+ iMeds.pl

Stadazar hct 100 mg + 25 mgUlotka Stadazar hct

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta STADAzAr HCT, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

(Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4..

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek STADAZAR HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku STADAZAR HCT

3.    Jak przyjmować lek STADAZAR HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek STADAZAR HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek STADAZAR HCT i w jakim celu się go stosuje

STADAZAR HCT jest lekiem złożonym, zawierającym antagonistę receptora angiotensyny II (losartan) i lek moczopędny (hydrochlorotiazyd).

Lek STADAZAR HCT jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego (zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku STADAZAR HCT Kiedy nie przyjmować leku STADAZAR HCT

-    jeśli pacjent ma uczulenie na losartan, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inne pochodne sulfonamidów (np. inne tiazydy, niektóre leki przeciwbakteryjne, takie jak kotrymoksazol; w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem),

-    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku STADAZAR HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) zastój żółci (zaburzony odpływ żółci z wątroby) lub niedrożność dróg żółciowych,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub nerki nie wytwarzają moczu,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono bardzo małe stężenie potasu, bardzo małe stężenie sodu lub bardzo duże stężenie wapnia we krwi, których nie można wyrównać podczas leczenia,

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowo mała objętość płynów ustrojowych (hipowolemia),

-    jeśli u pacjenta występuje (aktualnie) dna (choroba powodująca bardzo silny ból i zapalenie stawów),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku STADAZAR HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki),

-    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli,

-    jeśli u pacjenta występują lub niedawno występowały nasilone wymioty i (lub) biegunka,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek lub zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej) albo występuje jedyna czynna nerkę lub pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki,

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (miażdżyca tętnic), dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej spowodowany zmniejszonym zaopatrzeniem serca w tlen),

-    jeśli u pacjenta występują łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (spowodowana zmniejszonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne serca) lub choroba naczyń mózgowych (spowodowana zmniejszonym przepływem krwi przez naczynia w mózgu),

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej (zwężenie zastawek serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba powodująca pogrubienie mięśnia sercowego),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę,

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości dna,

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby alergiczne, astma lub choroba powodująca ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy),

-    jeśli u pacjenta występuje duże stężenie wapnia lub małe stężenie potasu we krwi lub gdy pacjent stosuje dietę z małą zawartością potasu,

-    jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie przed zabiegiem operacyjnym (także u stomatologa) lub będą wykonywane badania czynności przytarczyc - należy poinformować lekarza o stosowaniu leku STADAZAR HCT,

-    jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany z nadmiernym wytwarzaniem przez nadnercza hormonu zwanego aldosteronem, spowodowany nieprawidłowościami w tym gruczole),

-    jeśli pacjent jest sportowcem - stosowanie leku STADAZAR HCT może powodować pozytywne wyniki testów antydopingowych. Nie można przewidzieć, jakie skutki zdrowotne będzie miało zastosowanie leku STADAZAR HCT jako środka dopingującego, nie można wykluczyć niebezpiecznego wpływu na zdrowie,

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

•    inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

•    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stęzenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku STADAZAR HCT”.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku STADAZAR HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Dzieci i młodzież

Brak doświadczeń w stosowaniu leku STADAZAR HCT u dzieci. Dlatego leku STADAZAR HCT nie należy podawać dzieciom.

STADAZAR HCT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek moczopędny, taki jak hydrochlorotiazyd, zawarty w leku STADAZAR HCT, może oddziaływać z innymi lekami. Bez ścisłego nadzoru lekarza nie wolno przyjmować razem z lekiem STADAZAR HCT leków zawierających lit. Mogą być konieczne specjalne środki ostrożności (np. badania krwi) w przypadku stosowania suplementów potasu, substytutów soli zawierających potas lub leków powodujących gromadzenie potasu, innych leków moczopędnych (diuretyki), niektórych leków przeczyszczających, leków stosowanych w leczeniu dny, leków kontrolujących rytm serca lub przeciwcukrzycowych (doustne lub insulina). Ważne jest również, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, steroidów, leków przeciwnowotworowych, przeciwbólowych, leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, leków stosowanych w leczeniu zapalenia stawów, żywic stosowanych w przypadku zwiększonego stężenia cholesterolu, takich jak kolestyramina, leków zwiotczających mięśnie, leków nasennych, opioidów, takich jak morfina, „amin presyjnych”, takich jak adrenalina lub inne leki z tej grupy lub glicyryzyna (obecna np. w lukrecji).

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku STADAZAR HCT w przypadku planowania podania jodowego środka kontrastującego.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku STADAZAR HCT” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

STADAZAR HCT z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania STADAZAR HCT nie wolno pić alkoholu. Alkohol i lek STADAZAR HCT mogą nasilać wzajemnie swoje działanie.

Dieta z nadmierną zawartością soli może zmniejszać działanie leku STADAZAR HCT.

Lek STADAZAR HCT można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku STADAZAR HCT przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku STADAZAR HCT. Nie zaleca się stosowania leku STADAZAR HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku STADAZAR HCT podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Lek STADAZAR HCT jest podobnie skuteczny i tolerowany przez większość młodszych i w podeszłym wieku dorosłych pacjentów. Większość pacjentów w podeszłym wieku wymaga zastosowania takiej samej dawki, jak u młodszych pacjentów.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia nie należy wykonywać czynności wymagających wzmożonej uwagi (np. prowadzenie pojazdów lub obsługa niebezpiecznych maszyn), aż do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Lek STADAZAR HCT zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak przyjmować lek STADAZAR HCT

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku STADAZAR HCT, w zależności od stanu ogólnego pacjenta i innych przyjmowanych leków. Ważne jest, aby stosować lek STADAZAR HCT tak długo, jak zaleci lekarz, w celu utrzymania kontroli ciśnienia tętniczego.

Tabletki lub ich połówki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając szklanką wody. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Lek STADAZAR HCT jest dostępny w dwóch mocach: 50 mg +12,5 mg i 100 mg +25 mg. Zwiększone ciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 50 mg losartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu raz na dobę.

Jeśli jest to konieczne, lekarz zwiększy dawkę leku do dawki maksymalnej, która wynosi 100 mg losartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu na dobę.

Lek STADAZAR HCT o mocy 100 mg +12,5 mg (100 mg losartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u pacjentów leczonych losartanem w dawce 100 mg, którzy wymagają dodatkowej kontroli ciśnienia tętniczego.

Pełne działanie leku może wystąpić dopiero po ponad 4 tygodniach.

W trakcie przyjmowania leku STADAZAR HCT należy pić odpowiednią ilość płynów, by nie doszło do odwodnienia (objawiającego się znacznym pragnieniem). Odwodnienie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych działań niepożądanych leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku STADAZAR HCT jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku STADAZAR HCT

W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy medycznej. Do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie leku, aby było wiadomo, jaki lek został zażyty. Przedawkowanie może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, wolne tętno, zmiany składu krwi i odwodnienie.

Pominięcie przyjęcia leku STADAZAR HCT

Należy starać się przyjmować lek STADAZAR HCT codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do zwykłego schematu przyjmowania leku.

Przerwanie przyjmowania leku STADAZAR HCT

Nie należy nigdy przerywać leczenia bez zalecenia lekarza, o ile nie wystąpią poważne działania niepożądane. W każdym przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku

STADAZAR HCT i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy

doraźnej najbliższego szpitala:

-    ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania).

Jest to ciężkie, ale rzadko występujące działanie niepożądane (może wystąpić u maksymalnie 1 na

1000 pacjentów). Konieczna może być szybka pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie lub kurcze mięśni. W rzadkich przypadkach te zaburzenia

mięśniowe mogą być ciężkie i mogą obejmować rozpad mięśni, prowadzący do uszkodzenia nerek.

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10pacjentów):

-    kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa, zapalenie zatok, zaburzenia dotyczące zatok,

-    biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność,

-    ból lub kurcze mięśni, ból nóg, ból pleców,

-    bezsenność, ból głowy, zawroty głowy,

-    uczucie osłabienia, zmęczenie, ból w klatce piersiowej,

-    zwiększenie stężenia potasu we krwi (co może powodować nieprawidłowy rytm serca), zmiany w badaniach krwi (zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu).

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100pacjentów):

-    niedokrwistość, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach z bólem stawów, opuchnięciem rąk i stóp oraz bólem żołądka), powstawanie siniaków, zmniejszenie liczby krwinek białych, zaburzenia krzepnięcia i wybroczyny,

-    utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego i mocznika we krwi lub objawowa dna, zwiększenie stężenia cukru we krwi, nieprawidłowe stężenie elektrolitów we krwi,

-    niepokój, nerwowość, zaburzenia o typie paniki (nawracające napady paniki), dezorientacja, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność/ospałość, zaburzenia pamięci,

-    odczucie kłucia i mrowienia, ból kończyn, drżenie, migrena, omdlenie,

-    niewyraźne widzenie, pieczenie lub kłucie oczu, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie na żółto,

-    dzwonienie, brzęczenie, szum lub trzaski w uszach,

-    niskie ciśnienie tętnicze, które może być związane ze zmianą pozycji ciała (uczucie „pustki w głowie” lub osłabienia po wstaniu), dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), nieprawidłowy rytm serca, incydent naczyniowo-mózgowy (przemijający napad niedokrwienny, „mini-udar”), zawał mięśnia sercowego, kołatanie serca,

-    zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub powstawaniem siniaków,

-    ból gardła/zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, choroba płuc, w tym zapalenie płuc, obecność płynu w płucach (co powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie dróg oddechowych,

-    zaparcie, wzdęcie, nieżyt i zapalenie żołądka, kurcze żołądka, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie ślinianek, ból zębów,

-    żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry), zapalenie trzustki,

-    pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, poty, łysienie, ciężkie reakcje skórne, charakteryzujące się obecnością pęcherzy i złuszczaniem się naskórka,

-    ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, obrzęk stawów, sztywność, osłabienie mięśni, zapalenie stawów, przewlekły, uogólniony ból (fibromialgia),

-    częste oddawanie moczu, również w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu,

-    zmniejszony popęd płciowy, impotencja,

-    obrzęk twarzy, gorączka.

Rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000pacjentów):

-    zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne).

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- rozpad mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek STADAZAR HCT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek STADAZAR HCT

Substancjami czynnymi leku są: losartan potasowy i hydrochlorotiazyd.

Jedna tabletka powlekana leku STADAZAR HCT zawiera jako 100 mg losartanu potasowego i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to:

-    rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

-    otoczka: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek STADAZAR HCT i co zawiera opakowanie

Białe, podłużne tabletki powlekane z linią dzielącą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium. Opakowanie zawiera 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Sanico N.V, Veedijk 59, BE-2300 Turnhout, Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska: Dania:

Finlandia:

Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Luksemburg:

Norwegia:

Polska:

Słowacja:

Szwecja:


Losartan Plus Forte EG 100 mg/25 mg filmomhulde tabletten TORES

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg potahované tablety Losarstad Comp

Losarstad Comp 100 mg / 25mg tabletti, kalvipäällysteinen Losartan/HCT STADA 100 mg/25 mg Filmtabletten STADAZAR HCT

Cozatan Comp 100 mg/25 mg film-coated tablets

Losartan e Idroclorotiazide EG 100 mg/25 mg compresse rivestite con film Losartan Plus Forte EG 100 mg/25 mg comprimés pelliculés Losarstad Comp 100 /25 mg, tabletter, filmdrasjerte STADAZAR HCT

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mgfilmom obalené tablety Losarstad Comp filmdragerade tabletter

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.04.2015

8


Stadazar HCT

Charakterystyka Stadazar hct

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

STADAZAR HCT, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego, co odpowiada 91,52 mg losartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 231,60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Białe, podłużne tabletki z linią dzielącą.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy STADAZAR HCT wskazany jest w leczeniu nadciśnienia samoistnego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania losartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii.

2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Produkt leczniczy złożony zawierający losaratan i hydrochlorotiazyd nie jest wskazany do stosowania podczas rozpoczynania leczenia. Należy go podawać pacjentom, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii losartanem lub hydrochlorotiazydem.

Zaleca się oddzielne dostosowania dawki poszczególnych składników (losartanu i hydrochlorotiazydu).

Jeżeli jest to klinicznie uzasadnione, można rozważyć bezpośrednią zamianę monoterapii na leczenie skojarzone u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca losartanu i hydrochlorotiazydu to: 50 mg +12,5 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy nie reagują odpowiednio na leczenie losartanem i hydrochlorotiazydem o mocy 50 mg +12,5 mg, dawkę można zwiększyć do 100 mg +25 mg losartanu i hydrochlorotiazydu raz na dobę. Maksymalna dawka wynosi 100 mg +25 mg losartanu i hydrochlorotiazydu raz na dobę.

Zazwyczaj maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje w ciągu pierwszych 3 do 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia.

Dla pacjentów, u których stosowany jest losartan w dawce 100 mg i u których niezbędna jest dodatkowa kontrola ciśnienia dostępny jest losartan i hydrochlorotiazyd o mocy 100 mg +12,5 mg.

Produkt leczniczy złożony zawierający losaratan i hydrochlorotiazyd można stosować łącznie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i pacjentów hemodializowanych Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (tj.klirens kreatyniny 30-50 ml/min). Nie zaleca się stosowania produktu złożonego zawierającego losartan i hydrochlorotiazyd u pacjentów hemodializowanych. Nie wolno stosować produktu złożonego zawierającego losartan i hydrochlorotiazyd u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (tj. klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

Przed podaniem produktu złożonego STADAZAR HCT należy wyrównać niedobór płynów i (lub) sodu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Produkt złożony STADAZAR HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia ze stosowaniem u dzieci i młodzieży. Dlatego nie należy stosować produktu złożonego STADAZAR HCT u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki powlekane STADAZAR HCT należy połykać w całości (nie należy ich żuć), raz na dobę, popijając szklanką wody.

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne sulfonamidów (takie jak hydrochlorotiazyd) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Oporna na leczenie hipokaliemia lub hiperkalcemia.

-    Ciężkie zaburzenie czynności wątroby; zastój żółci lub niedrożność dróg żółciowych.

-    Oporna na leczenie hiponatremia.

-    Objawowa hiperurykemia/dna moczanowa.

-    2.i i 3. trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

-    Bezmocz.

-    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego STADAZAR HCT z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Losartan

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Obrzęk naczynioruchowy

Należy uważnie monitorować pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie tętnicze i zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa

Objawowe niedociśnienie, występujące zazwyczaj po podaniu pierwszej dawki, może wystąpić u pacjentów z niedoborem płynów i (lub) sodu spowodowanym podawaniem dużych dawek leków moczopędnych, dietą z ograniczeniem soli, biegunką lub wymiotami.

Powyższe zaburzenia należy wyrównać przed zastosowaniem produktu złożonego STADAZAR HCT (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Zaburzenia równowagi elektrolitowej są częste u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z cukrzycą lub bez cukrzycy, więc należy zwrócić na to uwagę. Z tego powodu należy uważnie monitorować stężenie potasu w osoczu i klirens kreatyniny, szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca i klirensem kreatyniny 30 -50 ml/min.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu i substytutów soli zawierających potas z produktem STADAZAR HCT (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Ponieważ dane farmakokinetyczne wskazują na znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu STADAZAR HCT u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania losartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu produkt STADAZAR HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń czynności nerek, w tym niewydolności nerek w następstwie hamowania układu renina-angiotensyma-aldosteron (w szczególności u pacjentów, u których czynność nerek zależy od układu renina-angiotensyna-aldosteron, np. pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub istniejącym wcześniej zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, odnotowano także zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki; zmiany czynności nerek mogą być odwracalne po odstawieniu leku. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki.

Przeszczepienie nerki

Brak doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna.

Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu STADAZAR HCT.

Choroba niedokrwienna serca i choroba naczyniowa mózgu

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobą naczyniową mózgu może spowodować zawał serca lub udar.

Niewydolność serca

Podobnie, jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, z lub bez zaburzenia czynności nerek, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i (często ostrych) zaburzeń czynności nerek.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatiaprzerostowa Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej albo z kardiomiopatią przerostową.

Różnice etniczne

Podobnie jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny są wyraźnie mniej skuteczni w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży.

Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie tętnicze i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy kliniczne zaburzeń wodno-elektrolitowych, np. zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej, hiponatremia, zasadowica hipochloremiczna, hipomagnezemia lub hipokaliemia, które mogą wystąpić w przypadku biegunki lub wymiotów. U pacjentów przyjmujących leki moczopędne należy regularnie oznaczać stężenie elektrolitów w osoczu. Wysoka temperatura otoczenia może powodować wystąpienie hiponatremii z rozcieńczenia u pacjentów z obrzękami.

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

Podawanie tiazydu może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia tiazydem może się ujawnić cukrzyca utajona.

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, co może spowodować przemijające i niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc.

Tiazydy należy odstawić przed wykonaniem badań czynnościowych przytarczyc.

Podawanie tiazydowych leków moczopędnych może być związane ze zwiększeniem stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

U niektórych pacjentów podawanie tiazydowych leków moczopędnych może przyspieszać wystąpienie hiperurykemii lub dny. Ponieważ losartan zmniejsza stężenie kwasu moczowego we krwi, skojarzenie losatranu z hydrochlorotiazydem zmniejsza hiperurykemię wywołaną diuretykiem.

Zaburzenia czynności wątroby

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania tiazydów pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub z postępującą chorobą wątroby, ponieważ mogą powodować cholestazę wewnątrzwątrobową, a nawet niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej mogą przyspieszyć wystąpienie śpiączki wątrobowej.

Produkt STADAZAR HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Informacje ogólne

U pacjentów otrzymujących tiazydy mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, zarówno u osób z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie, jak i bez takiego wywiadu. Istnieją doniesienia o zaostrzeniu lub aktywacji tocznia rumieniowatego układowego podczas stosowania tiazydów.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu (patrz punkt 6.1).

5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Losartan

Wykazano, że jednoczesne stosowanie ryfampicyny i flukonazolu zmniejsza stężenie czynnego metabolitu. Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

Podobnie jak inne produkty lecznicze blokujące angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne stosowanie innych produktów powodujących zatrzymanie potasu (np. leków moczopędnych oszczędzających potas: spironolakton, triamteren, amiloryd), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się takiego leczenia skojarzonego.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na wydalanie sodu, wydalanie litu może być zmniejszone. Należy regularnie oznaczać stężenie litu w surowicy, jeżeli sole litu są stosowane jednocześnie z antagonistami receptora angiotensyny II.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ (tj. wybiórczych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwzapalnych) oraz niewybiórczych NLPZ może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków moczopędnych i NLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Takie leczenie skojarzone należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu terapii skojarzonej oraz okresowo w późniejszym czasie.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, leczonych NLPZ, w tym wybiórczymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. Działania te są na ogół odwracalne.

Inne substancje powodujące niedociśnienie, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna: jednoczesne stosowanie z lekami, które jako główne działanie lub jako działanie niepożądane powodują zmniejszenie ciśnienia tętniczego, może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Hydrochlorotiazyd

Następujące produkty lecznicze mogą oddziaływać z tiazydowymi lekami moczopędnymi podczas jednoczesnego stosowania:

Alkohol, barbiturany, opioidy lub leki przeciwdepresyjne Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina)

Leczenie tiazydami może wpływać na tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych. Metforminę należy stosować ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej powodowanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe Występuje działanie addytywne.

Kolestyramina i kolestypol (żywice)

Obecność żywic anionowymiennych utrudnia wchłanianie hydrochlorotiazydu. Pojedyncze dawki kolestyraminy lub kolestypolu wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio do 85% i 43%.

Kortykosteroidy, ACTH

Nasilenie niedoboru elektrolitów, zwłaszcza hipokaliemii.

Aminy zwiększające ciśnienie tętnicze (np. adrenalina)

Możliwa osłabiona reakcja na aminy presyjne, ale nie w stopniu wykluczającym ich stosowanie.

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, niedepolaryzujące (np. tubokuraryna)

Możliwe nasilenie reakcji na leki zwiotczające mięśnie.

Lit

Leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacznie zwiększają ryzyko toksyczności litu; nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny (probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol)

Może być konieczne dostosowanie dawki leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem, ponieważ hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Może być konieczne zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpirazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydów może zwiększyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden)

Zwiększenie dostępności biologicznej leków moczopędnych z grupy tiazydów poprzez zmniejszenie motoryki żołądkowo-jelitowej oraz częstości opróżniania żołądka.

Leki cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotrekast)

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie leków cytotoksycznych przez nerki oraz nasilać ich działanie hamujące czynność szpiku.

Salicylany

W przypadku dużych dawek salicylanów, hydrochlorotiazyd może nasilać toksyczne działanie salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metylodopa

Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i metylodopy.

Cyklosporyna

Jednoczesne leczenie cyklosporyną może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperurykemii oraz zaburzeń o typie dny.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia lub hipomagnezemia powodowane przez tiazydy mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca związanych ze stosowaniem glikozydów naparstnicy.

Produkty lecznicze, na które wpływają zaburzenia stężenia potasu w surowicy krwi Zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi oraz badanie EKG w przypadku stosowania produktu STADAZAR HCT z produktami leczniczymi, na które wpływają zaburzenia stężenia potasu w surowicy krwi (np. glikozydami naparstnicy i lekami przeciwarytmicznymi) oraz z następującymi produktami leczniczymi, które powodują częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes (w tym z niektórymi lekami przeciwarytmicznymi); hipokaliemiajest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu torsades de pointes:

•    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid),

•    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

•    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna,

trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol),

•    inne (np beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, winkamina podawana dożylnie).

Sole wapnia

Leki moczopędnie z grupy tiazydów mogą powodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi z powodu zmniejszonego wydalania. W przypadku konieczności stosowania suplementów wapnia, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz odpowiednio dostosować dawkę wapnia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Tiazydy mogą wpływać na wyniki badań czynności przytarczyc, ze względu na ich wpływ na metabolizm wapnia (patrz punkt 4.4).

Karbamazepina

Ryzyko objawowej hiponatremii. Konieczne są badania fizykalne i laboratoryjne.

Preparaty kontrastujące zawierające jod

W przypadku odwodnienia spowodowanego stosowaniem leków moczopędnych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza w przypadku dużych dawek produktów zawierających jod. Przed podaniem należy ponownie nawodnić pacjentów.

Produkty lecznicze związane z utratą potasu i hipokaliemią np. amfoterycyna B (pozajelitowo), kortykosteroidy, ACTH, leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę lub glicyryzyna (obecna w lukrecji)

Hydrochlorotiazyd może nasilić zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na działanie poszczególnych składników produktu złożonego na ciążę, nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych odnośnie ryzyka podczas stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może dotyczyć tej grupy leków. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na leczenie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeśli narażenie na AIIRA wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały AIIRA należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Doświadczenia dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru ciąży, są ograniczone. Badania na zwierzętach są niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu wiadomo, że jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może zaburzać przepływ płodowo-łożyskowy i powodować u płodu lub noworodka objawy, takie jak żółtaczka, zaburzenia elektrolitowe i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu obrzęków u kobiet w ciąży, nadciśnienia tętniczego wywołanego ciążą lub stanu przedrzucawkowego z powodu możliwości zmniejszenia objętości osocza i przepływu łożyskowego, bez korzystnego wpływu na przebieg choroby. Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, w wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy nie można zastosować innego leczenia.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania produktu Stadazar HCT podczas karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka u ludzi. Z tego względu stosowanie produktu Stadazar HCT w okresie karmienia piersią nie jest zalecane. Zaleca się zastosowaniealternatywnych leków o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodków lub wcześniaków.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak mieć na uwadze, że w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, podczas leczenia nadciśnienia tętniczego mogą czasami wystąpić zawroty głowy i senność. W szczególności dotyczy to początkowego okresu leczenia, zwiększania dawki lub zmiany leku, jak również interakcji z alkoholem.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową i następującą częstością występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1 000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1 000 Bardzo rzadko: < 1/10 000

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem losartanu potasowego i hydrochlorotiazydu nie stwierdzono występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla skojarzenia tych substancji. Występowały jedynie takie działania niepożądane, jakie opisywano wcześniej w odniesieniu do losartanu potasowego i (lub) hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących pierwotnego nadciśnienia tętniczego, zawroty głowy były jedynym działaniem niepożądanym, związanym ze stosowaniem leku, występującym z częstością większą niż w grupie placebo, u co najmniej 1% pacjentów leczonych losartanem i hydrochlorotiazydem.

Poza tymi działaniami, po wprowadzeniu produktu leczniczego od obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby

Badania diagnostyczne

Rzadko: hiperkaliemia, zwiększenie aktywności AlAT

Podczas stosowania produktu STADAZAR HCT mogą wystąpić następujące działania niepożądane, charakterystyczne dla poszczególnych substancji czynnych:

Losartan

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość, plamica Schonleina-Henocha, wybroczyny, hemoliza.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: anoreksja, dna.

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność

Niezbyt często: niepokój, zaburzenia lękowe, zaburzenia paniczne, dezorientacja, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.

Niezbyt często: nerwowość, parestezje, neuropatia obwodowa, drżenia, migrena, omdlenia.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, pieczenie/kłucie w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, ból zamostkowy, dławica piersiowa, blok AV stopnia II, incydent naczyniowo-mózgowy, zawał mięśnie sercowego, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, tachykardia, tachykardia komorowa, migotanie komór).

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: zapalenie naczyń krwionośnych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenia dotyczące zatok.

Niezbyt często: zaburzenia dotyczące gardła, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, nieżyt błony śluzowej nosa, przekrwienie dróg oddechowych.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, nudności, biegunka, niestrawność.

Niezbyt często: zaparcia, ból zębów, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, zapalenie żołądka, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Nieznana: zaburzenia czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, pokrzywka, pocenie się.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: kurcze mięśni, ból pleców, ból nóg, ból mięśni.

Niezbyt często: ból ramion, obrzęk stawów, ból kolana, ból mięśniowo-szkieletowy, ból barku, sztywność, ból stawów, zapalenie stawów, ból biodra, fibromialgia, osłabienie mięśni.

Nieznana: rabdomioliza.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu, zakażenie dróg moczowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: osłabienie popędu płciowego, impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często: obrzęk twarzy, gorączka.

Badania diagnostyczne

Często: hiperkaliemia, nieznaczne zmniejszenie wartości hematokrytu i stężenia hemoglobiny. Niezbyt często: nieznaczne zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi.

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, plamica, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: anoreksja, hiperglikemia, hiperurykemia, hipokaliemia, hiponatremia.

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: przemijające niewyraźne widzenie, widzenie na żółto.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: martwicze zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zespół zaburzeń oddechowych, w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zapalenie ślinianek, skurcze, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka (cholestaza wewnątrzątrobowa), zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, toksyczna martwica naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: kurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: cukromocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: gorączka, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.

Zgłaszanie podejrzewanych reakcji niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak specyficznych danych dotyczących leczenia przedawkowania produktu złożonego zawierającego losartan i hydrochlorotiazyd. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Należy przerwać podawanie produktu i uważnie obserwować pacjenta. Sugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów, jeśli przedawkowanie nastąpiło niedawno oraz wyrównanie odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych, leczenie śpiączki wątrobowej i niedociśnienia za pomocą standardowego leczenia.

Losartan

Dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są niedociśnienie tętnicze i tachykardia; z powodu pobudzenia układu przywspółczulnego (nerwu błędnego) może wystąpić bradykardia. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Ani losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć za pomocą hemodializy. Hydrochlorotiazyd

Najczęściej występują objawy spowodowane niedoborem elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) oraz odwodnieniem na skutek nadmiernej diurezy. Jeśli jednocześnie podawane są preparaty naparstnicy, hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca.

Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd można usunąć za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakodynamiczna: preparaty złożone zawierające antagonistów receptorów angiotensyny II i diuretyki, kod ATC: C09DA01

Losartan-hydrochlorotiazyd

Składniki tego połączenia wywierają działanie addytywne przeciwnadciśnieniowe zmniejszając ciśnienie tętnicze w większym stopniu, niż każdy ze składników z osobna. Działanie to wynika z sumowania się efektu działania przeciwnadciśnieniowego obu składników. Dodatkowo, z powodu działania moczopędnego, hydrochlorotiazyd nasila aktywność osoczową reniny, wydzielanie aldosteronu i zmniejsza stężenie potasu w surowicy, a zwiększa stężenie angiotensyny II.

Losartan blokuje wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II oraz poprzez hamowanie aldosteronu, powoduje zatrzymanie utraty potasu związane z działaniem diuretyków.

Wykazano, że losartan ma przemijające i łagodne działanie powodujące zwiększenie wydalanie kwasu moczowego z moczem. Hydrochlorotiazyd powoduje umiarkowane zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Połączenie losartanu i hudrochlorotiazydu prowadzi do zmniejszenia hiperurykemii wywołanej diuretykami.

Działanie przeciwnadciśnieniowe trwa 24 godziny. W badaniach klinicznych trwających przez co najmniej rok działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymywało się podczas ciągłego stosowania. Pomimo znacznego zmniejszenia ciśnienia krwi, podawanie losartanu z hydrochlorotiazydem nie wywierało istotnego klinicznie wpływu na częstość akcji serca. W badaniach klinicznych po 12 tygodniach stosowania 50 mg losartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu, zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia krwi w pozycji siedzącej wynosiło średnio do 13,2 mmHg.

Połączenie losartanu i hydrochlorotiazydu skutecznie zmniejsza ciśnienie krwi u mężczyzn i kobiet, osób rasy czarnej i osób innych ras oraz u pacjentów młodszych (<65 lat) i starszych (>65 lat) oraz jest skuteczne w leczeniu wszystkich stopni nadciśnienia.

Losartan

Losartan jest syntetycznym antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATi) do stosowania doustnego. Angiotensyna II, silnie obkurczająca naczynia, jest głównym czynnym hormonem układu renina-angiotensyna i ważnym czynnikiem w patofizjologii nadciśnienia. Angiotensyna II wiąże się z receptorem ATi, który znajduje się w wielu tkankach (np. w mięśniówce gładkiej naczyń krwionośnych, w nadnerczach, w nerkach i w sercu) i pobudza wiele ważnych działań biologicznych, w tym obkurczanie naczyń krwionośnych i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II stymuluje też proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan wybiórczo blokuje receptor ATi. In vitro oraz in vivo, zarówno losartan i jego farmakologicznie czynny metabolit - kwas karbonylowy E-3174 - blokują wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II, niezależnie od źródła czy szlaku jej syntezy.

Losartan nie ma działania agonistycznego; nie blokuje receptorów innych hormonów, ani kanałów jonowych ważnych dla regulacji układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo, nie hamuje on też ACE (kininazy II), enzymu rozkładającego bradykininę. W związku z tym, nie dochodzi do potencjalizacji działań niepożądanych zjawisk, w których pośredniczy bradykinina.

Podczas podawania losartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego angiotensyny II na wydzielanie reniny powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza (PRA, ang. plasma-renin activity). Zwiększenie aktywności PRA powoduje zwiększenie stężenia angiotensyny II w osoczu. Pomimo to, utrzymuje się działanie przeciwnadciśnieniowe i hamowanie stężenia aldosteronu w osoczu, co dowodzi skutecznej blokady receptora angiotensyny II. Po przerwaniu stosowania losartanu stężenie PRA i angiotensyny II zmniejsza się w ciągu 3 dni do wartości wyjściowych.

Zarówno losartan, jak i jego główny czynny metabolit, mają znacznie silniejsze powinowactwo do receptora ATi niż do receptora AT2. Czynny metabolit jest w przeliczeniu wagowym od 10 do 40 razy bardziej skuteczny niż sam losartan.

W badaniu zaplanowanym w celu określenia częstości występowania kaszlu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu do pacjentów leczonych inhibitorami ACE, częstość występowania kaszlu zgłaszanego przez pacjentów leczonych losartanem lub hydrochlorotiazydem była podobna i była znacząco mniejsza niż w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE. Ponadto w ogólnej analizie 16 badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 4131 pacjentów, częstość spontanicznego zgłaszania kaszlu w grupie pacjentów leczonych losartanem była podobna (3,1%) jak w grupie pacjentów leczonych placebo (2,6%) lub w grupie przyjmującej hydrochlorotiazyd (4,1%), podczas gdy w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE wynosiła 8,8%.

U pacjentów z nadciśnieniem i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powodowało istotne zmniejszenie białkomoczu, wydalania frakcji IgG globulin i albumin w moczu. Losartan utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną. Na ogół u większości pacjentów losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (zwykle < 0,4 mg/dl), które utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania.

Losartan nie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego i stężenie noradrenaliny w osoczu krwi.

U pacjentów z niewydolnością lewej komory serca losartan podawany w jednorazowej dawce dobowej 25 mg lub 50 mg powodował korzystne działania hemodynamiczne i neurohormonalne, charakteryzujące się odpowiednio: zwiększeniem wskaźnika sercowego, zmniejszeniem ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej, zmniejszeniem oporu naczyniowego, średniego ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca oraz zmniejszeniem stężeń aldosteronu i noradrenaliny we krwi.

U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią. Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego

W kontrolowanych badaniach klinicznych, podawanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym do umiarkowanego samoistnym nadciśnieniem tętniczym powodowało statystycznie znamienne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Pomiar ciśnienia tętniczego po 24 godzinach od podania, w porównaniu do wartości po 5-6 godzinach od podania dawki wykazał, że zmniejszenie ciśnienia utrzymuje się przez 24 godziny; zachowany jest przy tym naturalny rytm dobowy. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego pod koniec czasu do podania następnej dawki wynosiło około 70-80% działania stwierdzanego po 5-6 godzinach od podania dawki.

Przerwanie podawania losartanu u pacjentów z nadciśnieniem nie powodowało gwałtownego zwiększenia ciśnienia tętniczego (efektu z odbicia). Pomimo znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego losartan nie ma istotnego wpływu na częstość pracy serca.

Losartan jest tak samo skuteczny u mężczyzn i u kobiet oraz u młodszych (w wieku poniżej 65 lat) i starszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Badanie LIFE

Badanie Losartan Intervention For Endpoint (LIFE) było randomizowane, potrójnie zaślepione, kontrolowane grupą otrzymującą aktywne leczenie i obejmowało 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat, z udokumentowanym elektrokardiograficznie przerostem lewej komory serca. Pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej 50 mg losartanu (n=4605) raz na dobę lub 50 mg atenololu. Jeśli nie uzyskano docelowej wartości ciśnienia krwi (<140/90 mmHg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg), a następnie, w razie potrzeby, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie konieczności, aby osiągnąć docelowe ciśnienie krwi, do schematu leczenia dodawano inne leki przeciwnadciśnieniowe, z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II czy beta-adrenolityków.

Średni okres obserwacji następczej wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była łączna liczba zachorowalności i śmiertelności sercowo-naczyniowej, ocenianej jako zmniejszenie łącznej liczby zgonów sercowo-naczyniowych, udarów i zawałów serca. W obydwu grupach wystąpiło istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego do podobnych wartości. W porównaniu do atenololu, leczenie losartanem powodowało zmniejszenie ryzyka wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego o 13% (p=0,021, 95% przedział ufności 0,77-0,98). Wyniki przypisano głównie zmniejszeniu incydentów udaru mózgu. Stosowanie losartanu zmniejszyło ryzyko wystąpienia udaru mózgu o 25% (p=0,001; 95% przedział ufności 0,63 -0,89) w porównaniu do atenololu. Częstość występowania umieralności sercowo-naczyniowej nie wykazywała statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy grupami.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego tiazydów nie został do końca poznany. Tiazydy wpływają na wchłanianie zwrotne elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorku w przybliżeniu w podobnych ilościach. Działanie diuretyczne hydrochlorotiazydu powoduje zmniejszenie objętości osocza, zwiększenie aktywności reniny w osoczu, zwiększenie wydzielania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia utraty potasu i wodorowęglanów z moczem oraz zmniejszenia stężenia potasu w surowicy. Mediatorem układu renina-aldosteron jest angiotensyna II, dlatego jednoczesne podawanie antagonisty receptora angiotensyny II powoduje zatrzymanie utraty potasu związane z działaniem diuretyków.

Po podaniu doustnym działanie moczopędne rozpoczyna się do 2 godzin; działanie maksymalne występuje po około 4 godzinach i trwa od 6 do 12 godzin, działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się do 24 godzin.

2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Losartan

Po podaniu doustnym, losartan wchłania się dobrze i podlega metabolizmowi pierwszego przejścia tworząc czynny kwas karboksylowy i inne nieczynne metabolity. Biodostępność układowa losartanu wynosi około 33%. Średnie maksymalne stężenie w osoczu losartanu i jego czynnego metabolitu występuje odpowiednio po 1 godzinie i po 3-4 godzinach. Nie obserwowano znaczących zmian w profilu stężenia osoczowego po podaniu losartanu wraz ze standardowym posiłkiem.

Dystrybucja

Losartan

Zarówno losartan, jak i jego czynny metabolit, są w >99% wiązane z białkami osocza, głównie albuminą. Objętość dystrybucji wynosi 34 litry. Badania u szczurów wskazują, że losartan przenika przez barierę krew-mózg w niewielkim stopniu lub wcale.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przechodzi przez łożysko, nie przenika przez barierę krew-mózg, ale wydzielany jest do mleka karmiących matek.

Metabolizm

Losartan

Około 14% losartanu podanego dożylnie lub doustnie jest przekształcane w czynny metabolit.

Po doustnym i dożylnym podaniu losartanu znakowanego 14C radioaktywność krążącego osocza zależy głównie od losartanu i jego czynnego metabolitu. U około 1% osób stwierdzono niskie przekształcanie się losartanu w jego czynny metabolit.

Oprócz czynnego metabolitu, powstają metabolity nieczynne, w tym dwa główne, powstające drogą hydroksylacji bocznego łańcucha butylowego oraz jeden o mniejszym znaczeniu, glukuronian N2tetrazolowy.

Eliminacja.

Losartan

Klirens osoczowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi odpowiednio 600 ml/min i 50 ml/min. Klirens nerkowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi odpowiednio 74 ml/min i 26 ml/min.

Po podaniu doustnym około 4% dawki ulega wydaleniu z moczem w postaci niezmienionej, a około 6% dawki wydaleniu z moczem w postaci jego czynnego metabolitu. Do dawki 200 mg/dobę farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu jest liniowa.

Po podaniu doustnym stężenie losartanu potasowego i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejsza się wykładniczo, z końcowym okresem półtrwania wynoszącym odpowiednio około 2 godzin i 6-9 godzin. Po podaniu dawki 100 mg raz na dobę nie występuje znacząca kumulacja losartanu ani jego czynnego metabolitu w osoczu.

Na eliminację losartanu i jego metabolitów składa się ich wydalanie z żółcią i z moczem. Po doustnej dawce znakowanego 14C losartanu potasowego u ludzi, około 35% radioaktywności odzyskuje się w moczu, a 58% w kale.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazydu jest szybko wydalany drogą nerkową. Około 61% dawki doustnej jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin. Obserwując stężenie leku w osoczu przez co najmniej 24 godziny stwierdzono, że okres półtrwania wynosi od 5,6 do 14,8 godzin. Co najmniej 61% dawki podanej doustnie jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Specjalne grupy pacjentów

Losartan-hydrochlorotiazyd

U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem, stężenie w osoczu losartanu i jego czynnego metabolitu nie wykazuje istotnej różnicy w porównaniu z młodszymi pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.

Losartan

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej poalkoholową marskością wątroby, stężenie w osoczu losartanu i jego czynnego metabolitu po podaniu doustnym było odpowiednio 5 razy i 1,7 razy większe niż u zdrowych, młodych ochotników płci męskiej.

Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć drogą hemodializy.

3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Potencjalną toksyczność kombinacji losartan-hydrochlorotiazyd oceniano w badaniach nad toksycznością przewlekłą u szczurów i psów po dawkowaniu doustnym trwającym do 6 miesięcy. Zmiany spowodowane przez wspomnianą kombinację leków można przypisać przede wszystkim działaniu wchodzącego w jej skład losartanu. Połączenie losartanu i hydrochlorotiazydu powodowało pogorszenie parametrów krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, ilości hemoglobiny, hematokrytu), podwyższenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zmniejszenie wagi serca (bez zmian histologicznych) oraz zmiany dotyczące przewodu pokarmowego (uszkodzenie błony śluzowej, owrzodzenia, nadżerki, krwotok). Po podaniu losartanu-hydrochlorotiazydu szczurom i królikom nie odnotowano żadnych cech działania teratogennego.

U szczurów wystąpiło działanie toksyczne na płody, cechujące się niewielkim wzrostem odsetka nadliczbowych żeber u potomstwa Fi, gdy samice otrzymywały badane leki przed i w trakcie ciąży. Podobnie jak to obserwowano podczas badania samego losartanu, wystąpiły niepożądane objawy u płodów i noworodków, jak obniżona masa ciała i toksyczne uszkodzenie nerek, gdy ciężarne samice szczuta otrzymywały losartan-hydrochlorotiazyd w późnej fazie ciąży i (lub) w okresie laktacji.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (Ei7i)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 28, 30, 56, 60, 98 i 112 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy złożony zawierający losaratan i hydrochlorotiazyd można stosować łącznie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15447

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.04.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.04.2015

18

Stadazar HCT