sorbonit, a także w razie jednoczesnego spożywania alkoholu mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie znużenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Sorbonit zawiera laktozę

1 tabletka zawiera 87 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Sorbonit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zapobieganiu wystąpieniu bólu wieńcowego zwykle przyjmuje się doustnie 1 tabletkę 4 razy na dobę.

W leczeniu długotrwałym zwykle przyjmuje się doustnie 1 tabletkę 4 do 6 razy na dobę, a w razie potrzeby co 2 do 3 godzin.

Zwiększenie dawki i (lub) zmiana przerw między kolejnymi dawkami leku może spowodować osłabienie lub utratę jego działania.

W celu uniknięcia zjawiska tolerancji (zmniejszenia skuteczności leku w czasie długotrwałego stosowania) należy zachować od 12 do 18 godzin przerwy między ostatnią dawką przyjętą danego dnia i pierwszą dawką przyj ętą następnego dnia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sorbonit

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy pokazać opakowanie po leku, aby lekarz lub personel szpitala mógł sprawdzić, jaki lek został zażyty. Po przedawkowaniu mogą wystąpić: nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca i bóle głowy, uczucie osłabienia, zawroty głowy, oszołomienie, senność, zaczerwienienie skóry, nudności, wymioty i biegunka.

Po przyjęciu dużych dawek (ponad 20 mg na kg masy ciała) może wystąpić methemoglobinemia (zwiększenie zawartości we krwi methemoglobiny, czyli nieprawidłowej postaci hemoglobiny, barwnika krwi), sinica, duszność i przyspieszenie oddechu.

Bardzo duże dawki mogą wywołać zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego.

Pominięcie zastosowania leku Sorbonit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sorbonit

Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia, ustępujący zazwyczaj w trakcie dalszego stosowania leku)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): przyspieszenie czynności serca (tachykardia), zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne) z przyspieszeniem czynności serca i objawami niedokrwienia mózgu, takimi jak ospałość, zawroty głowy i osłabienie (zwykle na początku leczenia i po zwiększeniu dawki leku), nudności i wymioty, zawroty głowy, senność, uczucie osłabienia

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): nasilenie objawów dławicy piersiowej, zapaść (czasem ze zwolnieniem akcji serca, zaburzeniami rytmu serca i utratą przytomności), skórne reakcje alergiczne (np. wysypka), nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, udar przysadkowy (u pacjentów z nierozpoznanym guzem przysadki)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmniejszenie ciśnienia tlenu we krwi, co może prowadzić do niedotlenienia mięśnia sercowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego (zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca), jaskra z zamkniętym kątem przesączania, zgaga, bardzo ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona), obrzęk skóry, czasami błon śluzowych, bez świądu, głównie w obrębie twarzy (obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych): niskie ciśnienie tętnicze [podczas stosowania tej grupy leków (organicznych azotanów) obserwowano ciężkie reakcje objawiające się nudnościami, wymiotami, odczuciem niepokoju, zblednięciem i nadmierną potliwością], złuszczające zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sorbonit

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

■    Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Sorbonit

Substancją czynną leku jest izosorbidu diazotan. Jedna tabletka zawiera 10 mg izosorbidu diazotanu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krospowidon.

Jak wygląda Sorbonit i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe do żółtych, płaskie, z symbolem „S” na jednej stronie.

Opakowania zawierają 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny 1 A Pharma GmbH Keltenring 1+3 82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

1 A Pharma GmbH Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Logo 1 A Pharma}

5 UR.DZL.ZLN.4020.01975.2014

Sorbonit

Charakterystyka Sorbonit

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sorbonit, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 10 mg izosorbidu diazotanu (Isosorbidi dinitras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka zawiera 87 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała do żółtej, płaska tabletka z symbolem „S” na jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Długotrwałe leczenie i zapobieganie bólom wieńcowym w dławicy piersiowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W zapobieganiu wystąpieniu bólu wieńcowego zwykle przyjmuje się doustnie 1 tabletkę 4 razy na dobę.

W leczeniu długotrwałym przyjmuje się zwykle doustnie 1 tabletkę 4 do 6 razy na dobę, najlepiej pół godziny przed posiłkiem, a w razie konieczności co 2 do 3 godzin.

W celu uniknięcia zjawiska tolerancji (zmniejszenia skuteczności leku w czasie długotrwałego stosowania) należy zachować 12-18-godzinną przerwę między ostatnią dawką przyjętą danego dnia i pierwszą dawką przyjętą następnego dnia.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną, inne azotany nieorganiczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ostra niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniowa).

- Wstrząs kardiogenny (z wyjątkiem sytuacji, w których na skutek odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczające ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca).

-    Serce płucne.

- Ostry zawał mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem napełniania lewej komory serca (w tym świeży zawał ściany dolnej),

-    Kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu.

-    Znaczna niedokrwistość.

-    Tamponada serca.

-    Zaciskające zapalenie osierdzia.

- Znaczne niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg).

-    Ciężka hipowolemia i inne zaburzenia prowadzące do hipowolemii, w tym znaczne odwodnienie,

krwotok itp.).

-    Jaskra, zwłaszcza z zamkniętym kątem.

-    Jednoczesne stosowanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy (tj. syldenafil, tadalafil, wardenafil) ze względu na ryzyko znacznego niedociśnienia tętniczego i zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Diazotan izosorbidu (ang. isosorbide dinitrate, ISDN) należy stosować ostrożnie i wyłącznie pod nadzorem medycznym w wypadku:

-    niskiego ciśnienia napełniania, jak np. w zawale mięśnia sercowego, niewydolności lewokomorowej. Należy unikać zmniejszenia ciśnienia tętniczego poniżej 90 mmHg.

-    stenozy aortalnej i (lub) mitralnej;

-    zaburzeń ortostatycznych;

-    chorób przebiegających ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci:

- z zaburzeniami regulacji krążenia, hipowolemią (np. w trakcie stosowania leków moczopędnych);

-    z niedoczynnością tarczycy, hipotermią, niedożywieniem;

-    z ciężkim uszkodzeniem mięśnia sercowego;

-    z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek;

-    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD);

-    nadużywający alkoholu.

Istnieją doniesienia o rozwoju tolerancji (zmniejszenie skuteczności), a także krzyżowej tolerancji na inne azotany (zmniejszenie skuteczności w wyniku wcześniejszego stosowania azotanów) (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Pacjentów przyjmujących podtrzymujące dawki diazotanu izosorbidu należy ostrzec przed stosowaniem produktów leczniczych zawierających inhibitory 5-fosfodiesterazy (tj. syldenafil, tadalafil, wardenafil). Nie należy przerywać leczenia ISDN w celu umożliwienia stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy, gdyż może to grozić wywołaniem napadu dławicy piersiowej (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Jedna tabletka produktu Sorbonit zawiera 87 mg laktozy jednowodnej. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie innych leków rozszerzaj ących naczynia krwionośne, leków hipotensyjnych (tj. leki beta-adrenolityczne, antagoniści wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne), a także neuroleptyków i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może nasilić hipotensyjne działanie diazotanu izosorbidu. Jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, należy rozpoczynać od małych dawek zwiększanych stopniowo pod ścisłą kontrolą.

Alkohol nasila działanie hipotensyjne diazotanu izosorbidu.

Inhibitory 5-fosfodiesterazy, tj. syldenafil, tadalafil, wardenafil, mogą nasilić hipotensyjne działanie azotanów, w tym diazotanu izosorbidu. Może to prowadzić do zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych. Dlatego stosowanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy u pacjentów leczonych diazotanem izosorbidu jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Jednoczesne stosowanie diazotanu izosorbidu z dihydroergotaminą może prowadzić do zwiększenia jej stężenia we krwi i tym samym spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Azotany mogą działać jako antagoniści noradrenaliny, acetylocholiny i histaminy.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą osłabiać działanie azotanów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Przeprowadzone na szczurach i królikach badania wpływu na reprodukcję nie wykazały, aby diazotan izosorbidu podawany w dawkach do wartości toksycznych dla matek, miał szkodliwe działanie na płody. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Ponieważ badania na zwierzętach nie zawsze mają wartość prognostyczną w odniesieniu do ludzi, diazotanu izisorbidu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i będzie bezpośrednio oraz w sposób ciągły nadzorował przebieg leczenia.

Karmienie piersią

Dostępne dane nie są rozstrzygające ani wystarczające do określenia ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią w trakcie leczenia. Istnieją doniesienia o przenikaniu azotanów do mleka kobiecego i wywoływaniu przez nie methemoglobinemii u dziecka. Nie ustalono, w jakim zakresie diazotan izosorbidu i jego metabolity przenikają do mleka, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet stosowany w zalecony sposób Sorbonit może zmieniać reaktywność pacjenta w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Na początku leczenia lub bezpośrednio po zwiększeniu dawki, a także w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub zmiany leku na inny, mogą wystąpić zawroty głowy i znużenie. Pacjenta należy poinformować, że w razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość możliwych działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: >1/10

często: >1/100 do <1/10

niezbyt często: >1/1000 do <1/100

bardzo rzadko: <1/10 000

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia serca

Często: tachykardia

Niezbyt często: nasilenie objawów dławicy piersiowej, udar przysadkowy (u pacjentów z nierozpoznanym guzem przysadki)

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie ortostatyczne z odruchową tachykardią i przedmiotowymi i (lub) podmiotowymi objawami niedokrwienia mózgu (z sennością, zawrotami głowy i osłabieniem) na początku leczenia i po zwiększeniu dawki

Niezbyt często: zapaść krążeniowa (czasami z bradyarytmią i utratą przytomności)

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze

[Podczas stosowania organicznych azotanów notowano ciężkie reakcje związane z niedociśnieniem tętniczym (z nudnościami, wymiotami, odczuciem niepokoju, zblednięciem i nadmierną potliwością)].

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: hipowentylacja pęcherzykowa prowadząca do niedotlenienia z ryzykiem rozwoju zawału mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

(W trakcie terapii diazotanem izosorbidu może dojść do przemijającego zmniejszenia ciśnienia tlenu cząsteczkowego we krwi z powodu względnej redystrybucji przepływu krwi do słabiej wentylowanych części płuc. Może to prowadzić, szczególnie u osób z chorobą niedokrwienną serca, do niedotlenienia mięśnia sercowego.)

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: jaskra z zamkniętym kątem

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty Bardzo rzadko: zgaga

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie osłabienia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy, zwłaszcza na początku leczenia, ustępujący zazwyczaj w trakcie dalszego stosowania (znane działanie niepożądane azotanów)

Często: zawroty głowy, senność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: skórne odczyny alergiczne (np. wysypka), nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy) z uczuciem gorąca

Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy Częstość nieznana: złuszczające zapalenie skóry

Zwiększenie dawki i (lub) zmiana przerw między przyjmowaniem kolejnych dawek produktu leczniczego może spowodować osłabienie lub utratę jego działania.

W celu uniknięcia powstania tolerancji na lek, którą obserwowano przy dłuższym stosowaniu, należy unikać długotrwałego stosowania dużych dawek (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie może spowodować niedociśnienie tętnicze z zaburzeniami regulacji ortostatycznej, odruchową tachykardię, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, oszołomienie, senność, zaczerwienienie skóry, nudności, wymioty i biegunkę.

Po przyjęciu dużych dawek (ponad 20 mg/kg mc.) może wystąpić methemoglobinemia, sinica, duszność i przyspieszenie oddechu.

Przyjęcie bardzo dużych dawek może spowodować zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego z objawami mózgowymi.

Po długotrwałym przedawkowaniu odnotowano zwiększone stężenie methemoglobiny. Kliniczne znaczenie tego zjawiska jest niejednoznaczne.

Ogólne zasady postępowania leczniczego po przedawkowaniu leku

■    Przerwać stosowanie produktu leczniczego.

■    Sprowokować wymioty (jeśli pacjent jest przytomny) lub wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywny, jeśli od przedawkowania upłynęło nie więcej niż 1 godzina.

■    Zastosować ogólne zasady postępowania w przypadku niedociśnienia tętniczego:

-    położyć chorego z uniesionymi kończynami dolnymi;

-    podać tlen;

-    zwiększyć objętość osocza płynami infuzyjnymi (np. 0,9% roztworem chlorku sodu);

-    zastosować specjalistyczne leczenie wstrząsu (w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej).

Postępowanie w wypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego krwi i (lub) wstrząsu:

-    podwyższyć ciśnienie tętnicze, np. podając noradrenaliny chlorowodorek i (lub) dopaminę.

Podawanie adrenaliny i jej pochodnych jest w tym postępowaniu przeciwwskazane.

Leczenie methemoglobinemii Należy zastosować:

-    substancje redukujące

-    witaminę C

-    błękit metylenowy lub błękit toluidynowy

-    tlen (w razie konieczności)

-    wspomaganie oddechu (respirator)

-    hemodializę i (lub) transfuzję wymienną krwi (w razie konieczności)

-    resuscytację krążeniowo-oddechową (w razie konieczności).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca Kod ATC: C01DA08

Izosorbidu diazotan działa bezpośrednio na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, powodując rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych żylnych i tętniczych. W wyniku rozszerzenia naczyń zmniejsza się obciążenie wstępne i następcze serca, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Bezpośrednie działanie rozszerzające na tętnice wieńcowe oraz zmniejszenie napięcia późnorozkurczowego ściany serca zwiększa przepływ krwi przez mięsień sercowy (zwłaszcza w jego warstwie podwsierdziowej), a tym samym zwiększa podaż tlenu do niedokrwionych obszarów serca. Izosorbidu diazotan powoduje rozkurcz mięśniówki oskrzeli, dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz przełyku, jelita cienkiego i grubego wraz ze zwieraczem odbytu.

Na poziomie cząsteczkowym mechanizm działania azotanów polega najprawdopodobniej na tworzeniu tlenku azotu i zwiększaniu stężenia w komórkach mięśni gładkich cyklicznego monofosforanu guanidyny (cGMP), pełniącego rolę mediatora rozkurczu. Zwiększenie jego stężenia powoduje rozkurcz mięśni gładkich i w konsekwencji rozszerzenie naczyń krwionośnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Izosorbidu diazotan jest bardzo szybko wchłaniany przez błonę śluzową jamy ustnej (początek działania po 1-2-(5) minutach, maksymalne stężenie we krwi osiąga po 6-10-(15) minutach), ale wolniej wchłaniany jest z przewodu pokarmowego (początek działania po 15-30 minutach, maksymalne stężenie we krwi po upływie od 15 minut do 1-2 godzin).

Metabolizm

Izosorbidu diazotan jest metabolizowany w procesie pierwszego przejścia, który jest bardziej zaznaczony przy podaniu doustnym niż podjęzykowym.

W wątrobie, a także w wielu innych tkankach (np. w erytrocytach) izosorbidu diazotan jest stopniowo metabolizowany poprzez transferazę S-glutationu do farmakologicznie czynnych metabolitów: w około 60% do 5-azotanu izosorbidu (IS-5-N), w około 20-25% do 2-azotanu izosorbidu (IS-2-N), zaś pozostała część podlega przemianie do monoazotanu izosorbidu.

Monoazotan izosorbidu jest metabolizowany dużo wolniej (okres półtrwania IS-5-N wynosi 4 do 6 godzin, IS-2-N: 1,5 do 2 godzin) niż izosorbidu diazotan (okres półtrwania 30 do 60 minut). Końcowymi produktami metabolizmu izosorbidu diazotanu są między innymi glukuronid IS-5-N, izosorbid i sorbid.

Wydalanie

Główną drogą wydalania są nerki. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie izosorbidu diazotanu oraz jego czynnych metabolitów jest niezmienione, zaś u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stężenie izosorbidu diazotanu w surowicy może być zwiększone, a metabolitów IS-5-N zmniejszone.

Tolerancja

Pomimo stosowania takiej samej dawki i stałego stężenia azotanów we krwi obserwowano zmniejszenie skuteczności produktu leczniczego. Powstała tolerancja na izosorbidu diazotan ustępuje w ciągu 24 godzin po odstawieniu produktu leczniczego.

Jeśli produkt leczniczy stosowany był z odpowiednimi przerwami, nie obserwowano rozwinięcia się tolerancji na izosorbidu diazotan.

5.3    Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Toksyczność po podawaniu wielokrotnym

U szczurów i psów po stosowaniu maksymalnie dużych dawek dobowych (480 mg/kg.mc. u szczurów i 90 mg/kg mc. u psów) obserwowano toksyczne działania na ośrodkowy układ nerwowy oraz powiększenie wątroby. Powiększenie wątroby można przypisać działaniu izosorbidu diazotanu.

Genotoksyczność oraz rakotwórczość

Badania nie wykazały działania mutagennego ani rakotwórczego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania nie wykazały toksycznego wpływu na reprodukcję.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Talk

Magnezu stearynian Krospowidon

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 60 tabletek.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1+3

82041 Oberhaching, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2823

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.06.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.11.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 UR.DZL.ZLN.4020.01975.2014

Sorbonit