+ iMeds.pl

Spersallerg (0,5 mg + 0,4 mg)/mlUlotka Spersallerg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Spersallerg, (0,5 mg + 0,4 mg)/ml, krople do oczu

Antazolini hydrochloridum + Tetryzolini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Spersallerg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spersallerg

3.    Jak stosować lek Spersallerg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Spersallerg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SPERSALLERG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Spersallerg stosuje się w leczeniu alergicznych stanów zapalnych spojówek, w szczególności stanów zapalnych spojówek związanych z katarem siennym i reakcją na alergeny pyłkowe.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SPERSALLERG Kiedy nie stosować leku Spersallerg

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na antazolinę i (lub) tetryzolinę, lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Spersallerg,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Spersallerg

-    u pacjentów pacjentów podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia, pacjentów z arytmią, słabo kontrolowanym nadciśnieniem lub cukrzycą,

-    u pacjentów z cukrzycą,

-    u pacjentów z nadciśnieniem,

-    u pacjentów z nadczynnością tarczycy,

-    u pacjentów z arytmiami lub tachykardią,

-    pacjentów pacjentów z barwiakami chromochłonnymi.

-    u pacjentów z zespołem suchego oka,

-    u pacjentów z jaskrą zamykającego się kąta (nadużywanie leków zwężających naczynia może wywołać nawrót przekrwienia po ich odstawieniu).

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 do 4 dni, nasilają się lub jeśli wystąpi ból oka i nieostre widzenie podczas leczenia lekiem Spersallerg, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Spersallerg u dzieci

Nie należy stosować leku Spersallerg u dzieci poniżej 2 lat.

Stosowanie leku Spersallerg z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki z grupy inhibitorów MAO przedłużają i nasilają przeciwcholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych.

Leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym mogą nasilać efekt uspokajający środków o działaniu hamującym na OUN, w tym alkoholu, leków nasennych, opioidów przeciwbólowych, przeciwlękowych leków uspokajających i leków przeciwpsychotycznych.

Jednoczesne stosowanie innych leków przeciwmuskarynowych, takich jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne (zarówno trójpierścieniowe jak i inhibitory MAO), może nasilać ich działanie przeciwmuskarynowe.

Ponieważ możliwa jest ogólnoustrojowa absorpcja leku, należy zachować ostrożność podając lek Spersallerg jednocześnie z tymi produktami leczniczymi.

Jeśli konieczne jest zakroplenie więcej niż jednego leku do tego samego oka, należy odczekać co najmniej 5 minut przed podaniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Spersallerg nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że zostanie zalecony przez lekarza. Nie wiadomo, czy substancje czynne leku Spersallerg przenikają do mleka matki. Należy zachować ostrożność stosując lek Spersallerg w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Spersallerg może powodować senność, zawroty głowy ospałość czy zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Spersallerg

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Nie należy zakładać soczewek kontaktowych w przypadku jakichkkolwiek podrażnień oka.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SPERSALLERG

Lek Spersallerg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Spersallerg to:

Dorośli i młodzież: 1 kropla 2 do 3 razy na dobę przez 14 dni.

Dzieci (powyżej 2 lat): Należy zachować ostrożność i ograniczyć dawkowanie do 1 do 2 kropli na dobę. Nie należy stosować produktu Spersallerg u dzieci poniżej 2 lat.

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania leku Spersallerg u pacjentów w podeszłym wieku.

Leku Spersallerg nie należy stosować przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ może to spowodować nawrót przekrwienia i toksyczne grudkowe zapalenie spojówek.

Po podaniu leku zaleca się ucisnąć wewnętrzny kącik oka palcem wskazującym lub zamknąć oczy na 3 minuty. Zapobiega to przenikaniu leku przez kanalik łzowy do nosa lub gardła i zwiększa ilość leku, który pozostaje w oku i działa miejscowo.

Sposób użycia:

■    odchylić głowę do tyłu,

■    otwartą butelkę wziąć do ręki, a palcem drugiej ręki odchylić lekko dolną powiekę,

■    skierować końcówkę zakraplacza na oko, nie dotykając go,

■    ostrożnie naciskając butelkę wpuścić 1 kroplę do kącika oka,

■    delikatnie ucisnąć przez 1-2 minuty kącik zamkniętej powieki, zapobiegnie to przedostaniu się kropli kanalikiem łzowym do gardła.

■    po użyciu leku natychmiast szczelnie zamknąć butelkę.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu zawartości opakowania nie należy dotykać końcówką aplikatora do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni.

Przedawkowanie

Niezamierzone doustne zażycie zawartości jednej butelki z lekiem Spersallerg nie powinno mieć żadnych poważnych następstw u osoby dorosłej. U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 2 lat, mogą wystąpić nudności, senność, arytmia/tachykardia i ewentualnie wstrząs. Po przedawkowaniu tetryzoliny występowało zahamowanie czynności OUN, wstrząs w postaci niedociśnienia i śpiączka.

W razie przypadkowego przedawkowania po spożyciu doustnym, należy wywołać wymioty. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Spersallerg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym jest uczucie pieczenia/kłucia po zakropleniu leku, które ma charakter łagodny i przemijający.

Zaburzenia oka

Uczucie pieczenia/kłucia po zakropleniu oraz objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na miejscową reakcję alergiczną. Mogą również wystąpić: rozproszenie barwnika tęczówki, rozszerzenie źrenicy, nieostre widzenie, ostre zapalenie spojówek, przewlekłe zapalenie spojówek, toksyczne grudkowe zapalenie spojówek, suchość oka, nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia, przekrwienie odczynowe, jaskra zamykającego się kąta.

Zaburzenia układu nerwowego

Mogą wystąpić: bóle głowy, senność, zawroty głowy, drżenie i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zaburzenia serca

Mogą wystąpić: dusznica bolesna, nadciśnienie i częstoskurcz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zgłaszano uczucie pieczenia w oku. Może również wystąpić pocenie się.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SPERSALLERG

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Po 1 miesiącu od otwarcia opakowania niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Spersallerg

-    Substancjami czynnymi leku są antazoliny chlorowodorek i tetryzoliny chlorowodorek.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg antazoliny chlorowodorku i 0,4 mg tetryzoliny chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, kwas solny rozcieńczony, hypromeloza, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Spersallerg, krople do oczu jest przezroczystym, bezbarwnym i bezwonnym roztworem wodnym.

Jest dostępny w butelce z polietylenu, z kroplomierzem, zamkniętej nakrętką, w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny

LABORATOIRES THÉA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

Wytwórca

EXCELVISION

27, rue de la Lombardière

ZI la Lombardière

07100 Annonay

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

THEA Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 38 00-789 Warszawa Tel/Fax. +48 22 642 87 77

Data zatwierdzenia ulotki

5

Spersallerg

Charakterystyka Spersallerg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Spersallerg, (0,5 mg +0,4 mg)/ml, krople do oczu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne: 1 ml produktu leczniczego Spersallerg zawiera 0,5 mg antazoliny chlorowodorku (Antazolini hydrochloridum) i 0,4 mg tetryzoliny chlorowodorku (Tetryzolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Alergiczne stany zapalne spojówek, w szczególności stany zapalne spojówek związane z katarem siennym i z reakcją na alergeny pyłkowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież: 1 kropla 2 do 3 razy na dobę przez 14 dni.

Dzieci (powyżej 2 lat): Brak badań dotyczących tej grupy pacjentów. Ze względu na możliwe działanie ogólne należy zachować ostrożność i ograniczyć dawkowanie do 1 do 2 kropli na dobę.

Nie należy stosować produktu leczniczego Spersallerg u dzieci poniżej 2 lat.

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Produktu leczniczego Spersallerg nie należy stosować przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ może to spowodować nawrót przekrwienia i toksyczne grudkowe zapalenie spojówek.

Po zakropieniu leku, zatkanie przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie oczu na 3 minuty może zmniejszyć układową absorpcję produktu. Może to spowodować zmniejszenie ogólnou strój owych działań niepożądanych i zwiększenie miejscowej aktywności leku.

Jeśli konieczne jest zakropienie więcej niż jednego leku do tego samego oka, należy odczekać co najmniej 5 minut przed podaniem kolejnego leku.

Aplikator pozostaje jałowy do chwili złamania oryginalnego zamknięcia. Należy pouczyć pacjentów, aby nie dopuścili do kontaktu końcówki aplikatora z okiem lub okolicą oka, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.

4.3    Przeciwwskazania

• Znana nadwrażliwość na antazolinę i (lub) tetryzolinę, lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podając produkt leczniczy Spersallerg pacjentom w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia, w tym arytmią, słabo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą.

Leki sy mpaty korni mety czne należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z cukrzycą nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy i zwiększonym stężeniem hormonów tarczycy, arytmiami lub tachykardiąoraz barwiakami chromochłonnymi.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka lub z rozpoznaniem jaskry zamykającego się kąta, chyba, że dokonano wycięcia (lub nacięcia) tęczówki. Należy poinformować pacjentów, że nadużywanie leków zwężających naczynia może wywołać nawrót przekrwienia po ich odstawieniu.

Produkt leczniczy Spersallerg nie jest lekiem odpowiednim dla pacjentów cierpiących na zespół suchego oka, którzy nie zasięgnęli wcześniej porady lekarza. Pacjenci z objawami suchości oczu powinni przerwać stosowanie tego leku i zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Stosowanie produktu leczniczego Spersallerg może maskować zakażenie oczu.

Pacjenci z wysychającym nieżytem nosa powinni dołożyć szczególnych starań, by prawidłowo zatkać przewód nosowo-łzowy, zapobiegając dostaniu się produktu leczniczego Spersallerg do śluzówki nosa.

Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 do 4 dni, nasilają się lub jeśli wystąpi ból oka i nieostre widzenie podczas leczenia produktem leczniczym Spersallerg.

Jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe, należy zdjąć je przed zakropieniem leku. Szkła kontaktowe można ponownie nałożyć po upływie co najmniej 15 minut. Ponadto produkt leczniczy Spersallerg zawarty w opakowaniach do wielokrotnego dawkowania zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienia oczu i wywoływać przebarwienia miękkich szkieł kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Środki sy mpaty komime tyczne mogą spowodować przełom nadciśnieniowy, jeśli stosuje się je jednocześnie z inhibitorami MAO. Dlatego, jednoczesne stosowanie tych leków i inhibitorów MAO jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym mogą nasilać efekt uspokajający środków o działaniu hamującym na OUN, w tym alkoholu, leków nasennych, opioidów przeciwbólowych, przeć iw lękowych leków uspokajających i leków przeciwpsychotycznych. Jednoczesne stosowanie innych leków przeć i wmuskary nowych, takich jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne (zarówno trójpierścieniowe jak i inhibitory MAO), może nasilać ich działanie przeciwmuskarynowe. Ponieważ możliwa jest ogólnoustrojowa absorpcja leku, należy zachować ostrożność podając produkt leczniczy Spersallerg jednocześnie z tymi produktami leczniczymi.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania w czasie ciąży. Produkt leczniczy Spersallerg powinien być stosowany tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka.

Laktacja

Nie wiadomo, czy substancje czynne produktu leczniczego Spersallerg przenikają do mleka matki.

Należy zachować ostrożność stosując produkt w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Spersallerg może powodować senność, zawroty głowy ospałość czy zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia objawów.

4.8    Działania niepożądane

U pacjentów może wystąpić którekolwiek z działań niepożądanych odnotowanych dla każdej z obu substancji czynnych. Najczęstszym działaniem niepożądanym jest uczucie pieczenia/kłucia po zakropieniu leku, które ma charakter łagodny i przemijający.

Zaburzenia oka

Uczucie pieczenia/kłucia po zakropieniu oraz objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na miejscową reakcję alergiczną. Mogą również wystąpić: rozproszenie barwnika tęczówki, rozszerzenie źrenicy, nieostre widzenie, ostre zapalenie spojówek, przewlekłe zapalenie spojówek, toksyczne grudkowe zapalenie spojówek, suchość oka, nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia, przekrwienie odczynowe, jaskra zamykającego się kąta.

Zaburzenia układu nerwowego

Mogą wystąpić: ból głowy, senność, zawroty głowy, drżenie i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zaburzenia serca

Mogą wystąpić: dusznica bolesna, nadciśnienie i częstoskurcz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zgłaszano uczucie pieczenia w oku. Może również wystąpić pocenie się.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

4.9    Przedawkowanie

Niezamierzone doustne zażycie zawartości jednej butelki z produktem leczniczym Spersallerg o pojemności 10 ml, odpowiadającej 5 mg chlorowodorku antazoliny i 4 mg chlorowodorku tetryzoliny nie powinno mieć żadnych poważnych następstw u osoby dorosłej. U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 2 lat, mogą wystąpić nudności, senność, arytmia/tachykardia i ewentualnie wstrząs. Po przedawkowaniu tetryzoliny występowało zahamowanie czynności OUN, wstrząs w postaci niedociśnienia i śpiączka.

W razie przypadkowego przedawkowania po spożyciu doustnym, należy wywołać wymioty, jeśli pacjent pozostaje przytomny. W przeciwnym razie, należy rozważyć płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego. W razie konieczności należy wykonać sztuczne oddychanie. W ciężkich przypadkach może zajść konieczność zastosowania ogólnych intensywnych środków podtrzymujących.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: tetryzolina, leki złożone, kod ATC: S01G A52.

Chlorowodorek antazoliny, lek przeciwhistaminowy, chlorowodorek tetryzoliny, sympatykomimetyk.

Antazolina jest lekiem przeciwhistaminowym z grupy etylenodiamin, będących selektywnymi antagonistami receptorów Hi. Podczas systematycznego stosowania, ta grupa leków przećiwhistaminowych może powodować umiarkowane działanie uspokajające (pomimo słabego działania na OUN), zaburzenia żołądkowe i uczulenia skórne. Antazolina konkurencyjnie blokuje receptory Hi. Działania wywoływane za pośrednictwem receptorów Hi to skurcz mięśni gładkich i rozszerzenie oraz zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych.

Tetryzolina jest środkiem sympatykomimetycznym o działaniu na receptory a-adrenergiczne. Zwężenie naczyń wywołane tetryzoliną zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk w alergicznym zapaleniu spojówek.

Leki przeciwhistaminowe, które działają przez blokowanie receptora histaminowego Hi są wysoce skuteczne w łagodzeniu świądu, jednak nie są zbyt aktywne w zmniejszaniu zaczerwienienia. Stosowanie leków będących połączeniem substancji przeć iwhistaminowych i związków zwężających naczynia jest ugruntowaną praktyką w objawowym leczeniu alergicznych chorób oczu.

W podwójnie ślepym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu stwierdzono, że produkt leczniczy Spersallerg był statystycznie lepszy od lewokabastyny we wczesnym punkcie obserwacji (30 minut) po zakropieniu. W późniejszych punktach czasowych nie obserwowano żadnych różnic (dzień 4 i 15), co wskazuje na szybszy początek działania produktu leczniczego Spersallerg, zwłaszcza w odniesieniu do przekrwienia (p=0,0004) i obrzęku spojówek (p=0,0029).

W badaniu otwartym prowadzonym z udziałem 1 156 pacjentów, stwierdzono, że działanie tetryzoliny utrzymuje się przez 1 do 4 godzin, przy czym początek działania następuje w ciągu 1 do 5 minut po zakropieniu. Tetryzolina charakteryzuje się szybkim początkiem działania, a jej efekt może utrzymywać się przez 4 do 8 godzin.

5.2    Właściwości farma koki ne tyczne

Nie przeprowadzono specyficznych badań farmakokinetyki produktu leczniczego Spersallerg u ludzi. Jednak, po miejscowym podaniu nafazoliny (która jest bardzo podobna do tetryzoliny) zgłaszano ogólnoustrojowe działania leku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono standardowych badań działania mutagennego, rakotwórczego, teratogennego ani badań toksycznego wpływu na reprodukcję i zdolności reprodukcyjnych pod wpływem produktu leczniczego Spersallerg.

Działania przedkliniczne obserwowano jedynie po podaniu dawek uważanych za znacznie przekraczające maksymalne dawki stosowane u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie kliniczne tych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Kwas solny rozcieńczony

Hypromeloza

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata.

Po otwarciu - 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po 1 miesiącu od otwarcia opakowania, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka LDPE, przezroczysta o poj. 10 ml, z kroplomierzem LDPE, zamknięta zakrętką HDPE, w tekturowym pudelku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr R/3602

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.05.1995/ 13.06.2000/ 13.05.2005/01.06.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Spersallerg