Imeds.pl

Sterko 320 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sterko, 320 mg, kapsułki miękkie

Sabalis serrulatae fructus extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sterko i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterko

3.    Jak stosować lek Sterko

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sterko

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sterko i w jakim celu się go stosuje

Lek Sterko łagodzi objawy związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (prostaty) występujące przy oddawaniu moczu, takie jak: częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy, słaby strumień moczu.

Lek Sterko stosuje się w leczeniu zaburzeń oddawania moczu występujących w początkowym okresie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterko Kiedy nie stosować leku Sterko:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, orzeszki ziemne i soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sterko należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz planuje u pacjenta wykonanie badania oznaczenia poziomu specyficznego antygenu sterczowego (PSA) to, przed wykonaniem tego badania, zaleca się przerwanie stosowania leku Sterko.

Lek łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego nie powodując jego zmniejszenia, w związku z czym nie eliminuje choroby. Pacjent powinien regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu i w przypadku zatrzymania moczu w pęcherzu.

Lek Sterko a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje doustne środki moczopędne.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Sterko z jedzeniem i piciem

Lek Sterko należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki nie należy rozgryzać, należy ją połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Lek Sterko stosuje się wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Sterko na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Sterko zawiera śladowe ilości lecytyny sojowej (E322).

Nie należy stosować tego leku, jeżeli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję.

3. Jak stosować lek Sterko

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka (320 mg) na dobę. Kapsułkę należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki nie należy rozgryzać, należy ją połknąć w całości, popijając wodą. Regularne przyjmowanie leku jest ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby.

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.

Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterko

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia tym lekiem.

Pominięcie zastosowania leku Sterko

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sterko

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Sterko na ogół jest dobrze tolerowany. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit.

Po przyjęciu leku Sterko na czczo mogą wystąpić nudności.

Jeśli działania niepożądane nie ustąpią należy zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sterko

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sterko

-    Substancją czynną leku jest wyciąg etanolowy gęsty z z owoców palmy sabal. Każda kapsułka miękka zawiera 320 mg wyciągu etanolowego gęstego z owoców palmy sabal

(Sabalis serrulatae fructus extractum spissum) (9-11:1).

Ekstrahent: etanol 96% (v/v)

-    Pozostałe składniki to: żelatyna sukcynylowana wieprzowa, glicerol 85%, kompleks miedziowy chlorofiliny (E 141), tytanu dwutlenek (E 171), lecytyna sojowa (E 322) i trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Sterko i co zawiera opakowanie

Kapsułka miękka, żelatynowa.

Kapsułki leku Sterko pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 15 sztuk kapsułek miękkich.

Dostępne wielkości opakowań:

30 kapsułek miękkich 60 kapsułek miękkich

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4