Imeds.pl

Spirovet 600 000 Iu/Ml, Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Bydła I Świń 600 000 J.M./Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Spirovet 600 000 IU/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła

Spirovet 600 000 IU/ml solution for injection for cattle [BG, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, PT, SI, SK, UK]

Spiramycine Ceva 600 000 IU/ml, solution for injection for cattle [FR]

Spirocin 600 000 IU/ml, solution for injection for cattle [DK]

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Spiramycyna    600 000j.ni.

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E1519)    41,6 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Przezroczysty, żółty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie zakażeń układu oddechowego wywołanych przez bakterie Pasteurella multocida i Manheimia haemolytica.

Leczenie ostrego klinicznego zapalenia wymienia u krów w okresie laktacji, wywołanego przez szczepy Staphylococcus aureus wrażliwe na spiramycynę.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na spiramycynę lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Brak

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie należy podawać więcej niż 15 ml w jedno miejsce wstrzyknięcia.

Stosowanie produktu powinno być oparte na badaniu wrażliwości bakterii izolowanych od leczonego zwierzęcia. Jeśli okaże się to niemożliwe, leczenie należy oprzeć na lokalnych (regionalnych, na poziomie gospodarstwa) danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii docelowych.

Stosowanie produktu niezgodne z instrukcją zawartą w informacji o produkcie może doprowadzić do zwiększenia częstości występowania bakterii opornych na spiramycynę. Podczas stosowania produktu należy uwzględnić urzędowe, państwowe i regionalne zasady stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Zapalenie wymienia wywołane przez bakterie S. aureus należy leczyć po zaobserwowaniu objawów klinicznych.

Należy leczyć wyłącznie ostre przypadki zapalenia wymienia wywołanego przez bakterie S. aureus z objawami klinicznymi obserwowanymi przez mniej niż 24 godziny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Podczas stosowania produktu należy zachować ostrożność celem uniknięcia samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na spiramycynę i/lub inne makrolidy lub inne składniki formulacji powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Po podaniu umyć ręce.

Po przypadkowym zetknięciu z oczami przemyć dużą ilością wody.

Po przypadkowym kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć wodą.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Po podaniu produktu u bydła mogą pojawić się zmiany makroskopowe w miejscu iniekcji. Zmiany te mogą się jeszcze utrzymywać 42 dnia po podaniu.

Zwiększone ślinienie może wystąpić u bydła 3 godziny po podaniu produktu.

4.7. Stosow anie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie odnotowano działania teratogennego u myszy. Toksyczność dla płodu badano u królików po podaniu doustnym dawek szkodliwych dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u krów nic zostało określone. Jednakże stosowanie produktu w czasie ciąży i laktacji nie powinno budzić obaw toksykologicznych.

Badania laboratoryjne u psów i szczurów wykazały wpływ na spermatogenezę po podaniu bardzo wysokich dawek 2050000 j.m./kg m.c. na dzień przez 56 dni.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u reproduktorów nie zostało określone. Stosowanie produktu u tych zwierząt jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe.

W celu uniknięcia niedostatecznego dawkowania należy z jak największą dokładnością określić masę ciała.

Zapalenie wymienia: 30 000 UJ spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 100 kg masy ciała) dwukrotnie w odstępie 24-godzinnym.

Zakażenia układu oddechowego: 100 000 UJ spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 30 kg masy ciała) dwukrotnie w odstępie 48-godzinnym.

Nie należy podawać więcej niż 15 ml na miejsce wstrzyknięcia.

Jeżeli oznacza to konieczność podzielenia dawki na dwa wstrzyknięcia, należy je wykonać po dwóch przeciwległych stronach karku. W przypadku konieczności podania więcej niż dwóch wstrzyknięć należy zachować co najmniej 15 cm odstępu pomiędzy wstrzyknięciami wykonanymi po tej samej stronie karku.

Podobną procedurę należy zastosować w przypadku drugiej dawki (po 24 lub 48 godzinach), upewniając się, że pomiędzy wszystkimi miejscami wstrzyknięć wykonanych w ramach leczenia zachowany jest co najmniej 15-centymetrowy odstęp. Procedura ta jest niezbędna do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami wstrzyknięć. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować wystąpienie pozostałości przekraczających maksymalny limit pozostałości, który w przypadku mięśni wynosi 200 pg/kg.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Toksyczność spiramycyny jest bardzo niska i przedawkowanie nie wywołuje efektów toksycznych.

4.11    Okres (-y) karencji

Zapalenie wymienia:

Tkanki jadalne: 75 dni.

Mleko: 13,5 dnia.

Zakażenia układu oddechowego:

Tkanki jadalne: 75 dni.

Mleko: W przypadku leczenia z zastosowaniem dawki wymaganej w leczeniu zakażeń układu oddechowego produkt nie jest dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, makrolidy Kod ATCvet: QJ01FA02

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Spiramycyna wpływa na syntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie się z podjednostkami rybosomalnymi 50S i hamowanie procesu translokacji. Osiąga ona wysokie stężenie w tkankach, co umożliwia jej przenikanie do komórek i wiązanie się z podjednostkami rybosomalnymi 50S. Spiramycyna jest antybiotykiem wykazującym działanie baktcriostatyczne względem rodzaju Mycoplasma, bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Spiramycyna wykazuje działanie względem bakterii Staphylococcus aureus, Mannheimiei haemolytica oraz Pasteurella multocida.

Poniżej przedstawiono minimalne stężenia hamujące (ang. minimum inhibitory concentration, MIC) spiramycyny względem izolatów wyodrębnionych w latach 2007-2012 z chorych zwierząt pochodzących z Europy:

Gatunki zwierząt

Pochodzenie

Liczba

szczepów

Wartości MIC spiramycyny (pg/ml)

Zakres

MIC50

MIC*,

Pasteurella multocida

Bydło

129

1 - >512

16

32

Mannheimia haemolytica

Bydło

149

4-512

64

128

Staphylococcus aureus

Bydło

211

1 - >64

4

8

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po wstrzyknięciu domięśniowym spiramycyna jest szybko wchłaniana i w ciągu 3 godzin osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Spiramycyna jest słabą, nie ulegającą jonizacji i rozpuszczalną w tłuszczach zasadą, która z łatwością przenika przez błony komórkowe na drodze dyfuzji biernej.

Spiramycyna słabo wiąże się z białkami osocza. Ulega ona rozległej dystrybucji w tkankach, osiągając szczególnie wysokie stężenie w wydzielinach oskrzelowych, miąższu płuc, makrofagach pęcherzykowych, wymionach i mleku.

Spiramycyna jest metabolizowana w wątrobie. Jej główny metabolit, neospiramycyna, wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Spiramycyna jest eliminowana głównie z żółcią.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy (El 519)

Dimetylacetamid Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Materiał, z którego wykonano opakowanie:

-    fiolka z bezbarwnego szkła typu I

-    przezroczysta wielowarstwowa plastikowa fiolka - fiolka z polipropylen/kopolimer etylen - alkohol winylowy (EVOH)/polipropylen

-    korek z gumy chlorobutylowej

-    kapsel aluminiowy z plastikowym zamknięciem typu flip-off Wielkości opakowań:

Pudełko zawierające 1 szklaną fiolkę o pojemności 50 ml.

Pudełko zawierające 1 szklaną fiolkę o pojemności 100 ml.

Pudełko zawierające 1 szklaną fiolkę o pojemności 250 ml.

Pudełko zawierające 1 plastikową fiolkę o pojemności 50 ml.

Pudełko zawierające 1 plastikową fiolkę o pojemności 100 ml.

Pudełko zawierające 1 plastikową fiolkę o pojemności 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów'

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

7.


Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2218/12

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.11.2012 r.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

6