+ iMeds.pl

Spamilan 5 mgUlotka Spamilan

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Spamilan

5 mg, tabletki 10 mg, tabletki Buspironi hydrochloridum

Skład

Każda tabletka leku Spamilan 5 mg zawiera jako substancję czynną w postaci 5 mg buspironu chlorowodorku, a każda tabletka leku Spamilan 10 mg zawiera jako substancję czynną 10 mg buspironu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:    laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian i krzemionka koloidalna bezwodna.

Opis: białe lub białawe tabletki, bez zapachu lub z nieznacznym, charakterystycznym zapachem. Tabletki są okrągłe, płaskie, ze skośnie ściętym brzegiem i linią podziału po jednej stronie.

Po drugiej stronie tabletek 5 mg wytłoczone jest stylizowane E i liczba 151.

Po drugiej stronie tabletek 10 mg wytłoczone jest stylizowane E i liczba 152.

Opakowanie

60 tabletek w blistrach umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Styczna 45 D 02-146 Warszawa

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC.

Keresztúri út 30-38 1106 Budapeszt Węgry

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Spamilan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Spamilan

3.    Jak stosować lek Spamilan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Spamilan

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST SPAMILAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku Spamilan - buspiron jest lekiem przeciwlękowym.

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK SPAMILAN Nie należy stosować leku Spamilan, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na buspiron lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l)

-    u pacjenta występuje albo kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby,

-    u pacjenta występuje padaczka,

-    pacjentka jest w ciąży albo karmi piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Spamilan:

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek (patrz także punkt „Jak stosować lek Spamilan”).

Lekarz prowadzący może zalecić przeprowadzenie badań laboratoryjnych przed rozpoczęciem leczenia lekiem Spamilan.

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach współistniejących, które występują, a o których mógłby nie wiedzieć.

Przed rozpoczęciem leczenia buspironem należy stopniowo odstawić stosowane dotychczas leki: benzodiazepiny i inne leki uspokajające i nasenne, ponieważ stosowanie buspironu nie przeciwdziała wystąpieniu objawów odstawiennych po przerwaniu długotrwałego leczenia tymi lekami.

Stosowanie leku Spamilan z jedzeniem i piciem

W trakcie leczenia lekiem Spamilan nie należy pić alkoholu.

W trakcie leczenia lekiem Spamilan nie należy pić soku grejpfrutowego.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy porozmawiać z lekarzem, jeśli kobieta planuje ciążę lub jest w ciąży.

Stosowanie leku Spamilan jest przeciwwskazane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Spamilan jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może wywoływać zawroty głowy, senność lub zaburzenia równowagi. Ze względu na możliwość wystąpienia na początku leczenia przemijających działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu upewnienia się, że lek nie ma niepożądanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Spamilan:

Tabletka leku Spamilan 5 mg zawiera 55,7 mg laktozy, a tabletka leku Spamilan 10 mg zawiera 111,4 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Spamilan nie należy stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (stosowanymi w leczeniu depresji) ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, diazepamem ani żadnymi innymi lekami przeciwdepresyjnymi czy przeciwlękowymi.

W przypadku przyjmowania takich leków jak: ryfampicyna, erytromycyna, itrakonazol, nefazodon, diltiazem i werapamil należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zadecydować o zmianie dawki buspironu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SPAMILAN

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Lekarz ustali, ile tabletek na dobę należy zażywać i jak często. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i może być zwiększana co 2-3 dni. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i w razie potrzeby może być zwiększana. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci nie zostało ustalone. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Spamilan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Spamilan niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać wszystkie pozostałe tabletki wraz z tą ulotką i pokazać je lekarzowi.

Objawami przedawkowania buspironu są: nudności, wymioty, zawroty głowy, senność i zwężenie źrenic. Postępowaniem z wyboru jest płukanie żołądka i łagodzenie objawów. Brak swoistego antidotum dla buspironu. Buspironu nie można usunąć poprzez hemodializę.

W przypadku pominięcia dawki leku Spamilan:

należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć nieprzyjętą dawkę i kontynuować zażywanie leku według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Tabletki należy zażywać tak często i tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet jeśli nie zauważy się żadnej poprawy stanu zdrowia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Spamilan może powodować działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych poniżej objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub izbą przyjęć najbliższego szpitala.

-obrzęk warg lub gardła powoduj ący trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

- omdlenie.

Są to bardzo ciężkie objawy niepożądane. Jeśli one wystąpią może to oznaczać, że pacjent jest uczulony na lek Spamilan. W takim przypadku może być konieczna niezwłoczna pomoc lekarza, a być może nawet leczenie szpitalne.

W trakcie leczenia buspironem najczęściej obserwowano: zawroty głowy, bóle głowy, nerwowość, zaburzenia równowagi, pobudzenie, nudności. Rzadko obserwowano: szybkie bicie serca, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, senność, dezorientację, drgawki, suchość w jamie ustnej, zmęczenie lub nadmierną potliwość.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Spamilan mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z wymienionych wyżej objawów lub jeśli wystąpią inne, nie wymienione w tej ulotce objawy niepożądane, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU SPAMILAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.    INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Styczna 45 D 02-146 Warszawa tel.: +48 22 417 92 00

Data opracowania ulotki:

6

Spamilan

Charakterystyka Spamilan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Spamilan

5 mg, tabletki 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY    SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg buspironu chlorowodorku (Buspironi hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Jedna tabletka preparatu Spamilan 5 mg i 10 mg zawiera odpowiednio 55,7 mg i 111,4 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Opis: białe lub białawe tabletki, bez zapachu lub z nieznacznym, charakterystycznym zapachem. Tabletki są okrągłe, płaskie, ze skośnie ściętym brzegiem i linią podziału po jednej stronie.

Po drugiej stronie tabletek 5 mg wytłoczone jest stylizowane E i liczba 151.

Po drugiej stronie tabletek 10 mg wytłoczone jest stylizowane E i liczba 152.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym    leczeniu    zaburzeń    lękowych    i łagodzeniu

objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i może być zwiększana co 2-3 dni. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, zaś maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i w razie potrzeby może być zwiększana. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, zaś maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci nie zostało ustalone. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Preparatu Spamilan nie należy stosować u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu;

•    padaczką;

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);

•    ciężką chorobą wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W kontrolowanych badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron w pojedynczej dawce do 20 mg nie powodował znaczącego upośledzenia funkcji poznawczych i sprawności psychomotorycznej.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron nie nasilał wywołanego przez alkohol upośledzenia sprawności psychofizycznej. Jednakże brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania buspironu w pojedynczych dawkach nie większych niż 20 mg z alkoholem. Dlatego podczas leczenia buspironem nie należy pić alkoholu.

Ponieważ buspiron nie wykazuje tolerancji krzyżowej z benzodiazepinami i innymi często stosowanymi lekami uspokajającymi/nasennymi, nie przeciwdziała też wystąpieniu objawów odstawiennych, często występujących po przerwaniu długotrwałego leczenia tymi lekami. Przed rozpoczęciem leczenia buspironem należy stopniowo odstawić stosowane dotychczas wymienione wyżej leki.

Buspiron należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i (lub) nerek w wywiadzie.

Jedna tabletka preparatu Spamilan 5 mg i 10 mg zawiera odpowiednio 55,7 mg i 111,4 mg laktozy. Dlatego preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Buspironu nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.

Badania in vitro wykazały, że buspiron nie wypiera warfaryny, digoksyny, fenytoiny ani propranololu z połączeń z białkami osocza.

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników nie obserwowano interakcji z amitryptyliną. Podobne badanie z zastosowaniem diazepamu wykazało nieznaczne zwiększenie stężenia metabolitu (nordiazepamu).

W testach in vitro wykazano, że buspiron jest metabolizowany przez izoenzym 3A4 cytochromu P-450 (CYP3A4). Potwierdza to interakcję obserwowaną między buspironem a substancjami hamującymi ten izoenzym, takimi jak erytromycyna, itrakonazol, nefazodon, sok grejpfrutowy, diltiazem i werapamil. W przypadkach, gdy buspiron jest stosowany z silnym inhibitorem izoenzymu CYP3A4 należy stosować mniejsze dawki buspironu (np. 2,5 mg dwa razy na dobę).

Wykazano, że jednoczesne podawanie ryfampicyny, silnego induktora izoenzymu CYP3A4, z buspironem znacząco zmniejsza stężenie buspironu w osoczu i jego działanie farmakodynamiczne.

4.6    Ciąża i laktacja

W niektórych badaniach podawanie dużych dawek buspironu ciężarnym zwierzętom wpływało na przeżywalność, masę urodzeniową i masę ciała po zaprzestaniu karmienia mlekiem matki, jakkolwiek nie miało wpływu na rozwój płodu. Ponieważ nie ustalono znaczenia tych wyników dla ludzi buspiron jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ze względu na możliwość wystąpienia na początku leczenia przemijających działań niepożądanych należy ostrzec pacjentów, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu aż będą pewni, że buspiron nie ma na nich niepożądanego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Buspiron jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i zwykle ustępują w czasie leczenia i (lub) po zmniejszeniu dawki.

W badaniach kontrolowanych działaniami niepożądanymi obserwowanymi znacząco częściej w grupie leczonej buspironem niż w grupie otrzymującej placebo były: zawroty głowy, bóle głowy, nerwowość, zaburzenia równowagi, pobudzenie, nudności.

W rzadkich przypadkach obserwowano też tachykardię, palpitacje, bóle w klatce piersiowej, senność, splątanie, drgawki, suchość w jamie ustnej, zmęczenie oraz nadmierną potliwość.

4.9 Przedawkowanie

Brak swoistego antidotum dla buspironu. Buspironu nie można usunąć przez hemodializę. Należy tak szybko jak to możliwe wykonać płukanie żołądka. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. W przypadku przedawkowania należy podejrzewać jednoczesne zażycie wielu leków.

Nie stwierdzono przypadków zgonu w wyniku przypadkowego lub celowego przedawkowania. U zdrowych ochotników dawka 375 mg na dobę nie wywoływała żadnych znaczących działań niepożądanych. Po podaniu maksymalnych dawek najczęściej obserwowane objawy to: nudności, wymioty, zawroty głowy, senność i zwężenie źrenic.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: anksjolityki, pochodne azaspirodekanedionu Kod ATC: N05 BE01

Buspiron jest azaspirodekanedionem. Dokładny mechanizm przeciwlękowego działania buspironu nie został do końca poznany. Lek nie działa na receptory benzodiazepinowe i nie ma działania uspokajającego, przeciwdrgawkowego i

zwiotczającego mięśnie. Z badań na zwierzętach wynika, że buspiron wpływa na receptory serotoninergiczne, noradrenergiczne, cholinergiczne i dopaminergiczne w mózgu. Buspiron zwiększa aktywność swoistych szlaków noradrenergicznych i dopaminergicznych, podczas gdy aktywność układu serotoninergicznego i cholinergicznego jest hamowana.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Buspiron szybko wchłania się po podaniu doustnym. Następnie podlega w dużym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie. Maksymalne stężenia w osoczu występują po 60-90 minutach od podania. Stężenie w osoczu jest liniowo zależne od dawki. Po wielokrotnym podaniu stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym występują w ciągu 2 dni leczenia.

Buspiron w 95 % wiąże się z białkami osocza.

Buspiron jest eliminowany z organizmu, głównie w wyniku metabolizmu w wątrobie. W badaniach farmakokinetycznych średni okres półtrwania wynosił od 2 do 11 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna, bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek).

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Spamilan