+ iMeds.pl

Stodal -Ulotka Stodal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Stodal, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Stodal syrop i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal syrop

3.    Jak stosować Stodal syrop

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Stodal syrop

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Stodal syrop i w jakim celu się go stosuje

Stodal syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal syrop Kiedy nie stosować Stodal syrop

Leku Stodal syrop nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Przed rozpoczęciem stosowania Stodal syrop u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Stodal syrop, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Stodal syrop z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy podanym poniżej dawkowaniu wpływ nieistotny.

Stodal syrop zawiera etanol (alkohol) i sacharozę.

Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu.

5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu i 3,75 g sacharozy.

15 ml syropu zawiera 0,206 g etanolu i 11,25 g sacharozy.

•    Przeciwwskazany u osób z chorobą alkoholową.

•    Ze względu na zawartość etanolu przed zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka (takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką) należy skonsultować się z lekarzem.

•    Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.

•    W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

•    Dawkowanie u dzieci w wieku do 6 lat ustala lekarz.

3.    Jak stosować Stodal syrop

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka syropu Stodal:

Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Stodal syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Stodal syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Stodal syrop

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Stodal syrop

•    Substancjami czynnymi leku są: Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g, Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia tosta 3CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM 0,95g w 100 g syropu.

•    Pozostałe składniki to: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Jak wygląda Stodal syrop i co zawiera opakowanie

Butelka 200 ml z miarką dozującą w pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Wytwórca:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o.

Tel. ...

Fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Stodal

Charakterystyka Stodal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

STODAL, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g syropu zawiera:

Substancje czynne:

Pulsatilla

Rumex crispus

Bryonia

Ipeca

Spongia tosta Sticta pulmonaria Antimonium tartaricum Myocardium Coccus cacti Drosera


6CH

0,95 g

6CH

0,95 g

3CH

0,95 g

3CH

0,95 g

3CH

0,95 g

3CH

0,95 g

6CH

0,95 g

6CH

0,95 g

3CH

0,95 g

TM

0,95 g


Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol, sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1.    Wskazania do stosowania

Kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.

Sposób podawania Podanie doustne.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu (alkohol).

5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu i 3,75 g sacharozy.

15 ml syropu zawiera 0,206 g etanolu i 11,25 g sacharozy.

•    Przeciwwskazany u osób z chorobą alkoholową.

•    Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka (pacjenci

z chorobą wątroby lub padaczką).

•    W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

•    Zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu leku u pacjentów z cukrzycą.

•    Dawkowanie u dzieci w wieku do 6 lat ustala lekarz.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować z lekarzem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn Przy podanym dawkowaniu wpływ nieistotny.

4.8.    Działania niepożądane

Nieznane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa tel+48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Karmel, kwas benzoesowy, etanol 96%, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego (200 ml) z zakrętką i miarką dozującą, umieszczoną w pudełku kartonowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-2975/LN-H

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.12.1992 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.01.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Stodal