+ iMeds.pl

Stamaril nie mniej niż 1000 j.m. żywego atenuowanego wirusa żółtej febry, szczep 17 D-204/0,5 ml; szczepionka 1-dawkowaUlotka Stamaril

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

STAMARIL, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-

strzykawce

Szczepionka przeciw żółtej febrze, żywa.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz punkt

4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka STAMARIL i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki STAMARIL

3.    Jak stosować szczepionkę STAMARIL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę STAMARIL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA STAMARIL I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

STAMARIL jest szczepionką, która zapewnia ochronę przed ciężką chorobą zakaźną zwaną żółtą febrą.

Żółta febra występuje w niektórych obszarach świata i jest przenoszona na człowieka przez ukąszenia zakażonych komarów.

Szczepionka STAMARIL jest podawana osobom, które:

■    podróżują, przejeżdżają lub mieszkają na obszarze, gdzie występuje żółta febra,

■    podróżują do jakiegokolwiek kraju, w którym przy wjeździe wymagane jest Międzynarodowe Świadectwo Szczepień (co może zależeć od poprzednio odwiedzanych krajów w czasie tej samej podróży)

■    mogą zajmować się materiałem zakaźnym, jak na przykład personel laboratorium.

W celu uzyskania ważnego świadectwa szczepienia przeciw żółtej febrze konieczne jest zaszczepienie się w uprawnionym centrum szczepień, aby mogło zostać wydane Międzynarodowe Świadectwo Szczepienia. Takie świadectwo jest ważne od 10. dnia po szczepieniu do 10 lat po pierwszej dawce szczepionki. Świadectwa wydawane po dawkach przypominających (patrz punkt 3) są ważne od razu po szczepieniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI STAMARIL

Ważne jest, aby poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli którykolwiek z poniższych punktów odnosi

się do osoby otrzymującej szczepionkę. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub

pielęgniarkę o wyjaśnienie.

Kiedy nie stosować szczepionki STAMARIL

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na jaja, białka kurze lub którykolwiek ze składników szczepionki STAMARIL,

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła poważna reakcja po poprzedniej dawce jakiejkolwiek szczepionki przeciw żółtej febrze,

-    W przypadku słabego lub osłabionego układu odpornościowego z jakiegokolwiek powodu, takiego jak choroba lub leczenie (na przykład kortykosteroidy lub chemioterapia),

-    W przypadku osłabionego układu odpornościowego spowodowanego zakażeniem wirusem HIV. Lekarz, na podstawie wyników badania krwi doradzi, czy może zostać podana szczepionka STAmArIL,

-    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie wirusem HIV z objawami wywołanymi zakażeniem,

-    Jeśli u pacjenta poprzednio wystąpiły choroby grasicy lub usunięcie grasicy z jakiegokolwiek powodu,

-    W przypadku infekcji z gorączką lub ostrego zakażenia. Szczepienie powinno być przełożone do czasu wyzdrowienia,

-    Szczepionki STAMARIL nie wolno podawać dzieciom poniżej 6. miesiąca życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę STAMARIL

-    Osoby powyżej 60. roku życia, jako że osoby te są bardziej narażone na określone ciężkie, choć rzadkie reakcje po szczepionce (włączając ciężkie reakcje które oddziałują na mózg i nerwy, oraz na narządy ciała, patrz punkt 4). Osobom w wieku powyżej 60 lat szczepionka ta zostanie podana tylko, jeśli ryzyko zakażenia wirusem jest powszechnie znane w krajach, w których zamierzają przebywać.

-    Niemowlęta w wieku od 6. do 9. miesiąca życia. STAMARIL może być podany dzieciom w wieku między 6. a 9. miesiącem życia tylko w wyjątkowych sytuacjach oraz na podstawie aktualnych oficjalnych zaleceń.

-    Zakażenie wirusem HIV ale bez objawów wywołanych zakażeniem. Lekarz na podstawie wyników badań laboratoryjnych doradzi, czy szczepionka STAMARIL może zostać podana.

-    Osoby z zaburzeniami krzepnięcia (takimi jak hemofilia lub mała liczba płytek krwi) lub przyjmujące jakiekolwiek leki hamujące normalne krzepnięcie krwi. W tych przypadkach szczepionka STAMARIL może zostać podana pod warunkiem, że zostanie wstrzyknięta podskórnie a nie domięśniowo (patrz punkt 3).

Stosowanie szczepionki STAMARIL z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku otrzymywania niedawno leczenia lub leków, które mogły osłabić układ odpornościowy, szczepienie musi zostać przełożone do czasu, kiedy wyniki badań laboratoryjnych wykażą normalizację układu odpornościowego. Lekarz prowadzący poinformuje o bezpiecznym terminie szczepienia.

STAMARIL można podać w tym samym czasie, co szczepionkę przeciw odrze lub szczepionki przeciw durowi brzusznemu (zawierające polisacharyd otoczkowy Vi) i (lub) przeciw zapaleniu wątroby typu A.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o ciąży, podejrzeniu że jest się w ciąży lub o karmieniu piersią. Szczepionka STAMARIL nie powinna zostać podana, chyba że nie można tego uniknąć. Lekarz lub pielęgniarka może doradzić czy konieczne jest szczepienie w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach szczepionki STAMARIL

STAMARIL zawiera niewielką ilość sorbitolu. Szczepionki nie należy podawać osobom z nietolerancją fruktozy.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ STAMARIL

Szczepionka STAMARIL jest podawana we wstrzyknięciu przez lekarza lub pielęgniarkę. Zazwyczaj jest wstrzykiwana podskórnie, ale może zostać rówież podana domięśniowo, jeżeli są takie oficjalne zalecenia dla danego obszaru zamieszkania.

Nie wolno wstrzykiwać do naczynia krwionośnego.

Dawkowanie

Szczepionka STAMARIL jest podawana dorosłym oraz dzieciom powyżej 6. miesiąca życia jako pojedyncza dawka, 0,5 mililitra. Pierwszą dawkę należy podać przynajmniej 10 dni przed pożądanym momentem wystąpienia ochrony przeciw wirusowi żółtej febry. Jest to spowodowane tym, iż potrzeba 10 dni od pierwszej dawki szczepionki aby szczepionka zadziałała i zapewniła dobrą ochronę przeciw wirusowi żółtej febry. Ochrona zapewniona przez tę dawkę będzie utrzymywała się przez 10 lat. Dawka przypominająca (0,5 mililitra) jest zalecana co 10 lat w przypadku utrzymywania się ryzyka zakażenia żółtą febrą (np. kontynuowanie podróży lub zamieszkiwanie na obszarach gdzie można zarazić się wirusem żółtej febry, możliwość zakażenia w pracy).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, STAMARIL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Następujące ciężkie działania niepożądane były czasami zgłaszane:

Reakcje alergiczne

-    wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała

-    trudności z połykaniem lub oddychaniem

-    utrata przytomności

Reakcje dotyczące mózgu i nerwów

Mogą wystąpić w ciągu jednego miesiąca po szczepieniu i czasami kończyły się zgonem.

Objawy obejmują:

-    wysoką gorączkę z bólem głowy i dezorientacją

-    nasilone zmęczenie

-    sztywność karku

-    zapalenie tkanek mózgu i nerwów

-    ataki drgawkowe

-    utrata zdoloności ruchu lub czucia w części lub całym ciele Poważne działanie dotyczące narządów ciała

Może wystąpić w ciągu 10 dni po szczepieniu i może zakończyć się zgonem. Reakcja może przypominać zakażenie wirusem żółtej febry. Przeważnie zaczyna się uczuciem zmęczenia, gorączką, bólem głowy, bólem mięśni i niekiedy niskim ciśnieniem krwi. Później może przerodzić się w ciężką chorobę mięśni i wątroby, spadek liczby niektórych rodzajów krwinek prowadzący do nietypowych siniaków lub krwawień i zwiększonego ryzyka zakażeń, oraz utraty prawidłowej czynności nerek i płuc.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (zgłaszane przez więcej niż 1 na 10 osób)

Dolegliwości wokół miejsca wstrzyknięcia (takie jak zaczerwienienie, siniak, ból lub dyskomfort, obrzęk lub powstanie twardego guzka) oraz ból głowy

Częste działania niepożądane (zgłaszane przez mniej niż 1 na 10 osób)

Uczucie bycia chorym, biegunka, ból mięśni, gorączka oraz osłabienie

Niezbyt częste działania niepożądane (zgłaszane przez mniej niż 1 na 100 osób)

Bóle stawów oraz bóle brzucha

Inne działania niepożądane obejmują:

Powiększenie węzłów chłonnych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ STAMARIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki STAMARIL po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Fiolkę i ampułko-strzykawkę przechowywać w kartoniku w celu ochrony przed światłem.

Zużyć natychmiast po rekonstytuuj i.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera szczepionka STAMARIL

Substancją czynną szczepionki jest:

wirus żółtej febry1 szczep 17 D-204 (żywy, atenuowany).........nie mniej niż 1000 j.m.

1    namnażany w zarodkach kurzych wolnych od określonych patogenów

Inne składniki szczepionki:

Laktoza, sorbitol, L-histydyny chlorowodorek, L-alanina, sodu chlorek, potasu chlorek, disodu fosforan, potasu diwodorofosforan, wapnia chlorek, magnezu siarczan i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka STAMARIL i co zawiera opakowanie

STAMARIL występuje jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (proszek we fiolce (dawka 0.5 ml) + rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (dawka 0.5 ml) z igłą lub bez igły. Opakowanie po 1, 10, 20. Po rekonstytucji zawiesina jest beżowa do różowo-beżowej.

Nie wszystkie wielkości lub rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Wytwórca

Sanofi Pasteur S.A. -

2    avenue Pont Pasteur 69007 - Lyon - Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

STAMARIL: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia.

Data zatwierdzenia ulotki 21.08.2013

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja rekonstytucji:

Przed użyciem, proszek beżowy do pomarańczowo-beżowego, jest mieszany z przejrzystym i bezbarwnym rozpuszczalnikiem chlorku sodu, dołączonym w strzykawce w celu przygotowania beżowej do różowo-beżowej zawiesiny.

Tylko dla strzykawek bez dołączonej igły: po usunięciu nasadki strzykawki, igła powinna być mocno osadzona na końcu strzykawki i zabezpieczona przez obrócenie o ćwierć obrotu (90°).

Proszek poddaje się rekonstytucji przez dodanie rozpuszczalnika dołączonego w ampułko-strzykawce do fiolki. Fiolka jest wstrząsana i po całkowitym rozpuszczeniu, otrzymana zawiesina jest nabierana z powrotem do tej samej strzykawki do wstrzyknięcia.

Unikać kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, ponieważ mogą one inaktywować wirus.

Zużyć natychmiast po rekonstytucji.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, najlepiej poprzez inaktywację cieplną lub spalenie.

Patrz także punkt 3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ STAMARIL.

Stamaril

Charakterystyka Stamaril

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


STAMARIL

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw żółtej febrze, żywa.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus żółtej febry1 szczep 17 D-204 (żywy, atenuowany).............nie mniej niż 1000 j.m.

1 namnożony w zarodkach kurzych wolnych od określonych patogenów Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Proszek jest beżowy do pomarańczowo-beżowego; rozpuszczalnik jest przezroczysty i bezbarwny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

STAMARIL jest wskazany do czynnego uodparniania przeciw żółtej febrze u osób:

■    podróżujących, przejeżdżających lub mieszkających na obszarze endemicznym,

■    podróżujących do jakiegokolwiek kraju, w którym przy wjeździe wymagany jest Międzynarodowy Certyfikat Szczepień (co może, lecz nie musi, zależeć od poprzedniego planu podróży)

■    narażonych na kontakt z potencjalnie zakaźnymi materiałami (np. personel laboratorium).

Patrz punkt 4.2, 4.3 oraz 4.4 odnośnie minimalnego wieku dzieci, w którym mogą być zaszczepione w wyjątkowych sytuacjach oraz zalecenia dotyczącego szczepienia innych określonych grup pacjentów.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi szczepień oraz oficjalnego ich uznania, szczepionki przeciw żółtej febrze należy podawać w centrum szczepień zatwierdzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) a następnie odnotować ten fakt w Międzynarodowym Świadectwie Szczepień. Takie świadectwo jest ważne przez 10 lat licząc od 10. dnia po szczepieniu oraz od razu po szczepieniu przypominającym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczepienie _ podstawowe

Dorośli i dzieci w wieku 9 miesięcy i starsze: jedna dawka (0,5 ml) odtworzonej szczepionki.

Dzieci poniżej 9. miesiąca życia: szczepionki nie wolno podawać dzieciom poniżej 6. miesiąca życia (patrz punkt 4.3). Szczepienie przeciw żółtej febrze nie jest na ogół zalecane dzieciom w wieku od 6. do 9. miesiąca życia, z wyjątkiem określonych okoliczności i w zgodzie z aktualnymi oficjalnymi zaleceniami (patrz punkt 4.4); w takim przypadku dawka jest taka sama jak u starszych dzieci i osób dorosłych.

Szczepionka powinna być podana przynajmniej 10 dni przed przyjazdem do obszaru endemicznego, ponieważ podana w krótszym czasie przed wyjazdem może nie wytworzyć odporności w oczekiwanym terminie.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka jest taka sama jak u dorosłych. Jednak ze względu na wyższe ryzyko poważnej, potencjalnie zakończonej zgonem choroby związanej ze szczepionką przeciw żółtej febrze u osób powyżej 60 lat, szczepionkę można podać tylko wtedy, gdy uważa się, że występuje znaczące i nieuniknione ryzyko zakażenia żółtą febrą (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Szczepienie _ przypominające

Dawkę 0,5 ml zaleca się co 10 lat osobom, które uważa się, że są narażone na ekspozycję. Międzynarodowe przepisy zdrowotne wymagają wykonania szczepienia przypominającego co 10 lat dawką jak przy szczepieniu podstawowym w celu aktualizacji świadectwa szczepień.

Sposób podawania

Szczepionkę najlepiej podawać podskórnie.

Podanie domięśniowe może być wykonane jeżeli jest to w zgodzie z odpowiednimi oficjalnymi zaleceniami.

Przy podaniu domięśniowym, zalecanymi miejscami wstrzyknięcia są przednioboczna część uda u niemowląt i małych dzieci (od 6. miesiąca do 2. roku życia) oraz mięsień naramienny u starszych dzieci i osób dorosłych.

NIE PODAWAĆ DONACZYNIOWO.

Patrz punkt 6.6. odnośnie instrukcji rekonstytucji.

4.3 Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na jaja, białka kurze lub którykolwiek składnik szczepionki STAMARIL.

■    Poważne reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja) po poprzedniej dawce którejkolwiek ze szczepionek przeciw żółtej febrze.

■    Niedobory odporności wrodzone, samoistne, bądź będące skutkiem ogólnoustrojowego leczenia steroidami (większymi niż rutynowe dawkami miejscowych lub wziewnych steroidów), radioterapia lub leki cytostatyczne.

■    Zaburzenia funkcjonowania grasicy w wywiadzie (w tym grasiczak, wycięcie grasicy)

■    Objawowe zakażenie HIV.

■    Nieobjawowe zakażenie HIV, któremu towarzyszą oznaki zaburzenia odporności (patrz punkt 4.4).

■    Wiek poniżej 6 miesiąca życia (patrz punkty 4.2 i 4.4).

■    T rwaj ąca obecnie poważna choroba przebiegaj ąca z gorączką.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, musi być zapewnione właściwe leczenie i nadzór medyczny na wypadek reakcji anafilaktycznej lub innej poważnej reakcji nadwrażliwości po podaniu szczepionki.

STAMARIL powinien być podany tylko osobom, które są lub będą narażone na zakażenie wirusem żółtej febry i które muszą być zaszczepione aby spełniać wymogi międzynarodowych przepisów zdrowotnych. Przed podjęciem decyzji o podaniu szczepionki przeciw żółtej febrze, należy rozważyć, czy u danej osoby istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poszczepiennych działań niepożądanych (patrz punkt 4.3 i poniżej).

Choroba neurotropowa związana ze szczepieniem _przeciw żółtej_febrze

Bardzo rzadko zgłaszano związaną ze szczepieniem przeciw żółtej febrze chorobę neurotropową (YEL-AND) z następstwami lub w kilku przypadkach zakończoną zgonem (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne, pojawiające się w ciągu jednego miesiąca po szczepieniu to: wysoka gorączka z bólem głowy, mogące rozwinąć się w kierunku jednego lub kilku z następujących: dezorientacja, zapalenie mózgu/encefalopatia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ogniskowe deficyty neurologiczne, lub zespół Guillain-Barré. Do chwili obecnej, dotyczyło to osób, które otrzymały szczepienie podstawowe. Ryzyko wydaje się być wyższe u osób w wieku powyżej 60 lat, jakkolwiek były zgłaszane również przypadki u osób młodszych oraz w następstwie przeniesienia z matek karmiących na niemowlęta.

Choroba trzewna związana ze szczepieniem _przeciw żółtej _febrze

Bardzo rzadko zgłaszano związaną ze szczepieniem przeciw żółtej febrze chorobę trzewną (YEL-AVD) przypominającą piorunujące zakażenie dzikim wirusem (patrz punkt 4.8). Obraz kliniczny to: gorączka, zmęczenie, ból mięśni, ból głowy, niedociśnienie, z możliwością rozwinięcia jednego lub kilku z poniższych: kwasica metaboliczna, rozpad komórek mięśni i wątroby, limfopenia i małopłytkowość, niewydolność nerek i niewydolność oddechowa. Wskaźnik śmiertelności wynosił około 60%. Dotychczas, wszystkie przypadki YEL-AVD wystąpiły w ciągu 10 dni po szczepieniu, u osób otrzymujących szczepienie podstawowe. Ryzyko wydaje się być wyższe u osób w wieku powyżej 60 lat, choć były zgłaszane również przypadki u osób młodszych. Choroba grasicy również została uznana za potencjalny czynnik ryzyka (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8).

Osoby w trakcie leczenia immunosupresyjnego

Szczepionki STAMARIL nie wolno podawać osobom z niedoborami odporności (patrz punkt 4.3).

Jeżeli obniżenie odporności jest przejściowe, szczepienie powinno być odroczone do czasu poprawy funkcji immunologicznych. U pacjentów otrzymujących dawki kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym przez 14 dni lub dłużej, wskazane jest odroczenie szczepienia co najmniej o jeden miesiąc od zakończenia leczenia.

Zakażenie HIV

Szczepionki STAMARIL nie wolno podawać osobom z objawowym bądź nieobjawowym zakażeniem HIV, któremu towarzyszą oznaki upośledzenia odporności (patrz punkt 4.3). Jednakże, obecnie nie ma wystarczających danych do określenia parametrów immunologicznych odróżniających osoby, które można bezpiecznie zaszczepić i które mogą wytworzyć ochronny poziom przeciwciał, od osób, u których szczepienie mogłoby być zarówno ryzykowne jak i nieskuteczne. Dlatego też, jeżeli osoba z bezobjawowym zakażeniem HIV nie może uniknąć podróży do obszaru endemicznego, należy biorąc pod uwagę dostępne oficjalne zalecenia rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści wynikające ze szczepienia.

Dzieci urodzone przez matki nosicielki wirusa HIV

Dzieci powyżej 6. miesiąca życia (patrz punkty 4.2 i 4.3 oraz poniżej) mogą być szczepione, jeżeli potwierdzono, że nie są zakażone wirusem HIV.

Dzieci powyżej 6. miesiąca życia zakażone HIV, które potencjalnie wymagają ochrony przeciw wirusowi żółtej febry, powinny być skierowane do specjalistycznego zespołu z dziedziny pediatrii w celu określenia wskazania do szczepienia.

Wiek

Dzieci w wieku od 6. do 9. miesiąca życia

Szczepionki STAMARIL nie wolno podawać dzieciom poniżej 6. miesiąca życia (patrz punkt 4.3). Dzieci od 6. do 9. miesiąca życia powinny być szczepione tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. podczas dużych epidemii) oraz na podstawie aktualnych oficjalnych zaleceń.

Osoby w wieku 60 lat i starsze

Niektóre ciężkie i zagrażające życiu działania niepożądane (w tym ogólne i neurologiczne reakcje trwające dłużej niż 48 godzin, YEL-AVD oraz YEL-AND) wydają się występować z większą częstością po 60 roku życia. Dlatego też, szczepionka powinna być podana tylko osobom, które są szczególnie narażone na zachorowanie na żółtą febrę (patrz powyżej oraz punkt 4.8).

Ze względu na to, iż podanie domięśniowe może być przyczyną krwiaka w miejscu wstrzyknięcia, STAMARIL nie powinien być podawany domięśniowo osobom z jakimikolwiek zaburzeniami krzepnięcia, takimi jak hemofilia lub małopłytkowość, ani osobom w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego. W tych przypadkach szczepionkę należy podawać podskórnie.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji fruktozy nie powinni otrzymywać tej szczepionki.

Przeniesienie

Jest bardzo niewiele zgłoszeń sugerujących, że wirus szczepionki przeciw żółtej febrze może być przeniesiony z matek, które otrzymały szczepionkę przeciw żółtej febrze w okresie poporodowym, na niemowlę. Po przeniesieniu, u niemowląt może wystąpić, związana ze szczepieniem przeciw żółtej febrze, choroba neurotropowa (YEL-AND) zakończona wyzdrowieniem niemowląt (patrz punkt 4.6).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Szczepionki STAMARIL nie wolno mieszać z innymi szczepionkami bądź produktami leczniczymi w tej samej strzykawce.

W przypadku konieczności podania równocześnie innej szczepionki (szczepionek) we wstrzyknięciu należy je podać w oddzielne miejsca ciała (najlepiej w różne kończyny).

STAMARIL można podać w tym samym czasie co szczepionkę przeciw odrze, jeżeli jest to w zgodzie z oficjalnymi zaleceniami.

STAMARIL można podać w tym samym czasie co szczepionkę przeciw durowi brzusznemu zawierającą polisacharyd otoczkowy Vi i (lub) szczepionkę przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A, inaktywowaną.

Szczepionki STAMARIL nie wolno podawać osobom w trakcie leczenia lekami immunosupresyjnymi (np. leki cytostatyczne, steroidy o działaniu ogólnoustrojowym, większe niż rutynowe dawki miejscowych lub wziewnych steroidów lub innych środków). Patrz punkt 4.3.

Ciąża

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu szczepionki STAMARIL na reprodukcję i możliwe ryzyko dla ludzi jest nieznane. Dane dotyczące ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują na niepożądane działania szczepionki STAMARIL na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu / noworodka. Jednak STAMARIL powinien być podany kobiecie w ciąży tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne i tylko po uważnym rozważeniu stosunku potencjalnego ryzyka do korzyści.

Laktacja

W związku z możliwym ryzykiem przeniesienia szczepu wirusa szczepionkowego z matek karmiących piersią na niemowlęta, STAMARIL nie powinien być podawany matkom karmiącym piersią, chyba że jest to wyraźnie wymagane, tak jak podczas kontroli epidemii oraz po ocenie stosunku ryzyka do korzyści (patrz punkt 4.4.).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dane z badań klinicznych

W badaniach klinicznych, najczęstszymi działaniami niepożądanymi po podaniu szczepionki były reakcje miejscowe, zgłoszone u około 16% uczestników.

Informacja o następujących działaniach niepożądanych pochodzi z badania klinicznego, podczas którego 106 zdrowych osób dorosłych otrzymało STAMARIL.

Działania niepożądane są wymienione w grupach częstości, z zachowaniem następującej konwencji:

■    Bardzo często: > 10%

■    Często: > 1% i < 10%

■    Niezbyt często: > 0.1% i < 1%

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:    ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności, biegunka, wymioty

Niezbyt często: ból brzucha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często:    ból mięśni

Niezbyt często: ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    reakcje miejscowe (w tym ból, zaczerwienienie, krwiak, stwardnienie, obrzęk)

Często:    gorączka, osłabienie

Dane _po wprowadzeniu do obrotu

Następujące dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu szczepionki STAMARIL. Opierają się one na zgłoszeniach spontanicznych i dlatego nie jest znana ich częstość.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu nerwowego

Po szczepieniu przeciw żółtej febrze zgłaszano przypadki choroby neurotropowej (znanej jako YEL-AND), kilka zakończonych zgonem (patrz punkt 4.4). YEL-AND może się objawiać wysoką gorączką, bólem mięśni, bólem głowy i spadkiem ciśnienia krwi, mogących przerodzić się w jeden lub kilka z następujących objawów: dezorientacja, ospałość, zapalenie mózgu, encefalopatia i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.4).

Inne zgłaszane neurologiczne objawy obejmowały: drgawki, zespół Guillain-Barre lub ogniskowe deficyty neurologiczne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Po szczepieniu przeciw żółtej febrze zgłaszano przypadki choroby trzewnej (znanej jako YEL-AVD i poprzednio opisywanej jako “Niewydolność wielonarządowa”), kilka zakończonych zgonem (patrz punkt 4.4). YEL-AVD może objawiać się gorączką, zmęczeniem, bólem mięśni, bólem głowy i niedociśnieniem, z możliwością rozwinięcia się w jedno lub kilka z poniższych: kwasica metaboliczna, rozpad komórek mięśni i wątroby, limfopenia i małopłytkowość, niewydolność nerek oraz niewydolność oddechowa.

Dodatkowe informacje dotyczące wybranej populacji

Wrodzone lub nabyte niedobory odporności zostały zidentyfikowane jako czynnik ryzyka dla choroby neurotropowej (Patrz punkty 4.3 i 4.4).

Wiek powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4) został zidentyfikowany jako czynnik ryzyka dla YEL-AVD i YEL-AND. Stwierdzona w wywiadzie choroba grasicy (patrz punkty 4.3 i 4.4) została zidentyfikowana jako czynnik ryzyka dla YEL-AVD.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw żółtej febrze, żywa Kod ATC: J07B L1

STAMARIL jest szczepionką zawierającą żywy atenuowany wirus żółtej febry. Tak jak w przypadku innych żywych atenuowanych szczepionek wirusowych, w wyniku podklinicznego zakażenia u zdrowych zaszczepionych osób powstają swoiste limfocyty T i B i wytwarzane są swoiste przeciwciała.

Odporność pojawia się około 10 dni po szczepieniu. Pomimo prawdopodobieństwa, iż pewien poziom odporności utrzymuje się dłużej niż 10 lat, międzynarodowe przepisy zdrowotne wymagają szczepienia przypominającego co 10 lat, w celu aktualizacji świadectwa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne nie ujawniły szczególnego ryzyka dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Laktoza Sorbitol E420

L-histydyny chlorowodorek L-alanina Sodu chlorek Potasu chlorek Disodu fosforan Potasu diwodorofosforan Wapnia chlorek Magnezu siarczan

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie ma badań zgodności, tej szczepionki nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

3 lata.

Po rekonstytucji, szczepionka musi być zużyta natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania odtworzonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (szkło typu I), z korkiem (chlorobutylowym) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) + 0,5 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z zatyczką tłoka (halobutylową) i z dołączoną igłą i osłonką igły (z naturalnej gumy lub poliizoprenu) - opakowanie po 1, 10 lub 20.

Proszek w fiolce (szkło typu I), z korkiem (chlorobutylowym) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) + 0,5 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z zatyczką tłoka (halobutylową), z nasadką (chlorobromobutylową lub z gumy styrenowo-butadienowej) - opakowanie po 1,10.

Proszek w fiolce (szkło typu I), z korkiem (chlorobutylowym) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) + 0,5 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z zatyczką tłoka (halobutylową), z nasadką (chlorobromobutylową lub z gumy styrenowo-butadienowej) z 1 lub 2 osobnymi igłami załączonymi w blistrze - opakowanie po 1 i 10.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Tylko w odniesieniu do strzykawki bez dołączonej igły: po usunięciu nasadki ze strzykawki, igłę należy mocno osadzić na końcu strzykawki i zabezpieczyć poprzez obrócenie o ćwierć obrotu (90°).

Proszek poddaje się rekonstytucji poprzez dodanie rozpuszczalnika umieszczonego w załączonej ampułko-strzykawce do fiolki. Fiolkę należy wstrząsnąć i po całkowitej rekonstytucji uzyskaną zawiesinę należy nabrać do tej samej strzykawki do wstrzyknięcia.

Przed podaniem, szczepionkę po rekonstytucji należy energicznie wstrząsnąć.

Zużyć natychmiast po rekonstytucji.

Po rekonstytucji, zawiesina jest beżowa do różowo-beżowej.

Należy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, najlepiej poprzez inaktywację cieplną lub spalenie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6610

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.03.1996 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.03.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.08.2013

Stamaril