+ iMeds.pl

Sterofundin iso -Ulotka Sterofundin iso

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sterofundin ISO roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sterofundin ISO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterofundin ISO

3.    Jak stosować Sterofundin ISO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sterofundin ISO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST STEROFUNDIN ISO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sterofundin ISO jest roztworem do infuzji podawanym przez rurkę do żyły.

Roztwór ten uzupełnia płyny utracone z układu krążenia. Można go stosować w sytuacjach, kiedy odczyn krwi może stać się lub stał się lekko kwaśny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU STEROFUNDIN ISO Kiedy nie stosować leku Sterofundin ISO:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zbyt dużo płynów w układzie krążenia;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca z dusznością i obrzękiem stóp lub nóg;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek i nie może on wcale lub prawie wcale oddawać

moczu;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk tkanek organizmu w wyniku nagromadzenia płynów;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu lub wapnia we krwi;

-    jeśli krew pacjenta ma zbyt zasadowy odczyn.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sterofundin ISO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sterofundin ISO roztwór do infuzji

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje:

-    jakakolwiek choroba serca powodująca konieczność ograniczenia spożycia soli, taka jak łagodne

lub umiarkowane upośledzenie czynności serca, obrzęk tkanek lub nagromadzenie płynów w płucach;

-    sarkoidoza (przewlekła choroba układu odpornościowego obejmująca węzły chłonne i tkankę łączną);

-    lekko lub umiarkowanie podwyższone ciśnienie krwi;

-    ostry niedobór wody, np. po rozległym zniszczeniu tkanki w przypadku ciężkich oparzeń, lub towarzyszący zaburzeniom czynności nadnerczy;

-    duże stężenie sodu lub chloru we krwi;

-    rzucawka (powikłanie występujące w trakcie ciąży);

-    łagodne lub umiarkowane zaburzenie czynności nerek;

-    zaburzenie oddychania;

-    jakakolwiek choroba lub leki przyjmowane przez pacjenta, które mogą prowadzić do ograniczenia

wydalania sodu.

Jeśli którykolwiek z wyżej opisanych przypadków dotyczy pacjenta, lekarz zachowa ostrożność i oceni, czy roztwór ten jest odpowiedni.

W trakcie podawania leku Sterofundin ISO prowadzona będzie kontrola zawartości płynów w organizmie i stężenia soli, aby upewnić się, że są one prawidłowe.

Sterofundin ISO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest szczególnie istotne, aby lekarz wiedział o przyjmowaniu, stosowaniu lub otrzymywaniu:

   leków, które powodują zatrzymywanie sodu i wody, takich jak

-    hormony steroidowe lub

-    karbenoksolon.

Jeśli leki te stosowane są razem z lekiem Sterofundin ISO, zawartość wody w organizmie i stężenie sodu we krwi mogą wzrosnąć, prowadząc do obrzęku i podwyższonego ciśnienia krwi;

   leków wpływających na stężenie potasu we krwi, takich jak

-    suksametonium;

-    niektóre leki moczopędne, które obniżają wydalanie potasu, np. amiloryd, spironolakton, triamteren;

-    takrolimus, cyklosporyna (leki stosowane np. w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów)

Jeśli są one stosowane razem z lekiem Sterofundin ISO, stężenie potasu we krwi może wzrosnąć, co może niekorzystnie wpływać na czynność serca. Taka sytuacja jest bardziej prawdopodobne w przypadku zaburzeń czynności nerek;

   preparatów naparstnicy (jak digoksyna), które są stosowane w leczeniu niewydolności serca Działanie tych leków będzie silniejsze, jeśli stężenie wapnia we krwi wzrośnie. Mogą wówczas wystąpić działania niepożądane takie jak nieregularny rytm serca. Dlatego niezbędne będzie dostosowanie dawki digoksyny przez lekarza;

   witaminy D: może to doprowadzić do podwyższenia stężenia wapnia we krwi.

Lekarz wie o działaniach niepożądanych, jakie mogą wystąpić po połączeniu leku Sterofundin ISO z wymienionymi wyżej lekami. Zwróci uwagę, aby zastosować infuzję z prawidłową dawką.

Niektórych leków nie wolno mieszać z lekiem Sterofundin ISO. Lekarz doda inne leki do leku Sterofundin ISO tylko wtedy, gdy ma pewność, że wolno je łączyć.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku..

Lekarz zdecyduje, czy roztwór jest właściwy dla pacjentki w okresie ciąży.

Lek ten stosuje się ostrożnie w przypadku zatrucia ciążowego, pewnego powikłania, które może wystąpić w trakcie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sterofundin ISO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Sterofundin ISO zawiera sód

1000 ml leku Sterofundin ISO zawiera 145 mmol sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli

3. JAK STOSOWAĆ STEROFUNDIN ISO Droga podania

Lek ten jest podawany przez wlew dożylny (kroplówkę).

Dawkowanie

Lekarz określi potrzebną ilość roztworu.

U dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży może to być 500 mililitrów do 3 litrów na dobę. Dawka dobowa u niemowląt i dzieci może wynosić 20 do 100 mililitrów na kg masy ciała na dobę.

Szybkość podawania

Lekarz określi także, jak szybko roztwór będzie podawany we wlewie, w zależności od masy ciała i stanu pacjenta.

Czas trwania terapii

Lekarz określi, jak długo pacjent będzie otrzymywał ten roztwór.

W trakcie infuzji kontrolowana będzie zawartość płynów i soli oraz równowaga kwasowo-zasadowa krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterofundin ISO

Ponieważ dawkowanie sprawdza lekarz lub pielęgniarka, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużo roztworu.

Jednakże, jeśli przypadkowo pacjent otrzyma zbyt dużo roztworu, lub jeśli roztwór będzie podawany zbyt szybko, u pacjenta mogą wystąpić takie objawy jak:

-    zwiększenie napięcia skóry;

-    zastój krwi w żyłach i obrzęk;

-    nagromadzenie płynu w płucach;

-    duszność;

-    nieprawidłowa zawartość wody i soli w płynach ustrojowych.

Nadmierna zawartość we krwi składników leku Sterofundin ISO może być związana ze specyficznymi objawami, na które lekarz będzie zwracał uwagę.

W przypadku przedawkowania infuzja zostanie natychmiast przerwana i zostanie rozpoczęte odpowiednie leczenie korygujące.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre rzadko występujące działania niepożądane mogą być spowodowane przez sposób podawania. Mogą do nich należeć: reakcja gorączkowa, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcja, podrażnienie żyły, zakrzepy krwi w żyłach lub zapalenie żył szerzące się od miejsca wkłucia.

Niekiedy zgłaszano reakcje alergiczne w postaci wysypki na podane we wlewie sole magnezu. Nie można określić częstości występowania tych reakcji na bazie dostępnych danych.

Po podaniu siarczanu magnezu we wlewie zgłaszano rzadko porażenie jelit. To działanie niepożądane może występować 1 na 1.000 pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” :

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3. JAK PRZECHOWYWAĆ STEROFUNDIN ISO

Sterofundin ISO należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelki szklane i pojemniki z polietylenu: Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Worki z tworzywa sztucznego: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Leku nie wolno używać, jeśli w roztworze znajdują się cząstki stałe, jeśli roztwór jest mętny lub zabarwiony. Leku nie wolno używać, jeśli pojemnik przecieka lub jest uszkodzony w inny sposób. Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie można podłączać ponownie częściowo opróżnionych opakowań.

Nie stosować leku Sterofundin ISO po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku.

Co zawiera STEROFUNDIN ISO

Substancjami czynnymi leku Sterofundin ISO roztwór do infuzji są:

1000 ml leku zawiera:

6,8 g

0,3 g

0,2 g

0,37 g 3,27 g 0,67 g


sodu chlorek potasu chlorek

magnezu chlorek sześciowodny wapnia chlorek dwuwodny sodu octan trójwodny kwas jabłkowy

   Pozostałe składniki to:

woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Jak wygląda Sterofundin ISO i co zawiera opakowanie

Sterofundin ISO to roztwór przeznaczony do infuzji (podanie do żyły np. za pomocą wlewu kroplowego). Jest to przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Sterofundin ISO jest dostępny w następujących rodzajach i wielkościach opakowań:

•    butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml, pakowane po 10 sztuk; worki z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml, 500 ml, pakowane po 20 sztuk;

•    worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml, pakowane po 10 sztuk; butelki szklane o pojemności 250 ml, 500 ml, pakowane po 10 sztuk;

•    butelki szklane o pojemności 1000 ml, pakowane po 6 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

Wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy

B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121 08191 Rubí (Barcelona), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Sterofundin ISO Infusionlösung    Austria

Sterofundin ISO oplussing voor Indusie    Belgia

Sterofundin ISO Sterofundin ISO Ringerfundin B. Braun Ringerfundin Sterofundin ISO

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Ringerfundin infuusioneste, liuos Isofundine, solution pour perfusion Sterofundin ISO

Isofundin, solución para perfusión Sterofundin ISO

Sterofundin ISO infuzinis tirpalas

Sterofundin Iso solution pour perfusion

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO Infusionlosung

Ringerfundin infusjonvaeske

Sterofundin ISO

Isofundin

Sterofundin ISO solutie perfuzabila Ringerfundin

Sterofundin ISO raztopina za infundiranje Ringerfundin infusionsvastka, losning Ringerfundin B. Braun infuzio Sterofundin ISO Sterofundin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Objawy związane z przedawkowaniem poszczególnych składników roztworu

•    Objawy hiperkaliemii:

parestezje kończyn, osłabienie mięśni, paraliż, arytmia, asystolia, splątanie.

•    Objawy hipermagnezemii:

utrata odruchów ścięgnistych i duszność, nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, pragnienie, spadek ciśnienia krwi, senność, splątanie, osłabienie mięśni, rzadkoskurcz, śpiączka, zatrzymanie akcji serca.

•    Objawy hiperchloremii:

utrata wodorowęglanów, kwasica.

•    Objawy hiperkalcemii:

jadłowstręt, nudności, wymioty, zaparcie, ból brzucha, osłabienie mięśni, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, wielomocz, wapnica nerek i, w ciężkich przypadkach, arytmia i śpiączka. Zbyt szybkie wstrzyknięcie soli wapnia może prowadzić do wystąpienia kredowego posmaku i uderzeń gorąca.

•    Obj awy przedawkowania octanu i j abłczanu:

zasadowica metaboliczna, która może prowadzić do zmian nastroju, zmęczenia, bezdechu, osłabienia mięśni i arytmii, przy małych stężeniach wapnia także drżenia i tężyczki.

Stosowanie

Lek ten należy podawać za pomocą sterylnego wyposażenia i z zachowaniem zasad aseptyki. Aby zapobiec powstawaniu zatorów powietrznych należy przepłukać wyposażeniem z u użyciem tego leku przed podaniem.

W przypadku podawania leku z plastikowych worków, należy wyjąć worek z opakowania zewnętrznego bezpośrednio przed podaniem.

W przypadku podawania leku na drodze infuzji ciśnieniowej należy, przed rozpoczęciem infuzji, usunąć całe powietrze z pojemnika plastikowego. W przeciwnym wypadku może dojść do zatoru powietrznego w trakcie infuzji.

W trakcie podawania leku należy monitorować równowagę płynów, stężenie elektrolitów w osoczu oraz odczyn pH.

Sterofundin ISO można podawać tak długo, jak długo wskazane jest uzupełnianie płynów.

Strona 7

Sterofundin ISO

Charakterystyka Sterofundin iso

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterofundin ISO, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml produktu leczniczego Sterofundin ISO, roztwór do infuzji zawiera:

Sodu chlorek    6,80    g

Potasu chlorek    0,30    g

Magnezu chlorek sześciowodny    0,20    g

Wapnia chlorek dwuwodny    0,37    g

Sodu octan trójwodny    3,27    g

Kwas L-jabłkowy    0,67    g

Stężenia elektrolitów:    mmol/l

Sód    145,0

Potas    4,0

Magnez    1,0

Wapń    2,5

Chlor    127,0

Octan    24,0

Jabłczan    5,0

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1000 ml produktu leczniczego Sterofundin ISO zawiera 0,2 g wodorotlenku sodu (0,115 g sodu). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny pH: 5,1 - 5,9

Osmolarność teoretyczna: 309 mOsm/l

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania

Uzupełnianie utraconego płynu pozakomórkowego w przypadku odwodnienia izotonicznego, z występowaniem kwasicy lub w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia kwasicy.

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli, osoby w wieku podeszłym, młodzież i dzieci:

dawka zależy od wieku, masy ciała, klinicznego i biologicznego stanu pacjenta i terapii towarzyszącej.

Zalecane dawkowanie:

-    u dorosłych, osób w wieku podeszłym i młodzieży: 500 ml do 3 litrów/dobę, co odpowiada 1 do 6 mmol sodu/kg mc./dobę i 0,03 do 0,17 mmol potasu/kg mc./dobę.

-    u niemowląt, małych dzieci i dzieci: 20 ml do 100 ml/kg mc./dobę, co odpowiada 3 do 14 mmol sodu/kg mc./dobę i 0,08 do 0,40 mmol potasu/kg mc./dobę.

Szybkość podawania:

Maksymalna szybkość infuzji zależy od zapotrzebowania pacjenta na uzupełnienie płynów i elektrolitów, jego masy ciała, stanu klinicznego i biologicznego.

U dzieci szybkość infuzji wynosi przeciętnie 5 ml/kg mc./godz., ale wartość ta zależy od wieku: 6-8 ml/kg mc./godz. u niemowląt, 4-6 ml/kg mc./godz. u małych dzieci i 2-4 ml/kg mc./godz. u dzieci.

Uwaga:

-    niemowlęta i małe dzieci: wiek od około 28 dni do 23 miesięcy (małe dziecko to niemowlę, które potrafi chodzić)

-    dzieci: wiek od około 2 do 11 lat.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Sterofundin ISO u niemowląt (poniżej 28. Dni ażycia) nie zostały potwierdzone.

Sposób podawania

Wyłącznie do podania dożylnego w postaci infuzji.

Sterofundin ISO można podawać we wlewie do żył obwodowych (informacje dotyczące pH i osmolarności teoretycznej, patrz punkt 3).

Jeśli podawanie odbywa się metodą szybkiej infuzji pod ciśnieniem, przed infuzją z pojemnika z tworzywa sztucznego i zestawu do infuzji należy usunąć całe powietrze. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko powstania zatoru powietrznego podczas infuzji.

Podczas podawania należy monitorować bilans płynów, stężenia elektrolitów w osoczu i pH. Produkt leczniczy Sterofundin ISO można podawać tak długo, dopóki istnieją wskazania do uzupełniania płynów.

Przeciwwskazania

-    Hiperwolemia

-    Ciężka zastoinowa niewydolność serca

-    Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem

-    Ciężki obrzęk uogólniony

-    Hiperkaliemia

-    Hiperkalcemia

-    Zasadowica metaboliczna

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Infuzje o dużych objętościach mogą być stosowane w warunkach specyficznego monitorowania u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca lub płuc (cięższe stany: patrz punkt 4.3).

Roztwory zawierające chlorek sodu należy podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów:

-    z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub płucnym lub nadmiarem płynu pozakomórkowego (cięższe stany: patrz punkt 4.3),

-    z hipernatremią, hiperchloremią, odwodnieniem hipertonicznym, nadciśnieniem, upośledzeniem czynności nerek, rzucawką lub w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wystąpienia, aldosteronizmem lub innymi stanami lub u pacjentów poddawanych terapii (np. kortykoidami/steroidami) związanej z retencją sodu (patrz także punkt 4.5).

Roztwory zawierające sole potasu należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z chorobami serca lub stanami predysponującymi do hiperkaliemii, takimi jak niewydolność nerek lub kory nadnerczy, ostrym odwodnieniem lub rozległym zniszczeniem tkanki jakie występuje w przypadku ciężkich oparzeń.

Z powodu obecności wapnia:

-    należy zachować ostrożność, aby zapobiec wynaczynieniu podczas infuzji dożylnej;

-    roztwór należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniem czynności nerek lub chorobami związanymi z występowaniem podwyższonego stężenia witaminy D, takimi jak sarkoidoza;

-    w przypadku towarzyszącej transfuzji krwi, roztworu nie wolno podawać za pomocą tego samego zestawu do infuzji.

Roztwory zawierające aniony ulegające metabolizmowi należy ostrożnie podawać pacjentom z niewydolnością oddechową.

Niezbędne jest monitorowanie elektrolitów w surowicy, bilansu płynowego i odczynu pH.

W trakcie długotrwałej terapii pozajelitowej pacjentowi należy dostarczać składniki odżywcze w odpowiedniej formie.

Produkt leczniczy Sterofundin ISO zawiera 145 mmol sodu w 1000 ml. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sód, potas, wapń i magnez występują w produkcie leczniczym Sterofundin ISO w takich samych stężeniach jak w osoczu. Stąd podawanie produktu leczniczego Sterofundin ISO zgodnie z zalecanymi wskazaniami i przeciwwskazaniami nie zwiększa stężeń opisanych elektrolitów w osoczu. W przypadku zwiększenia stężenia elektrolitu z innych przyczyn należy wziąć pod uwagę następujące interakcje.

Interakcje związane z sodem:

kortykosteroidy/steroidy i karbenoksonol mogą być związane z retencją sodu i wody (z obrzękiem i nadciśnieniem).

Interakcje związane z potasem: -suksametonium;

-diuretyki oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren, pojedynczo lub w skojarzeniu);

-takrolimus, cyklosporyna

mogą zwiększać stężenie potasu w osoczu i prowadzić do potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii, szczególnie w przypadku niewydolności nerek nasilającej efekt hiperkaliemiczny.

Interakcje związane z wapniem:

działanie glikozydów naparstnicy (środków kardiotonicznych) może się nasilić w trakcie hiperkalcemii, co może doprowadzić do ciężkiej lub śmiertelnej arytmii.

Witamina D może indukować hiperkalcemię.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Sterofundin ISO u kobiet w okresie ciąży i laktacji. W przypadkach określonych we wskazaniach, kiedy ściśle monitoruje się objętość, elektrolity oraz stężenia kwasów/zasad, nie przewiduje się żadnych zagrożeń (patrz punkt 5.3).

Sterofundin ISO należy używać ostrożnie w przypadku toksemii ciążowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sterofundin ISO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, patrz punkt 4.9.

Częstość występowania działań niepożądanych zostala określona zgodnie z następującą zasadą: Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość niezanan: Po dożylnym podaniu soli magnezu opisywano odosobnione przypadki reakcji nadwrażliwości charakteryzujące się pokrzywką.

Zaburzenia metabolizmu i odżywienia:

Mimo iż doustnie podane sole magnezu stymulują perystaltykę, po infuzji dożylnej siarczanu magnezu rzadko donoszono o porażennej niedrożności jelit.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje niepożądane, w tym gorączka, zakażenie w miejscu iniekcji, miejscowy ból lub reakcja, podrażnienie żyły, zakrzepica żylna lub zapalenie żył szerzące się od miejsca iniekcji i wynaczynienie, mogą być związane z techniką podawania. Reakcje niepożądane mogą być związane z lekami dodanymi do roztworu; rodzaj dodatku określa prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Przedawkowanie

Nadużycie lub zbyt szybkie podanie może doprowadzić do przewodnienia lub nagromadzenia zbyt dużych ilości sodu, co prowadzi do zagrożenia obrzękiem, zwłaszcza w przypadku zaburzeń wydalania sodu przez nerki. W takim wypadku konieczna może być dodatkowa dializa nerkowa.

Podanie zbyt dużej dawki potasu może doprowadzić do rozwoju hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Do objawów należą parestezja kończyn, osłabienie mięsni, paraliż, arytmie, blok serca, zatrzymanie akcji serca i splątanie. Leczenie hiperkaliemii obejmuje podanie wapnia, insuliny (z glukozą), wodorowęglanu sodu, żywic jonowymiennych, lub zastosowanie dializy.

Pozajelitowe podanie nadmiaru soli magnezu prowadzi do rozwoju hipermagnezemii, której ważnymi objawami są utrata głębokich odruchów ścięgnistych i depresja oddechowa. Oba te objawy następują w wyniku blokady nerwowo-mięśniowej. Do innych objawów hipermagnezemii mogą należeć: nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, pragnienie, niedociśnienie w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych, senność, splątanie, osłabienie mięśni, rzadkoskurcz, śpiączka i zatrzymanie akcji serca.

Podanie nadmiaru chlorków może spowodować utratę wodorowęglanu z efektem zakwaszającym.

Przedawkowanie takich związków jak octany i jabłczany, które są metabolizowane z utworzeniem anionu wodorowęglanowego może prowadzić do zasadowicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Do objawów mogą należeć zmiany nastroju, zmęczenie, duszność, osłabienie mięśni i nieregularny rytm serca. U pacjentów ze współistniejącą hipokalcemią może wystąpić wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia i tężyczka. Leczenie zasadowicy metabolicznej związanej ze wzrostem stężenia wodorowęglanu polega przede wszystkim na właściwym skorygowaniu bilansu płynów i elektrolitów.

Podanie nadmiaru soli wapnia może prowadzić do hiperkalcemii. Do objawów hiperkalcemii mogą należeć: jadłowstręt, nudności, wymioty, zaparcie, ból brzucha, osłabienie mięśni, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, wielomocz, wapnica nerek, kamienie nerkowe i, w ciężkich przypadkach, arytmia i śpiączka. Zbyt szybka iniekcja dożylna soli wapnia może także prowadzić do wielu objawów hiperkalcemii, a także kredowego posmaku, uderzeń gorąca i rozszerzenia naczyń obwodowych. Łagodna, bezobjawowa hiperkalcemia ustępuje zwykle po zaprzestaniu podawania wapnia i innych leków wywołujących, takich jak witamina D. Jeśli hiperkalcemia ma ciężką postać, niezbędne jest pilne leczenie (takie jak diuretyki pętlowe, hemodializa, kalcytonina, bisfosfoniany, edetynian trisodu).

Kiedy przedawkowanie związane jest z lekami dodanymi do roztworu podawanego we wlewie, oznaki i objawy nadmiernej infuzji związane są z rodzajem zastosowanego dodatku. W razie niezamierzonej nadmiernej infuzji leczenie należy przerwać, a pacjenta należy obserwować w kierunku oznak i objawów związanych z podanym lekiem. W razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory wpływające na równowagę elektrolitową, elektrolity Kod ATC: B05BB01

Ten produkt leczniczy jest izotonicznym roztworem elektrolitów o stężeniach elektrolitów dostosowanych do stężeń tych substancji w osoczu. Jest stosowany do uzupełniania utraconego płynu pozakomórkowego (tj. utraconej wody i elektrolitów w ilościach proporcjonalnych). Celem podawania roztworu jest przywrócenie i utrzymanie prawidłowych warunków osmotycznych w przestrzeni pozakomórkowej i wewnątrzkomórkowej.

Wzorzec anionowy odzwierciedla zbilansowaną zawartość chlorków, octanu i jabłczanu, które przeciwdziałają kwasicy metabolicznej.

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ponieważ składniki produktu leczniczego Sterofundin ISO są podawane we wlewie dożylnym, ich biodostępność wynosi 100%.

Dystrybucja i wydalanie

Sód i chlor ulegają dystrybucji głównie w przestrzeni pozakomórkowej, podczas gdy preferencyjna dystrybucja potasu, magnezu i wapnia jest wewnątrzkomórkowa. Nerki stanowią główną drogę wydalania sodu, potasu, magnezu i chloru, jednakże niewielkie ilości są wydalane przez skórę i układ pokarmowy. Wapń jest wydalany w przybliżeniu w równych ilościach w moczu i kale.

Podczas infuzji octanu i jabłczanu ich stężenia w osoczu rosną i osiągają stan stacjonarny. Po zakończeniu infuzji stężenia octanu i jabłczanu szybko maleją. Wydalanie octanu i jabłczanu z moczem wzrasta w trakcie infuzji. Jednakże ich metabolizm w tkankach jest tak szybki, że jedynie niewielka frakcja występuje w moczu.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych dotyczących produktu leczniczego Sterofundin ISO. Poza danymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego brak dodatkowych danych istotnych dla lekarza przepisującego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Niezgodności farmaceutyczne

Zmieszanie produktu leczniczego z lekami zawierającymi węglany, fosforany, siarczany i winiany może doprowadzić do wytrącania osadu.

Okres ważności

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu:

w butelkach szklanych i pojemnikach z polietylenu: 3 lata w workach z tworzywa sztucznego: 2 lata

Okres ważności po otwarciu opakowania:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać wykorzystany natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiedzialność ponosi użytkownik i nie powinny one zwykle przekraczać 24 godzin w temperaturze 2 do 8°C, o ile rekonstytucja/rozcieńczanie, itd. miały miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Butelki szklane i pojemniki z polietylenu: nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Worki z tworzywa sztucznego: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Rodzaj i zawartość opakowania

Roztwór do infuzji jest dostępny w butelkach szklanych typu II z korkami z kauczuku butylowego, pojemnikach z polietylenu lub w workach z tworzywa sztucznego z zewnętrznymi workami ochronnymi. Worek bezpośredni składa się z trzech warstw laminatu z tworzywa sztucznego z polipropylenową warstwą wewnętrzną i poliamidową warstwą zewnętrzną.

Butelka szklana:

1

x / 10

x

250 ml

1

x / 10

x

500 ml

1

x / 6 x

1000 ml

Pojemnik z polietylenu:

1

x / 10

x

250 ml

1

x / 10

x

500 ml

1

x / 10

x

1000 ml

Worek z tworzywa sztucznego:

1

x / 20

x

250 ml

1

x / 20

x

500 ml

1

x / 10

x

1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do podania dożylnego.

Do jednorazowego użytku.

Nie podłączać ponownie częściowo opróżnionych opakowań.

Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Nie stosować, jeśli opakowanie lub zamknięcie są uszkodzone.

Należy używać wyłącznie klarowne roztwory, praktycznie niezawierające cząsteczek.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowych linii infuzyjnych z zastosowaniem techniki aseptycznej. Linię infuzyjną należy wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

W przypadku korzystania z worków z tworzywa sztucznego worek osłaniający należy zdjąć bezpośrednio przed użyciem.

Dalsze informacje można znaleźć w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, NIEMCY Telefon: +49 5661 71 0 Faks: +49 5661 71 4567

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21153

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.04.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 8

Sterofundin ISO