+ iMeds.pl

Stopex 15 mgUlotka Stopex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Stopex, 15 mg, tabletki

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Stopex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Stopex

3.    Jak przyjmować lek Stopex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Stopex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Stopex i w jakim celu się go stosuje

Stopex zawiera dekstrometorfan, który działa przeciwkaszlowo.

Stopex jest przeznaczony do objawowego leczenia suchego, męczącego kaszlu. Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorosłych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Stopex Kiedy nie przyjmować leku Stopex

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma kaszel z dużą ilością wydzieliny,

-    w przypadku niewydolności oddechowej lub ryzyka jej wystąpienia,

-    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub zapalenie płuc,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby,

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) oraz w ciągu 2 tygodni po odstawieniu tych leków,

-    jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Stopex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

-    jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, szczególnie związane z wytwarzaniem dużej ilości śluzu, takimi jak zapalenie oskrzeli.

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość interakcji dekstrometorfanu z alkoholem i

nasilanie hamującego działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej, dlatego lek Stopex nie jest wskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Odnotowano przypadki nadużywania dekstrometorfanu, także przez dzieci i młodzież.

Należy wziąć pod uwagę, że lek Stopex może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie, jeśli jest stosowany przez długi okres. Dlatego u pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub uzależnienia od leków, Stopex należy stosować przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Stopex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

Nie należy stosować równocześnie dekstrometorfanu oraz leków o działaniu uspokajającym, takich jak diazepam oraz leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów MAO.

Nie należy stosować jednocześnie leku Stopex z lekami o działaniu ułatwiającym odkrztuszanie wydzieliny, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznej kumulacji wydzieliny z powodu osłabienia odruchu kaszlu.

Jednoczesne stosowanie leku Stopex z lekami, takimi jak: amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir, może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

Stosowanie leku Stopex z alkoholem

Podczas stosowania leku nie jest zalecane spożywanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie leku Stopex nie jest zalecane u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Stopex przez 3 ostatnie miesiące ciąży może wywołać objawy odstawienia u noworodka, niezależnie od stosowanej dawki.

Nie należy stosować leku Stopex u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stopex może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Przed planowanym wykonywaniem powyższych czynności należy zasięgnąć porady lekarza.

Lek zawiera mannitol. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak przyjmować lek Stopex

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka co 4 godziny. Maksymalna dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 8 tabletek na dobę, w dawkach podzielonych.

Dorośli: Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

W czasie stosowania leku Stopex nie zaleca się spożywania alkoholu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Stopex

W razie zażycia dawki większej niż zalecana, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić: nudności, wymioty, pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji, wysypka skórna, pogorszenie ostrości widzenia, oczopląs. Duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować depresję oddechową, śpiączkę i drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Stopex

W razie pominięcia dawki leku należy ją podać najszybciej, jak to możliwe. Nie należy skracać zalecanego odstępu między kolejnymi dawkami, a także nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania występujące niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy

-    nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty

-    reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, duszność lub obrzęk jamy ustnej i gardła.

Po pierwszych objawach reakcji nadwrażliwości, NIE należy ponownie przyjmować leku. Należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    wysypka skórna

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli lek jest nadużywany

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Stopex

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Stopex

-    Substancją czynną leku jest dekstrometorfanu bromowodorek. Jedna tabletka zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa , mannitol, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Stopex i co zawiera opakowanie

Tabletki prawie białe, okrągłe, gładkie, o skośnych brzegach, z linią podziału na jednej stronie i napisem „D 15” na drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

WALMARK, as.

Oldřichovice 44 73961 Třinec Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

WALMARK Sp. z o.o . ul. Teatralna 9 42-200 Sosnowiec Tel. 32 294 94 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Stopex

Charakterystyka Stopex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Stopex, 15 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Produkt zawiera mannitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki prawie białe, okrągłe, gładkie, o skośnych brzegach, z linią podziału na jednej stronie i napisem „D 15” na drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stopex jest przeznaczony do objawowego leczenia suchego, męczącego kaszlu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka produktu dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka co 4 godziny. Maksymalna dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 8 tabletek na dobę, w dawkach podzielonych.

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Stopex jest przeciwwskazany:

-    w przypadku nadwrażliwości na dekstrometorfan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny,

-    w przypadku niewydolności oddechowej lub ryzyka jej wystąpienia,

-    u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zapaleniem płuc.

-    u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 2 tygodni po odstawieniu tych leków,

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby,

-    u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z niewydolnością wątroby produkt leczniczy może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka oraz z zachowaniem ostrożności.

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość interakcji dekstrometorfanu z alkoholem i nasilanie hamującego działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami oddychania, szczególnie związanymi z wytwarzaniem dużej ilości śluzu, takimi jak zapalenie oskrzeli.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej, dlatego produkt leczniczy Stopex nie jest wskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Odnotowano przypadki nadużywania dekstrometorfanu, także przez dzieci i młodzież. Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający. Jednakże, w przypadku ciężkiego przedawkowania wystąpić mogą objawy przedawkowania, w tym omamy (patrz punkt 4.9). Zastosowanie dekstrometorfanu z alkoholem lub innymi lekami działającymi hamująco na OUN może nasilać wpływ na OUN i wywoływać toksyczne działanie podczas stosowania stosunkowo małych dawek. Tolerancja na lek oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas długotrwałego stosowania. Dlatego u pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub uzależnienia od leków, Stopex należy stosować przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarza. Dodatkowo, u takich pacjentów należy uważnie kontrolować objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące nadużywanie.

Produkt zawiera mannitol, dlatego może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować równocześnie dekstrometorfanu oraz leków z grupy inhibitorów MAO. Jednoczesne podawanie tych leków może spowodować wystąpienie objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego z następującymi objawami: hipertermia, drgawki, zmiany psychiczne takie, jak: stany pobudzenia i splątania, jak również zaburzenia czynności oddechowej.

Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania.

Jednoczesne stosowanie leków hamujących izoenzym 2D6 układu enzymatycznego cytochromu P450 w wątrobie, co prowadzi do hamowania metabolizmu dekstrometorfanu (szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir) i może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

Nie należy stosować dekstrometorfanu jednocześnie z lekami o działaniu ułatwiającym odkrztuszanie wydzieliny, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznej kumulacji wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

Podczas stosowania leku nie jest zalecane spożywanie alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych, żeby ocenić działanie dekstrometorfanu w trakcie ciąży. Badania epidemiologiczne przeprowadzane na ograniczonej grupie kobiet nie potwierdziły potencjalnego zagrożenia dla płodu. Jednakże duże dawki dekstrometorfanu przyjmowane pod koniec ciąży, nawet przez krótki czas, mogą spowodować depresję oddechową u noworodka. Stosowanie dekstrometorfanu przez trzy ostatnie miesiące ciąży może wywołać objawy odstawienia u noworodka, niezależnie od stosowanej dawki. Dlatego stosowanie produktu leczniczego Stopex nie jest zalecane u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy dekstrometorfan przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na odnotowane nieliczne przypadki obniżenia ciśnienia tętniczego i bezdechu u niemowląt nie należy stosować produktu leczniczego Stopex u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet podczas stosowania zgodnie z zaleceniami Stopex może wywoływać zawroty głowy oraz senność i z tego powodu może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działanie to występuje szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub leków mogących zaburzać reakcje.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, duszność lub obrzęk jamy ustnej i gardła

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia w razie nadużywania.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: nudności, wymioty, pobudzenie, zaburzenia

świadomości, stan dezorientacji. W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami o działaniu przeciwhistaminowym mogą wystąpić: wysypka skórna, pogorszenie ostrości widzenia, oczopląs. Większe dawki dekstrometorfanu mogą spowodować depresję oddechową, śpiączkę i drgawki.

W przypadku przedawkowania należy zastosować płukanie żołądka, w razie wystąpienia drgawek podać benzodiazepiny. W przypadku niewydolności oddechowej może być konieczna intubacja i sztuczna wentylacja. W ciężkich przypadkach jako antagonistę dekstrometorfanu można zastosować nalokson.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe, alkaloidy opioidowe i ich pochodne.

Kod ATC: R05DA09

Dekstrometorfan wykazuje działanie przeciwkaszlowe i działa w ośrodkowym układzie nerwowym na ośrodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym. Nie wykazuje działania przeciwbólowego ani depresyjnego na układ oddechowy oraz psychomimetycznego. Ma niewielkie działanie uspokajające, jednocześnie ma słaby potencjał uzależniający.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dekstrometorfan dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Początek działania przeciwkaszlowego po podaniu doustnym występuje po 30 minutach i utrzymuje się przez 6 godzin. Dekstrometorfan jest metabolizowany w wątrobie. Wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej oraz metabolitów jak dekstrorfan, który również wykazuje aktywność przeciwkaszlową. Mniej niż 1% wykrywany jest w kale. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1,2-2,2 godzin, ale może się wydłużyć.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo stosowania dekstrometrofanu opiera się na okresie 25 lat obserwacji.

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Kroskarmeloza sodowa Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 73961 Třinec Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21864

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.5.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Stopex