+ iMeds.pl

Sterko 320 mgUlotka Sterko

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sterko, 320 mg, kapsułki miękkie

Sabalis serrulatae fructus extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sterko i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterko

3.    Jak stosować lek Sterko

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sterko

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sterko i w jakim celu się go stosuje

Lek Sterko łagodzi objawy związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (prostaty) występujące przy oddawaniu moczu, takie jak: częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy, słaby strumień moczu.

Lek Sterko stosuje się w leczeniu zaburzeń oddawania moczu występujących w początkowym okresie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterko Kiedy nie stosować leku Sterko:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, orzeszki ziemne i soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sterko należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz planuje u pacjenta wykonanie badania oznaczenia poziomu specyficznego antygenu sterczowego (PSA) to, przed wykonaniem tego badania, zaleca się przerwanie stosowania leku Sterko.

Lek łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego nie powodując jego zmniejszenia, w związku z czym nie eliminuje choroby. Pacjent powinien regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu i w przypadku zatrzymania moczu w pęcherzu.

Lek Sterko a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje doustne środki moczopędne.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Sterko z jedzeniem i piciem

Lek Sterko należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki nie należy rozgryzać, należy ją połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Lek Sterko stosuje się wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Sterko na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Sterko zawiera śladowe ilości lecytyny sojowej (E322).

Nie należy stosować tego leku, jeżeli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję.

3. Jak stosować lek Sterko

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka (320 mg) na dobę. Kapsułkę należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki nie należy rozgryzać, należy ją połknąć w całości, popijając wodą. Regularne przyjmowanie leku jest ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby.

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.

Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterko

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia tym lekiem.

Pominięcie zastosowania leku Sterko

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sterko

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Sterko na ogół jest dobrze tolerowany. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit.

Po przyjęciu leku Sterko na czczo mogą wystąpić nudności.

Jeśli działania niepożądane nie ustąpią należy zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sterko

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sterko

-    Substancją czynną leku jest wyciąg etanolowy gęsty z z owoców palmy sabal. Każda kapsułka miękka zawiera 320 mg wyciągu etanolowego gęstego z owoców palmy sabal

(Sabalis serrulatae fructus extractum spissum) (9-11:1).

Ekstrahent: etanol 96% (v/v)

-    Pozostałe składniki to: żelatyna sukcynylowana wieprzowa, glicerol 85%, kompleks miedziowy chlorofiliny (E 141), tytanu dwutlenek (E 171), lecytyna sojowa (E 322) i trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Sterko i co zawiera opakowanie

Kapsułka miękka, żelatynowa.

Kapsułki leku Sterko pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 15 sztuk kapsułek miękkich.

Dostępne wielkości opakowań:

30 kapsułek miękkich 60 kapsułek miękkich

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Sterko

Charakterystyka Sterko

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterko, 320 mg, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka miękka zawiera 320 mg wyciągu etanolowego gęstego z owoców palmy sabal (Sabalis serrulatae fructus extractum spissum) (9-11:1).

Ekstrahent: etanol 96% (v/v)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawiera śladowe ilości lecytyny sojowej (E 322). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia oddawania moczu związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w I i II stadium choroby, takie jak: częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy, zmniejszenie strumienia oddawanego moczu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę (320 mg) na dobę, podczas lub po posiłku.

Sposób podawania

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Kapsułki nie należy rozgryzać.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, orzeszki ziemne i soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie są znane żadne inne przeciwwskazania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Sterko nie zmniejsza rozrostu gruczołu krokowego a jedynie łagodzi objawy związane z jego łagodnym rozrostem.

Zaleca się regularne wizyty kontrolne u lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Sterko należy zlecić wykonanie badania oznaczenia stężenia specyficznego antygenu sterczowego (PSA). Podobnie jak w przypadku leków przeciwandrogenowych, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Sterko przed wykonaniem badania stężenia PSA ze względu na możliwy wpływ na wyniki badania.

Substancje pomocnicze:

Produkt leczniczy może zawierać śladowe ilości lecytyny sojowej (E 322) pochodzące z procesu technologicznego. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego produktu leczniczego, ponieważ może wystąpić reakcja alergiczna.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

Produkt leczniczy Sterko stosowany jest u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Sterko nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy Sterko na ogół jest dobrze tolerowany.

Rzadko zgłaszano przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Po przyjęciu produktu leczniczego Sterko na czczo mogą wystąpić nudności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania ani zatrucia produktem leczniczym Sterko.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, kod ATC: G04C X02

Wyciąg etanolowy gęsty z owoców palmy sabal (Sabalis serrulatae fructus extractum spissum) zawiera takie substancje aktywne jak: fitosterole, flawonoidy, saponiny, kwasy tłuszczowe (kaprynowy, kapronowy, kaprylowy, laurynowy, mirystynowy, oleinowy oraz palmitynowy zarówno w wolnej postaci, jak i w formie estrów etanolowych). Działanie lecznicze, polegające na zmniejszaniu objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, wynika z działania przeciwzapalnego, przeciwobrzękowego substancji zawartych w wyciągu poprzez m.in. hamowanie syntezy prostaglandyn sterczowych.

Obecnie nie wyjaśniono do końca mechanizmu działania substancji aktywnych zawartych w wyciągu etanolowym gęstym z owoców palmy sabal w łagodzeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Lek osiąga maksymalne stężenie we krwi 1,5 godziny po podaniu doustnym. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1,9 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych wyciągu etanolowego gęstego z owoców palmy sabal.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna sukcynylowana wieprzowa Glicerol 85%

Kompleks miedziowy chlorofiliny (E 141)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Lecytyna sojowa (E 322)

Trójglicerydy o średniej długości łańcucha

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 15 sztuk kapsułek miękkich.

30 sztuk (2 blistry po 15 szt.)

60 sztuk (4 blistry po 15 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10407

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Sterko