+ iMeds.pl

Stopress 8 mgUlotka Stopress

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Stopress, 4 mg, tabletki Stopress, S mg, tabletki

tert-Butylamini perindopriłum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany Ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Stopress i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Stopress

3.    Jak stosować lek Stopress

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Stopress

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK STOPRESS IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna, peryndopryl, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). Inhibitory ACE rozszerzają naczynia krwionośne w organizmie, co powoduje zmniejszenie ciśnienia krwi w naczyniach.

Stopress jest stosowany:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,

-    aby wspomóc leczenie niewydolności serca,

-    aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (stan, w którym dostarczanie krwi do serca jest zmniejszone lub zablokowane) i u pacjentów, którzy przebyli zawał serca i (lub) mieli wykonaną operację w celu zwiększenia dopływu krwi do serca poprzez poszerzenie naczyń krwionośnych, którymi krew ta jest dostarczana.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU STOPRESS Kiedy nie stosować leku Stopress

jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Stopress powyżej 3 miesiąca ciąży (Nie zaleca się także stosowania leku Stopress we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt "Ciąża i karmienie piersią")

jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk dowolnej części ciała (obrzęk naczyniorucbowy) o niewyjaśnionej przyczynie lub w wyniku zastosowania inhibitorów ACE jeśli w rodzinie pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczyniorucbowy.

Leku Stopress nie należy podawać dzieciom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Stopress

jeśli występuje zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca (zwężenie aorty) lub zwężenie zastawki dwudzielnej (stenoza mitralna), lub choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa)

jeśli pacjent jest bemodializowany (przy pomocy sztucznej nerki) lub niedawno przeszczepiono mu nerkę

jeśli występuje zwężenie tętnicy nerkowej jeśli występuje choroba nerek lub wątroby

jeśli pacjent jest przed lub w trakcie leczenia odczulającego, tj. mającego na celu zmniejszenie odczynu alergicznego po użądleniu pszczoły lub osy

jeśli pacjent jest lub ma być leczony za pomocą aferezy Iipoprotein o małej gęstości (mechaniczne usuwanie cholesterolu z krwi) jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę

jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę naczyń (występowanie złogów kolagenu w naczyniach krwionośnych)

jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające ciśnienie krwi

jeśli jednocześnie z lekiem Stopress stosowane są leki moczopędne. Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Stopress, ponieważ może zaistnieć konieczność obserwacji pacjenta po przyjęciu pierwszej dawki jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli lub zamienniki soli zawierające potas, ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii (duże stężenie potasu; objawy są niespecyficzne mogą obejmować złe samopoczucie, kołatanie serca i osłabienie mięśni) u pacjentów rasy czarnej: zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła), poza tym lek Stopress jest mniej skuteczny w zmniejszaniu ciśnienia krwi u tych pacjentów.

Należy poinformować lekarza jeśli któryś z wyżej wymienionych stanów dotyczy pacjenta.

Uwaga

Przed przyjęciem do szpitala lub wizytą u stomatologa, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Stopress. Jest to bardzo ważna informacja dla anestezjologa, jeśli ma być wykonany zabieg operacyjny w szpitalu.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub jej planowaniu. Nie zaleca się stosowania leku Stopress we wczesnym okresie ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej pierwszego trymestru ciąży, ponieważ może powodować ciężkie uszkodzenia płodu (patrz punkt "Ciąża i karmienie piersią).

Stosowanie leku Stopress z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:

•    leków moczopędnych

•    suplementów potasu, zamienników soli zawierających potas, leków zawierających potas lub leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak amiloryd, spironolakton lub triamteren

•    heparyny

•    niektórych leków znieczulających

•    litu stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych

•    leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, indometacyna, celekoksyb lub meloksykam)

•    innych leków zmniejszających ciśnienie krwi, takich jak azotany (np. nitrogliceryna), beta-adrenolityki (np. metoprolol lub propranolol)

•    leków stosowanych w leczeniu wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina)

•    trombolityków (np. streptokinaza)

•    leków przeciwdepresyjnych (np. amitryptylina lub imipramina) lub leków stosowanych w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, schizofrenia lub inne psychozy

•    leków stosowanych w cukrzycy (np. insulina, glibenklamid lub metformina)

•    allopurynolu stosowanego w leczeniu dny

•    leków immunosupresyjnych stosowanych w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów) lub po przeszczepieniu narządów

•    prokainamidu (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Stosowanie leku Stopress z jedzeniem i piciem

Lek Stopress należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciaża

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę lub planuje ciążę. Lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Stopress i kontynuację leczenia nadciśnienia tętniczego innym lekiem. Nie zaleca się stosowania leku Stopress we wczesnym okresie ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej pierwszego trymestru ciąży, ponieważ może powodować ciężkie uszkodzenia płodu, jeśli jest stosowany powyżej trzeciego miesiąca ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Nie zaleca się stosowania leku Stopress w okresie karmienia piersią.

Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma danych dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn podczas stosowania tego leku.

Jednakże u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane związane ze zmniejszeniem ciśnienia krwi (np. zawroty głowy lub zmęczenie). W przypadku ich występowania, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się jaki wpływ ma na niego lek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK STOPRESS Dawkowanie

Lek Stopress należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Lek Stopress należy przyjmować raz na dobę, rano przed posiłkiem. Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki, którą w razie konieczności zwiększy do dawki właściwej dla danego pacjenta.

W leczeniu nadciśnienia (wysokie ciśnienie krwi) dawka początkowa wynosi zwykle 4 mg na dobę, może być ona zwiększona przez lekarza do 8 mg na dobę po miesiącu leczenia.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zastosuje dawkę początkową wynoszącą 2 mg raz na dobę.

W leczeniu niewydolności serca lub podczas jednoczesnego stosowania leku Stopress i leku moczopędnego dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2 mg na dobę, może być ona zwiększona przez lekarza do 4 mg na dobę po 2 tygodniach leczenia, jeśli jest dobrze tolerowana.

W leczeniu stabilnej choroby wieńcowej dawka początkowa wynosi zwykle 4 mg na dobę, może być ona zwiększona przez lekarza do 8 mg na dobę po dwóch tygodniach leczenia.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zastosuje dawkę początkową wynoszącą 2 mg raz na dobę.

Czasami, u niektórych pacjentów mogą być zastosowane inne dawki niż wymienione. Bez wzglądu na wielkość dawki zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie należy samodzielnie zmieniać dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest konieczna zmiana dawki.

Dzieci:

Leku Stopress nie należy stosować u dzieci.

Sposób i droga podania

Lek Stopress należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. Należy przyjmować lek codziennie o tej samej porze, rano.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Stopress

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować zmniejszenie ciśnienia krwi, wstrząs krążeniowy (szybkie tętno, blada, chłodna i wilgotna skóra, nasilone pocenie i niebieskoszare zabarwienie skóry i warg), niewydolność nerek, hiprewentylację (szybki i (lub) głęboki oddech), nieregularną czynność serca, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Pominięcie zastosowania leku Stopress

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Stopress

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Nie należy także zmieniać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Stopress może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania te mogą być poważne i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi:

•    Neutropenia/agranulocytoza (brak pewnego typu białych krwinek, który może prowadzić do infekcji, bólu gardła lub gorączki). W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ryzyko takich zaburzeń jest większe w przypadku pacjentów z kolagenozą naczyń (złogi kolagenu w naczyniach krwionośnych). U pacjentów z kolagenozą, lekarz może zlecić wykonanie rutynowych badań krwi.

•    Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi). Ryzyko jego wystąpienia jest większe w przypadku jednoczesnego przyjmowania z lekiem Stopress leków moczopędnych lub innych leków zmniejszających ciśnienie krwi lub w przypadkach gdy pacjent jest odwodniony lub dializowany. Objawem niedociśnienia może być uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie. W takim przypadku należy położyć się do czasu ustąpienia objawów i natychmiast poinformować o tym lekarza.

•    Obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które może spowodować poważne zaburzenia oddychania). W tym samym czasie lub niezależnie obrzęk może objąć żołądek i jelita (obrzęk naczynioruchowy jelit - opuchnięcie jelit), co może spowodować złe samopoczucie, wymioty i bóle brzucha. Objawy te są bardzo rzadkie, ale mogą. być bardzo poważne jeśli wystąpią. Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku ich wystąpienia.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności, wymioty, bóle brzucha,

•    zaburzenia smaku, niestrawność,

•    biegunka, zaparcia,

•    bóle głowy, ośrodkowe zawroty głowy,

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie mrowienia, drętwienia,

•    zaburzenia widzenia (np. zamazane widzenie),

•    szum uszny,

•    kaszel, duszność,

•    wysypki skórne, świąd,

•    kurcze mięśni, osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia nastroju lub zaburzenia snu,

•    skurcz oskrzeli (uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, duszność),

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej,

•    choroby nerek (lekarz może zlecić badania laboratoryjne podczas leczenia, jeśli u pacjenta występuje ryzyko choroby nerek),

•    impotencja (obniżenie sprawności seksualnej),

•    wzmożone pocenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    dezorientacja,

•    zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar (obserwowane podczas stosowania inhibitorów ACE w związku z niskim ciśnieniem krwi),

•    eozynofilowe zapalenie płuc (choroba płuc z nadwrażliwości), katar,

•    zapalenie trzustki,

•    zapalenie wątroby,

•    rumień wielopostaciowy (reakcje skórne podobne do alergii; zmiana centralna otoczona koncentrycznymi bladymi i czerwonymi pierścieniami, zwana także „tarczą strzelniczą” lub „tęczówką”, usytuowana na nogach, ramionach, dłoniach, rękach lub stopach, mogąca pojawić się także na twarzy lub wargach; może jej towarzyszyć ból stawów, gorączka, świąd skóry lub ogólnie złe samopoczucie),

•    ostra niewydolność nerek.

Lek Stopress może spowodować pewne zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadzanie badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia lekiem Stopress lub innymi lekami o podobnym działaniu występowały u niektórych pacjentów następujące zmiany:

•    Zwiększenie stężenia kreatyniny lub azotu mocznikowego we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek).

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazująjaka jest czynność wątroby).

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki lub czerwone/purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia).

•    Zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak i płytek krwi (pancytopenia).

•    Nieprawidłowy czas przeżycia czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna) u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Objawy niedokrwistości to uczucie osłabienia oraz w cięższych przypadkach duszności i bladość skóry.

•    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny (białko znajdujące się w krwinkach czerwonych, które transportuje tlen z płuc do reszty ciała).

*    Zmniejszenie wartości hematokrytu (stosunek między objętością czerwonych krwinek a objętością całej krwi).

Zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi u pacjentów z cukrzycą. (Szczególnie na początku leczenia należy często kontrolować stężenie cukru. Należy zapytać lekarza w razie wątpliwości).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK STOPRESS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Stopress

Substancją czynną leku jest peryndoptyl. Jedna tabletka zawiera 4 mg lub 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.

Inne składniki leku to: mannitol, krospowidon (typ A), kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, krzemionka hydrofobowa koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Stopress i co zawiera opakowanie

Stopress 4 mg: tabletlti sąbiałe, podłużne, obustronnie wypukłe, z kreskądzielącąpo obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Stopress 8 mg: tabletki sąbiałe, okrągłe i płaskie.

1 opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Stopress

Charakterystyka Stopress

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Stopress, 8 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,67 mg peryndoprylu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe, okrągłe i płaskie tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca.

Stabilna choroba wieńcowa

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją wieńcową w wywiadzie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się przyjmować peryndopryl raz na dobę, rano przed posiłkiem.

Dawkę należy dobrać indywidualnie do profilu danego pacjenta (patrz punkt 4.4) oraz odpowiedzi ciśnienia tętniczego krwi.

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z preparatami przeciwnadciśnieniowymi z innych grup.

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę, rano.

U pacjentów z dużym pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem elektrolitów i wody, w stanie dekompensacji kardiologicznej lub z ciężkim nadciśnieniem tętniczym) po podaniu dawki początkowej leku może wystąpić nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Po miesiącu leczenia dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.

Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to częściej pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki moczopędne. Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u tych pacjentów mogą występować niedobory elektrolitów oraz płynów.

0    ile jest to możliwe, należy przerwać przyjmowanie leku moczopędnego na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania leku moczopędnego, leczenie peryndoprylem należy rozpocząć od dawki 2 mg. Należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Późniejsze dawkowanie peryndoprylu należy dostosować do odpowiedzi ciśnienia tętniczego. Jeśli jest to konieczne, można ponownie zastosować lek moczopędny.

U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, którą po miesiącu można zwiększyć do 4 mg, a następnie do 8 mg, jeśli jest to konieczne, w zależności od czynności nerek (patrz tabela poniżej).

Objawowa niewydolność serca

Zaleca się wprowadzanie peryndoprylu, który na ogół jest podawany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym nieoszczędzającym potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykiem, pod ścisłą kontrolą lekarską, od zalecanej dawki początkowej 2 mg, przyjmowanej rano. Dawkę tę można zwiększać o 2 mg, w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie, do dawki 4 mg raz na dobę, o ile jest ona tolerowana. Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u innych pacjentów, zaliczanych do grupy dużego ryzyka (pacjenci z zaburzeniem czynności nerek albo skłonnością do występowania zaburzeń elektrolitowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie leki moczopędne i (lub) pacjenci przyjmujący leki rozszerzające naczynia), leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z grupy dużego ryzyka wystąpienia objawowego niedociśnienia, tzn, u pacjentów z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej z lub bez hiponatremii, pacjentów z hipowolemią oraz pacjentów, którzy przyjmowali różne leki moczopędne, należy wyrównać te zaburzenia, jeśli jest to możliwe, przed rozpoczęciem podawania peryndoprylu. Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi, parametry czynności nerek i stężenia potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

Stabilna choroba wieńcowa

Peryndopryl należy początkowo przyjmować w dawce 4 mg raz na dobę, przez okres dwóch tygodni, następnie dawkę należy zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek

1    pod warunkiem, że dawka 4 mg była dobrze tolerowana.

Pacjenci w wieku podeszłym powinni przyjmować lek w dawce 2 mg raz na dobę, przez tydzień, następnie w dawce 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek (patrz Tabela 1 „Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek”). Dawkę należy zwiększyć jedynie wówczas, gdy poprzednia mniejsza dawka była dobrze tolerowana.

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek powinno opierać się na wartościach klirensu kreatyniny jak przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Klirens kreatyniny (CICRłmI/min)

Zalecana dawka

C1cr>60

4 mg na dobę

30< CIcrCÓO

2 mg na dobę

15<C1cr<30

2 mg co dwa dni

Pacjenci hemodializowani*, C1cr<15

2 mg w dniu dializy

*Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min. Pacjenci hemodializowani powinni przyjąć dawką preparatu po dializie.

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.4 oraz 5,2).

Stosowanie leku u dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Dlatego nie zaleca sią stosowania preparatu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na peryndopryl, którąkolwiek substancj ę pomocniczą lub inny inhibitor ACE;

•    Obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitora ACE w wywiadzie;

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4,4 oraz 4.6),

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stabilna choroba wieńcowa

W razie wystąpienia epizodu niestabilnej choroby wieńcowej (poważnego lub nie) w okresie pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem, należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka przed kontynuowaniem leczenia.

Niedociśnienie tętnicze

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą spowodować nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań, objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, np. w następstwie leczenia lekami moczopędnymi, ograniczenia spożycia soli w diecie, dializy, biegunki lub wymiotów albo u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym renino-zależnym (patrz punkty 4.5 oraz 4.8). U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z lub bez towarzyszącej niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, u których stosowane są duże dawki leków moczopędnych pędowych, u pacjentów z hiponatremią lub z zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego należy ściśle kontrolować początkowy okres stosowania preparatu oraz okresy zwiększenia dawki (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.8). Podobne zastrzeżenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zawał mięśnia serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy pacjenta położyć. Jeśli jest to konieczne należy podać 0,9% roztwór NaCl we wlewie dożylnym. Przejściowe niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania dalszych dawek leku. Zwykle można je podawać bez trudności po zwiększeniu ciśnienia tętniczego krwi w następstwie zwiększenia objętości płynów.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub zmniejszonym ciśnieniem tętniczym krwi, po podaniu peryndoprylu może wystąpić dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Takie działanie leku jest spodziewane i zwykle nie jest ono przyczyną przerwania jego stosowania. W razie wystąpienia objawów niedociśnienia może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania peryndoprylu.

Zwężenie zastawki aortalnei i mitralnej/kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, peryndopryl należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom ze zwężeniem zastawki mitralnej i zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, tak jak ma to miejsce w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej.

Zaburzenie czynności nerek

W przypadkach zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min), dawkę początkową peryndoprylu należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny u danego pacjenta (patrz punkt 4.2), a następnie do reakcji pacjenta na leczenie. Rutynowa kontrola stężeń potasu i kreatyniny w surowicy stanowi część standardowego postępowania medycznego w odniesieniu do tych pacjentów (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z objawową niewydolnością serca, niedociśnienie po podaniu dawki początkowej inhibitorów ACE może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek. W takich przypadkach obserwowano ostrą niewydolność nerek, zwykle odwracalną.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, którzy przyjmowali inhibitory ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, zwykle odwracalne po zakończeniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. W razie występowania jednocześnie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego istnieje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską, z zastosowaniem małych dawek preparatu i ostrożnym ich zwiększaniem.

Jednoczesne podawanie leków moczopędnych w opisanych powyżej przypadkach może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia powyższych powikłań, dlatego też należy przerwać leczenie lekami moczopędnymi oraz należy monitorować parametry czynności nerek przez pierwsze tygodnie leczenia peryndoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie stwierdzono wcześniej występowania żadnej choroby naczyniowej nerek, dochodziło do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, szczególnie, gdy peryndopryl był podawany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z wcześniejszym zaburzeniem czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie podawania leku moczopędnego i (lub) peryndoprylu.

Pacjenci hemodializowani

U pacjentów dializowanych z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności, którzy przyjmowali inhibitor ACE, obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. W tej grupie pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy*

Transplantacja nerki

Nie ma danych dotyczących stosowania peryndoprylu u pacjentów, którym w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

Reakcje nadwrażliwości/obrzek naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.8). Objawy te mogą wystąpić w dowolnym momencie stosowania preparatu. W takich przypadkach należy szybko przerwać stosowanie peryndoprylu i rozpocząć odpowiednią obserwację pacjenta, która powinna trwać do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W sytuacjach, gdy obrzęk obejmował jedynie twarz i wargi, zaburzenia ustępowały na ogół bez leczenia, chociaż podawanie preparatów przeciwhistaminowych było przydatne w łagodzeniu objawów.

Obrzęk naczyniowomchowy związany z obrzękiem krtani może być śmiertelny. W przypadkach, gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, co mogłoby spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie doraźne. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarską do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras.

U pacjentów, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy, niezwiązany z przyjmowaniem inhibitora ACE, może istnieć większe ryzyko jego wystąpienia podczas stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy liponrotein o małej gęstości (LDL1 Rzadko, u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu, występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne, zagrażające życiu. Reakcji tych unika się, przerywając okresowo przyjmowanie inhibitora konwertazy przed kolejnymi zabiegami aferezy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas odczulania (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów reakcji takich uniknięto poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, ale pojawiały się ponownie po nieumyślnym wznowieniu leczenia.

Niewydolność wątroby

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej, prowadzącej do piorunującej martwicy wątroby i (czasami) śmierci.

Etiopatogeneza tego zespołu nie jest znana. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których rozwinęła się żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Neutronenia/agranulocytoza/małonłytkowość/niedokrwistość

Neutropenia/agranulocytoza, trombocytopenia i niedokrwistość były obserwowane u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników wystąpienia powikłań, neutropenia występowała rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych preparatami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainami dem lub u pacjentów, u których powyższe sytuacje współistnieją, szczególnie, gdy uprzednio występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwijały się ciężkie infekcje, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe badania liczby białych krwinek. Pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji.

Rasa

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w zmniejszaniu ciśnienia u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza występującej w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu preparatu. W przypadku diagnostyki różnicowej należy wziąć pod uwagę etiologię jatrogenną.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie

U pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym lub znieczuleniu z zastosowaniem środków powodujących niedociśnienie, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnie uwolnionej reniny. Podawanie preparatu należy przerwać na jeden dzień przed operacją. W razie wystąpienia niedociśnienia, gdy rozważany jest ten mechanizm, można ją skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

HioerkaHemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów szczególnie narażonych na wystąpienie hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, przyjmujący leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu albo zamienniki soli kuchennej zawierające potas, a także pacjenci, przyjmujący inne preparaty, których stosowanie jest związane ze zwiększeniem stężenia potasu w surowicy (np. heparyna). Jeżeli uzna się, że jednoczesne przyjmowanie jednego z wyżej wymienionych preparatów z peryndoprylem jest właściwe, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy krwi.

Pacjenci z cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5).

Lit

Ogólnie nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i peryndoprylu (patrz punkt 4.5).

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Ogólnie nie zaleca się stosowania peryndoprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu albo zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz, jeśli to konieczne, zastosować inną metodę leczenia (patrz punkty 4.3 i 4.6).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, a zwłaszcza u osób z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, może wystąpić nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego na początku leczenia inhibitorem ACE. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia można zmniejszyć przez przerwanie przyjmowania leku moczopędnego, zwiększenie objętości płynów lub spożycie soli przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem małych, stopniowo zwiększanych dawek peryndoprylu.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Wprawdzie u pacjentów leczonych peryndoprylem zwykle stężenie potasu w surowicy pozostaje prawidłowe, jednak u niektórych osób może wystąpić hiperkaliemia. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego nie zaleca się przyjmowania peryndoprylu w skojarzeniu z wyżej wymienionymi preparatami (patrz punkt 4.4). Gdy jednoczesne stosowanie peryndoprylu z tymi środkami jest wskazane z powodu stwierdzonej hipokaliemii, należy stosować je ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE obserwowano odwracalne zwiększenie stężeń litu w surowicy oraz zwiększenie jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych z grupy tiazydów może zwiększać ryzyko toksycznego działania litu oraz nasilać już zwiększone ryzyko działania toksycznego litu podczas przyjmowania inhibitorów ACE. Nie zaleca się stosowania peryndoprylu z litem, jednak jeżeli stosowanie tych preparatów w skojarzeniu jest konieczne, należy często oznaczać stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne CNLPZt. w tvm kwas acetylosalicylowy > 3 g na dobę Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszać hipotensyjne działanie inhibitorów ACE. Dodatkowo niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane jednocześnie z inhibitorami ACE wykazują działanie addycyjne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu w surowicy, co może powodować pogorszenie czynności nerek. Działanie to jest zazwyczaj odwracalne. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów, u których występuje ryzyko rozwoju niewydolności nerek, to jest pacjentów w podeszłym wieku lub odwodnionych.

Preparaty orzeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia

Jednoczesne stosowanie tych preparatów może powodować nasilenie przeciwnadciśnieniowego działania peryndoprylu. Jednoczesne przyjmowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych preparatów rozszerzających naczynia może powodować dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Preparaty przeciwcukrzycowe

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i preparatów przeciwcukrzycowych (insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe) może spowodować nasilone zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Występowanie tego zjawiska jest bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne. beta-adrenolityki. azotany

Peryndopryl można stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (stosowanym jako

lek przeciwpłytkowy), lekami trombolitycznymi, beta-adrenolitykami i (lub) azotanami.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresvine/leki przeciwpsvchotvczne/środki znieczulające ogólnie

Jednoczesne stosowanie niektórych środków znieczulających ogólnie, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 4.4).

Svmpatvkomimetvki:

Preparaty sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża_

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE w drugim i trzecim trymestrze jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4)._

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz, jeśli to konieczne, zastosować inną metodę leczenia. Wiadomo, że narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje u ludzi toksyczne działanie na płód (zaburzenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”).

W przypadku narażenia na inhibitory ACE od drugiego trymestru ciąży zaleca się przeprowadzenie badania ultrasonograficznego czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle monitorować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz także punkty 4.3 oraz 4.4).

Laktacja

Z uwagi na brak dostępnych informacji, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Stopress w okresie karmienia piersią. Wskazane jest zastosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych o ustalonym profilu bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią, szczególnie w odniesieniu do noworodków i wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych może być zaburzona ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane obserwowano podczas stosowania peryndoprylu z przedstawioną poniżej częstością:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub zaburzenia snu Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje Bardzo rzadko: uczucie splątania

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe:

Często: niedociśnienie tętnicze w tym objawowe niedociśnienie tętnicze Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego i udar, prawdopodobnie wtórnie do nasilenia niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grup dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: kaszel, duszność Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, nieżyt błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka, zaparcia Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Bardzo rzadko; zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: niewydolność nerek Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek

Zaburzenie układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: astenia

Niezbyt często: nadmierne pocenie Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu, trombocytopenia, leukopenia/neutropenia oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii były zgłaszane bardzo rzadko. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej.

Badania diagnostyczne:

Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy i (lub) hiperkaliemia odwracalna po zakończeniu leczenia, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca i nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. W rzadkich przypadkach zgłaszano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny w surowicy.

Badania kliniczne:

W okresie randomizacyjnym badania EUROPA odnotowywano jedynie poważne zdarzenia niepożądane. Występowały one u małej liczby pacjentów: u 16 (0,3%) na 6122 pacjentów przyjmujących peryndopryl oraz u 12 (0,2%) na 6107 pacjentów w grupie placebo. Wśród pacjentów przyjmujących peryndopryl, u 6 pacjentów obserwowano hipotonię, u 3 pacjentów obrzęk naczynioruchowy, nagłe zatrzymanie krążenia u 1 pacjenta. Większa liczba pacjentów wycofała się z badania z powodu kaszlu, niedociśnienia lub innego rodzaju reakcji nietolerancji w grupie przyjmujących peryndopryl niż w grupie placebo, odpowiednio: 6,0% (n=366) względem 2,1% (n=129).

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u ludzi. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować hipotonię, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, częstoskurcz, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Zalecane leczenie przedawkowania stanowi wlew dożylny 0,9% roztworu NaCl. W razie wystąpienia niedociśnienia, pacjent powinien być umieszczony w pozycji jak we wstrząsie. Jeżeli odpowiednie leki są dostępne, należy rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholaminy we wlewie dożylnym. Peryndopryl oraz peryndoprylat można usunąć z krążenia ogólnego przez hemodializę (patrz punkt 4.4). W razie wystąpienia bradykardii opornej na leczenie, zalecane jest zastosowanie elektrostymulacji serca. Należy stale monitorować parametry podstawowych czynności życiowych, stężenia elektrolitów w surowicy krwi oraz stężenia kreatyniny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki działające na układ renina-angiotensyna; inhibitory ACE; kod ATC: C09AA04

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I w angiotensynę II (enzym konwertujący angiotensynę, ACE).

Enzym konwertujący jest kinazą, egzopeptydazą przekształcającą angiotensynę I w angiotensynę II będącą czynnikiem działającym kurcząco na naczynia oraz powodującym rozkład bradykininy -substancji rozszerzającej naczynia, do nieczynnych hektapeptydów.

Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zmniejszenia aktywności reninowej osocza (poprzez zahamowanie zwrotnego wydzielania reniny) oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu.

Inaktywacja enzymu rozkładającego bradykininę przez inhibitory ACE powoduje także zwiększenie aktywności krążących oraz miejscowych układów kalikreiny-kininy (i przez to także aktywację układu prostaglandyn). Możliwe jest, iż ten mechanizm odpowiada za zmniejszanie ciśnienia tętniczego krwi oraz jest częściowo odpowiedzialny za niektóre działania niepożądane (np. kaszel).

Peryndopryl działa poprzez swój czynny metabolit, peryndoprylat. Inne metabolity nie wykazują działania hamującego ACE in vitro.

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl jest skuteczny we wszystkich stopniach nasilenia nadciśnienia tętniczego: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej.

Peryndopryl zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.

Przepływ krwi przez nerki na ogół zwiększa się, natomiast wskaźnik przesączania kłębuszkowego zazwyczaj pozostaje niezmieniony.

Działanie przeciwnadciśnieniowe jest maksymalne w okresie od 4 do 6 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny. Wielkość redukcji ciśnienia tętniczego w okresie najsłabszego działania leku do wielkości zmniejszenia ciśnienia tętniczego w okresie najsilniejszego działania leku wynosi około od 87% do 100%.

Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi występuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie, prawidłowe ciśnienie krwi występuje w ciągu miesiąca, a następnie utrzymuje się, bez występowania zjawiska tachyfilaksji.

Odstawieniu leku nie towarzyszy efekt „z odbicia”.

Peryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia. Poprawia on elastyczność dużych tętnic i zmniejsza wskaźnik grubości błony środkowej do światła w małych tętnicach.

Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego. Jednoczesne stosowanie inhibitora ACE i tiazydu zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii wywołanej przez leczenie środkiem moczopędnym.

Niewydolność serca

Peryndopryl zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego.

Badania przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością serca wykazały następujące działanie leku: zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory, zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, zwiększenie pojemności minutowej oraz poprawę wskaźnika sercowego.

W badaniach porównawczych, po pierwszym podaniu peryndoprylu w dawce 2 mg pacjentom z niewydolnością serca łagodną do umiarkowanej, nie stwierdzono znamiennego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu do placebo.

Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby badanie kliniczne EUROPA obejmowało 4-letni okres obserwacji.

Dwanaście tysięcy dwieście osiemnaście pacjentów (12218), w wieku powyżej 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej peryndopryl w dawce 8 mg (n = 6110) lub placebo (n = 6108).

Pacjenci włączeni do badania mieli udokumentowaną chorobę wieńcową bez objawów klinicznych niewydolności serca. Ogółem 90% pacjentów przebyło zawał mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzację wieńcową. Większość pacjentów otrzymywała lek badany dodatkowo do tradycyjnego leczenia, włączając leki przeciwpłytkowe, preparaty zmniejszające stężenia lipidów oraz beta-adrenolityki.

Głównym kryterium skuteczności był złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia serca bez zgonu i (lub) zatrzymanie akcji serca ze skuteczną resuscytacją. Leczenie peryndoprylem w dawce 8 mg raz na dobę wykazało znamienne zmniejszenie ryzyka bezwzględnego wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego o 1,9% (zmniejszenie ryzyka względnego o 20% (95%CI [9,4; 28,6] - p<0,001).

U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie obserwowano bezwzględne zmniejszenie ryzyka wynoszące 2,2% co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka 22,4% (95%CI [12,0; 31,6] - p<0,001) w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego w porównaniu z placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, wchłanianie peryndoprylu jest szybkie, osiągając maksymalne stężenie w ciągu 1 godziny. Dostępność biologiczna wynosi od 65% do 70%.

Około 20% całej wchłoniętej ilości peryndoprylu jest przekształcane do czynnego metabolitu peryndoprylatu. Oprócz aktywnego peryndoprylatu, który jest czynny farmakodynamicznie, peryndopryl jest metabolizowany do pięciu innych metabolitów, które nie są aktywne. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę. Maksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu występuje w ciągu 3 do 4 godzin.

Spożycie pokarmów zmniejsza konwersję do peryndoprylatu, a zatem również dostępność biologiczną leku. Z tego powodu peryndopryl należy stosować doustnie, w pojedynczej dawce dobowej, rano, przed posiłkiem.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 1/kg. Substancja ta w małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (stopień wiązania peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny jest mniejszy od 30%), a stopień wiązania z białkami zależy od stężenia substancji w osoczu,

Peryndoprylat jest wydalany z moczem, a okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi około 3 do 5 godzin. Dysocjacja peryndoprylatu związanego z konwertazą angiotensyny prowadzi do tego, że „efektywny” okres półtrwania wynosi 25 godzin, co powoduje, iż stan równowagi następuje w ciągu 4 dni.

Po wielokrotnym podaniu, nie obserwuje się kumulacji peryndoprylu.

Wydalanie peryndoprylatu jest zmniejszone u pacjentów w wieku podeszłym, a także u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek. Pożądane jest skorygowanie dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek, w zależności od stopnia jej nasilenia (klirensu kreatyniny).

Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min.

U pacjentów z marskością wątroby występuje zmiana właściwości farmakokinetycznych peryndoprylu: klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej jest zmniejszony o połowę. Niemniej jednak, powstająca ilość peryndoprylatu nie jest zmniejszona i nie jest wymagana modyfikacja dawki leku (patrz także punkty 4.2 oraz 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych podczas podawania przewlekłego, doustnie (na szczurach i na małpach), narządem docelowym były nerki. Występowało ich odwracalne uszkodzenie.

W badaniach in vitro lub in vivo nie obserwowano działania mutagennego.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję (na szczurach, myszach, królikach i małpach) nie wykazały działania embriotoksycznego lub teratogennego. Niemniej jednak, wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny, jako grupa leków, powodują działania niepożądane poprzez opóźnienie okresu rozwoju płodu, prowadzące do śmierci płodu i wrodzonych wad rozwojowych u gryzoni i królików: obserwowano zmiany w nerkach oraz zwiększenie przed- i pourodzeniowej śmiertelności.

Podczas długoterminowych badań przeprowadzonych na szczurach i myszach nie obserwowano działania rakotwórczego.

ć. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Krospowidon (typ A)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Krzemionka hydrofobowa koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C,

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii ACLAR/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 (3x10) tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14916

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Stopress