+ iMeds.pl

Spitaderm (70 g + 0,5 g + 1,5 g)/100 gUlotka Spitaderm

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA:

INFORMACJA DLA PACJENTA / INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Spitaderm

(70 g + 0,5g + 1,5 g)/100 g roztwór na skórę

(Alkohol isopropylicus + Chlorhexidim digluconatis + Hydrogenii peroxidům 30 per centům)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.

Lek ten należy zawrze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Spitaderm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spitaderm

3.    Jak stosować lek Spitaderm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Spitaderm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SPITADERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Preparat do higienicznei i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

Spitaderm jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkiem gruźlicy), grzybom i wirusom (HBV, HIV).

Skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) została potwierdzona testem MADT (ang. morphological alteration and disintegration test).

Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319).Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SPITADERM Kiedy nie stosować leku Spitaderm

jeśli u użytkownika/pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt nie może być stosowany do dezynfekowania błon śluzowych, ani ran. Nie stosować w bezpośredniej bliskości oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt łatwopalny; nie rozpylać w pobliżu płomienia; Punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 20°C; przestrzegać czasów aplikacji oraz zasad bezpieczeństwa stosowania; przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia preparatu; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu. Enzymatyczny test oznaczania glukozy można wykonać dopiero po minimum 1 minucie po zastosowaniu preparatu. Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt. Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z pow'odu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Spitaderm należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wyników kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzano żadnych badań preparatu na zwierzętach.

Stosując preparat u kobiet w ciąży, należy zachować ostrożność.

Okres karmienia piersią Brak danych klinicznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach Spitaderm

Możliwe alergiczne podrażnienie skóry wywołane chlorheksydyną.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SPITADERM

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Preparat tylko do użytku zewnętrznego.

Chirurgiczne odkażanie rak:

Przynajmniej 5 ml preparatu wcierać w dłonie i przedramiona w czasie 1,5 min.

Czynność należy' powtórzyć. Dłonie powinny pozostawać wilgotne podczas odkażania.

Higieniczne odkażanie rąk:

Wcierać 3 ml preparatu w czasie 30 sek.

Odkażanie skóry przed iniekcjami:

skórę poddać działaniu preparatu w czasie 15 sek.

Odkażanie skóry przedpnnkciami, operacjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 1 min.

Odkażanie skóry przed iniekcjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 15 sekund Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spitaderm W razie przypadkowego spożycia: płukanie jamy ustnej, konsultacja lekarska.

Postępowanie w razie przypadkowego dostania się preparatu do oczu:

niezwłocznie przemywać oczy przez miniuml 0 minut czystą wodą, zasięgnąć porady lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej pojawia się krótkotrwałe zaczerwienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija.

Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od ^1/10000 do <1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od >1/100 do <1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana)

Równoczesne stosowanie środków zawierających tenzydy anionowe może spowodować dezaktywację chlorheksydyny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail:ndl@urpl. gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SPITADERM

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dotyczy opakowań powyżej 1000 ml: ewentualne napełnianie preparatem należy wykonywać w warunkach sterylnych (sterylne stanowisko pracy).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Spitaderm

100 g roztworu zawiera:

Substancja czynna: 70 g izopropanolu, 0,5 diglukonianu chlorheksydyny, l,5g 30% roztwór nadtlenku wodom.

Substancje pomocnicze: makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian, substancja zapachowa 70/0676, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Spitaderm i co zawiera opakowanie

Spitaderm to klarowny, lekko żółty, przezroczysty roztwór o charakterystycznym zapachu izopropanolu.

Wartość pH: 6,5-7,5.

Opakowanie stanowią butelki o pojemności 500 ml lub kanister o pojemności 5 000 ml.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków


Wytwórca:

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Düsseldorf

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Spitaderm

Charakterystyka Spitaderm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Spitaderm (70 g + 0,5g + 1,5 g)/l 00 g roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g roztworu zawiera:

70 g izopropanolu (Alkohol isopropylicns)

0,5 g diglukonianu chlorheksydyny (Chlorhexidini digluconatis)

1,5 g 30 % roztwór nadtlenku wodoru (Hydrogeniiperoxidům 30per centům)

Substancje pomocnicze: patrz, punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

Lekko żółty przezroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oraz do odkażania skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór do stosowania w stanie nierozcieńczonym.

Odkażanie chirurgiczne rąk:

Przynajmniej 5 ml produktu wcierać w dłonie i przedramiona przez 1,5 minuty. Czynność powtórzyć. Dłonie powinny pozostawać wilgotne podczas odkażania.

Higieniczne odkażanie rąk:

Wcierać w dłonie 3 ml preparatu w czasie 30 sekund.

Odkażanie skóry przed punkcjami. operacjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 1 minuty.

Odkażanie skóry przed iniekcjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 15 sekund.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt nie może być stosowany do dezynfekowania błon śluzowych, ani ran. Nie stosować preparatu w okolicy oczu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia oraz środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt łatwopalny; nie rozpylać w pobliżu płomienia; Punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 20°C; przestrzegać czasów aplikacji oraz zasad bezpieczeństwa stosowania; przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia preparatu; stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu. Enzymatyczny test oznaczania glukozy można wykonać dopiero po minimum 1 minucie po zastosowaniu preparatu.

Odnotowano oparzenia chemiczne w wyniku stosowania miejscowego glukonianu chlorheksydyny u noworodków i niemowląt.

Wcześniaki są narażone na szczególne ryzyko z powodu niedojrzałości bariery naskórkowej. Dlatego Spitaderm należy stosować u noworodków i niemowląt jedynie w przypadku, gdy brakuje alternatywnych preparatów leczniczych, a przewidywane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko. Zaleca się niezwłoczne usunięcie całego zbędnego płynu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie środków zawierających tenzydy anionowe może spowodować dezaktywację chlorheksydyny.

4.6    Wpływ na ciążę Ciąża

Brak wyników kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Nie przeprowadzano żadnych badań preparatu na zwierzętach.

Stosując preparat u kobiet w ciąży, należy zachować ostrożność.

Okres karmienia piersią Brak danych klinicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej pojawia się krótkotrwałe zaczerwienie skóry, które nie stwarza żadnego zagrożenia i samo przemija.

Pokrzywka i reakcje alergiczne, m.in. wstrząs anafilaktyczny występowały rzadko (od 1 /10000 do <1/1000). Podrażnienie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry pojawiały się często (od >1/100 do <1/10). Oparzenia chemiczne u noworodków i niemowląt (częstość nieznana)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

W razie przypadkowego spożycia: płukanie jamy ustnej, konsultacja lekarska.

Postępowanie w razie przypadkowego dostania się preparatu do oczu:

niezwłocznie przemywać oczy przez minimum 10 minut czystą wodą, zasięgnąć porady lekarza.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki antyseptyczne i dezynfekujące Kod ATC: D 08 AC 02

Spitaderm jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkiem gruźlicy), grzybom i wirusom (HBV, HIV).

Skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) została potwierdzona testem MADT (ang. morphological alteration and disintegration test).

Nadtlenek wodom niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak odpowiednich danych przedklinicznych, dotyczących stosowania.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

?

Wykaz substancji pomocniczych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6


7

8.

9.


Makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian, substancja zapachowa 70/0676, woda oczyszczona.

Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

Okres ważności 2 lata.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produktu leczniczego nie wolno stosować po upływie daty ważności.

Rodzaje i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 500 ml z HDPE z zakrętką z PP

Kanister o pojemności 5 1 z bezbarwnego HDPE z zakrętką z HDPE

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Dotyczy opakowań większych niż 1000 ml: ewentualne napełnianie preparatem należy wykonywać w warunkach sterylnych (sterylne stanowisko pracy).

Obchodzenie się z produktem

Preparat łatwopalny, temp. zapłonu (wg DIN 51755) 20°C.

Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać aż do wyschnięcia preparatu.

Zachować ostrożność w przypadku powierzchni wrażliwych na działania alkoholu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zużyty preparat leczniczy należy w odpowiedni sposób zutylizować.

Utylizacja

Odpady należy utylizować zgodnie z przepisami prawa. Resztki produktu należy w miarę możliwości zużyć zgodnie z przeznaczeniem.

Całkowicie opróżnione opakowania można dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13042

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.07.1992/08.12.2008

). DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


3

Spitaderm