Imeds.pl

Sterofundin Iso -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sterofundin ISO roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sterofundin ISO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterofundin ISO

3.    Jak stosować Sterofundin ISO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sterofundin ISO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST STEROFUNDIN ISO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sterofundin ISO jest roztworem do infuzji podawanym przez rurkę do żyły.

Roztwór ten uzupełnia płyny utracone z układu krążenia. Można go stosować w sytuacjach, kiedy odczyn krwi może stać się lub stał się lekko kwaśny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU STEROFUNDIN ISO Kiedy nie stosować leku Sterofundin ISO:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zbyt dużo płynów w układzie krążenia;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca z dusznością i obrzękiem stóp lub nóg;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek i nie może on wcale lub prawie wcale oddawać

moczu;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk tkanek organizmu w wyniku nagromadzenia płynów;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu lub wapnia we krwi;

-    jeśli krew pacjenta ma zbyt zasadowy odczyn.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sterofundin ISO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sterofundin ISO roztwór do infuzji

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje:

-    jakakolwiek choroba serca powodująca konieczność ograniczenia spożycia soli, taka jak łagodne

lub umiarkowane upośledzenie czynności serca, obrzęk tkanek lub nagromadzenie płynów w płucach;

-    sarkoidoza (przewlekła choroba układu odpornościowego obejmująca węzły chłonne i tkankę łączną);

-    lekko lub umiarkowanie podwyższone ciśnienie krwi;

-    ostry niedobór wody, np. po rozległym zniszczeniu tkanki w przypadku ciężkich oparzeń, lub towarzyszący zaburzeniom czynności nadnerczy;

-    duże stężenie sodu lub chloru we krwi;

-    rzucawka (powikłanie występujące w trakcie ciąży);

-    łagodne lub umiarkowane zaburzenie czynności nerek;

-    zaburzenie oddychania;

-    jakakolwiek choroba lub leki przyjmowane przez pacjenta, które mogą prowadzić do ograniczenia

wydalania sodu.

Jeśli którykolwiek z wyżej opisanych przypadków dotyczy pacjenta, lekarz zachowa ostrożność i oceni, czy roztwór ten jest odpowiedni.

W trakcie podawania leku Sterofundin ISO prowadzona będzie kontrola zawartości płynów w organizmie i stężenia soli, aby upewnić się, że są one prawidłowe.

Sterofundin ISO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest szczególnie istotne, aby lekarz wiedział o przyjmowaniu, stosowaniu lub otrzymywaniu:

   leków, które powodują zatrzymywanie sodu i wody, takich jak

-    hormony steroidowe lub

-    karbenoksolon.

Jeśli leki te stosowane są razem z lekiem Sterofundin ISO, zawartość wody w organizmie i stężenie sodu we krwi mogą wzrosnąć, prowadząc do obrzęku i podwyższonego ciśnienia krwi;

   leków wpływających na stężenie potasu we krwi, takich jak

-    suksametonium;

-    niektóre leki moczopędne, które obniżają wydalanie potasu, np. amiloryd, spironolakton, triamteren;

-    takrolimus, cyklosporyna (leki stosowane np. w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów)

Jeśli są one stosowane razem z lekiem Sterofundin ISO, stężenie potasu we krwi może wzrosnąć, co może niekorzystnie wpływać na czynność serca. Taka sytuacja jest bardziej prawdopodobne w przypadku zaburzeń czynności nerek;

   preparatów naparstnicy (jak digoksyna), które są stosowane w leczeniu niewydolności serca Działanie tych leków będzie silniejsze, jeśli stężenie wapnia we krwi wzrośnie. Mogą wówczas wystąpić działania niepożądane takie jak nieregularny rytm serca. Dlatego niezbędne będzie dostosowanie dawki digoksyny przez lekarza;

   witaminy D: może to doprowadzić do podwyższenia stężenia wapnia we krwi.

Lekarz wie o działaniach niepożądanych, jakie mogą wystąpić po połączeniu leku Sterofundin ISO z wymienionymi wyżej lekami. Zwróci uwagę, aby zastosować infuzję z prawidłową dawką.

Niektórych leków nie wolno mieszać z lekiem Sterofundin ISO. Lekarz doda inne leki do leku Sterofundin ISO tylko wtedy, gdy ma pewność, że wolno je łączyć.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku..

Lekarz zdecyduje, czy roztwór jest właściwy dla pacjentki w okresie ciąży.

Lek ten stosuje się ostrożnie w przypadku zatrucia ciążowego, pewnego powikłania, które może wystąpić w trakcie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sterofundin ISO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Sterofundin ISO zawiera sód

1000 ml leku Sterofundin ISO zawiera 145 mmol sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli

3. JAK STOSOWAĆ STEROFUNDIN ISO Droga podania

Lek ten jest podawany przez wlew dożylny (kroplówkę).

Dawkowanie

Lekarz określi potrzebną ilość roztworu.

U dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży może to być 500 mililitrów do 3 litrów na dobę. Dawka dobowa u niemowląt i dzieci może wynosić 20 do 100 mililitrów na kg masy ciała na dobę.

Szybkość podawania

Lekarz określi także, jak szybko roztwór będzie podawany we wlewie, w zależności od masy ciała i stanu pacjenta.

Czas trwania terapii

Lekarz określi, jak długo pacjent będzie otrzymywał ten roztwór.

W trakcie infuzji kontrolowana będzie zawartość płynów i soli oraz równowaga kwasowo-zasadowa krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterofundin ISO

Ponieważ dawkowanie sprawdza lekarz lub pielęgniarka, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużo roztworu.

Jednakże, jeśli przypadkowo pacjent otrzyma zbyt dużo roztworu, lub jeśli roztwór będzie podawany zbyt szybko, u pacjenta mogą wystąpić takie objawy jak:

-    zwiększenie napięcia skóry;

-    zastój krwi w żyłach i obrzęk;

-    nagromadzenie płynu w płucach;

-    duszność;

-    nieprawidłowa zawartość wody i soli w płynach ustrojowych.

Nadmierna zawartość we krwi składników leku Sterofundin ISO może być związana ze specyficznymi objawami, na które lekarz będzie zwracał uwagę.

W przypadku przedawkowania infuzja zostanie natychmiast przerwana i zostanie rozpoczęte odpowiednie leczenie korygujące.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre rzadko występujące działania niepożądane mogą być spowodowane przez sposób podawania. Mogą do nich należeć: reakcja gorączkowa, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcja, podrażnienie żyły, zakrzepy krwi w żyłach lub zapalenie żył szerzące się od miejsca wkłucia.

Niekiedy zgłaszano reakcje alergiczne w postaci wysypki na podane we wlewie sole magnezu. Nie można określić częstości występowania tych reakcji na bazie dostępnych danych.

Po podaniu siarczanu magnezu we wlewie zgłaszano rzadko porażenie jelit. To działanie niepożądane może występować 1 na 1.000 pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” :

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3. JAK PRZECHOWYWAĆ STEROFUNDIN ISO

Sterofundin ISO należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelki szklane i pojemniki z polietylenu: Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Worki z tworzywa sztucznego: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Leku nie wolno używać, jeśli w roztworze znajdują się cząstki stałe, jeśli roztwór jest mętny lub zabarwiony. Leku nie wolno używać, jeśli pojemnik przecieka lub jest uszkodzony w inny sposób. Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie można podłączać ponownie częściowo opróżnionych opakowań.

Nie stosować leku Sterofundin ISO po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku.

Co zawiera STEROFUNDIN ISO

Substancjami czynnymi leku Sterofundin ISO roztwór do infuzji są:

1000 ml leku zawiera:

6,8 g

0,3 g

0,2 g

0,37 g 3,27 g 0,67 g


sodu chlorek potasu chlorek

magnezu chlorek sześciowodny wapnia chlorek dwuwodny sodu octan trójwodny kwas jabłkowy

   Pozostałe składniki to:

woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Jak wygląda Sterofundin ISO i co zawiera opakowanie

Sterofundin ISO to roztwór przeznaczony do infuzji (podanie do żyły np. za pomocą wlewu kroplowego). Jest to przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Sterofundin ISO jest dostępny w następujących rodzajach i wielkościach opakowań:

•    butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml, pakowane po 10 sztuk; worki z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml, 500 ml, pakowane po 20 sztuk;

•    worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml, pakowane po 10 sztuk; butelki szklane o pojemności 250 ml, 500 ml, pakowane po 10 sztuk;

•    butelki szklane o pojemności 1000 ml, pakowane po 6 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-StraBe 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

Wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen, Niemcy

B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121 08191 Rubi (Barcelona), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Sterofundin ISO Infusionlosung    Austria

Sterofundin ISO oplussing voor Indusie    Belgia

Sterofundin ISO Sterofundin ISO Ringerfundin B. Braun Ringerfundin Sterofundin ISO

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Ringerfundin infuusioneste, liuos Isofundine, solution pour perfusion Sterofundin ISO

Isofundin, solución para perfusión Sterofundin ISO

Sterofundin ISO infuzinis tirpalas

Sterofundin Iso solution pour perfusion

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO Infusionlosung

Ringerfundin infusjonvaeske

Sterofundin ISO

Isofundin

Sterofundin ISO solutie perfuzabila Ringerfundin

Sterofundin ISO raztopina za infundiranje Ringerfundin infusionsvastka, losning Ringerfundin B. Braun infuzio Sterofundin ISO Sterofundin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Objawy związane z przedawkowaniem poszczególnych składników roztworu

•    Objawy hiperkaliemii:

parestezje kończyn, osłabienie mięśni, paraliż, arytmia, asystolia, splątanie.

•    Objawy hipermagnezemii:

utrata odruchów ścięgnistych i duszność, nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, pragnienie, spadek ciśnienia krwi, senność, splątanie, osłabienie mięśni, rzadkoskurcz, śpiączka, zatrzymanie akcji serca.

•    Objawy hiperchloremii:

utrata wodorowęglanów, kwasica.

•    Objawy hiperkalcemii:

jadłowstręt, nudności, wymioty, zaparcie, ból brzucha, osłabienie mięśni, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, wielomocz, wapnica nerek i, w ciężkich przypadkach, arytmia i śpiączka. Zbyt szybkie wstrzyknięcie soli wapnia może prowadzić do wystąpienia kredowego posmaku i uderzeń gorąca.

•    Obj awy przedawkowania octanu i j abłczanu:

zasadowica metaboliczna, która może prowadzić do zmian nastroju, zmęczenia, bezdechu, osłabienia mięśni i arytmii, przy małych stężeniach wapnia także drżenia i tężyczki.

Stosowanie

Lek ten należy podawać za pomocą sterylnego wyposażenia i z zachowaniem zasad aseptyki. Aby zapobiec powstawaniu zatorów powietrznych należy przepłukać wyposażeniem z u użyciem tego leku przed podaniem.

W przypadku podawania leku z plastikowych worków, należy wyjąć worek z opakowania zewnętrznego bezpośrednio przed podaniem.

W przypadku podawania leku na drodze infuzji ciśnieniowej należy, przed rozpoczęciem infuzji, usunąć całe powietrze z pojemnika plastikowego. W przeciwnym wypadku może dojść do zatoru powietrznego w trakcie infuzji.

W trakcie podawania leku należy monitorować równowagę płynów, stężenie elektrolitów w osoczu oraz odczyn pH.

Sterofundin ISO można podawać tak długo, jak długo wskazane jest uzupełnianie płynów.

Strona 7