+ iMeds.pl

Sortabax hct 50 mg + 12,5 mgUlotka Sortabax hct

UK/H/2514/IB/007 RMS approval date: 26.11.2014

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SORTABAX HCT, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane SORTABAX HCT, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

(Losartanum+Hydrochlorothiazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sortabax HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sortabax HCT

3.    Jak stosować lek Sortabax HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sortabax HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Sortabax HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek Sortabax HCT jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd działa poprzez zwiększanie przepływu wody i soli przez nerki. Pomaga to także w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

Lek Sortabax HCT jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sortabax HCT Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (losartan, hydrochlorotiazyd) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje będące pochodnymi sulfonamidów (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrimoksazol, w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego produktu leczniczego;

•    u kobiet po trzecim miesiącu ciąży (lepiej jest także unikać stosowania leku Sortabax HCT we wczesnych okresach ciąży - patrz punkt „Ciąża”);

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają moczu;

   jeśli pacjent ma dnę moczanową;

•    jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu, niskie stężenie sodu lub wysokie stężenie wapnia we krwi, których nie można skorygować leczeniem;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sortabax HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku Sortabax HCT należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka);

•    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (tabletki odwadniające);

•    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli;

•    jeśli u pacjenta występują lub niedawno wystąpiły nasilone wymioty i (lub) biegunka;

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej), jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę lub jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

•    jeśli pacjent ma lub miał niewydolność nerek;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic (miażdżycę tętnic), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej z powodu choroby serca);

•    jeśli u pacjenta występuje „zwężenie zastawki aortalnej lub dwudzielnej” (wada serca) lub „kardiomiopatia przerostowa” (choroba powodująca pogrubienie mięśnia sercowego);

•    jeśli pacjent ma cukrzycę;

•    jeśli u pacjenta występowała dna moczanowa;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia, astma lub schorzenie powodujące ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie wapnia lub niskie stężenie potasu lub jeśli pacjent jest na diecie niskopotasowej;

•    jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności przytarczyc, pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu tabletek zawierających losartan i hydrochlorotiazyd;

•    jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wytwarzaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami w nadnerczach);

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT);

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Sortabax HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany w tym okresie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Dzieci i młodzież

Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku Sortabax HCT u dzieci. Dlatego leku nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i Sortabax HCT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki moczopędne takie jak hydrochlorotiazyd zawarty w leku Sortabax HCT mogą wchodzić w reakcje z innymi lekami.

Preparatów zawierających lit nie należy przyjmować z lekiem Sortabax HCT bez ścisłej kontroli lekarza.

Wskazane są szczególne środki ostrożności (np. badania krwi), jeśli pacjent przyjmuje suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd), inne leki moczopędne (tabletki odwadniające), niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol), leki stosowane w celu kontroli rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopyramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid) lub cukrzycy (leki doustne lub insulina).

Ważne jest również poinformowanie lekarza o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych w zakażeniach (np. flukonazolu, ryfampycyny, erytromycyny IV, amfoterycyny B IV, pentamidyny);

•    leków stosowanych w leczeniu malarii (np. halofantryny);

•    leków stosowanych w leczeniu kataru siennego (np. mizolastyny, terfenadyny);

•    leków przeciwbólowych (np. niesteroidowych leków przeciwzapalnych);

•    leków przeciwzapalnych (np. dużych dawek salicylanów);

•    leków nasennych (np. barbituranów);

•    leków opioidowych takich j ak morfina;

•    żywic stosowanych w celu obniżenia stężenia cholesterolu takich jak cholestyramina i kolestypol;

•    leków stosowanych w różnego rodzaju zaburzeniach mózgu (np. winkamina);

•    leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. karbamazepina);

•    sterydów;

•    innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. metyldopa);

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne);

•    leków osłaniających w terapii nowotworów (np. amifostyny);

• inhibitorów ACE (ang. angiotensin-converting enzyme) (stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niektórych chorób serca, chorób nerek u pacjentów chorych na cukrzycę) -jednoczesne stosowanie powinno być ograniczone do pojedynczych przypadków i być połączone ze ścisłą kontrolą stanu nerek;

•    leków przeciwdepresyjnych (np. tiorydazyny, chlorpromazyny, lewomepromazyny, trifluoperazyny, cyjamemazyny, sulpirydu, sultoprydu, amisulprydu, tiaprydu, pimozydu, haloperydolu, droperydolu);

•    leków stosowanych w leczeniu nowotworów (np. cyklofosfamidu);

•    leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych (np. metotreksatu);

•    leków stosowanych w dolegliwościach żołądkowych (np. cyzapridu, dyfemanilu);

•    leków, które powodują rozluźnienie mięśni (np. tubokuraryny, baklofenu);

•    substancji o działaniu cholinolitycznym, które spowalniają perystaltykę jelit i opróżnianie żołądka (np. atropiny i biperydenu);

•    amin presyjnych zwiększających ciśnienie krwi, takich jak adrenalina lub inne leki z tej grupy;

•    leków stosowanych w leczeniu chorób serca (np. glikozydów naparstnicy, beprydylu);

•    cyklosporyny (stosowanej w celu zahamowania czynności układu immunologicznego po przeszczepach narządów oraz u niektórych pacjentów z nowotworem);

glicyryzyny, słodkiego składnika korzenia lukrecji.

O stosowaniu leku Sortabax HCT należy poinformować lekarza, jeżeli planowany jest zabieg radiograficzny i podanie środków kontrastujących zawierających jod.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Sortabax HCT” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Sortabax HCT z jedzeniem i piciem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania tych tabletek: alkohol i lek Sortabax HCT mogą zwiększać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może osłabiać działanie leku Sortabax HCT.

Lek Sortabax HCT można przyjmować w czasie posiłku lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Sortabax HCT przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Sortabax HCT. Lek ten nie jest zalecany w ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Sortabax HCT nie jest zalecany u matek karmiących piersią, a lekarz może wybrać inną metodę leczenia pacjentki, która chciałaby karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W momencie rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn) do czasu aż będzie wiedział jak toleruje lek Sortabax HCT.

Sortabax HCT zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sortabax HCT

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku Sortabax HCT pacjent powinien przyjmować w zależności od jego stanu i przyjmowanych leków. Aby uzyskać odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego krwi lek należy przyjmować tak długo jak zaleci lekarz.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Zazwyczaj zalecana dawka leku u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, pozwalająca na jego kontrolę przez 24 godziny, to 1 tabletka leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg dziennie.

Dawka może zostać zwiększona do dwóch tabletek leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg na dobę lub jednej tabletki leku Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg. Jest to maksymalna dawka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Sortabax HCT nie należy podawać dzieciom.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Działanie i tolerancja leku Sortabax HCT u pacjentów w podeszłym wieku jest podobne do działania i toleracji u młodszych dorosłych. Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Jak przyjmować lek

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Jak długo przyjmować lek

Lek Sortabax HCT należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sortabax HCT

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sortabax HCT pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej. Przedawkowanie może powodować spadek ciśnienia krwi, kołatanie serca, spowolnienie pulsu, zmiany składu krwi i odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Sortabax HCT

Sortabax HCT należy przyjmować tak jak zalecił lekarz. W razie pominięcia dawki leku należy powrócić do normalnego schematu stosowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sortabax HCT

Tabletki należy przyjmować w zalecony sposób oraz tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy przerywać stosowania tabletek nawet, jeśli pacjent poczuje się lepiej, ponieważ może nastąpić nawrót objawów. Nie należy przerywać stosowania leku w sposób nagły, chyba że tak zalecił lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: występują u więcej niż 1 osoby na 10;

Często: występują u 1 do 10 osób na 100;

Niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;

Rzadko: występują u 1 do 10 osób na 10 000;

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000;

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Ciężkie działania niepożądane:

Należy zaprzestać stosowania leku Sortabax HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, jeśli wystąpi:

Rzadko:

   ciężka reakcja alergiczna (wysypka, gwałtowny obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, które mogą powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu, omdlenia - są to objawy reakcji anafilaktycznej);

•    gwałtowny obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka, problemy z oddychaniem, omdlenia -są to objawy obrzęku naczynioruchowego;

Niezbyt często:

   ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, pęcherzami, podrażnieniem lub owrzodzeniami.

Jeśli się pojawią, jest możliwe, że u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na lek Sortabax

HCT;

Nieznana:

   zapalenie trzustki powodujące ostry ból brzucha i pleców.

Są to ciężkie działania niepożądane. Może być konieczna pilna interwencja medyczna lub

hospitalizacja.

Pozostałe działania niepożądane

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często:

•    kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie śluzówki nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok;

•    biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność;

•    ból mięśni lub kurcze mięśni, ból nóg, ból pleców;

•    bezsenność, ból głowy, zawroty głowy;

•    osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej ;

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi;

•    zaburzenia nerek, w tym niewydolność nerek;

•    zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Niezbyt często:

   niedokrwistość, czerwone lub brązowawe plamy na skórze (niekiedy głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach, z bólem stawów, obrzękiem dłoni i stóp oraz bólem brzucha), zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia;

•    utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub dna moczanowa, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zaburzone stężenia elektrolitów we krwi;

•    niepokój, nerwowość, paniczny lęk (nawracające napady paniki), splątanie, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci;

•    uczucie mrowienia lub podobne odczucia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie;

•    niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oczach, zapalenie spojówek, pogorszenie wzroku, widzenie na żółto;

•    uczucie dzwonienia, brzęczenie, szum, trzeszczenie w uszach, zawroty głowy;

•    dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzenia rytmu serca, przemijające ataki niedokrwienne mózgu („mini-udar”), zawał serca, kołatanie serca;

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub wybroczynami;

•    ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, przewodnienia płuc (które powodują trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, uczucie zatkania nosa;

•    zaparcia, zatwardzenie, wiatry, rozstrój żołądka, kurcze żołądka, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zapalenie ślinianek, ból zębów;

•    żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry);

•    pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, poty, łysienie;

•    ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, obrzęk stawów, sztywność, osłabienie mięśni;

•    częste oddawanie moczu, również w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu;

•    zmniejszony popęd płciowy, impotencja;

•    obrzęk twarzy, miejscowe obrzęki, gorączka;

niewielkie zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.

Rzadko:

   zapalenie wątroby (zmienione wyniki badań czynności wątroby).

Nieznana:

   objawy grypopodobne;

•    nieuzasadniony ból mięśni oraz ciemny mocz (w kolorze herbaty) (rabdomioliza);

•    niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia);

•    ogólne złe samopoczucie;

•    zaburzenia smaku;

•    reakcja skórna tzw. toczeń rumieniowaty;

•    niskie ciśnienie tętnicze, co może wpływać na postawę (uczucie pustki w głowie lub słabości podczas wstawania).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sortabax HCT

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sortabax HCT

Substancjami czynnymi leku są losartan i hydrochlorotiazyd.

Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg: każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg: każda tabletka zawiera 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki leku to:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, talk

otoczka tabletki: Opadry Amb 80W52385 Yellow (skład: alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany), tytanu dwutlenek (E 171), talk, lecytyna sojowa, żółcień chinolinowa (E 104), guma ksantan)

Jak wygląda lek Sortabax HCT i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Sortabax HCT, 50 mg + 12,5 mg, są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, powlekane z wytłoczonym napisem „LH1” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki leku Sortabax HCT, 100 mg + 25 mg, są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, powlekane z wytłoczonym napisem „LH2” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Lek Sortabax HCT jest dostępny w opakowaniach po 28 tabletek powlekanych.

Dostępne są dwie moce leku Sortabax HCT: 50 mg+12,5 mg i 100 mg+25 mg.

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 - 954 Warszawa

Wytwórca:

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Irlandia Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Niemcy Terapia S.A., 124 Fabricii Street , 400 632 Cluj Napoca, Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.11.2014 r.

8

Sortabax HCT

Charakterystyka Sortabax hct

UK/H/2514/IB/00 7 RMS approvai date: 26.11.2014

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sortabax HCT, 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 112,50 mg laktozy i 0,150 mg lecytyny sojowej na tabletkę powlekaną

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘LH1’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Połączenie losartan + hydrochlorotiazyd jest wskazane w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco kontrolowane za pomocą monoterapii losartanem lub hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie

Połączenia losartan + hydrochlorotiazyd nie należy stosować jako leczenia początkowego, lecz u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia tylko losartanem potasu lub tylko hydrochlorotiazydem.

Zalecane jest stopniowe zwiększanie dawki poszczególnych składników (tj. losartanu i hydrochlorotiazydu).

W razie istnienia wskazań klinicznych u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej kontroli ciśnienia tętniczego, można wziąć pod uwagę bezpośrednie przejście z monoterapii na produkt złożony.

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca, to jedna tabletka produktu losartan + hydrochlorotiazyd 50 mg + 12,5 mg raz na dobę. U pacjentów, u których nie uzyskano dostatecznej odpowiedzi na leczenie, dawkę można zwiększyć do jednej tabletki złożonej losartan + hydrochlorotiazyd 100 mg+25 mg raz na dobę. Dawka maksymalna, to jedna tabletka złożona losartan + hydrochlorotiazyd 100 mg+25 mg raz na dobę. Na ogół działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu trzech do czterech tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i u pacjentów hemodializowanych:

RMS approval date: 26.11.2014

Nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (tj. klirens kreatyniny 30-50 ml/min). Nie zaleca się stosowania tabletek złożonych losartan + hydrochlorotiazyd u pacjentów hemodializowanych. Tabletek złożonych losartan + hydrochlorotiazyd nie należy stosować u pacjentów ciężkim z zaburzeniem czynności nerek (tj. klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową:

Przed zastosowaniem tabletek złożonych losartan + hydrochlorotiazyd należy wyrównać niedobór płynów i/lub sodu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby:

Stosowanie połączenia losartan + hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Zazwyczaj nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (<18 lat):

Brak doświadczeń u dzieci i młodzieży. Dlatego połączenia losartan + hydrochlorotiazyd nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania:

Tabletkę należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody).

Tabletkę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Leczenie skojarzone:

Połączenie losartan + hydrochlorotiazyd można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na losartan, pochodne sulfonamidów (jak hydrochlorotiazyd), orzeszki ziemne lub olej sojowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Oporna na leczenie hiperkaliemia i/lub hiperkalcemia

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; cholestaza oraz obturacja dróg żółciowych

•    Oporna na leczenie hiponatremia

•    Obj awowa hiperurykemia/dna moczanowa

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6)

•    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (tj. klirens kreatyniny <30 ml/min)

•    Bezmocz

•    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Sortabax HCT z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Losartan

Obrzęk naczynioruchowy

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni być pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej

RMS approyal date: 26.11.2014

Objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki, może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) z niedoborem sodu w wyniku intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia ilości soli w diecie, biegunki lub wymiotów. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem połączenia losartan potasu i hydrochlorotiazyd (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. Dlatego też, stężenie potasu jak również wartości klirensu kreatyniny w osoczu należy ściśle kontrolować; szczególnie uważnie obserwować należy pacjentów z niewydolnością serca oraz klirensem kreatyniny od 30 do 50 ml/min.

Jednoczesne stosowanie połączenia losartan + hydrochlorotiazyd i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu oraz zamienników soli zawierających potas nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

W oparciu o dane farmakokinetyczne, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność stosując połączenie losartan + hydrochlorotiazyd u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń w leczeniu losartanem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego też, połączenie losartan + hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynności nerek

W wyniku zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron zanotowano przypadki zaburzeń czynności nerek, w tym niewydolności nerek (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek była zależna od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej istniejącym zaburzeniem czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, również u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki obserwowano wzrost stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy; tego rodzaju zaburzenia czynności nerek mogą być odwracalne po przerwaniu leczenia. Należy zachować ostrożność stosując losartan u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki.

Przeszczep nerki

Brak doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z aldosteronizmem pierwotnym zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania połączenia losartan + hydrochlorotiazyd.

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych środków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i chorobą naczyń mózgowych może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca, z prawidłową lub zaburzoną czynnością nerek, istnieje - tak jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna - ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek.

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej, kardiomiopatiaprzerostowa z zawężeniem drogi odpływu

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej, dwudzielnej lub z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu.

Różnice etniczne

Podobnie jak w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inne leki z grupy antagonistów angiotensyny są wyraźnie mniej skuteczne w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania nadciśnienia niskoreninowego w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża

Leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) nie należy wprowadzać do leczenia podczas ciąży. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba, że dalsze leczenie antagonistami receptora angiotensyny II uważane jest za niezbędne. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych, u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie. Pacjentów należy obserwować, czy nie wystąpiły kliniczne objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, np. zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej, hiponatremia, zasadowica hipochloremiczna, hipomagnezemia lub hipokalemia, które mogą wystąpić przy współistniejącej biegunce lub wymiotach. U tych pacjentów należy odpowiednio często przeprowadzać kontrolę stężenia elektrolitów w surowicy krwi. U pacjentów z obrzękami, w czasie upalnej pogody, może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia.

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

RMS approyal date: 26.11.2014

Stosowanie tiazydów może powodować pogorszenie tolerancji glukozy. Konieczne może być dostosowanie dawki środków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia tiazydami może ujawnić się cukrzyca utajona.

Tiazydy mogą zmniejszać stopień wydalania wapnia z moczem oraz powodować przejściowy i niewielki wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. Znacząca hiperkalcemia może się pojawić u pacjentów z utajoną nadczynnością przytarczyc. Leczenie tiazydami należy przerwać przed wykonaniem badania czynności przytarczyc.

Leczenie moczopędne tiazydami może powodować wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

U niektórych chorych leczenie tiazydami może prowadzić do hiperurykemii i/ (lub) dny moczanowej. Ponieważ losartan zmniejsza stężenie kwasu moczowego, stosowanie losartanu w połączeniu z hydrochlorotiazydem powoduje zmniejszenie hiperurykemii wywołanej przez leki moczopędne.

Zaburzenia czynności wątroby

Leki z grupy tiazydów należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ mogą powodować cholestazę oraz z uwagi na możliwość spowodowania śpiączki wątrobowej na skutek niewielkich zmian równowagi wodno-elektrolitowej.

Połączenie losartan + hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Inne

U pacjentów otrzymujących tiazydy mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości zarówno w przypadku obecności jak i braku reakcji uczuleniowych lub astmy oskrzelowej w wywiadzie. Po zastosowaniu tiazydów opisywano przypadki zaostrzenia lub ujawnienia układowego tocznia rumieniowatego.

Substancja pomocnicza Produkt leczniczy zawiera laktozę.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (patrz punkt 6.1).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Losartan

Wykazano, że ryfampicyna i flukonazol zmniejszają stężenie czynnego metabolitu. Nie zbadano znaczenia klinicznego tych interakcji.

Tak jak w przypadku innych leków blokujących angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne stosowanie innych leków zatrzymujących potas w organizmie (np. spironolaktonu, triamterenu, amilorydu), suplementów potasu lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, może prowadzić do wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi. Leczenie skojarzone tego typu nie jest zalecane.

Podobnie jak w przypadku innych leków, które wpływają na wydalanie sodu, może wystąpić zmniejszenie wydalania litu. Dlatego należy ściśle kontrolować stężenia litu w surowicy krwi, jeśli sole litu mają być stosowane jednocześnie z antagonistami receptora angiotensyny II.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II z lekami z grupy NLPZ (tj. kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych, selektywnymi inhibitorami COX-2, oraz

RMS approyal date: 26.11.2014

nieselektywnymi lekami z grupy NLPZ) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i leków moczopędnych wraz z lekami z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym możliwość wystąpienia ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, w szczególności u pacjentów z uprzednio zaburzoną czynnością nerek. Takie połączenie należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni; należy zwrócić uwagę na czynność nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i w późniejszym okresie.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. Działania te są na ogół odwracalne.

Podwójna blokada (np. równoczesne stosowanie inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II) należy ograniczyć do pojedynczych przypadków i połączyć ze ścisłą kontrolą funkcji nerek.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Inne substancje powodujące niedociśnienie takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna; jednoczesne stosowanie z tymi lekami, których głównym działaniem lub działaniem niepożądanym jest zmniejszenie ciśnienia krwi, może zwiększyć ryzyko niedociśnienia.

Hydrochlorotiazyd

Następujące leki mogą wykazywać interakcje w razie ich jednoczesnego podawania z tiazydowymi lekami moczopędnymi

Alkohol, barbiturany, leki narkotyczne lub przeciwdepresyjne Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (środki doustne oraz insulina)

Stosowanie leków z grupy tiazydów może wpływać na tolerancję glukozy. Konieczne może być dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego. Metforminę należy stosować ostrożnie z uwagi na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej związane z możliwością czynnościowej niewydolności nerek wywołane hydrochlorotiazydem.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe Działanie addycyjne.

Cholestyramina i żywice kolestypolu

W obecności żywic jonowymiennych dochodzi do zaburzenia wchłaniania hydrochlorotiazydu. Pojedyncze dawki cholestyraminy lub żywic kolestypolu wiążą hydrochlorotiazyd oraz zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego o odpowiednio do 85% i 43%.

Kortykosteroidy, ACTH

Nasilenie niedoboru elektrolitów, w szczególności hipokaliemia.

Aminy presyjne (np. adrenalina)

Możliwa zmniejszona odpowiedź na aminy presyjne, jednakże nie w stopniu, który wykluczałby ich stosowanie.

Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe, niedepolaryzujące (np. tubokuraryna)

Możliwe zwiększenie reakcji na środki zwiotczające mięśnie.

Lit

Środki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacznie zwiększają ryzyko toksycznego działania litu; jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol) Może być konieczna modyfikacja dawkowania leków urykozurycznych, ponieważ hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Może być konieczne zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpyrazonu. Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy tiazydów może zwiększyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden)

Zwiększenie dostępności biologicznej leków moczopędnych z grupy tiazydów poprzez zmniejszenie motoryki żołądkowo-jelitowej oraz szybkości opróżniania żołądka.

Leki cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat)

Leki z grupy tiazydów mogą zmniejszać wydalanie przez nerki cytotoksycznych produktów leczniczych oraz nasilać ich działanie hamujące czynność szpiku.

Salicylany

W przypadku dużych dawek salicylanów, hydrochlorotiazyd może zwiększać toksyczne działanie salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metyldopa

Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej przy jednoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu i metyldopy.

Cyklosporyna

Jednoczesne leczenie cyklosporyną może zwiększyć ryzyko wystąpienia nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi oraz dolegliwości typu dny moczanowej.

Glikozydy naparstnicy

Powodowany przez leki z grupy tiazydów niedobór potasu we krwi lub niedobór magnezu we krwi może ułatwiać wystąpienie zaburzeń rytmu serca indukowanych glikozydami naparstnicy.

Produkty lecznicze, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi Zalecane jest okresowe kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi oraz badanie EKG w przypadku stosowania połączenia losartan + hydrochlorotiazyd z produktami leczniczymi, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi (np. glikozydami naparstnicy i lekami przeciwarytmicznymi) oraz z następującymi, powodującymi wielokształtny częstoskurcz komorowy (torsades de pointes) produktami leczniczymi (w tym niektórymi lekami przeciwarytmicznymi), gdyż hipokalemia jest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu tego typu częstoskurczu.

•    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid).

•    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid).

•    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpiryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol).

•    inne (np.: beprydyl, cisapryd, difemanyl, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, winkamina podawana dożylnie).

Sole wapnia

Leki moczopędnie z grupy tiazydów mogą powodować hiperkalcemię z powodu zmniejszonego wydalania wapnia. W przypadku konieczności stosowania suplementów wapnia, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz odpowiednio dostosować dawkowanie wapnia.

Interakcje w zakresie badań laboratoryjnych

Z uwagi na ich wpływ na metabolizm wapnia, tiazydy mogą zaburzać wyniki badań czynności przytarczyc (patrz punkt 4.4).

Karbamazepina

Ryzyko objawowej hiponatremii. Konieczna jest kliniczna i biologiczna kontrola.

Środki kontrastujące zawierające jod

W razie odwodnienia spowodowanego stosowaniem leków moczopędnych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza w przypadku dużych dawek produktów zawierających jod.

Przed podaniem takich środków należy odpowiednio nawodnić pacjentów.

Amfoterycyna B (pozajelitowo), kortykosteroidy, ACTH, leki przeczyszczające lub glicyryzyna (składnik lukrecji):

Hydrochlorotiazyd może zwiększyć zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Antagoniści receptora angiotensyny II

Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) nie jest zalecane podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4).

Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży (patrz punkty 4.3. i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wpływu teratogennego po zastosowaniu inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Pomimo braku kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może być związane z tą grupą leków. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba, że dalsze leczenie lekiem z grupy AIIRA uważane jest za niezbędne. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie.

Ekspozycja na leczenie antagonistami receptora angiotensyny II podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje u człowieka wystąpienie toksyczności dla płodu (zmniejszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz toksyczności u noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz też punkt 5.3).

W razie ekspozycji na leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II od drugiego trymestru ciąży, zalecana jest ultradźwiękowa kontrola czaszki oraz czynności nerek.

Niemowlęta, których matki stosowały leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia niedociśnienia (patrz też punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające.

RMS approyal date: 26.11.2014

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. W oparciu o farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu można stwierdzić, że jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może niekorzystnie wpływać na perfuzję płodowo-łożyskową oraz może powodować takie działania u płodu i noworodka, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenia.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w celu leczenia obrzęków w ciąży, nadciśnienia ciążowego oraz stanu przedrzucawkowego ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hyperperfuzji łożyska bez korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży poza rzadkimi przypadkami, gdzie nie ma terapii alternatywnej.

Karmienie piersią

Antagoniści receptora angiotensyny II

Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania połączenia losartan + hydrochlorotiazyd w okresie karmienia piersią, stosowanie tych leków nie jest zalecane i należy stosować alternatywne terapie o lepiej ustalonych profilach bezpieczeństwa w okresie laktacji, szczególnie podczas karmienia noworodków lub wcześniaków.

Hydrochloro tiazyd

Hydrochlorotiazyd jest wydzielany z mlekiem matki w małych ilościach. Tiazydy podawane w dużych dawkach poprzez nasilenie diurezy mogą hamować laktację.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sortabax HCT podczas karmienia piersią. Jeśli lek jest stosowany, należy przyjmować możliwie małą dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednakże, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy pamiętać o możliwości sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub senności w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej sklasyfikowano odpowiednio według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek zawierających połączenie soli losartanu potasu i hydrochlorotiazydu nie obserwowano działań niepożądanych właściwych dla tego połączenia leków. Działania niepożądane ograniczały się do tych, które obserwowano wcześniej po zastosowaniu soli losartanu potasu i (lub) hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących nadciśnienia pierwotnego, zawroty głowy były jedynym działaniem niepożądanym zgłaszanym jako związane z lekiem. Występowały one z

częstością większą niż w grupie placebo, u co najmniej 1% pacjentów leczonych połączeniem losartanu potasu i hydrochlorotiazydu.

Poza tymi działaniami, po wprowadzeniu produktu leczniczego od obrotu zgłaszano dalsze, następujące działania niepożądane:

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby

Badania diagnostyczne

Rzadko: hiperkaliemia, zwiększenie aktywności AlAT

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane dla jednego z poszczególnych składników i mogące być potencjalnymi działaniami niepożądanymi dla połączenia losartanu potasu/ hydrochlorotiazydu to:

Losartan

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość, plamica Schonleina-Henocha, wybroczyny, hemoliza Nieznana: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nadwrażliwość: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i strun głosowych powodujący niedrożność dróg oddechowych i (lub) obrzęk twarzy, ust, gardła i (lub) języka; u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował już w przeszłości po zastosowaniu innych leków, w tym inhibitorów ACE. a

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: anoreksja, dna moczanowa

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność

Niezbyt często: niepokój, zaburzenia lękowe, napady paniki, splątanie, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy, zawroty głowy

Niezbyt często: nerwowość, parestezje, neuropatia obwodowa, drżenie, migrena, omdlenie Nieznana: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, pieczenie/kłucie w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne Zaburzenia serca

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, ból zamostkowy, dławica piersiowa, blok AV stopnia II, udar naczyniowy mózgu, zawał mięśnie sercowego, kołatanie serca, niemiarowość (migotanie przedsionków, rzadkoskurcz zatokowy, częstoskurcz, częstoskurcz komorowy, migotanie komór)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zapalenie naczyń

Nieznana: powiązane z dawką zaburzenia ortostatyczne

RMS approyal date: 26.11.2014

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenie zatok

Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w gardle, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, katar, przekrwienie dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, nudności, biegunka, niestrawność

Niezbyt często: zaparcia, ból zębów, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wzdęcia, zapalenie żołądka, wymioty, zatwardzenie Nieznana: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana: zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, wrażliwość na światło, świąd, wysypka, pokrzywka, poty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: kurcze mięsni, ból pleców, ból nóg, ból mięsni

Niezbyt często: ból ramion, obrzęk stawów, ból w kolanie, ból mięśniowo-szkieletowy, ból barku, sztywność, ból stawów, zapalenie stawów, ból biodra, fibromyalgia, osłabienie mięsni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: problemy z nerkami, niewydolność nerek

Niezbyt często: nykturia, częste oddawanie moczu, zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: obniżony popęd płciowy, zaburzenia erekcji, impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej Niezbyt często: obrzęk twarzy, gorączka, obrzęki Nieznana: objawy grypopodobne, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Często: hiperkaliemia, nieznaczne zmniejszenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny, hipoglikemia Niezbyt często: nieznacznie zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny Nieznana: hiponatremia.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, plamica, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: anoreksja, hiperglikemia, hiperurykemia, hipokalemia, hiponatremia

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często: przemijające niewyraźne widzenie, widzenie na żółto

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: niewydolność oddechowa, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zapalenie ślinianki, skurcze, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka (cholestaza wewnątrzwątrobowa), zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wrażliwość na światło, pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: cukromocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: gorączka, zawroty głowy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak odpowiednich danych dotyczących leczenia przedawkowania połączeniem losartan + hydrochlorotiazyd. Leczenie ma charakter objawowy i podtrzymujący. Należy przerwać leczenie połączeniem losartan + hydrochlorotiazyd i uważnie obserwować pacjenta. Zalecane postępowanie lecznicze obejmuje wywołanie wymiotów we wczesnym okresie po przedawkowaniu, skorygowanie odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej, śpiączki wątrobowej oraz niedociśnienia z wykorzystaniem standardowych procedur.

Losartan

RMS approval date: 26.11.2014

Dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są niedociśnienie i tachykardia; bradykardia może wystąpić w wyniku pobudzenia układu przywspółczulnego (nerwu błędnego). W razie wystąpienia niedociśnienia objawowego, należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

Hvdrochlorotiazvd

Najczęstsze podmiotowe i przedmiotowe objawy przedawkowania były spowodowane niedoborem elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) i odwodnieniem w wyniku zwiększonej diurezy. Jeśli pacjent przyjmuje również naparstnicę, hipokaliemia może nasilać zaburzenia rytmu serca.

Nie ustalono stopnia, w jakim hydrochlorotiazyd jest usuwany z organizmu podczas hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne Kod ATC: C09C A01

Losartan i hydrochlorotiazyd

Składniki tabletki złożonej losartan + hydrochlorotiazyd wykazują działanie addycyjne w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi, obniżając ciśnienie tętnicze w większym stopniu niż każdy ze składników oddzielnie. Wydaje się, że efekt ten wynika z wzajemnie uzupełniających się mechanizmów działania obydwu składników. Ponadto, dzięki działaniu moczopędnemu, hydrochlorotiazyd zwiększa aktywność reninową osocza, zwiększa wydzielanie aldosteronu, zmniejsza stężenie potasu w surowicy i zwiększa stężenie angiotensyny II. Podawanie losartanu blokuje znaczące pod względem fizjologicznym działanie angiotensyny II i poprzez hamowanie aldosteronu może zmniejszać utratę potasu związaną z działaniem leku moczopędnego.

Wykazano, że losartan łagodnie i przejściowo zwiększa wydalanie kwasu moczowego z moczem. Hydrochlorotiazyd powoduje umiarkowane zwiększenie wydalania kwasu moczowego; skojarzenie losartanu z hydrochlorotiazydem łagodzi hiperurykemię wywołaną lekami moczopędnymi.

Działanie przeciwnadciśnieniowe połączenia losartan + hydrochlorotiazyd utrzymywało się przez 24 godziny. W badaniach klinicznych trwających co najmniej rok działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymywało się w trakcie długotrwałego leczenia. Pomimo znaczącego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, podawanie połączenia losartan + hydrochlorotiazyd nie miało klinicznie znaczącego wpływu na częstość rytmu serca. W badaniach klinicznych, po 12 tygodniach leczenia 50 mg losartanu/12,5 mg hydrochlorotiazydu, rozkurczowe ciśnienie krwi w okresie najmniejszego stężenia w osoczu mierzone w pozycji siedzącej uległo obniżeniu o średnio do 13,2 mm Hg.

Połączenie losartan + hydrochlorotiazyd jest skuteczne w obniżaniu ciśnienia krwi u mężczyzn i kobiet, pacjentów rasy czarnej oraz pacjentów innych ras, jak również u pacjentów młodszych (< 65 lat) i starszych (>65 lat) i jest skuteczne w nadciśnieniu każdego stopnia.

Losartan

Losartan jest syntetycznym, stosowanym doustnie antagonistą receptora angiotensyny II (typu AT1). Angiotensyna II, lek o silnym działaniu zwężającym naczynia krwionośne jest głównym czynnym hormonem układu renina-angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii

RMS approval date: 26.11.2014

nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II wiąże się z receptorami AT występującymi w wielu tkankach (np. mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywołuje wiele znaczących reakcji biologicznych, w tym zwężenie naczyń i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza również proliferację komórek w mięśniach gładkich. Losartan wybiórczo blokuje receptor ATi. W badaniach in vitro i in vivo losartan i jego aktywny farmakologicznie metabolit kwasu karboksylowego E-3174, blokują wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II, bez względu na miejsce lub szlak jej syntezy.

Losartan nie ma działania agonistycznego ani nie blokuje receptorów innych hormonów lub kanałów jonowych, które są istotne w procesach regulacji czynności układu krążenia. Ponadto losartan nie hamuje aktywności ACE (kinazy II), enzymu, który powoduje rozkład bradykininy. Dzięki temu nie nasilają się działania niepożądane związane z działaniem bradykininy.

Podczas podawania losartanu, usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II i wydzielaniem reniny prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (PRA). Zwiększenie PRA powoduje zwiększenie stężenia angiotensyny II w osoczu. Jednak, pomimo tego, utrzymuje się działanie przeciwnadciśnieniowe i obniżone stężenie aldosteronu w osoczu, co wskazuje na skuteczną blokadę receptora angiotensyny II. Po zakończeniu leczenia losartanem wartości PRA i stężenie angiotensyny II wracają w ciągu 3 dni do wartości początkowych.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit, wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora ATI niż do receptora AT2. Czynny metabolit jest 10 do 40 razy bardziej skuteczny niż losartan przy porównaniu takiej samej masy obu substancji.

W badaniu zaplanowanym w celu określenia częstości występowania kaszlu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu do pacjentów leczonych inhibitorami ACE, częstość występowania kaszlu zgłaszanego przez pacjentów leczonych losartanem lub hydrochlorotiazydem była porównywalna i znacząco niższa niż w grupie pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Ponadto, w analizie ogólnej 16 badań z podwójnie ślepą próbą obejmujących 4131 pacjentów, częstość spontanicznego zgłaszania kaszlu w grupie pacjentów leczonych losartanem była podobna (3,1%) jak w grupie pacjentów otrzymujących placebo (2,6%) lub w grupie przyjmującej hydrochlorotiazyd (4,1%), podczas gdy w grupie pacjentów leczonych inhibitorami ACE wynosiła 8,8%.

U pacjentów z nadciśnieniem i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powoduje znaczące zmniejszenie białkomoczu, wydalania frakcji albumin i IgG. Losartan nie wpływa na wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną. Na ogół losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (zwykle < 0,4 mg/dL), które utrzymywało się podczas długotrwałego leczenia.

Losartan nie wpływa na czynności autonomicznego układu nerwowego i nie wywiera trwałego wpływu na stężenie noradrenaliny w osoczu.

U pacjentów z niewydolnością lewej komory serca, losartan podawany w dawce 25 mg lub 50 mg powodował korzystne działania hemodynamiczne i neurohormonalne, charakteryzujące się odpowiednio: zwiększeniem wskaźnika sercowego, zmniejszeniem ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, zmniejszeniem oporu naczyniowego, średniego ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca oraz zmniejszeniem stężeń aldosteronu i noradrenaliny we krwi. U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego

W kontrolowanych badaniach klinicznych podawanie losartanu raz na dobę pacjentom z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym o nasileniu łagodnym do umiarkowanego spowodowało statystycznie istotne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Porównanie ciśnienia tętniczego mierzonego 24 godziny po podaniu leku z ciśnieniem mierzonym 5-6 godzin po podaniu leku wykazało, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm

RMS approval date: 26.11.2014

dobowy był zachowany. Obniżenie ciśnienia pod koniec przerwy między dawkami stanowiło około 70-80% działania stwierdzonego po 5-6 godzinach po przyjęciu dawki.

Zaprzestanie przyjmowania losartanu nie spowodowało nagłego podwyższenia ciśnienia tętniczego („efektu odbicia”) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Pomimo znaczącego obniżenia ciśnienia tętniczego, stosowanie losartanu nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na częstość akcji serca.

Losartan jest jednakowo skuteczny u mężczyzn i kobiet oraz pacjentów młodszych (w wieku poniżej 65 lat) i pacjentów starszych (> 65 lat) z nadciśnieniem.

Badanie LIFE

Badanie LIFE (ang. Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) było randomizowanym, przeprowadzonym z zastosowaniem potrójnie ślepej próby, aktywnie kontrolowanym badaniem w grupie 9193 pacjentów z nadciśnieniem w wieku od 55 do 80 lat z przerostem lewej komory sercowej udokumentowanym za pomocą ECG. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia losartanem w dawce 50 mg lub atenololem w dawce 50 mg podawanymi raz na dobę. Jeśli nie uzyskano docelowych wartości ciśnienia tętniczego (< 140/90 mmHg), najpierw dodano hydrochlorotiazyd (12,5 mg) i, jeśli zachodziła taka konieczność, dawkę losartanu lub atenololu zwiększono do 100 mg raz na dobę. Jeżeli było to konieczne, w celu uzyskania docelowych wartości ciśnienia krwi, do schematu leczenia dodano inne leki przeciwnadciśnieniowe, z wyjątkiem inhibitorów ACE, blokerów angiotensyny II lub beta-blokerów. Średni czas obserwacji wynosił 4,8 lat.

Na pierwszorzędowy punkt końcowy składały się zachorowalność i umieralność z powodów sercowo-naczyniowych łącznie, oceniane jako zmniejszenie częstości występowania śmierci sercowo-naczyniowej, udaru i zawału mięśnia sercowego. Ciśnienie krwi zmniejszyło się znacząco do podobnych wartości w obu grupach. Leczenie losartanem prowadziło do zmniejszenia ryzyka (p=0,021, 95% przedział ufności 0,77-0,98) o 13% w porównaniu z atenololem u pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy złożony punkt końcowy. Przypisuje się to głównie zmniejszeniu częstości występowania udaru. Leczenie losartanem powodowało zmniejszenie ryzyka występowania udaru o 25% w porównaniu z atenololem (p=0,001, 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstość występowania śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawału mięśnia sercowego nie różniły się znacząco w obu grupach terapeutycznych.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią. Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów

RMS approyal date: 26.11.2014

z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym z grupy tiazydów. Mechanizm działania leków moczopędnych z grupy tiazydów nie jest całkowicie znany. Tiazydy wpływają na mechanizm zwrotnego wchłaniania elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków w przybliżeniu w równoważnych ilościach. Moczopędne działanie hydrochlorotiazydu zmniejsza objętość osocza, zwiększa aktywność osoczowej reniny oraz zwiększa wydzielanie aldosteronu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wydalania potasu i dwuwęglanów w moczu oraz zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi. W powiązaniu z układem renina-aldosteron pośredniczy angiotensyna II i dlatego jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II zmniejsza utratę potasu związaną z moczopędnym działaniem leków z grupy tiazydów.

Po podaniu doustnym działanie moczopędne występuje w ciągu 2 godzin, maksymalne wartości zostają osiągnięte po około 4 godzinach i utrzymują się przez 6 do 12 godzin, działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się do 24 godzin.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Losartan:

Po podaniu doustnym losartan jest dobrze wchłaniany i podlega efektowi pierwszego przejścia, tworząc czynny metabolit kwasu karboksylowego i inne, nieczynne metabolity. Ogólnoustrojowa dostępność biologiczna losartanu w postaci tabletek wynosi około 33%. Średnie maksymalne stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu jest osiągane odpowiednio po 1 godzinie i 3-4 godzinach. Podawanie leku ze standardowymi posiłkami nie miało istotnego klinicznie wpływu na profil stężenia losartanu w osoczu.

Dystrybucja

Losartan:

Zarówno losartan jak i jego czynny metabolit wiążą się z białkami osocza krwi, głównie albuminami, w > 99%. Objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 litry. Badania na szczurach wykazują, że losartan przenika barierę krew-mózg w bardzo niewielkim stopniu, jeśli w ogóle.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyska, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i jest wydalany z mlekiem ludzkim.

Metabolizm

Losartan:

Około 14% dawki losartanu podanej dożylnie lub doustnie jest przekształcane do postaci jego czynnego metabolitu. Po podaniu doustnym i dożylnym losartanu potasu znakowanego 14C, radioaktywność krążącego osocza zależy głównie od losartanu i jego aktywnego metabolitu. Jedynie u

1% osób biorących udział w badaniu obserwowano znikome przekształcenie losartanu do jego czynnego metabolitu.

Oprócz czynnego metabolitu tworzą się nieczynne metabolity, w tym dwa główne metabolity powstające w procesie hydroksylacji reszty butylowej łańcucha oraz metabolit o mniejszym znaczeniu, N-2 tetrazologlukuronid.

Wydalanie

Losartan:

Klirens losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu wynosi odpowiednio 600 ml/min i 50 ml/min. Klirens nerkowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi odpowiednio około 74 ml/min i 26 ml/min. Po podaniu doustnym losartanu około 4% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, a około 6% dawki jest wydalane z moczem w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu ma przebieg liniowy w zakresie dawek do 200 mg losartanu potasu podawanego doustnie.

Po podaniu doustnym stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejsza się w sposób wielowykładniczy, z końcowym okresem półtrwania wynoszącym odpowiednio 2 godziny i 6-9 godzin. Ani losartan ani jego czynny metabolit nie ulegają znacznej kumulacji w osoczu krwi po podaniu dawki 100 mg raz na dobę.

Losartan i jego metabolity są wydalane zarówno z żółcią jak i z moczem. Po podaniu ludziom dawki doustnej losartanu znakowanego 14C w moczu stwierdza się 35% a w kale 58% substancji radioaktywnej.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany natomiast jest szybko wydalany przez nerki. W badaniach, w których kontrolowano stężenia w osoczu, przez co najmniej 24 godziny wykazano, że okres półtrwania w osoczu krwi zmieniał się w przedziale pomiędzy 5,6 do 14,8 godziny. Co najmniej 61% dawki doustnej jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka leku w różnych grupach pacjentów

Losartan - hydrochlorotiazyd:

Stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu i wchłanianie hydrochlorotiazydu u pacjentów w wieku podeszłym z nadciśnieniem nie różnią się znacząco od wartości stwierdzonych u młodszych pacjentów z nadciśnieniem.

Losartan:

Po podaniu doustnym pacjentom z alkoholową marskością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu było odpowiednio 5-krotnie i 1,7-krotnie wyższe w porównaniu ze stężeniem obserwowanym u młodszych ochotników płci męskiej.

Ani losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologii ogólnej, badań genotoksyczności oraz rakotwórczości nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi. Potencjał toksyczny połączenia losartan potasu/hydrochlorotiazyd oceniano w badaniach toksyczności przewlekłej przez okres do sześciu miesięcy u szczurów i psów po podaniu doustnym drogą enteralną.

RMS approyal date: 26.11.2014

Zmiany obserwowane w badaniach dotyczących tego połączenia były głównie wywołane przez losartan. Podawanie połączenia losartan + hydrochlorotiazyd powodowało zmniejszenie wartości parametrów dotyczących krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi, zmniejszenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (uszkodzenie błony śluzowej, owrzodzenie, nadżerki, krwawienia). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów ani królików otrzymujących połączenie losartan /hydrochlorotiazyd. Toksyczność u płodów szczurzych, objawiającą się nieznacznym wzrostem częstości występowania nadliczbowych żeber u pokolenia F1, obserwowano, gdy samice otrzymywały lek przed ciążą oraz przez cały okres ciąży. Podobnie jak w badaniach z samym losartanem, gdy połączenie losartan + hydrochlorotiazyd podawano ciężarnym samicom szczura w końcowym okresie ciąży i w czasie laktacji, stwierdzono niekorzystny wpływ na płód i potomstwo, w tym toksyczne działanie na nerki i zgony płodów,

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna Skrobia żelowana, kukurydziana Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Otoczka Opadry Amb 80W52385 Yellow:

Alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytyna sojowa Żółcień chinolinowa (E 104)

Guma ksantan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister poliamid/aluminium/chlorek poliwinylu/aluminium Wielkości opakowań: 10/20/28/30/56/98/100

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

RMS approval date: 26.11.2014

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 - 954 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17144

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.08.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.11.2014 r.

19

Sortabax HCT