+ iMeds.pl

Staloral 300 (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mgUlotka Staloral 300

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


STALORAL 300

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Mieszanki wyciągów alergenowych

Roztwór do stosowania podjęzykowego

SKŁAD

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki o stężeniu 10 lub 300 IR/ml (zgodnie z załącznikiem nr.1) w połączeniu z mannitolem. Ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w załączniku nr.1.

Aktywność odpowiedniego alergenu wyrażona w jednostkach IR*/ml podana jest na etykiecie.

* IR (wskaźnik reaktywności): wyciąg alergenowy posiada aktywność równą 100 IR/ml, jeżeli w teście skórnym punktowym przy użyciu igły do nakłuwania Stallerpoint powoduje powstanie rumienia o średnicy 7mm u 30 uczulonych na dany alergen osób.

Dodatkowo wrażliwość badanych osób jest potwierdzana dodatnią reakcją na fosforan kodeiny 9% lub chlorowodorek histaminy o stężeniu 10 mg/ml w teście skórnym punktowym.

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Zestaw do leczenia podstawowego:

3 fiolki po 10 ml (stężenie 10 IR/ml, stężenie 300 IR/ml, stężenie 300 IR/ml)

+ 3 pompki dozujące

Zestaw do leczenia podtrzymującego:

2 fiolki po 10 ml (stężenie 300 IR/ml, stężenie 300 IR/ml)

+ 2 pompki dozujące

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I WYTWÓRCA

STALLERGENES S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville 92183 Antony Cedex, Francja

SPIS TREŚCI ULOTKI

1.    Co to jest Staloral 300 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Staloral 300

3.    Jak stosować Staloral 300

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Staloral 300

1. CO TO JEST STALORAL 300 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Preparat do immunoterapii swoistej. Stosuje się u pacjentów uczulonych na alergeny pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) lub roztoczy kurzu domowego, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszej ulotki.

Wskazania do stosowania

atopową astmą


Schorzenia alergiczne objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, oskrzelową.

z kontaktu osoby


Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie efektom klinicznym, wynikającym uczulonej ze znanym alergenem .

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ STALORAL 300

Preparat Staloral 300 nie może być stosowany u pacjentów z niedoborami odporności, chorobami nowotworowymi i autoimmunologicznymi, a także u chorych z niekontrolowaną astmą oskrzelową. Tylko lekarz może określić, czy istnieją przeciwwskazania do stosowania preparatu.

Staloral 300 nie może być stosowany w połączeniu z beta - blokerami.

Jeżeli objawy u pacjenta są o zbyt dużym nasileniu, lekarz może odroczyć odczulanie w czasie. Immunoterapia swoista preparatem Staloral 300 nie wyklucza jednoczesnego stosowania leczenia objawowego, jeżeli lekarz uzna je za konieczne.

Ciąża

Pacjentki muszą poinformować lekarza jeżeli są w ciąży (lub planują zajście w ciążę).

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak jest przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn podczas leczenia preparatem Staloral 300.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

W przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej należy uwzględnić obecność w preparacie chlorku sodu (jedna fiolka -10 ml roztworu zawiera 590 mg chlorku sodu).

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

3.    JAK STOSOWAĆ STALORAL 300 Dawkowanie

Swoista immunoterapia jest najbardziej skuteczna, gdy jest rozpoczynana w początkowej fazie choroby.

Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta.

Leczenie dzieli się na dwa etapy:

-    leczenie podstawowe - ze stopniowym zwiększaniem dawki;

-    leczenie podtrzymujące - przy użyciu stałej dawki.

W leczeniu wykorzystywane są roztwory alergenów o różnych stężeniach, dla których opakowania różnią się kolorem wieczka:

Kolor wieczka: niebieski - stężenie 10 IR/ml Kolor wieczka: fioletowy - stężenie 300 IR/ml

Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Dawka leku pobierana jest poprzez naciskanie tłoczka pompki dozującej, następnie podawana jest podjęzykowo i utrzymywana pod językiem przez dwie minuty przed połknięciem leku.

Preparat stosuje się codziennie, zwiększając każdorazowo dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej według poniższego schematu:

TYDZIEŃ

PIERWSZY

TYDZIEŃ

DRUGI

Stężenie:

10 IR/ml

Stężenie:

300 IR/ml

DZIEŃ

LICZBA DAWEK

DZIEŃ

LICZBA DAWEK

1

1

2

2

7

1

3

4

8

2

4

6

9

4

5

8

10

6

6

10

11

8

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie może być modyfikowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leczenie podtrzymujące - dawka stała.

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana codziennie lub trzy razy w tygodniu.

Zalecane dawkowanie preparatu to przynajmniej 8 dawek 3 razy w tygodniu lub 4 dawki przyjmowane codziennie, przy zastosowaniu roztworu o stężeniu 300 IR/ml.

Sposób stosowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania leku, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Staloral 300 podawany jest podjęzykowo.

Przed przyjęciem leku należy dokładnie sprawdzić informacje na opakowaniu i upewnić się co do zgodności danych z zaleceniem lekarskim (receptą): nazwisko pacjenta, skład i stężenie preparatu, a także należy sprawdzić datę ważności leku.

Preparat należy przyjmować rano, przed posiłkiem.

Dawki wyciągu alergenowego podawane są za pomocą pompki dozującej bezpośrednio pod język i utrzymywane pod językiem przez co najmniej 2 minuty przed połknięciem.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

Małe dzieci mogą wymagać pomocy przy podawaniu preparatu Staloral 300.

Wskazówki dotyczące pierwszego zastosowania leku:

Podczas pierwszego zastosowania, należy postępować wg poniższych punktów:

1.    Zdj ąć plastikową, kolorową część kapsla.

2.    Pociągnąć metalową zawleczkę i całkowicie usunąć kapsel aluminiowy.

3.    Usunąć szary korek.

4.    Wyjąć pompkę dozującą z plastikowej osłonki. Umieścić fiolkę na płaskiej powierzchni, a następnie, przytrzymując mocno jedną dłonią, mocno wcisnąć pompkę na właściwe miejsce.

5.    Usunąć pomarańczowy pierścień zabezpieczający.

6.    Pompować, powtarzając naciśnięcia tłoczka pompującego. Po 5 naciśnięciach, pompka odmierza pełną dawkę leku.

7.    Umieścić końcówkę pompki dozującej w jamie ustnej, bezpośrednio pod językiem. Nacisnąć mocno, by uzyskać pełną dawkę. Powtórzyć procedurę, by uzyskać liczbę dawek przepisaną przez lekarza. Zatrzymać roztwór pod językiem przez 2 minuty.

8.    Po użyciu oczyścić końcówkę pompki dozującej i ponownie założyć pierścień ochronny.

9.    Przy następnych użyciach należy zdjąć pierścień ochronny i powtórzyć czynności 7 i 8

7

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez okres 3 do 5 lat. W przypadku alergii sezonowej, immunoterapię swoistą można prowadzić przez kilka sezonów w kolejnych latach.

W przypadku pominięcia dawki preparatu Staloral 300

Należy przyjąć ją wieczorem.

Jeżeli zapomni się o przyjęciu kilku kolejnych dawek, należy skontaktować się z lekarzem, który przepisał leczenie preparatem Staloral 300.

W przypadku zażycia większej dawki preparatu Staloral 300 niż zalecana

Niezwłocznie powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane występują bardzo rzadko i ograniczają się do objawów zapalenia gardła, bólu w jamie brzusznej i łagodnych objawów ogólnych.

Objawy zapalenia gardła lub bólu w jamie brzusznej nie wymagają modyfikowania schematu leczenia, są jednak sygnałem do obserwacji stanu pacjenta.

Objawy takie jak: pokrzywka, nieżyt nosa, astma mogą wymagać leczenia preparatami przeciwhistaminowymi, beta-adrenergicznymi lub kortykosteroidami.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, alergolog zlecający leczenie musi ponownie ocenić potencjalne korzyści dla pacjenta, związane z kontynuacją immunoterapii swoistej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax. (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. PRZECHOWYWANIE

Przed otwarciem: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu:

10 IR/ml: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) do 4 miesięcy.

300 IR/ml: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C do 1 miesiąca lub w lodówce (2°C - 8°C) do 4 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu Staloral 300 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU STALORAL 300

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski:

STALLERGENES Sp. z o.o. tel. 22 620 29 98

Data zatwierdzenia ulotki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

STALORAL 300


I.    WYCIĄGI ALERGENOWE POCHODZENIA ROŚLINNEGO (PYŁKI ROŚLIN) Chwasty:

604    Ambrozja (Ambrosia elatior)

605    Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

657    Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)

710 Solanka kolczysta (Salsola kali)

Trawy i zboża:

705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)

627 Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)

631 Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum)

638 Życica trwała (Lolium perenne)

658    Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

661 Tymotka łąkowa (Phleum pratense)

671 Żyto (Secale cereale)

Drzewa:

609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)

615 Brzoza biała (Betula alba)

619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

716 Jałowiec (Juniperus ashei)

651 Oliwka europejska (Olea europea)

649 Leszczyna (Corylus avellana)

II.    WYCIĄGI ALERGENOWE POCHODZENIA ROZTOCZY KURZU DOMOWEGO

315 Dermatophagoides pteronyssinus 314 Dermatophagoides farinae 335 Blomia kuligani

III.    MIESZANKI WYCIĄGÓW ALERGENOWYCH Pochodzenia roślinnego:

701    3 trawy (kupkówka pospolita, życica trwała, tymotka łąkowa)

688    5 traw (kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa)

689    12 traw (mietlica pospolita, dziki owies, trawa owsa, bromus, trawa bermudzka, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tomka wonna, kłosówka wełnista, życica trwała, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa)

687 4 zboża (owies, pszenica, kukurydza, jęczmień)

690    5 traw / 4 zboża 5 traw / żyto

702    Brzozowate (olcha, brzoza, grab, leszczyna)

Roztoczy kurzu domowego:

350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae

6

Staloral 300

Charakterystyka Staloral 300

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

STALORAL 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

STALORAL 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego STALORAL 300 Mieszanki wyciągów alergenowych

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki o stężeniu 10 lub 300 IR*/ml (zgodnie z poniższym wykazem) w połączeniu z mannitolem. Ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w poniższym wykazie.

WYCIĄGI ALERGENOWE POCHODZENIA ROŚLINNEGO - (PYŁKI ROŚLIN)

Chwasty

Trawy i zboża

Drzewa

•    604 Ambrozja

(Ambrosia elatior)

   605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

   657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)

   710 Solanka kolczysta (Salsola kali)

•    705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)

   627 Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)

   631 Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum)

   638 Życica trwała (Lolium perenne)

   658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

   661 Tymotka łąkowa (Phleum pratense)

   671 Żyto (Secale cereale)

•    609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)

   615 Brzoza biała (Betula alba)

   619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

   716 Jałowiec (Juniperus ashei)

   651 Oliwka europejska

(Olea europea)

   649 Leszczyna (Corylus avellana)

WYCIĄGI ALERGENOWE ROZTOCZY KURZU DOMOWEGO

MIESZANKI WYCIĄGÓW ALERGENOWYCH

•    315 Dermatophagoides pteronyssinus

   314 Dermatophagoides farinae

   335 Blomia kuligani

POCHODZENIA ROŚLINNEGO:

•    701 3 trawy

(kupkówka pospolita, życica trwała, tymotka łąkowa)

•    688 5 traw

(kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa)

•    689 12 traw

(mietlica pospolita, dziki owies, trawa owsa, bromus, trawa bermudzka, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tomka wonna, kłosówka wełnista, życica trwała, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa)

•    687 4 zboża (owies, pszenica, kukurydza, jęczmień)

•    690 5 traw / 4 zboża

•    5 traw / żyto

•    702 Brzozowate (olcha, brzoza, grab, leszczyna) ROZTOCZY KURZU DOMOWEGO:

•    350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae

Substancje pomocnicze: patrz: punkt 6.1.

* IR (wskaźnik reaktywności): wyciąg alergenowy posiada aktywność równą 100 IR/ml, jeżeli w teście skórnym punktowym przy użyciu igły do nakłuwania Stallerpoint powoduje powstanie rumienia o średnicy 7mm u 30 uczulonych na dany alergen osób.

Dodatkowo wrażliwość badanych osób jest potwierdzana dodatnią reakcją na fosforan kodeiny 9% lub chlorowodorek histaminy o stężeniu 10 mg/ml w teście skórnym punktowym.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania podjęzykowego.

Klarowny roztwór bezbarwny do żółto-brązowego w zależności od rodzaju alergenu i stężenia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Schorzenia alergiczne (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, atopową astmą oskrzelową.

Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie efektom klinicznym, wynikającym z kontaktu osoby uczulonej ze znanym alergenem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Swoista immunoterapia jest tym skuteczniejsza im w młodszym wieku jest rozpoczęta. Leczenie odczulające może być rozpoczęte u dzieci w wieku 3-4 lat, jeżeli obserwuje się pierwsze objawy alergii, bardziej wskazane jest rozpoczynanie immunoterapii około 5. roku życia. W przypadku wystąpienia objawów u dzieci i młodzieży, immunoterapia swoista powinna być prowadzona jako leczenie pierwszego rzutu.

Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta.

Leczenie dzieli się na dwa etapy:

-    leczenie podstawowe - ze stopniowym zwiększaniem dawki;

-    leczenie podtrzymujące - przy użyciu stałej dawki.

Przed każdorazowym podaniem preparatu należy dokładnie sprawdzić informacje na fiolce (nazwisko pacjenta, skład, stężenie preparatu, termin przydatności do użycia).

Preparat należy przyjmować rano, przed posiłkiem.

Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Dawka preparatu pobierana jest poprzez naciskanie tłoczka, następnie podawana podjęzykowo i utrzymywana pod językiem przez dwie minuty przed połknięciem leku.

Preparat stosuje się codziennie, zwiększając każdego dnia dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej według poniższego schematu:

TYDZIEŃ

PIERWSZY

TYDZIEŃ

DRUGI

Stężenie:

10 IR/ml

Stężenie:

300 IR/ml

DZIEŃ

LICZBA DAWEK

DZIEŃ

LICZBA DAWEK

1

1

7

1

2

2

8

2

3

4

9

4

4

6

10

6

5

8

11

8

6

10

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie można modyfikować w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

Leczenie podtrzymujące - dawka stała

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana codziennie, lub trzy razy w tygodniu.

Zalecane dawkowanie preparatu to przynajmniej 8 dawek 3 razy w tygodniu, lub 4 dawki podawane codziennie, przy zastosowaniu roztworu o stężeniu 300 IR/ml.

Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez okres 3 do 5 lat.

W przypadku alergii sezonowej, immunoterapię swoistą można prowadzić przez kilka sezonów w kolejnych latach.

4.3    Przeciwwskazania

Niedobory odporności, choroby nowotworowe, niekontrolowana astma oskrzelowa, choroby autoimmunologiczne, współistniejące leczenie beta-adrenolitykami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci, u których stosuje się immunoterapię powinni być pod kontrolą lekarza i jeżeli jest to konieczne powinni otrzymywać odpowiednie leczenie. Leki do leczenia objawowego takie jak: kortykosteroidy, beta-2-mimetyki, leki przeciwhistaminowe powinny być stale dostępne dla chorego. W przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej należy uwzględnić obecność w preparacie chlorku sodu (jedna fiolka - 10 ml roztworu zawiera 590 mg chlorku sodu).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Ciąża lub laktacja

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Należy przerwać immunoterapię swoistą u kobiet, które zaszły w ciążę w początkowym okresie leczenia podstawowego. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane u kobiet w ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują bardzo rzadko i ograniczają się do objawów zapalenia gardła, bólu w jamie brzusznej i łagodnych objawów ogólnych.

Objawy zapalenia gardła lub bólu w jamie brzusznej nie wymagają modyfikowania schematu leczenia, są jednak sygnałem do obserwacji stanu pacjenta.

Objawy takie jak: pokrzywka, nieżyt nosa, astma mogą wymagać leczenia preparatami przeciwhistaminowymi, beta-adrenergicznymi lub kortykosteroidami.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, alergolog zlecający leczenie musi ponownie ocenić potencjalne korzyści dla pacjenta, związane z kontynuacją immunoterapii swoistej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax. (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień potwierdzających wystąpienie objawów przedawkowania preparatu Staloral 300.

W badaniach klinicznych wykazano dobrą tolerancję przy podawaniu 10 dawek dziennie roztworu o stężeniu 300 IR/ml.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna : alergeny, preparat do immunoterapii swoistej.

Kod ATC : V01A A

Dokładny mechanizm działania alergenów podawanych podczas swoistej immunoterapii nie jest do końca znany. Podczas immunoterapii stwierdza się:

-    pojawienie się swoistych przeciwciał IgG, które spełniają rolę „przeciwciał blokujących”,

-    obniżenie poziomu swoistych przeciwciał IgE w osoczu,

-    zmianę aktywności komórek uczestniczących w reakcji alergicznej,

-    pożądane zmiany w zakresie aktywności limfocytów Th2 i Th1, wpływających na produkcję

cytokin (obniżenie poziomu IL - 4 i zwiększenie IFN-y),    ,

regulujących wytwarzanie IgE.

Ponadto, immunoterapia swoista wywołuje trwałą odpowiedź immunologiczną, poprzez mechanizm swoistej pamięci immunologicznej.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

1    rok

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przed otwarciem: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu:

10 IR/ml: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) do 4 miesięcy.

300 IR/ml: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C do 1 miesiąca lub w lodówce (2°C - 8°C) do 4 miesięcy.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowań

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej oraz kolorowymi wieczkami: kolor wieczka niebieski: stężenie 10 IR/ml; kolor wieczka fioletowy: stężenie 300 IR/ml.

Zestaw do leczenia podstawowego:

3 fiolki po 10 ml (stężenie 10 IR/ml, stężenie 300 IR/ml, stężenie 300 IR/ml) + 3 pompki dozujące Zestaw do leczenia podtrzymującego:

2    fiolki po 10 ml (stężenie 300 IR/ml, stężenie 300 IR/ml) + 2 pompki dozujące

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Patrz: punkt 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania”.

Instrukcja pierwszego użycia:

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, fiolki są hermetycznie zamknięte plastikowym i

aluminiowym kapslem.

Podczas pierwszego zastosowania, należy postępować wg poniższych punktów:

1.    Zdj ąć plastikową, kolorową część kapsla.

2.    Pociągnąć metalową zawleczkę i całkowicie usunąć kapsel aluminiowy.

3.    Usunąć szary korek.

4.    Wyjąć pompkę dozującą z plastikowej osłonki. Umieścić fiolkę na płaskiej powierzchni, a następnie, przytrzymując mocno jedną dłonią, mocno wcisnąć pompkę na właściwe miejsce.

5.    Usunąć pomarańczowy pierścień zabezpieczający.

6.    Pompować, powtarzając naciśnięcia tłoczka pompującego. Po 5 naciśnięciach, pompka odmierza pełną dawkę leku.

7.    Umieścić końcówkę pompki dozującej w jamie ustnej, bezpośrednio pod językiem. Nacisnąć mocno, by uzyskać pełną dawkę. Powtórzyć procedurę, by uzyskać liczbę dawek przepisaną przez lekarza. Zatrzymać roztwór pod językiem przez 2 minuty.

8.    Po użyciu oczyścić końcówkę pompki dozującej i ponownie założyć pierścień ochronny.

9.    Przy następnych użyciach należy zdjąć pierścień ochronny i powtórzyć czynności 7 i 8.

7

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STALLERGENES S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville 92183 Antony Cedex, Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STALORAL 300 Mieszanki wyciągów alergenowych    nr 10612

STALORAL 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego    nr 10613

STALORAL 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) nr 10619

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04 2004/09.08.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Staloral 300