Imeds.pl

Staloral

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

STALORAL Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego STALORAL Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego STALORAL Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

STALORAL Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże) STALORAL Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)

Roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego 0,1; 1; 10; 100 IR/ml lub 0,1; 1; 10; 100 IC/ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek STALORAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku STALORAL

3.    Jak stosować lek STALORAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek STALORAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek STALORAL i w jakim celu się go stosuje

STALORAL to lek do immunoterapii swoistej, którą stosuje się u pacjentów uczulonych na alergeny pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów. Pełny wykaz alergenów zamieszczony jest w załączniku nr 1, dołączonym do niniejszej ulotki.

Wskazania do stosowania

Choroby alergiczne o charakterze sezonowym lub całorocznym objawiające się nieżytem nosa (kichanie, katar lub swędzący nos, zapchany nos), zapaleniem spojówek (swędzące i łzawiące oczy) lub astmą (łagodną lub umiarkowaną) u osób dorosłych i dzieci (w wieku powyżej 5 lat).

Celem leczenia lekiem STALORAL jest zwiększenie tolerancji immunologicznej na alergeny, a tym samym złagodzenie reakcji alergicznych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku STALORAL

Kiedy nie stosować leku STALORAL

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku STALORAL (patrz punkt 6);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia lub choroby układu immunologicznego;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką lub niekontrolowaną astmę;

•    jeśli u pacj enta stwierdzono zapalenie j amy ustnej.

Tylko lekarz może określić, czy istnieją przeciwwskazania do stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustabilizować objawy alergii odpowiednim leczeniem objawowym, jeśli jest taka konieczność.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem STALORAL, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie objawy kliniczne alergii w momencie rozpoczęcia leczenia - w tym przypadku leczenie należy odłożyć w czasie,

-    jeśli pacjent chorował na inne choroby w ostatnim czasie lub jeśli alergia uległa nasileniu w ostatnim czasie,

-    jeśli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu w jamie ustnej, lub jeśli ma mieć usunięty ząb. Należy przerwać leczenie lekiem STALORAL, aż do czasu całkowitego wygojenia jamy ustnej,

-    jeśli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na eozynofilowe zapalenie przełyku,

- jeśli w trakcie leczenia u pacjenta występuje silny lub uporczywy ból brzucha, trudności w połykaniu lub ból w klatce piersiowej ,

-    jeśli pacjent przestrzega ścisłej diety niskosodowej, ponieważ lek zawiera sód (patrz punkt, „STALORAL zawiera chlorek sodu”),

-    jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy beta-adrenolityków (w tym krople do oczu lub maści).

Lek STALORAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem leczenia, należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent przyjmuje określone leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy-MAO), gdyż istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku potrzeby zastosowania epinefryny (przepisywanej w przypadku ciężkich reakcji alergicznych) nawet ze skutkiem śmiertelnym,

-    jeśli pacjent ma planowane szczepienie profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym. Szczepienie można wykonać bez konieczności przerywania leczenia, ale tylko po zbadaniu ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Leczenie objawowe (np. lekami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami donosowymi) może być stosowane równocześnie z lekiem STALORAL.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, które są w ciąży, podejrzewają, że są w ciąży lub planują zajść w ciążę, powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentki, które karmią piersią, powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma doświadczenia w zakresie stosowania leku STALORAL u kobiet w czasie ciąży lub karmienia piersią dlatego nie należy rozpoczynać immunoterapii u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, o ile lekarz nie uzna tego za konieczne.

Pacjentki, które zajdą w ciążę lub rozpoczną karmienie piersią w trakcie leczenia tym lekiem powinny poradzić się lekarza w kwestii dalszego przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn podczas leczenia lekiem STALORAL.

Lek STALORAL zawiera chlorek sodu

W przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej należy uwzględnić obecność w leku chlorku sodu (jedna fiolka tj.10 ml roztworu zawiera 590 mg chlorku sodu). Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

3. Jak stosować lek STALORAL

Zalecana dawka

STALORAL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku zastosowania większej dawki leku STALORAL niż zalecana lub w przypadku pominięcia dawki STALORAL, należy przeczytać informację w odpowiednich punktach w ulotce.

Swoista immunoterapia jest najbardziej skuteczna, gdy jest rozpoczynana w początkowej fazie choroby.

Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta.

W przypadku alergii sezonowej, zaleca się rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia i kontynuować aż do końca sezonu pylenia.

W przypadku alergii całorocznej, zaleca się kontynuować leczenie przez cały rok.

Leczenie dzieli się na dwa etapy:

-    leczenie podstawowe - ze stopniowym zwiększaniem dawki

-    leczenie podtrzymujące - za pomocą stałej dawki.

Przed każdorazowym przyjęciem leku należy dokładnie sprawdzić informacje na opakowaniu i upewnić się co do zgodności danych z zaleceniem lekarskim (receptą): nazwisko pacjenta, skład i stężenie leku, a także należy sprawdzić datę ważności leku.

Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Lek stosuje się codziennie, zwiększając każdego dnia dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej według poniższego schematu:

TYDZIEŃ PIERWSZY

TYDZIEŃ DRUGI

TYDZIEŃ TRZECI

1 IR/ml lub 1 IC/ml

10 IR/ml lub 10 IC/ml

100 IR/ml lub 100 IC/ml

zielone wieczko

niebieskie wieczko

czerwone wieczko

Dzień

Liczba kropli

Dzień

Liczba kropli

Dzień

Liczba kropli

1

1

8

1

15

1

2

2

9

2

16

2

3

3

10

3

17

4

4

4

11

4

18

8

5

6

12

6

19

12

6

8

13

8

20

16

7

10

14

10

21

20

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie może być modyfikowane w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

U niektórych pacjentów, bardzo wrażliwych, leczenie można rozpocząć od mniejszych dawek: 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml (żółte wieczko)._

TYDZIEŃ PIERWSZY

0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml

żółte wieczko

Dzień

Liczba kropli

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

8

7

10

Leczenie podtrzymujące - dawka stała

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana codziennie lub 3 razy w tygodniu. Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3 do 5 lat.

Lekarz dokona ponownej oceny leczenia w razie braku istotnej poprawy objawów po roku (alergia całoroczna) lub po pierwszym sezonie pylenia (alergia sezonowa).

Sposób stosowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania leku, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. STALORAL podawany jest podjęzykowo.

Krople leku należy podać bezpośrednio pod język i utrzymać pod językiem przez około dwóch minut (droga podjęzykowa) przed połknięciem roztworu. Lek należy przyjmować w ciągu dnia do pustych ust, bez jedzenia i picia.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

STALORAL powinien być podawany dzieciom przez osoby dorosłe.

Stosowanie u dzieci

Immunoterapia alergenowa nie jest zalecana u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Zastosowanie większej niż zalecona dawki leku STALORAL

Należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecona, wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, włącznie z reakcjami ogólnoustrojowymi lub ciężkimi reakcjami miejscowymi.

Zaleca się przyjęcie leku w zwykle stosowanej dawce następnego dnia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli zapomni się o przyjęciu kilku kolejnych dawek, należy skontaktować się z lekarzem, który przepisał leczenie w celu ustalenia nowego schematu leczenia.

Przerwanie stosowania leku STALORAL

W przypadku odstawienia leku STALORAL na krócej niż tydzień, można kontynuować leczenie stosując ostatnią dawkę. W przypadku przerwania leczenia dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, STALORAL może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W czasie leczenia lekiem STALORAL, pacjent będzie narażony na działanie substancji, które mogą wywołać reakcje alergiczne w miejscu podania i (lub) objawy, które mogą mieć wpływ na cały organizm.

Reakcje takie mogą wystąpić na początku leczenia lub później, w trakcie leczenia.

Należy natychmiast odstawić STALORAL i zwrócić się o pomoc lekarską w razie wystąpienia lub zauważenia następujących objawów:

Ciężkiej reakcji alergicznej z szybkim początkiem objawów, która obejmuje cały organizm, np. intensywne swędzenie lub wysypka, trudności z oddychaniem, ból brzucha, lub objawy związane z obniżeniem ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy, złe samopoczucie.

Tolerancja danej dawki może ulec zmianie w czasie w zależności od stanu zdrowia i otoczenia pacjenta.

W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy skonsultować się z lekarzem, który może zmienić schemat leczenia.

Lekarz może przepisać pacjentowi leczenie wstępne lekami przeciwalergicznymi w celu zmniejszenia częstości i nasilenia działań niepożądanych.

Obserwowano również poniższe działania niepożądane:

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia jamy ustnej (np. obrzęk, uczucie dyskomfortu, mrowienie, swędzenie, drętwienie, pęcherze, wrzody), obrzęk języka, gardła uczucie dyskomfortu lub ból lub obrzęk lub podrażnienie, nieżyt nosa (zatkany nos, katar, kichanie, swędzący nos, uczucie dyskomfortu w nosie), kaszel, zaburzenia gruczołów ślinowych, swędzące oczy, swędzące uszy, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaczerwienienie lub swędzenie skóry.

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Zaburzenia oka (zaczerwienienie, podrażnienie oczu, łzawienie oczu), opryszczka, chrypka, trudności z oddychaniem, astma, pokrzywka, nietypowe objawy uczuleniowe skóry (pieczenie, mrowienie, kłucie), zapalenie żołądka, skurcze przełyku.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Ból głowy, egzema, ból stawów, ból mięśni, osłabienie, powiększone węzły limfatyczne gorączka. Ponadto zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia smaku, uczucie suchości w ustach, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ciężkie reakcje alergiczne, zapalenie przełyku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, fax. 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek STALORAL

Przechowywać w lodówce (20C - 80C).

W trakcie transportu fiolki należy zawsze przenosić w pozycji pionowej.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek STALORAL

Substancją czynną leku są wyciągi alergenowe lub ich mieszanki w połączeniu z mannitolem. Ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

1 fiolka (10 ml) roztworu zawiera wyciągi alergenowe (zgodnie z załącznikiem nr 1) o stężeniu:

0,1; 1; 10; 100 IR*/ml (standaryzowany wyciąg alergenowy) lub

0,1; 1; 10; 100 IC**/ml (niestandaryzowany wyciąg alergenowy)

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w załączniku nr 1.

*/**) Aktywność odpowiedniego alergenu wyrażona w jednostkach IR/ml lub IC/ml, podana jest na etykiecie.

- Pozostałe składniki to: sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

STALORAL to klarowny roztwór bezbarwny lub o zabarwieniu żółto-brązowym w zależności od rodzaju alergenu i jego stężenia.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera:

4 fiolki po 10 ml (stężenie od 0,1 IR/ml do 100 IR/ml lub stężenie od 0,1 IC/ml do 100 IC/ml)

stężenie: 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml stężenie: 1 IR/ml lub 1 IC/ml stężenie: 10 IR/ml lub 10 IC/ml stężenie: 100 IR/ml lub 100 IC/ml


żółte wieczko zielone wieczko niebieskie wieczko czerwone wieczko 4 kroplomierze.

Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera:

2 fiolki po 10 ml (stężenie 100 IR/ml lub 100 IC/ml) - czerwone wieczka. 2 kroplomierze.

Podmiot odpowiedzialny

STALLERGENES SAS.

6, rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja

Wytwórca

STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville 92183 Antony Cedex, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski:

STALLERGENES Sp. z o.o. tel. 22 620 29 98

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

STALORAL


I. Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego

Chwasty

641    Alfalfa (Medicago sativa)    IC/ml

664    Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare)    IC/ml

623    Komosa biała(Chenopodium album)    IC/ml

673 Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)    IC/ml

636    Chmiel pospolity (Humulus lupulus)    IC/ml

605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)    IR/ml

646 Gorczyca czarna (Brassica nigra)    IC/ml

654    Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)    IC/ml

643    Złocień właściwy (Chrysanthemum leucanthemum)    IC/ml

665    Babka zwyczajna (Plantago)    IC/ml

604 Ambrozja (Ambrosia elatior)    IR/ml

625    Kapusta ogrodowa (Brassica oleifera)    IC/ml

710 Solanka kolczysta (Salsola kali)    IC/ml

655    Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)    IC/ml

678 Słonecznik zwyczajny (Helianthus annus)    IC/ml

657    Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)    IR/ml

Trawy

601 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)    IC/ml

705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)    IR/ml

627 Kupkówka (Rżniączka) pospolita (Dactylis glomerata)    IR/ml

624    Perz właściwy (pełzający)(Agropyron repens)    IC/ml

630    Kostrzewa łąkowa (Festuca elatior)    IC/ml

658    Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)    IR/ml

638 Życica trwała (Lolium perenne)    IR/ml

631    Tomka wonna (Anthoxantum odoratum)    IR/ml

661 Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna) (Phleum pratense)    IR/ml

637    Kłosówka wełnista (Holcus latanus)    IC/ml

Zboża

652    Jęczmień pospolity (Hordeum vulgare)    IC/ml

642    Kukurydza (Zea mays)    IC/ml

610 Owies (Avena sativa)    IC/ml

671 Żyto (Secale cereale)    IR/ml

614    Pszenica (Triticum vulgare)    IC/ml

106 Mąka pszenna    IC/ml

Drzewa

609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)    IR/ml

632    Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)    IC/ml

635 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)    IC/ml

615    Brzoza biała (Betula alba)    IR/ml

620 Kasztan zwyczajny (Castanea vulgaris)    IC/ml

626    Cyprys (Cupressus sempervirens)    IC/ml

675 Bez dziki czarny (Sambucus nigra)    IC/ml

653    Wiąz pospolity polny (Ulmus campestris)    IC/ml

667 Robinia akacjowa (Grochodrzew) (Robinia pseudoacacia)    IC/ml

649 Leszczyna (orzech laskowy) (Corylus avellana)    IR/ml

619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)    IR/ml

644    Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)    IC/ml

634 Jałowiec pospolity (Juniperus communis)    IC/ml

677 Lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)    IC/ml

629 Klon j aworowy (Acer pseudoplatanus)    IC/ml

645 Akacja srebrzysta (Acacia dealbata)    IC/ml

647 Morwa biała (Morus alba)    IC/ml

621 Dąb szypułkowy (Quercus robur)    IC/ml

651 Oliwka europejska (Olea europea)    IR/ml

662 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)    IC/ml

666 Platan pospolity (Platanus vulgaris)    IC/ml

659 Topola biała (Białodrzew) (Populus alba)    IC/ml

680 Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)    IC/ml

650 Orzech włoski (Juglans regia)    IC/ml

669 Wierzba iwa (Iwa) (Salix caprea)    IC/ml

Tytoń

904 Tytoń (liście)    IC/ml

II. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, owady) Zwierzęta

507    Kot    IR/ml

509    Pies    IC/ml

508    Koza    IC/ml

510    Świnka morska    IC/ml

511    Chomik    IC/ml

516 Koń    IC/ml

512    Królik    IC/ml

505 Wełna owcza    IC/ml

Owady

301 Karaluch    IC/ml

303 Wołek zbożowy    IC/ml

310 Mucha końska    IC/ml

307 Komar    IC/ml

III. Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

325    Acarus siro    IC/ml

314    Dermatophagoides farinae    IR/ml

315    Dermatophagoides pteronyssinus    IR/ml

326    Euroglyphus manei    IC/ml

324 Glyciphagus domesticus    IC/ml

317    Lepidoglyphus destructor    IC/ml

318    Tyrophagus putrescentiae    IC/ml

IV. Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, drożdże, dermatofity)

402    Botrytis cinerea    IC/ml

403    Candida albicans    IC/ml

407 Chaetomium globosum    IC/ml

409    Epicoccum    IC/ml

410    Epidermophyton    IC/ml

411    Fusarium    IC/ml

413 Helminthosporium    IC/ml

447 Merulius lacrymans    IC/ml

417 Mucor racemosus    IC/ml

425 Pullularia pullulans    IC/ml

426 Rhizopus nigricans    IC/ml

432 Stemphylium botryosum    IC/ml

435 Trichophyton    IC/ml

405 Trichothecium roseum    (cephalothecium)    IC/ml

V. Mieszanki wyciągów alergenowych

*    pochodzenia zwierzęcego

506 Mieszanina piór (kaczka, gęś, kura)    IC/ml

*    pochodzenia roślinnego

a)    chwasty

719 Mieszanka I - Compositae (Golde rod, Dandelion, Lampourde, Ox-eye-daisy) IC/ml

714    Mieszanka II - Chenopodiaceae (Fat hen, Rough pigweed)    IC/ml

706 Mieszanka III - Weed mixtures (Alfalfa, Red clover, Mustard, Nettle, Sorrel) IC/ml

b)    trawy

701    3 trawy - (kupkówka pospolita, Życica trwała, Tymotka łąkowa)    IR/ml

688    5 traw - (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała, Tomka

wonna, Tymotka łąkowa)    IR/ml

689    12 traw - (Mietlica pospolita, Trawa bermudzka, Bromus, Kupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Wiechlina łąkowa, Trawa owsa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa, Dziki owies, Kłosówka wełnista)    IR/ml

690    5 traw/4 zboża - (Kupkówka pospolita , Wiechlina łąkowa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa/(jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)    IR/ml

687 4 zboża - (jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)    IR/ml

c)    drzewa

702    Betulaceae (olcha, brzoza, leszczyna, grab)    IR/ml

696 Fagaceae (buk, kasztan zwyczajny, dąb)    IC/ml

716    Cupressaceae (cyprys, jałowiec)    IC/ml

715    Oleaceae (jesion, oliwka, ligustr)    IC/ml

717    Salicaceae (topola, wierzba)    IC/ml

718    Mieszanina drzew (klon, kasztanowiec, platan, grochodrzew, lipa)    IC/ml

917 Pył stolarski (dąb, buk, wiśnia, sosna)    IC/ml

*    roztoczy

350 D. pteronyssinus + D. farinae    IR/ml

330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae)    IC/ml

*    grzybów

400    Alternaria (alternatalongipes)    IC/ml

414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum)    IC/ml

401    Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger)    IC/ml

422 Penicillium (digitatum, expansum, notatum)    IC/ml

445    Mieszanina drożdży (Saccharomyces cerevisiae,    minor)    IC/ml

446    Mieszanina śnieci zbożowej (Ustilago avenae, tritici, holci, zeae)    IC/ml

10