Imeds.pl

Stodal

Wariant informacji: Granulki -, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Stodal, granulki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Stodal granulki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal granulki

3.    Jak stosować Stodal granulki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Stodal granulki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Stodal granulki i w jakim celu się go stosuje

Stodal granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal granulki Kiedy nie stosować Stodal granulki

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci: ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 6 lat.

Stodal granulki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Stodal granulki z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stodal granulki zawiera sacharozę i laktozę

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Stodal granulki

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: ssać powoli po 5 granulek 3-4 razy dziennie. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Sposób użycia

1.    Oderwać zabezpieczenie z tubki


2.    Obrócić tubkę

3. Przekręcić zakrętkę

4. Zdjąć zakrętkę

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Stodal granulki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Stodal granulki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nieznane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Stodal granulki

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Stodal granulki

•    Substancjami czynnymi leku są:

Pulsatilla 3CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6CH 0,0044 ml, Bryonia 3CH 0,0044 ml,

Ipeca 3CH 0,0044 ml, Spongia tosta 3CH 0,0044 ml, Sticta pulmonaria 3CH 0,0044 ml, Antimonium tartaricum 6CH 0,0044 ml, Myocardium 6CH 0,0044 ml,

Coccus cacti 3CH 0,0044 ml w 4 g granulek.

•    Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza.

Jak wygląda Stodal granulki i co zawiera opakowanie

Pojemnik wielodawkowy z dozownikiem i wieczkiem.

Opakowanie kartonowe zawiera 2 pojemniki wielodawkowe po 4 g.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Wytwórca BOIRON SA

20 rue de la Liberation 69110 Ste-Foy-les-Lyon Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o. tel. ... fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki: .

3