+ iMeds.pl

Soventol 20 mg/gUlotka Soventol

Ulotka dla pacjenta


Urząd Rejestracji Phmukiow Leczntczycii Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Soventol<l(J Bamipini laclcis Żel 20 mg/g

Skład

1 g żelu zawiera:

substancję czynną: 20 mg mleczanu bamipiny;

substancje pomocnicze: Softigen 767 (polioksyetylowane estry glikolu z kwasem kaprylowym i kapronowym), glikol propylenowy, hypromelozę, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowania: 20 g i 50 g żelu w tubie aluminiowej.

Podmiot odpowiedzialny:

Oramon Arzneimittel GmbH & Co. KG Mittelstrasse 18 88471 Laupheim Niemcy

Wytwórca:

Urząd Rejestracji Produktć iczycti Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)


Abbott GmbH & Co. KG Knollstrasse 50 67061 Ludwigshafen Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Soventol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Soventol

3.    Jak stosować lek Soventol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Soventol

1. Co to jest lek Soventol i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Soventol jest mleczan bamipiny, antagonista histaminy blokujący receptory HI. Mleczan bamipiny hamuje reakcje alergiczne, łagodzi świąd różnego pochodzenia, oprócz świądu cholestatycznego, spowodowanego zastojem żółci; zmniejszając nadmierną przepuszczalność naczyń włosowatych działa przeciwobrzękowo.

Działanie mleczanu bamipiny rozpoczyna się po 5-20 minutach po nałożenia leku na skórę i utrzymuje się przez 2-8 godzin.

Wskazania:

Świąd i zmiany zapalne towarzyszące:

® chorobom skórnym,

« pokrzywce,

•    ukąszeniom owadów,

•    kontaktowi z niektórymi roślinami,

•    oparzeniom słonecznym (bez odczynu pęcherzowego),

•    powierzchownym oparzeniom skóry (1 stopnia).

2. Zanim zastosuje się lek Soventol Nie stosować leku Soventol:

Urząd Rejestracji v ¡..^..¡ozycu Wyrobów Medycznych i Produktów Biooójczych Ul ’/ahlmuKkadl (13-736 Warszawa


ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249501 (15)


-    w nadwrażliwości na substancję czynną - mleczan bamipiny, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,

-    w wysiękowych i pęcherzowych chorobach skóry,

-    u noworodków (podczas pierwszego miesiąca życia).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Soventol

Nie należy stosować preparatu Soventol w ostrej fazie wyprysku sączącego, ze względu na możliwość zaostrzenia zmian.

U niemowląt (do ukończenia pierwszego roku życia) i małych dzieci lek można stosować tylko na zlecenie lekarza.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Soventol w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Stosowanie leku Soventol w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

l.ek Soventol zawiera substancję pomocniczą-glikol propylenowy, który- może spowodować podrażnienie skóry.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

ł

Dotychczas nie zanotowano występowania interakcji z innymi lekami.


Ur‘J” ' '

Wyrooow Medyczni


Wyrooow Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)


3.    Jak stosować lek Soventol

Cienką warstwę leku Soventol należy nałożyć na zmienione chorobowo miejsca na skórze. Jeśli to możliwe, delikatnie wmasować żel w skórę.

W razie konieczności stosować kilka razy na dobę, ale nie częściej niż co pól godziny.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku

Brak danych.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Soventol może powodować działania niepożądane.

Reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Sporadycznie, po zastosowaniu leku Soventol może pojawić się uczucie niewielkiego pieczenia, zwłaszcza błon śluzowych, które na ogół ustępuje po paru minutach.

Stosowanie leku Soventol na dużej powierzchni skóry, zwłaszcza w stanach zapalnych, może wywołać reakcje ogólnoustrojowe spowodowane wchłonięciem dużej ilości bamipiny przez skórę. U dzieci w rzadkich przypadkach obserwowano takie działania niepożądane jak: niepokój psychoruchowy, stany dezorientacji oraz rozszerzenie źrenic. U dorosłych obserwowano głównie uczucie zmęczenia. Wszystkie działania niepożądane ustępują całkowicie po zaprzestaniu stosowania leku.

i I niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąfńenia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza

5. Przechowywanie leku


4U iii/iwuauji \    . . ,k . iibc

obów Medycznych i Produktów Biobójc ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa ■ REGON 015249601 CCI    (15)


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa: Solpharm sp. z o.o.

Adres: 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 42/93 Adres E-mail: biuro@solpharm.pl

Data opracowania ulotki:

Ftejesuacji mocukiów Lecalczych Wyrób ów Medycznych I Produktów Biobójczych

ZATWIERDZA

Soventol

Charakterystyka Soventol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Soventol

20 mg/g żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g żelu zawiera 20 mg Bamipini lactas (bamipiny mleczanu).

Wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6. 1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodne do umiarkowanych reakcje na ukąszenia i użądlenia owadów (np. ukąszenia komarów) z towarzyszącym świądem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

Nakładać cienką warstwę preparatu Soventol na zmienione chorobowo miejsca na skórze kilka razy na dobę, nie częściej niż co pół godziny. Jeśli to możliwe, delikatnie wmasować żel w skórę.

Dzieci

Nie należy stosować, gdyż nie ma danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu:

-    w nadwrażliwości na substancję czynną - bamipiny mleczan, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli miejsce ukąszenia lub użądlenia owadów jest bardzo bolesne, obrzęknięte i zaczerwienione należy skontaktować się z lekarzem, tak szy bko jak to możliwe.

Jeśli wystąpią objawy ogólne, takie jak: trudności w oddychaniu, nudności, zawroty głowy lub zoburzenia sercowo-naczyniowe, należy natychmiast udać się do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe, gdyż jest konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

Nie należy stosować preparatu Solventol w leczeniu ostrego, sączącego wypiysku, ze względu na możliwość zaostrzenia zmian.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, preparat może podrażniać skórę.

Brak danych klinicznych na temat stosowania u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane.

4.6    Ciąża i laktacja

Preparat Soventol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży (patrz także punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Brak danych klinicznych na temat stosowania bamipiny mleczanu u kobiet w okresie ciąży, ani badań na zwierzętach dotyczących wpływu na rozrodczość.

Nie wiadomo, czy bamipiny mleczan przenika do mleka matki, dlatego preparat Soventol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt 4.3 Przeciwwskazania).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, łagodne uczucie pieczenia po zastosowaniu preparatu, zwykle ulegające złagodzeniu w ciągu kilku minut.

Jeśli preparat Soventol jest stosowany na duże obszary skóry, szczególnie na skórę zmienioną zapalnie, mogą wystąpić działanie ogólnoustrojowe bamipiny mleczanu, jak niepokój i rozszerzenie źrenic, uczucie zmęczenia. Objawy niepożądane zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.

Jeśli preparat jest stosowany w leczeniu ostrego, sączącego wyprysku, istnieje ryzyko zaostrzenia zmian (patrz także pkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

4.9    Przedawkowanie

Brak danych,

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania miejscowego, kod ATC:D04 AA 15

Bamipiny mleczan jest antagonistą histaminy - zastosowany miejscowo blokuje receptory histaminowe HI i zmniejsza przepuszczalność naczyń. Działa także jako antagonista acetylocholiny i serotoniny i stąd wykazuje działanie przeciwświądowe.

Solventol zmniejsza świąd wywołany ukąszeniem owadów, hamuje uwalnianie histaminy lub acetylocholiny oraz powstawanie rumienia i bąbla na skórze.

Przeciwświądowe działanie preparartu Soventol rozpoczyna się wkrótce po jego zastosowaniu i osiąga maksimum po 20 do 60 minut. Działanie to utrzymuje się do 48 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jeśli preparat jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie należy się spodziewać wchłonięcia znaczących klinicznie ilości bampiny przez skórę do organizmu.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności przewlekłej po podaniu doustnym bamipiny mleczanu przeprowadzone na szczurach i psach, nie wykazały istotnego klinicznie działania toksycznego.

Badania dotyczące działania mutagennego przeprowadzone in vìvo i in vitro nie wykazały działania genotoksycznego bamipiny mleczanu.

Nie prowadzono długoterminowych badań dotyczących działania rakotwórczego bamipiny mleczanu na zwierzętach.

Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu bamipiny na rozrodczość.

Zmiany na izolowanych jelitach świnki morskiej wywołane przez histaminę, acetylocholinę, serotoninę lub baru chlorek i skurcz oskrzeli wywołany przez histaminę u świnek morskich i królików są w zależności od dawki blokowane przez bampinę.

Reakcje skórne u uczulonych świnek morskich ulegają znamiennemu zmniejszeniu po miejscowym zastosowaniu bamipiny siarczanu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian, glikol propylenowy, hypromeloza, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 miesięcy.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe zamknięte białą polietylenową zakrętką (HDPE) zawierające 20 g i 50 g żelu, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY PZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medice Pharma GmbH & Co.KG Kuhloweg 37 D-58638 Iserlohn Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4307

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29-07-1999/16-08-2004/06-10-2004/8.07.2005/12.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Soventol