+ iMeds.pl

Sterovag 300 mgUlotka Sterovag

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sterovag, 300 mg, globulki

Formosulfathiazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sterovag i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterovag

3.    Jak stosować lek Sterovag

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sterovag

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sterovag i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Sterovag jest formosulfatiazol.

Formosulfatiazol wykazuje miejscowe działanie przeciwbakteryjne.

Wskazaniami do stosowania leku Sterovag są:

-    stan zapalny pochwy pochodzenia bakteryjnego,

-    świąd sromu i pochwy w przebiegu zakażenia drobnoustrojami wrażliwymi na działanie formosulfatiazolu,

-    zapalenie pochwy na tle grzybicy i rzęsistkowicy, szczególnie w okresie po zakończeniu leczenia swoistego, przed pojawieniem się właściwej flory bakteryjnej (pałeczki kwasu mlekowego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sterovag Kiedy nie stosować leku Sterovag

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na formosulfatiazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na sulfonamidy (środki przeciwbakteryjne, odkażające);

-    w II i III trymestrze ciąży;

-    w okresie karmienia piersią;

-    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sterovag należy poradzić się lekarza i stosować zgodnie z jego zaleceniami. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę na opakowaniu. Nie stosować po terminie ważności.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego.

U pacjentek uczulonych na sulfonamidy mogą występować reakcje nadwrażliwości na formosulfatiazol. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku Sterovag, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość lanoliny lek ten może powodować reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Inne leki i Sterovag

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Sterovag z jedzeniem i piciem

Lek Sterovag może być stosowany niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku Sterovag w II i III trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Sterovag podczas karmienia piersią.

Antykoncepcja u kobiet

Nie są znane interakcje pomiędzy lekiem Sterovag a dopochwowymi środkami antykoncepcyjnymi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sterovag nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Sterovag zawiera lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek Sterovag

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sterovag należy stosować dopochwowo.

Pojedynczą globulkę należy zakładać na noc głęboko do pochwy przez 6 do 12 dni, w zależności od zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sterovag

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Sterovag

Należy przyjąć następną dawkę leku według zaleceń lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sterovag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu nie odnotowano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Sterovag.

Po podaniu dopochwowym podobnych substancji (związków z grupy sulfonamidów) opisywano objawy uczuleniowe, najczęściej skórne: zaczerwienienie, wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne, swędzenie, obrzęk oraz pieczenie w miejscu podania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sterovag

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sterovag

-    Substancją czynną leku jest formosulfatiazol (Formosulfathiazolum) 300 mg.

-    Inne składniki leku to: mocznik, p-chloroksylenol, lanolina, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Sterovag i co zawiera opakowanie

Globulki leku Sterovag mają kształt cylindryczny o zaostrzonym końcu i gładkiej powierzchni. Zabarwienie globulek jest kremowe.

Opakowanie zawiera 6 globulek (1 blister) lub 12 globulek (2 blistry) w tekturowym pudełku z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

T.P.H. SecFarm Sp. z o.o.

04-502 Warszawa ul. Korkowa 120 tel./fax (0 22) 613 23 30

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Sterovag

Charakterystyka Sterovag

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterovag, 300 mg, globulki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 globulka zawiera 300 mg formosulfatiazolu (Formosulfathiazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Globulka

Globulki produktu leczniczego Sterovag mają kształt walców o zaostrzonym końcu i gładkiej powierzchni. Mogą występować nieznaczne deformacje powierzchni. Zabarwienie globulek lekko kremowe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Stan zapalny pochwy pochodzenia bakteryjnego.

-    Świąd sromu i pochwy w przebiegu zakażenia drobnoustrojami wrażliwymi na działanie formosulfatiazolu.

-    Zapalenie pochwy na tle grzybicy i rzęsistkowicy, szczególnie w okresie po zakończeniu leczenia swoistego, przed pojawieniem się właściwej flory bakteryjnej (pałeczki kwasu mlekowego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pojedynczą globulkę należy zakładać na noc głęboko do pochwy przez 6 do 12 dni, w zależności od obserwowanych postępów w leczeniu. W badaniach klinicznych długość leczenia wynosiła przeciętnie 10 dni, przy czym często już po kilku dniach obserwowano zadowalające wyniki terapii.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na sulfonamidy.

Produkt leczniczy Sterovag jest przeciwwskazany do stosowania w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Produktu Sterovag nie należy stosować u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania w tej grupie wiekowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego.

U pacjentów uczulonych na sulfonamidy mogą występować reakcje nadwrażliwości na formosulfatiazol. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu produktu leczniczego Sterovag, należy przerwać jego stosowanie.

Ze względu na zawartość lanoliny ten produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania formosulfatiazolu u kobiet w okresie ciąży.

Należy zachować ostrożność przepisując globulki Sterovag kobietom w I trymestrze ciąży.

Produkt Sterovag jest przeciwwskazany do stosowania w II i III trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania formosulfatiazolu do mleka kobiecego. Produkt Sterovag jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Antykoncepcja u kobiet

Nie są znane interakcje pomiędzy produktem Sterovag a dopochwowymi środkami antykoncepcyjnymi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Sterovag nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na niewielki stopień wchłaniania ustrojowego po podaniu miejscowym (patrz punkt 5.2).

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu nie odnotowano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu Sterovag.

Po podaniu dopochwowym związków z grupy sulfonamidów mogą wystąpić objawy uczuleniowe, najczęściej są to reakcje skórne: zaczerwienienie, wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne, swędzenie, obrzęk oraz pieczenie w miejscu podania.

4.9    Przedawkowanie

Po wprowadzeniu leku do obrotu nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu Sterovag. Nie są znane objawy przedawkowania dla sulfonamidów stosowanych dopochwowo.

Nie istnieje swoiste leczenie przedawkowania produktu Sterovag, należy prowadzić leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne i odkażające, stosowane w ginekologii; sulfonamidy.

Kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

Formosulfatiazol jest produktem kondensacji sulfatiazolu z formaliną. Mechanizm działania bakteriostatycznego polega na konkurencji z kwasem p-aminobenzoesowym (PABA) w biosyntezie kwasu foliowego bakterii. Formosulfatiazol jest substancją trudno rozpuszczalną w płynach ustrojowych (trudniej niż sulfaguanidyna) i wchłania się w niewielkim stopniu (patrz punkt 5.2), wykazując głównie działanie miejscowe. Wykazuje miejscowe działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, w wyniku którego ustępują upławy, świąd i następuje epidermizacja nadżerek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Sterovag jest lekiem dopochwowym działającym miejscowo. Stopień wchłaniania formosulfatiazolu z przwodu pokarmowego wynosi jedynie 5-10%. Hydrofilne podłoże globulek zapewnia szybkie rozpuszczenie oraz wymieszanie składników preparatu z wydzieliną pochwy. Z powodu dobrego unaczynienia pochwy, istnieje jednak możliwość przedostania się niewielkiej ilości substancji czynnej do krążenia ogólnego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

mocznik, p-chloroksylenol, lanolina, tłuszcz stały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/PE, zawierające po 6 globulek.

Opakowanie zawiera 6 globulek (1 blister) lub 12 globulek (2 blistry) w tekturowym pudełku wraz z ulotką informacyjną.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

T.P.H. SecFarm Sp. z o.o. 04-502 Warszawa ul. Korkowa 120 tel./fax (0 22) 613 23 30

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterovag