+ iMeds.pl

Stomezul 40 mgUlotka Stomezul

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Stomezul, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Stomezul i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Stomezul

3.    Jak stosować Stomezul

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Stomezul

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Stomezul i w jakim celu się go stosuje

Stomezul zawiera substancję czynną ezomeprazol, lek z grupy tzw. inhibitorów pompy protonowej.

Leki te zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

Stomezul stosuje się w krótkotrwałym leczeniu następujących schorzeń u pacjentów, którzy nie mogą

przyjmować leku doustnie:

♦    choroby refluksowej przełyku (ang. GORD - gastro-oesophageal reflux disease) u dorosłych, młodzieży i dzieci - stanu, w którym kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego gardło z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i zgagę;

♦    wrzodów żołądka spowodowanych przez leki stosowane w leczeniu bólu i reumatyzmu (tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) u dorosłych. Stomezul może być również stosowany w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów przyjmujących NLPZ;

♦    w zapobieganiu nawrotu krwawienia u dorosłych po leczeniu endoskopowym ostrego krwawienia z wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Stomezul podawany jest dożylnie przez wykwalifikowany personel medyczny we wstrzyknięciu lub

infuzji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Stomezul Kiedy NIE WOLNO stosować leku Stomezul

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na inne inhibitory pompy protonowej, tj. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol;

♦    jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie wolno stosować leku Stomezul, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy przed podaniem leku poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli pacjent:

♦    ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

♦    ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

♦    przyjmuje atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV),

♦    otrzymuje klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania krzepnięciu krwi - powstawaniu zakrzepów).

Stomezul może maskować objawy innych chorób. Dlatego jeśli przed lub po jego podaniu wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza:

♦    ból żołądka lub niestrawność,

♦    niezamierzone zmniejszenie masy ciała,

♦    nawracające wymioty (treścią pokarmową lub krwią),

♦    trudności w połykaniu,

♦    obecność krwi w kale (smoliste stolce),

♦    ciężka lub utrzymująca się biegunka (gdyż stosowanie ezoemprazolu wiązało się z nieco częstszym występowaniem biegunki zakaźnej).

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej (takich jak Stomezul), zwłaszcza dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli u pacjenta stwierdzono osteoporozę lub przyjmuje on kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Jeśli pacjent otrzymuje Stomezul dłużej niż przez trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu (patrz punkt 4).

Długotrwałe stosowanie leku Stomezul może zmniejszyć wchłanianie witaminy B12.

Jeśli pacjent ma mieć badanie w celu wykrycia obecności guzów neuroendokrynnych, powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Stomezul

Stomezul a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stomezul może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Stomezul.

Nie wolno stosować leku Stomezul, jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

   ketokonazol, itrakonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),

   worykonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) - lekarz dostosuje dawkę leku dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub pacjentów wymagających długotrwałego leczenia ezomeprazolem,

   atazanawir (lek stosowany w zakażeniach HIV),

   erlotynib (lek stosowany w leczeniu lęku lub bezsenności),

   diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku lub bezsenności),

   cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji),

♦    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) - lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania leku Stomezul,

♦    warfaryna i inne podobne leki przeciwzakrzepowe - lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania leku Stomezul,

♦    cilostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu nóg podczas chodzenia na skutek niedostatecznego ukrwienia),

♦    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi),

♦    klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów),

♦    digoksyna (lek stosowany w chorobach serca),

♦    metotreksat (lek stosowany w dużych dawkach do chemioterapii w leczeniu raka) - jeśli pacjent otrzymuje duże dawki metotreksatu, lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Stomezul,

♦    takrolimus (lek stosowany po przeszczepieniu narządu),

♦    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

♦    ziele dziurawca (Hypericumperforatum), stosowane w leczeniu depresji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zadecyduje, czy Stomezul można podawać pacjentce w tym czasie.

Nie wiadomo, czy Stomezul przenika do mleka kobiecego, dlatego nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Stomezul zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stomezul zawiera sód

Jedna fiolka leku zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Stomezul

Stomezul można stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat oraz u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku).

Podawanie leku Stomezul

Stomezul podawany jest przez lekarza, który decyduje o ilości potrzebnej dla danego pacjenta.

Lekarz ustala czas trwania leczenia. Leczenie dożylne (podawane do żyły) trwa zwykle krótko i jest możliwie szybko zastąpione lekiem podawanym doustnie.

Dorośli

Leczenie choroby refluksowej przełyku i choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

♦    Zwykle stosuje się dawkę 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

♦    U pacjentów z chorobą refluksową przełyku i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

♦    U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek leczenie będzie prowadzone ostrożnie.

♦    Lek podawany jest pacjentowi w postaci wstrzyknięcia lub infuzji do jednej z żył. Zabieg ten trwa do 30 minut.

Zapobieganie ponownemu krwawieniu z wrzodów żołądka lub dwunastnicy

♦    Zwykle podaje się dawkę 80 mg w infuzji dożylnej trwającej 30 minut, po której przez 3 dni podaje się lek w ciągłej infuzji (kroplówce) z szybkością 8 mg na godzinę.

♦    U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być podanie dawki 80 mg w infuzji dożylnej trwającej 30 minut, a następnie przez 3 dni ciągłej infuzji (kroplówki)

z szybkością 4 mg na godzinę.

♦    U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek leczenie będzie prowadzone ostrożnie. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat

   U dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat zwykle stosuje się dawkę 10 mg lub 20 mg raz na dobę.

♦    U dzieci w wieku od 12 do 18 lat zwykle stosuje się dawkę 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

♦    Lek podaje się do żyły we wstrzyknięciu lub infuzji. Zabieg ten trwa do 30 minut.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Stomezul

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużo leku Stomezul, powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza.

Pominięcie podania leku Stomezul

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy otrzymał dawkę leku, powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Stomezul i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ciężkie działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu, gorączka, wysypka, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zblednięcie, omdlenie lub zapaść (ciężka reakcja alergiczna)

♦    zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami zaburzenia czynności wątroby.

Ciężkie działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

♦    zaczerwienienie i powstawanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, przewodów nosowych, narządów płciowych lub złuszczanie się skóry. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Inne możliwe działania niepożądane

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

♦    ból głowy

♦    ból żołądka

♦    zaparcie

♦    biegunka

♦    wzdęcia

♦    nudności

♦    wymioty

♦    reakcje w miejscu podania

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

♦    obrzęk stóp i okolic kostek

♦    bezsenność

♦    zawroty głowy

♦    uczucie mrowienia

♦    uczucie senności

♦    uczucie wirowania

♦    suchość w jamie ustnej

♦    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

♦    zapalenie skóry z wysypką

♦    świąd

♦    grudkowata wysypka (pokrzywka)

♦    zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie

♦    złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli Stomezul stosowany jest w dużych dawkach i przez długi czas)

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    zmniej szenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może prowadzić do częstych zakażeń, krwawień lub łatwiej szego niż zwykle powstawania siniaków

♦    zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może powodować osłabienie, wymioty i kurcze

♦    pobudzenie

♦    splątanie

♦    depresja

♦    zaburzenia smaku

♦    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

♦    ból jamy ustnej

♦    grzybicze zakażenia przewodu pokarmowego

♦    nieprawidłowe wypadanie lub ścieńczenie włosów

♦    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne

♦    bóle stawów lub mięśni

♦    ogólne złe samopoczucie

♦    zwiększone pocenie się

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

♦    znaczne zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi, co może prowadzić do częstych zakażeń, krwawień lub łatwiejszego niż zwykle powstawania siniaków, uczucia zmęczenia

♦    znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych

♦    agresja

♦    widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy)

♦    niewydolność wątroby prowadząca do uszkodzenia mózgu u pacjentów z wcześniejszą chorobą wątroby

♦    osłabienie mięśni

♦    ciężkie zaburzenia czynności nerek

♦    powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

♦    małe stężenie magnezu we krwi

♦    zapalenie jelita (prowadzące do biegunki)

Stomezul może bardzo rzadko zmniejszać liczbę białych krwinek, co może prowadzić do spadku odporności. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o wystąpieniu zakażenia z gorączką i poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub o gorączce z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w obrębie szyi, gardła lub jamy ustnej, lub trudności w oddawaniu moczu. Lekarz zleci badania krwi w celu wykluczenia zmniejszenia liczby krwinek białych (agranulocytozy). Ważne, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu w tym czasie leku Stomezul.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Stomezul

Lekarz i farmaceuta są odpowiedzialni za prawidłowe przechowywanie, zastosowanie i podawanie leku Stomezul.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Fiolkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Stomezul

Substancją czynną leku jest ezomeprazol. Każda fiolka zawiera 40 mg ezomeprazolu (w postaci soli sodowej).

Pozostałe składniki to: disodu edetynian i sodu wodorotlenek.

Fiolka leku zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak wygląda Stomezul i co zawiera opakowanie

Stomezul jest białym lub prawie białym liofilizowanym proszkiem.

Pakowany jest w fiolki z bezbarwnego szkła (grupa I odporności hydrolitycznej wewnętrznej powierzchni). Każda fiolka jest zamknięta gumowym korkiem i kapslem z aluminium i polipropylenu.

Wielkość opakowań: 10 i 20 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Roztwór po rekonstytucji należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera osadu i czy nie zmienił barwy. Można stosować jedynie przejrzysty roztwór. Roztwór przeznaczony do jednorazowego zastosowania.

Jeśli ma być podana dawka 20 mg, należy podać tylko połowę przygotowanego roztworu. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wstrzyknięcie 40 mg

Roztwór do wstrzykiwań (8 mg/ml) przygotowuje się, dodając do fiolki z 40 mg ezomeprazolu 5 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań jest przezroczysty i bezbarwny.

Infuzja 40 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość jednej fiolki z 40 mg ezomeprazolu w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Infuzja 80 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość dwóch fiolek ezomeprazolu po 40 mg w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do infuzji jest przezroczysty i bezbarwny.

Okres ważności roztworu do infuzji po rekonstytucji/rozcieńczeniu

Stabilność roztworu po rekonstytucji

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przechowywanego w warunkach ochrony przed światłem przez 12 godzin w temperaturze 25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 5°C ± 3°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Roztwór nie powinien zazwyczaj być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 5°C±3°C, chyba że przygotowanie i rozcieńczenie roztworu odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

7 DK/H/1924/001/IB/005

Stomezul

Charakterystyka Stomezul

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Stomezul, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 40 mg ezomeprazolu (Esomeprazolum) w postaci soli sodowej.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, tj. zasadniczo jest wolny od sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Biały lub prawie biały liofilizowany proszek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stosowanie produktu Stomezul jest wskazane w celu: u dorosłych:

   hamowania wydzielania żołądkowego, gdy leczenie doustne jest niemożliwe, w przypadku:

-    choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease - GORD) u pacjentów z zapaleniem przełyku i (lub) ciężkimi objawami refluksu,

-    gojenia wrzodów żołądka związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

-    zapobiegania chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, związanej ze stosowaniem NLPZ, u pacjentów z ryzykiem jej wystąpienia;

•    zapobiegania nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy.

u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat:

   hamowania wydzielania żołądkowego, gdy leczenie doustne jest niemożliwe, w przypadku:

-    choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease - GORD) u pacjentów

z nadżerkami w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku i (lub) ciężkimi objawami refluksu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Hamowanie wydzielania żołądkowego, gdy leczenie doustne jest niemożliwe

Pacjenci, którzy nie mogą przyjmować leku doustnie, mogą otrzymywać produkt leczniczy pozajelitowo

w dawce 20 do 40 mg raz na dobę. Pacjenci z refluksowym zapaleniem przełyku powinni otrzymywać 40 mg ezomeprazolu raz na dobę. Pacjenci leczeni z powodu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego powinni otrzymywać 20 mg raz na dobę.

W gojeniu wrzodów żołądka związanych z leczeniem NLPZ zazwyczaj stosowaną dawką jest 20 mg raz na dobę. W zapobieganiu wrzodom trawiennym związanym z leczeniem NLPZ u pacjentów z grup ryzyka należy stosować dawkę 20 mg raz na dobę.

Leczenie dożylne trwa zazwyczaj krótko i należy je możliwie szybko zmienić na leczenie doustne. Zapobieganie nawrotom krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy

Po leczeniu endoskopowym ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy należy podać 80 mg ezomeprazolu jako bolus w infuzji trwającej 30 minut, a następnie prowadzić ciągłą infuzję przez 3 dni (72 godziny) w dawce 8 mg/godzinę.

Po leczeniu dożylnym należy kontynuować doustne leczenie hamujące wydzielanie kwasu.

Sposób podawania

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Wstrzyknięcie Dawka 40 mg

5 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty.

Dawka 20 mg

2,5 ml lub połowę przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Infuzja Dawka 40 mg

Przygotowany roztwór należy podać w infuzji dożylnej trwającej 10 do 30 minut.

Dawka 20 mg

Połowę przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Dawka 80 mg podana jako bolus

Przygotowany roztwór należy podawać w ciągłej infuzji dożylnej przez 30 minut.

Dawka 8 mg/godzinę

Przygotowany roztwór należy podać w ciągłej infuzji dożylnej trwającej 71,5 godziny (obliczona szybkość infuzji 8 mg/godzinę. Patrz punkt 6.3 Okres ważności roztworu po rekonstytucji).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest wymagane. Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, podczas leczenia należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Choroba refluksowaprzełyku (ang. GORD): U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dożylnie dawki maksymalnej większej niż 20 mg ezomeprazolu (patrz punkt 5.2).

Krwawienie z wrzodu: U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, po podaniu 80 mg w postaci bolusa wystarczające może być podawanie produktu Stomezul w dawce 4 mg/godzinę w ciągłej infuzji dożylnej przez 71,5 godziny (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Dzieci i młodzież Dawkowanie

Dzieci i młodzież w wieku od 1 roku do 18 lat

Hamowanie wydzielania żołądkowego, gdy leczenie doustne jest niemożliwe

U pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leku doustnie, pozajelitowe podawanie produktu leczniczego raz na dobę może stanowić część pełnego cyklu leczenia choroby refluksowej przełyku (GORD). Patrz dawki w poniższej tabeli.

Leczenie dożylne powinno zazwyczaj trwać krótko i należy je zmienić na leczenie doustne tak szybko, jak to możliwe.

Zalecane dawki dożylne ezomeprazolu

Grupa

wiekowa

Leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku

Leczenie objawów GORD

1 - 11 lat

Masa ciała <20 mg: 10 mg raz na dobę

Masa ciała >20 mg: 10 mg lub 20 mg raz na dobę

10 mg raz na dobę

12 - 18 lat

40 mg raz na dobę

20 mg raz na dobę

Sposób podania

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Wstrzyknięcie Dawka 40 mg

5 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty.

Dawka 20 mg

2,5 ml lub połowę przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Dawka 10 mg

1,25 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Infuzja

Dawka 40 mg

Przygotowany roztwór należy podać w infuzji dożylnej trwającej 10 do 30 minut.

Dawka 20 mg

Połowę przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Dawka 10 mg

Jedną czwartą przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy usunąć.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (ezomeprazol), na inne pochodne benzoimidazolów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie należy stosować w skojarzeniu z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w przełykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców) oraz w przypadku podejrzenia lub rozpoznania wrzodu żołądka, należy wykluczyć nowotworowe podłoże choroby, gdyż dożylne leczenie produktem Stomezul może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella, Campylobacter, a u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium difficile (patrz punkt 5.1).

Nie zaleca się skojarzonego stosowania ezomeprazolu i atazanawiru (patrz punkt 4.5). Jeśli jednoczesne podanie atazanawiru i inhibitora pompy protonowej zostanie uznane za konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stanu klinicznego pacjenta oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg z rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy przekraczać dawki 20 mg ezomeprazolu.

Ezomeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Na początku leczenia ezomeprazolem lub po jego zakończeniu należy rozważyć możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi z udziałem tego enzymu. Obserwowano interakcję między klopidogrelem a ezomeprazolem (patrz punkt 4.5), ale jej znaczenie kliniczne nie jest ustalone. Dla zachowania ostrożności nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

Ezomeprazol, tak jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na skutek hipo- lub achlorhydrii. Należy to wziąć pod uwagę podczas długotrwałego leczenia pacjentów ze zmniejszonymi zapasami lub czynnikami ryzyka dla zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak ezomeprazol, przez co najmniej trzy miesiące (w większości przypadków przez rok) notowano ciężką hipomagnezemię. Mogą występować ciężkie objawy (takie jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca), jednak mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone.

U większości pacjentów hipomagnezemia wyrównywała się po podaniu magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy przyjmują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyną bądź lekami powodującymi hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), lekarz powinien rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej, a następnie okresowo w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i przez długi czas (ponad 1 rok) mogą umiarkowanie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub osób z innymi znanymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamań o 10-40%. Przyczyną tego wzrostu mogą być w niektórych przypadkach inne czynniki ryzyka. Pacjentom zagrożonym osteoporozą należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi, a także podawać odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Zwiększone stężenie chromograniny A (CgA) może zakłócać badanie w kierunku wykrycia guzów neuroendokrynnych. W celu uniknięcia tego działania leczenie ezomeprazolem należy przerwać na co najmniej 5 dni przed pomiarami stężenia CgA (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych.

Wpływ ezomeprazolu na farmakokinetykę innych leków

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy odpH

Hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku podczas leczenia ezomeprazolem i innymi inhibitorami pompy protonowej może powodować zmniejszenie lub zwiększenie wchłaniania produktów leczniczych, których wchłanianie zależy od pH soku żołądkowego. Podobnie jak podczas stosowania innych produktów leczniczych, które zmniejszają kwaśność soku żołądkowego , leczenie ezomeprazolem może zmniejszyć wchłanianie np. ketokonazolu, itrakonazolu i erlotynibu oraz zwiększyć wchłanianie digoksyny. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg/dobę) i digoksyny u zdrowych ochotników zwiększało biodostępność digoksyny o 10% (do 30% u dwóch spośród dziesięciu osób). Rzadkie są doniesienia

0    zwiększeniu toksyczności digoksyny, jednak należy zachować ostrożność, jeśli duże dawki ezomeprazolu stosowane są u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się zwiększenie kontroli działania digoksyny u tych pacjentów.

Istnieją doniesienia o interakcji omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteaz. Znaczenie kliniczne

1    mechanizm tych interakcji nie zawsze jest znany. Zwiększone pH soku żołądkowego podczas leczenia omeprazolem może zmieniać wchłanianie inhibitorów proteaz. Innym możliwym mechanizmem interakcji może być hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19. Obserwowano zmniejszone stężenia atazanawiru oraz nelfinawiru w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem. Skojarzone stosowanie tych leków nie jest zalecane. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i atazanawiru (300 mg) z rytonawirem (100 mg) zdrowym ochotnikom powodowało znaczne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie wartości AUC, Cmax i Cmin o około 75%). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na wielkość ekspozycji na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) z 400 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru zdrowym ochotnikom powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu z ekspozycją obserwowaną po podaniu 300 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru raz na dobę bez omeprazolu.

Omeprazol (40 mg raz na dobę) zmniejszał o 36-39% średnie wartości AUC, Cmax i Cmin jednocześnie stosowanego nelfinawiru i o 75-92% średnie wartości tych parametrów dla jego czynnego farmakologicznie metabolitu M8.

Podczas skojarzonego stosowania omeprazolu (40 mg raz na dobę) z sakwinawirem (razem z rytonawirem) opisywano zwiększenie stężenia sakwinawiru w surowicy o 80-100%. Leczenie omeprazolem (20 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na darunawir (razem z rytonawirem) i amprenawir (razem z rytonawirem). Leczenie ezomeprazolem (20 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na amprenawir (razem z rytonawirem lub bez niego). Leczenie omeprazolem (40 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na lopinawir (razem z rytonawirem). Ze względu na zbliżone działanie farmakodynamiczne i właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i ezomeprazolu nie zaleca się skojarzonego stosowania ezomeprazolu z atazanawirem, a jednoczesne podawanie ezomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane.

Leki metabolizowane przez CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego enzymu odpowiedzialnego za jego metabolizm. Dlatego stosowanie ezomeprazolu w skojarzeniu z innymi lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, takimi jak diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu i konieczności zmniejszenia ich dawki. Jednoczesne doustne podanie ezomeprazolu w dawce 30 mg powodowało zmniejszenie o 45% klirensu diazepamu (substratu CYP2C19). U pacjentów z padaczką jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powodowało zwiększenie o 13% minimalnych stężeń fenytoiny w osoczu. Podczas rozpoczynania lub zakończenia leczenia ezomeprazolem zaleca się kontrolowanie stężeń fenytoiny w osoczu. Omeprazol (40 mg raz na dobę) zwiększał wartości Cmax i AUC worykonazolu (substratu CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%.

W badaniu klinicznym wykazano, że podczas podawania ezomeprazolu w dawce 40 mg pacjentom leczonym warfaryną czas krzepnięcia znajdował się w dopuszczalnych granicach. Jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu opisano pojedyncze przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas leczenia skojarzonego. Podczas rozpoczynania lub zakończenia podawania ezomeprazolu pacjentom leczonym warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolowanie wskaźnika INR.

Omeprazol i ezomeprazol są inhibitorami izoenzymu CYP2C19. W krzyżowym badaniu u zdrowych ochotników omeprazol w dawce 40 mg zwiększał wartość Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego czynnych metabolitów o 29% i 69%.

U zdrowych ochotników jednoczesne doustne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg i cyzaprydu powodowało zwiększenie o 32% pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji (tJ/2) o 31%, bez znaczącego zwiększenia w osoczu maksymalnych stężeń cyzaprydu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc, które obserwowano po podaniu samego cyzaprydu, nie zwiększało się po podaniu cyzaprydu w skojarzeniu z ezomeprazolem.

Wykazano, że ezomeprazol nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny ani chinidyny.

Nie przeprowadzono badań in vivo z zastosowaniem ezomeprazolu podawanego dożylnie w dużych dawkach (80 mg + 8 mg/godzinę). Przy takim schemacie dawkowania wpływ ezomeprazolu na leki metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP2C19 może być większy, dlatego należy uważnie kontrolować, czy podczas trzydniowego leczenia dożylnego nie występują u pacjentów działania niepożądane.

Wyniki badań z udziałem zdrowych osób wykazały istnienie farmakokinetyczno-farmakodynamicznej (PK/PD) interakcji między klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg, dawka podtrzymująca 75 mg/dobę) a ezomeprazolem (doustnie 40 mg/dobę), powodującej zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu średnio o 40% i zmniejszenie maksymalnego zahamowania indukowanej ADP agregacji płytek krwi średnio o 14%.

W badaniu z udziałem zdrowych osób jednoczesne podanie klopidogrelu i produktu złożonego zawierającego 20 mg omeprazolu i 81 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) powodowało zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu o prawie 40% w porównaniu z podaniem samego klopidogrelu. Jednak maksymalne zahamowanie indukowanej ADP agregacji płytek było w obu grupach [klopidogrel vs. klopidogrel + (ezomeprazol + ASA)] takie samo.

Na podstawie badań obserwacyjnych i klinicznych nie wysnuto jednoznacznych wniosków dotyczących klinicznych skutków tej farmakokinetyczno/farmakodynamicznej interakcji ezomeprazolu w odniesieniu do występowania znaczących zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dla ostrożności odradza się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

Mechanizm nieznany

Opisano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z ezomeprazolem.

Istnieją doniesienia o zwiększeniu stężenia metotreksatu po jednoczesnym podaniu z inhibitorami pompy protonowej. Jeśli metotreksat stosowany jest w dużych dawkach, może być konieczne rozważenie czasowego odstawienia ezomeprazolu.

Wpływ innych leków na farmakokinetykę ezomeprazolu

Ezomeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podanie doustne ezomeprazolu i inhibitora CYP3A4, klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę), spowodowało podwojenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol. Jednoczesne podanie ezomeprazolu z lekiem hamującym zarówno CYP2C19, jak i CYP3A4, może powodować ponaddwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol. Worykonazol, który jest inhibitorem CYP2C19 i CYP3A4, zwiększał wartość AUCt dla omeprazolu o 280%. Dostosowanie dawki ezomeprazolu w takich sytuacjach nie zawsze jest konieczne. Jednak dostosowanie dawki należy rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz wtedy, gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Leki, które indukują aktywność izoenzymu CYP2C19 lub CYP3A4, lub obu (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca), mogą powodować zmniejszenie stężenia ezomeprazolu w surowicy przez zwiększenie szybkości jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ilość danych klinicznych dotyczących stosowania ezomeprazolu w okresie ciąży jest niewystarczająca. Dane z badań epidemiologicznych dotyczące większej liczby kobiet w ciąży nie wykazały, aby mieszanina racemiczna, omeprazol, wywoływała wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu. Badania na zwierzętach z zastosowaniem mieszaniny racemicznej nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania dożylnego produktu leczniczego Stomezul kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ezomeprazol przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji, dlatego dożylnego produktu leczniczego Stomezul nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ podawanego dożylnie produktu Stomezul na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych dotyczących ezomeprazolu podawanego doustnie lub dożylnie oraz po

wprowadzeniu ezomeprazolu w postaci doustnej do obrotu obserwowano lub spodziewano się wystąpienia następujących polekowych działań niepożądanych. Działania niepożądane sklasyfikowane według częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia, trombocytopenia Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne i (lub) wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: obrzęki obwodowe Rzadko: hiponatremia

Częstość nieznana: hipomagnezemia (patrz punkt 4.4); ciężka hipomagnezemia może współwystępować z hipokalcemią

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność

Rzadko: pobudzenie psychoruchowe, splątanie, depresja Bardzo rzadko: agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność Rzadko: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Niezbyt często: nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności i (lub) wymioty Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego Częstość nieznana: mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: reakcje w miejscu podania*

Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko: łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni Bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, u niektórych pacjentów notowano jednocześnie niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: złe samopoczucie, zwiększona potliwość

* Reakcje w miejscu podania obserwowano głównie w badaniach z zastosowaniem dużej dawki leku podawanej przez 3 dni (72 godziny), patrz punkt 5.3.

Nieodwracalne zaburzenia widzenia opisywano w pojedynczych przypadkach u bardzo chorych pacjentów otrzymujących omeprazol (racemat) w postaci wstrzykiwań dożylnych, zwłaszcza w dużych dawkach, ale nie ustalono związku przyczynowego.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono randomizowane, otwarte, międzynarodowe badanie w celu oceny farmakokinetyki ezomeprazolu podawanego dożylnie raz na dobę przez 4 dni w dawkach wielokrotnych pacjentom w wieku od 0 do 18 lat (patrz punkt 5.2). Do oceny bezpieczeństwa stosowania włączono 57 pacjentów (w tym 8 dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat). Uzyskane w tej grupie wyniki odpowiadają znanemu profilowi bezpieczeństwa stosowania ezomeprazolu; nie odnotowano żadnych nowych danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące celowego przedawkowania są ograniczone. Objawami opisywanymi w związku z zażyciem 280 mg leku były dolegliwości żołądkowo-jelitowe i osłabienie. Pojedyncze dawki ezomeprazolu (doustnie 80 mg i dożylnie 308 mg przez 24 godziny) nie powodowały znaczących skutków. Nie jest znana swoista odtrutka. Ezomeprazol jest w dużym stopniu związany z białkami osocza, dlatego nie ulega łatwo dializie. Tak jak w każdym innym przypadku przedawkowania,

należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym. Inhibitory pompy protonowej.

Kod ATC: A02BC05

Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu. Zmniejsza on wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez swoisty, ukierunkowany mechanizm działania. Ezomeprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Oba izomery omeprazolu (R i S) mają podobne działanie farmakodynamiczne.

Miejsce i mechanizm działania

Ezomperazol jest słabą zasadą. Jest on gromadzony i przekształcany do postaci czynnej w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu H+K+-ATP-azy (pompy protonowej) i podstawowe oraz stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

U pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku po pięciu dniach doustnego podawania ezomeprazolu w dawce 20 mg lub 40 mg wartość pH w żołądku powyżej 4 utrzymywała się średnio przez, odpowiednio, 13 godzin i 17 godzin w ciągu doby. Działanie to było podobne niezależnie od tego, czy ezomeprazol podany był doustnie, czy dożylnie.

Posługując się wartością AUC, jako parametrem zastępczym wobec stężeń w osoczu, wykazano zależność między hamowaniem wydzielania kwasu solnego a ekspozycją na ezomeprazol podany doustnie.

U zdrowych ochotników po podaniu 80 mg ezomeprazolu w postaci bolusa w infuzji trwającej 30 minut, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8 mg/godzinę przez 23,5 godziny, wartość pH w żołądku powyżej 4 utrzymywała się średnio przez 21 godzin, a powyżej 6 przez 11-13 godzin w ciągu doby.

Działanie lecznicze wynikające z hamowania wydzielania kwasu solnego Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku uzyskuje się u około 78% pacjentów leczonych ezomeprazolem w dawce 40 mg przez 4 tygodnie i u 93% pacjentów leczonych tą samą dawką przez 8 tygodni.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, pacjentów z potwierdzonym endoskopowo krwawieniem z wrzodu trawiennego zakwalifikowanym jako Ia, Ib, IIa lub IIb w skali Forrest (odpowiednio 9%, 43%, 38% i 10%) przydzielono losowo do grupy otrzymującej ezomeprazol w roztworze do infuzji (n=375) lub placebo (n=389). Po wykonaniu endoskopowej hemostazy pacjenci otrzymywali albo 80 mg ezomeprazolu w infuzji trwającej 30 minut, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8 mg/godzinę, albo placebo przez 72 godziny. Po 72 godzinach wszyscy pacjenci otrzymywali doustnie ezomeprazol w dawce 40 mg przez kolejne 27 dni w celu zmniejszenia wydzielania kwasu. Nawrót krwawienia w ciągu 3 dni wystąpił u 5,9% pacjentów otrzymujących ezomeprazol i u 10,3% pacjentów z grupy placebo. Po 30 dniach od zakończenia leczenia ponowne krwawienie wystąpiło u 7,7% pacjentów otrzymujących ezomeprazol i u 13,6 % pacjentów otrzymujących placebo.

Inne działania związane z hamowaniem wydzielania kwasu solnego

Podczas stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu solnego zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego powoduje również zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA).

Zwiększone stężenie chromograniny A (CgA) może zakłócać badanie w kierunku wykrycia guzów neuroendokrynnych. Doniesienia literaturowe wskazują, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej należy przerwać na co najmniej 5 dni przed pomiarami stężenia CgA. Jeśli po 5 dniach wartości CgA i gastryny nie powrócą do normy, oznaczenia należy powtórzyć po 14 dniach od przerwania leczenia ezomeprazolem.

Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych podczas długotrwałego leczenia ezomeprazolem obserwowano zwiększoną liczbę komórek ECL, prawdopodobnie związaną ze zwiększonym stężeniem gastryny w surowicy. Uważa się, że te obserwacje nie mają znaczenia klinicznego.

Podczas długotrwałego stosowania doustnych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego opisywano nieco większą częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu solnego. Są one łagodne i prawdopodobnie przemijające.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym na skutek działania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa w żołądku ilość bakterii zazwyczaj obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter, a możliwe, że u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium difficile.

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezomeprazolu u pacjentów z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi GORD oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 98 pacjentów w wieku od 1 do 11 miesięcy. Ezomeprazol w dawce 1 mg/kg mc. podawano doustnie raz na dobę przez 2 tygodnie (otwarta faza badania), a 80 pacjentów wzięło udział w dodatkowej, 4-tygodniowej fazie odstawiania leku (z podwójnie ślepą próbą). Nie stwierdzono znaczącej różnicy miedzy ezomeprazolem a placebo w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego, którym był czas do przerwania leczenia na skutek nasilenia objawów choroby.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezomeprazolu u pacjentów z objawami GORD oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 52 pacjentów w wieku poniżej 1 miesiąca. Ezomeprazol w dawce 0,5 mg/kg mc. podawano doustnie raz na dobę przez minimum 10 dni. Nie stwierdzono znaczącej różnicy miedzy ezomeprazolem a placebo w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego, którym była zmiana liczby epizodów objawów GORD w stosunku do wartości początkowych.

Wyniki badań w populacji pediatrycznej wykazały, że ezomeprazol w dawce 0,5 mg/kg mc. oraz

1,0 mg/kg mc. powodował u niemowląt w wieku, odpowiednio, poniżej 1 miesiąca i od 1 do 11 miesięcy,

skrócenie średniego czasu (%), w którym wartość pH w przełyku była mniejsza niż 4.

Wydaje się, że profil bezpieczeństwa ezmeprazolu u dzieci i dorosłych jest podobny.

W badaniu z udziałem leczonych długotrwale inhibitorem pompy protonowej pacjentów z GORD (w wieku od poniżej 1 roku do 17 lat), u 61% dzieci stwierdzono niewielkiego stopnia rozrost komórek ECL bez żadnego znanego znaczenia klinicznego i bez rozwoju zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka lub rakowiaków.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji ezomeprazolu w stanie stacjonarnym wynosi u zdrowych ochotników około 0,22 l/kg mc. Ezomeprazol wiąże się w 97% z białkami osocza.

Metabolizm i wydalanie

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ CYP cytochromu P450. Główną rolę w metabolizmie ezomeprazolu odgrywa polimorficzny izoenzym CYP2C19, odpowiedzialny za powstawanie hydroksylowych i demetylowych metabolitów ezomeprazolu. Pozostała część leku jest metabolizowana z udziałem innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, który odpowiada za powstawanie sulfonu ezomeprazolu - głównego metabolitu obecnego w osoczu.

Poniższe parametry ilustrują głównie farmakokinetykę u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (tzw. szybko metabolizujących).

Całkowity klirens osoczowy wynosi około 17 l/godzinę po podaniu pojedynczej dawki i około 9 l/godzinę po dawkach wielokrotnych. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1,3 godziny po wielokrotnym dawkowaniu raz na dobę. Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się podczas wielokrotnego dawkowania ezomeprazolu. Zwiększenie to jest zależne od dawki i powoduje większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC po podaniu wielokrotnym. Ta zależność od czasu i dawki jest wynikiem zmniejszenia efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i klirensu ustrojowego, prawdopodobnie na skutek hamowania izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego sulfonowy metabolit.

Ezomeprazol jest w całości usuwany z osocza w okresie między dawkami, bez tendencji do kumulacji w przypadku dawkowania raz na dobę.

Po wielokrotnym podaniu dawek 40 mg we wstrzyknięciach dożylnych średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosi około 13,6 mikromol/l. Po podaniu odpowiednich dawek doustnych średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosiło około 4,6 mikromol/l. Po podaniu dożylnym można zaobserwować mniejsze (około 30%) zwiększenie całkowitej ekspozycji w porównaniu z podaniem doustnym. Po dożylnym podaniu ezomeprazolu w postaci 30-minutowej infuzji (40 mg, 80 mg lub 120 mg), a następnie ciągłej infuzji (4 mg/godzinę i 8 mg/godzinę) przez 23,5 godziny występuje zwiększenie całkowitej ekspozycji zależne liniowo od dawki.

Główne metabolity ezomeprazolu nie wpływają na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Prawie 80% dawki doustnej ezomeprazolu jest wydalane w postaci metabolitów w moczu, a pozostała część z kałem. Mniej niż 1% leku macierzystego wykrywane jest w moczu.

Szczególne grupy pacjentów

Około 2,9±1,5% populacji nie posiada czynnego izoenzymu CYP2C19 i nosi nazwę wolno metabolizujących. U tych osób metabolizm ezomeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podawaniu ezomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę średnia całkowita ekspozycja była około dwukrotnie większa u osób wolno metabolizujących niż u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie maksymalne stężenia w osoczu były większe o około 60%. Podobne różnice obserwowano po dożylnym podaniu ezomeprazolu. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Metabolizm ezomeprazolu nie zmienia się istotnie u osób w podeszłym wieku (71-80 lat).

Po podaniu doustnej dawki pojedynczej 40 mg ezomeprazolu średnia całkowita ekspozycja jest o około 30% większa u kobiet niż u mężczyzn. Po wielokrotnym dawkowaniu leku raz na dobę nie obserwuje się różnic zależnych od płci. Podobne różnice obserwowano po dożylnym podaniu ezomeprazolu.

Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Metabolizm ezomeprazolu u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby może być upośledzony. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby tempo metabolizmu jest zmniejszone, co powoduje podwojenie całkowitej ekspozycji na ezomeprazol. Dlatego u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (ang. GORD) i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i krwawieniem z wrzodu, po podaniu 80 mg ezomeprazolu w postaci bolusa, maksymalna dawka 4 mg/godzinę podawana w ciągłej infuzji dożylnej przez 71,5 godziny może być wystarczająca. Ezomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują tendencji do kumulacji podczas stosowania leku raz na dobę.

Nie przeprowadzono badań u pacjentów ze zmniejszoną wydolnością nerek. Nerki odpowiadają za wydalanie metabolitów ezomeprazolu, ale nie leku macierzystego, dlatego nie należy oczekiwać zmian metabolizmu ezomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Populacja pediatryczna

W randomizowanym, otwartym, międzynarodowym badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych, ezomeprazol podawano w trwającym 3 minuty wstrzyknięciu raz na dobę przez cztery dni. Badanie obejmowało łącznie 59 pacjentów w wieku od 0 do 18 lat, spośród których 50 (7 dzieci w grupie wiekowej od 1 do 5 lat) ukończyło badanie i u których oceniano farmakokinetykę ezomeprazolu.

Poniższa tabela przedstawia ekspozycję ogólną na ezomeprazol po podaniu dożylnym w 3-minutowym wstrzyknięciu u dzieci i młodzieży oraz u zdrowych dorosłych osób. Wartości w tabeli są średnimi geometrycznymi (zakres). Dawkę 20 mg podawano dorosłym pacjentom w 30-minutowej infuzji.

Wartości Css, max oznaczano we wszystkich grupach pediatrycznych po 5 minutach od podaniu dawki, a u dorosłych po 7 minutach od podania w grupie otrzymującej dawkę 40 mg i po zakończeniu infuzji w grupie otrzymującej dawkę 20 mg.

Grupa wiekowa

Podana dawka

AUC (pmol1h/l)

Css,max (^mol/l)

0-1 miesiąc1

0,5 mg/kg mc. (n=6)

7,5 (4,5-20,5)

3,7 (2,7-5,8)

1-11 miesięcy1

1,0 mg/kg mc. (n=6)

10,5 (4,5-22,2)

8,7 (4,5-14,0)

1-5 lat

10 mg (n=7)

7,9 (2,9-16,6)

9,4 (4,4-17,2)

6-11 lat

10 mg (n=8)

6,9 (3,5-10,9)

5,6 (3,1-13,2)

20 mg (n=8) 20 mg (n=6)2

14,4 (7,2-42,3) 10,1 (7,2-13,7)

8,8 (3,4-29,4) 8,1 (3,4-29,4)

12-17 lat

20 mg (n=6)

8,1 (4,7-15,9)

7,1 (4,8-9,0)

40 mg (n=8)

17,6 (13,1-19,8)

10,5 (7,8-14,2)

Dorośli

20 mg (n=22)

5,1 (1,5-11,8)

3,9 (1,5-6,7)

40 mg (n=41)

12,6 (4,8-21,7)

8,5 (5,4-17,9)

Przypuszczenia na podstawie modelu wskazują, że wartość Css, max po dożylnym podaniu ezomeprazolu w infuzji trwającej 10, 20 i 30 minut będzie zmniejszona, odpowiednio, o średnio 37% do 49%, 54% do 66% i 61% do 72% we wszystkich grupach wiekowych i po podaniu wszystkich dawek w porównaniu z wartościami po podaniu dawki w 3-minutowym wstrzyknięciu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, toksycznego wpływu na zarodek i płód oraz działania mutagennego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi. Badania działania rakotwórczego u szczurów, którym podawano doustnie mieszaninę racemiczną, wykazały rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaki. Działania stwierdzane u szczurów są wynikiem długotrwałej, znacznej hipergastrynemii, wtórnej do zmniej szonego wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Obserwowano je u szczurów po długotrwałym stosowaniu innych leków hamujących wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. W badaniach nieklinicznych ezomeprazolu w postaci dożylnej nie wykazano podrażnienia naczyń, ale nieznaczną tkankową reakcję zapalną w miejscu podania po wstrzyknięciu podskórnym (okołożylnym), patrz punkt 4.8.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian

Sodu wodorotlenek (w celu dostosowania pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Proszek do sporządzania roztworu: 2 lata

Okres ważności roztworu do infuzji po rekonstytucji/rozcieńeniu:

Stabilność roztworu po rekonstytucji

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przechowywanego w warunkach ochrony przed światłem przez 12 godzin w temperaturze 25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 5°C±3°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Roztwór nie powinien zazwyczaj być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 5°C±3°C, chyba że przygotowanie i rozcieńczenie roztworu odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania roztworu po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Stomezul pakowany jest w fiolki o pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła typu I, zamknięte gumowym korkiem i wieczkiem z PP/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1, 5, 10, 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór po rekonstytucji należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera osadu i czy nie zmienił barwy. Można użyć jedynie przejrzysty roztwór. Roztwór przeznaczony do jednorazowego zastosowania. Jeśli ma być podana dawka 20 mg, należy podać tylko połowę przygotowanego roztworu. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Wstrzyknięcie 40 mg

Roztwór do wstrzykiwań (8 mg/ml) przygotowuje się, dodając do fiolki z 40 mg ezomeprazolu 5 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań jest przezroczysty i bezbarwny.

Infuzja 40 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość jednej fiolki z 40 mg ezomeprazolu w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Infuzja 80 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość dwóch fiolek ezomeprazolu po 40 mg w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do infuzji jest przezroczysty i bezbarwny.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19517

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.12.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.03.2014

16 DK/H/1924/001/IB/005

1

Do grupy wiekowej od 0 do 1 miesiąca zaliczono pacjentów w skorygowanym wieku od co najmniej 32 do poniżej 44 pełnych tygodni, gdzie skorygowany wiek był sumą tygodni ciąży i pełnych tygodni po urodzeniu. Do grupy od 1 do 11 miesięcy należeli pacjenci w skorygowanym wieku co najmniej 44 pełnych tygodni.

2

Z badania wyłączono 2 pacjentów. Jeden prawdopodobnie wolno metabolizował przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaś drugi leczony był jednocześnie inhibitorem izoenzymu CYP3A4.

Stomezul