Imeds.pl

Sortabax Hct 50 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

UK/H/2514/IB/007 RMS approval date: 26.11.2014

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SORTABAX HCT, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane SORTABAX HCT, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

(Losartanum+Hydrochlorothiazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sortabax HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sortabax HCT

3.    Jak stosować lek Sortabax HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sortabax HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Sortabax HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek Sortabax HCT jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd działa poprzez zwiększanie przepływu wody i soli przez nerki. Pomaga to także w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

Lek Sortabax HCT jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sortabax HCT Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (losartan, hydrochlorotiazyd) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje będące pochodnymi sulfonamidów (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrimoksazol, w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego produktu leczniczego;

•    u kobiet po trzecim miesiącu ciąży (lepiej jest także unikać stosowania leku Sortabax HCT we wczesnych okresach ciąży - patrz punkt „Ciąża”);

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają moczu;

   jeśli pacjent ma dnę moczanową;

•    jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu, niskie stężenie sodu lub wysokie stężenie wapnia we krwi, których nie można skorygować leczeniem;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sortabax HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku Sortabax HCT należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka);

•    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (tabletki odwadniające);

•    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli;

•    jeśli u pacjenta występują lub niedawno wystąpiły nasilone wymioty i (lub) biegunka;

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej), jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę lub jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

•    jeśli pacjent ma lub miał niewydolność nerek;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic (miażdżycę tętnic), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej z powodu choroby serca);

•    jeśli u pacjenta występuje „zwężenie zastawki aortalnej lub dwudzielnej” (wada serca) lub „kardiomiopatia przerostowa” (choroba powodująca pogrubienie mięśnia sercowego);

•    jeśli pacjent ma cukrzycę;

•    jeśli u pacjenta występowała dna moczanowa;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia, astma lub schorzenie powodujące ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie wapnia lub niskie stężenie potasu lub jeśli pacjent jest na diecie niskopotasowej;

•    jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności przytarczyc, pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu tabletek zawierających losartan i hydrochlorotiazyd;

•    jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wytwarzaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami w nadnerczach);

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT);

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Sortabax HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany w tym okresie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Dzieci i młodzież

Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku Sortabax HCT u dzieci. Dlatego leku nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i Sortabax HCT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki moczopędne takie jak hydrochlorotiazyd zawarty w leku Sortabax HCT mogą wchodzić w reakcje z innymi lekami.

Preparatów zawierających lit nie należy przyjmować z lekiem Sortabax HCT bez ścisłej kontroli lekarza.

Wskazane są szczególne środki ostrożności (np. badania krwi), jeśli pacjent przyjmuje suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd), inne leki moczopędne (tabletki odwadniające), niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol), leki stosowane w celu kontroli rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopyramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid) lub cukrzycy (leki doustne lub insulina).

Ważne jest również poinformowanie lekarza o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych w zakażeniach (np. flukonazolu, ryfampycyny, erytromycyny IV, amfoterycyny B IV, pentamidyny);

•    leków stosowanych w leczeniu malarii (np. halofantryny);

•    leków stosowanych w leczeniu kataru siennego (np. mizolastyny, terfenadyny);

•    leków przeciwbólowych (np. niesteroidowych leków przeciwzapalnych);

•    leków przeciwzapalnych (np. dużych dawek salicylanów);

•    leków nasennych (np. barbituranów);

•    leków opioidowych takich j ak morfina;

•    żywic stosowanych w celu obniżenia stężenia cholesterolu takich jak cholestyramina i kolestypol;

•    leków stosowanych w różnego rodzaju zaburzeniach mózgu (np. winkamina);

•    leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. karbamazepina);

•    sterydów;

•    innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. metyldopa);

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne);

•    leków osłaniających w terapii nowotworów (np. amifostyny);

• inhibitorów ACE (ang. angiotensin-converting enzyme) (stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niektórych chorób serca, chorób nerek u pacjentów chorych na cukrzycę) -jednoczesne stosowanie powinno być ograniczone do pojedynczych przypadków i być połączone ze ścisłą kontrolą stanu nerek;

•    leków przeciwdepresyjnych (np. tiorydazyny, chlorpromazyny, lewomepromazyny, trifluoperazyny, cyjamemazyny, sulpirydu, sultoprydu, amisulprydu, tiaprydu, pimozydu, haloperydolu, droperydolu);

•    leków stosowanych w leczeniu nowotworów (np. cyklofosfamidu);

•    leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych (np. metotreksatu);

•    leków stosowanych w dolegliwościach żołądkowych (np. cyzapridu, dyfemanilu);

•    leków, które powodują rozluźnienie mięśni (np. tubokuraryny, baklofenu);

•    substancji o działaniu cholinolitycznym, które spowalniają perystaltykę jelit i opróżnianie żołądka (np. atropiny i biperydenu);

•    amin presyjnych zwiększających ciśnienie krwi, takich jak adrenalina lub inne leki z tej grupy;

•    leków stosowanych w leczeniu chorób serca (np. glikozydów naparstnicy, beprydylu);

•    cyklosporyny (stosowanej w celu zahamowania czynności układu immunologicznego po przeszczepach narządów oraz u niektórych pacjentów z nowotworem);

glicyryzyny, słodkiego składnika korzenia lukrecji.

O stosowaniu leku Sortabax HCT należy poinformować lekarza, jeżeli planowany jest zabieg radiograficzny i podanie środków kontrastujących zawierających jod.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Sortabax HCT z jedzeniem i piciem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania tych tabletek: alkohol i lek Sortabax HCT mogą zwiększać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może osłabiać działanie leku Sortabax HCT.

Lek Sortabax HCT można przyjmować w czasie posiłku lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Sortabax HCT przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Sortabax HCT. Lek ten nie jest zalecany w ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Sortabax HCT nie jest zalecany u matek karmiących piersią, a lekarz może wybrać inną metodę leczenia pacjentki, która chciałaby karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W momencie rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn) do czasu aż będzie wiedział jak toleruje lek Sortabax HCT.

Sortabax HCT zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sortabax HCT

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku Sortabax HCT pacjent powinien przyjmować w zależności od jego stanu i przyjmowanych leków. Aby uzyskać odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego krwi lek należy przyjmować tak długo jak zaleci lekarz.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Zazwyczaj zalecana dawka leku u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, pozwalająca na jego kontrolę przez 24 godziny, to 1 tabletka leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg dziennie.

Dawka może zostać zwiększona do dwóch tabletek leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg na dobę lub jednej tabletki leku Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg. Jest to maksymalna dawka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Sortabax HCT nie należy podawać dzieciom.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Działanie i tolerancja leku Sortabax HCT u pacjentów w podeszłym wieku jest podobne do działania i toleracji u młodszych dorosłych. Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Jak przyjmować lek

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Jak długo przyjmować lek

Lek Sortabax HCT należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sortabax HCT

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sortabax HCT pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej. Przedawkowanie może powodować spadek ciśnienia krwi, kołatanie serca, spowolnienie pulsu, zmiany składu krwi i odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Sortabax HCT

Sortabax HCT należy przyjmować tak jak zalecił lekarz. W razie pominięcia dawki leku należy powrócić do normalnego schematu stosowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sortabax HCT

Tabletki należy przyjmować w zalecony sposób oraz tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy przerywać stosowania tabletek nawet, jeśli pacjent poczuje się lepiej, ponieważ może nastąpić nawrót objawów. Nie należy przerywać stosowania leku w sposób nagły, chyba że tak zalecił lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: występują u więcej niż 1 osoby na 10;

Często: występują u 1 do 10 osób na 100;

Niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;

Rzadko: występują u 1 do 10 osób na 10 000;

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000;

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Ciężkie działania niepożądane:

Należy zaprzestać stosowania leku Sortabax HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, jeśli wystąpi:

Rzadko:

   ciężka reakcja alergiczna (wysypka, gwałtowny obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, które mogą powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu, omdlenia - są to objawy reakcji anafilaktycznej);

•    gwałtowny obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka, problemy z oddychaniem, omdlenia -są to objawy obrzęku naczynioruchowego;

Niezbyt często:

   ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, pęcherzami, podrażnieniem lub owrzodzeniami.

Jeśli się pojawią, jest możliwe, że u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na lek Sortabax

HCT;

Nieznana:

   zapalenie trzustki powodujące ostry ból brzucha i pleców.

Są to ciężkie działania niepożądane. Może być konieczna pilna interwencja medyczna lub

hospitalizacja.

Pozostałe działania niepożądane

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często:

•    kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie śluzówki nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok;

•    biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność;

•    ból mięśni lub kurcze mięśni, ból nóg, ból pleców;

•    bezsenność, ból głowy, zawroty głowy;

•    osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej ;

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi;

•    zaburzenia nerek, w tym niewydolność nerek;

•    zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Niezbyt często:

   niedokrwistość, czerwone lub brązowawe plamy na skórze (niekiedy głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach, z bólem stawów, obrzękiem dłoni i stóp oraz bólem brzucha), zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia;

•    utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub dna moczanowa, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zaburzone stężenia elektrolitów we krwi;

•    niepokój, nerwowość, paniczny lęk (nawracające napady paniki), splątanie, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci;

•    uczucie mrowienia lub podobne odczucia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie;

•    niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oczach, zapalenie spojówek, pogorszenie wzroku, widzenie na żółto;

•    uczucie dzwonienia, brzęczenie, szum, trzeszczenie w uszach, zawroty głowy;

•    dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzenia rytmu serca, przemijające ataki niedokrwienne mózgu („mini-udar”), zawał serca, kołatanie serca;

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub wybroczynami;

•    ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, przewodnienia płuc (które powodują trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, uczucie zatkania nosa;

•    zaparcia, zatwardzenie, wiatry, rozstrój żołądka, kurcze żołądka, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zapalenie ślinianek, ból zębów;

•    żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry);

•    pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, poty, łysienie;

•    ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, obrzęk stawów, sztywność, osłabienie mięśni;

•    częste oddawanie moczu, również w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu;

•    zmniejszony popęd płciowy, impotencja;

•    obrzęk twarzy, miejscowe obrzęki, gorączka;

niewielkie zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.

Rzadko:

   zapalenie wątroby (zmienione wyniki badań czynności wątroby).

Nieznana:

   objawy grypopodobne;

•    nieuzasadniony ból mięśni oraz ciemny mocz (w kolorze herbaty) (rabdomioliza);

•    niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia);

•    ogólne złe samopoczucie;

•    zaburzenia smaku;

•    reakcja skórna tzw. toczeń rumieniowaty;

•    niskie ciśnienie tętnicze, co może wpływać na postawę (uczucie pustki w głowie lub słabości podczas wstawania).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sortabax HCT

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sortabax HCT

Substancjami czynnymi leku są losartan i hydrochlorotiazyd.

Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg: każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg: każda tabletka zawiera 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki leku to:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, talk

otoczka tabletki: Opadry Amb 80W52385 Yellow (skład: alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany), tytanu dwutlenek (E 171), talk, lecytyna sojowa, żółcień chinolinowa (E 104), guma ksantan)

Jak wygląda lek Sortabax HCT i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg, są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, powlekane z wytłoczonym napisem „LH1” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki leku Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg, są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, powlekane z wytłoczonym napisem „LH2” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Lek Sortabax HCT jest dostępny w opakowaniach po 28 tabletek powlekanych.

Dostępne są dwie moce leku Sortabax HCT: 50 mg+12,5 mg i 100 mg+25 mg.

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 - 954 Warszawa

Wytwórca:

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Irlandia Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Niemcy Terapia S.A., 124 Fabricii Street , 400 632 Cluj Napoca, Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.11.2014 r.

8