+ iMeds.pl

Strenduo 37,5 mg + 325 mgUlotka Strenduo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strenduo, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadolu chlorowodorek + Paracetamol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Strenduo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Strenduo

3.    Jak stosować Strenduo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Strenduo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Strenduo i w jakim celu się go stosuje

Strenduo zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadol i paracetamol.

Wskazaniem do stosowania leku Strenduo są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Strenduo

Kiedy nie stosować Strenduo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Jeśli pacjent ma objawy reakcji alergicznej, takie jak np.: wysypka skórna, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

-    w przypadku ostrego zatrucia alkoholem

-    jeśli pacjent przyjmuje leki nasenne, leki przeciwbólowe lub leki psychotropowe (wpływające na nastrój i emocje)

-    u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (ang. MAOIs) lub u pacjentów, którzy stosowali je w ciągu ostatnich 14 dni przed zastosowaniem Strenduo. MAOI stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona lub depresji

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby

-    u pacj entów z padaczką oporną na leczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Strenduo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    w przypadku przyjmowania innych leków zawierających tramadol lub paracetamol

-    w przypadku choroby wątroby, która może objawiać się jako zażółcenie oczu i skóry (żółtaczka)

-    w przypadku ciężkiej choroby nerek

-    w przypadku ciężkich zaburzeń oddychania, np. w przebiegu astmy lub ciężkich chorób płuc

-    w przypadku padaczki i napadów drgawek w wywiadzie

-    w razie przebytego w krótkim odstępie czasu urazu głowy, wstrząsu lub ciężkich bólów głowy z towarzyszącymi wymiotami

-    w razie uzależnienia od jakichkolwiek leków włącznie z przeciwbólowymi, jak np. morfina (oznacza to trudności w zaprzestaniu stosowania leków)

-    w razie stosowania innych leków przeciwbólowych, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę

-    w razie poddania się znieczuleniu należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Strenduo.

Inne leki i Strenduo

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lekarz zadecyduje które leki można stosować jednocześnie z lekiem Strenduo.

Nie należy stosować Strenduo gdy:

-    pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs - ang. monoamine oxidase inhibitors) (patrz poprzedni akapit „Kiedy nie stosować Strenduo”).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed przyjęciem Strenduo jeśli:

-    pacjent przyjmuje inne leki zawierające tramadol lub paracetamol

Jest to ważne aby zapobiec przekroczeniu maksymalnej dawki dobowej tramadolu i paracetamolu. Należy wziąć pod uwagę całkowitą dawkę dobową tego leku oraz innych leków.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Strenduo z poniższymi lekami, gdyż Strenduo wpływa na działanie tych leków:

-    karbamazepina - stosowana w leczeniu padaczki i niektórych rodzajów bólu

-    buprenorfina, nalbufina, pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe).

Ryzyko działań niepożądanych może zwiększyć się w razie jednoczesnego stosowania:

-    tryptanów (leków stosowanych w migrenie) lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - selective serotonin re-uptake inhibitor) stosowanych w leczeniu depresji.

>    W razie wystąpienia splątania (dezorientacji), pobudzenia, gorączki, pocenia się, niezborności kończyn lub gałek ocznych, mimowolnych kurczów mięśniowych i biegunki podczas stosowania Strenduo, należy skontaktować się z lekarzem.

-    leków uspokajających, nasennych, innych leków przeciwbólowych, jak morfina i kodeina (znajduje się w niektórych lekach hamujących kaszel), baklofenu (rozluźniający napięcie mięśniowe), leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwdepresyjnych i przeciwuczuleniowych.

>    Może wystąpić senność lub nagłe osłabienie; w takim przypadku należy to zgłosić lekarzowi.

-    leków przeciwdepresyjnych, znieczulających, neuroleptyków (leki wpływające na stan umysłu), bupropionu (pomaga rzucić palenie papierosów).

>    Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się. Należy poradzić się lekarza czy Strenduo jest odpowiednim lekiem.

-    warfaryny i fenprokumonu (leki na „rozrzedzenie” krwi).

>    Działanie tych leków może ulec zmianie i może wystąpić krwawienie (patrz punkt 4).

Skuteczność leku Strenduo może ulec zmianie w razie jednoczesnego stosowania:

-    metoklopramidu, domperidonu lub ondansetronu - leki stosowane przeciw nudnościom i wymiotom,

-    cholestyraminy - lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi,

-    ketokonazolu lub erytromycyny - leki przeciw zakażeniom.

Jeśli któraś z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewien), należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem Strenduo.

Strenduo z alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania Strenduo - alkohol nasila uczucie senności.

Ciąża i karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Jeśli w czasie leczenia zostanie stwierdzona ciąża, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie Strenduo w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Strenduo może powodować senność. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Strenduo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zaleca się rozpocząć leczenie od dawki 2 tabletek, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Lekarz może zalecić większą dawkę jeśli będzie to konieczne.

•    Lek należy przyjmować w odstępach czasu nie krótszych niż 6 godzin

•    Dawka dobowa nie powinna wynosić więcej niż 8 tabletek

Strenduo należy stosować najkrócej jak to tylko jest możliwe. Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Strenduo nie jest zalecane do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Sposób stosowania

-    Tabletki należy połykać w całości popijając płynem (szklanką wody).

-    Nie kruszyć ani nie rozgryzać tabletek.

-    Lekarz może zalecić wydłużenie odstępu między dawkami:

-    u osób w wieku powyżej 75 lat

-    u osób z chorobami nerek

-    u osób z chorobami wątroby.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku gdy działanie Strenduo jest:

-    za mocne - mogą wystąpić senność lub trudności z oddychaniem

-    za słabe - ból nie ustępuje w istotnym stopniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Strenduo

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki Strenduo, nawet w razie dobrego samopoczucia, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, którego objawy mogą wystąpić później.

Pominięcie zastosowania Strenduo

W razie pominięcia zastosowania Strenduo ból może powrócić. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale kontynuować stosowanie leku wg. ustalonego przez lekarza schematu.

Przerwanie stosowania Strenduo

UR/ZM/0033/15 23.02.2015

Zazwyczaj nie ma żadnych objawów po odstawieniu leku Strenduo.

Jakkolwiek w rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących tramadol może wystąpić uzależnienie od leku. Oznacza to, iż pacjent może mieć trudności z jego odstawieniem.

-    W przypadku stosowania leku przez pewien czas, przed odstawieniem go należy skonsultować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące objawy po odstawieniu leku:

-    pobudzenie, niepokój, nerwowość    lub dreszcze

-    wzmożona aktywność

-    trudności z zasypianiem

-    zaburzenia żołądkowe lub jelitowe.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów mogą wystąpić:

-    napady paniki

-    słyszenie, widzenie lub    odczuwanie rzeczy których w rzeczywistości nie ma (omamy),

swędzenie, mrowienie i drętwienie

-    szumy w uszach.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów po zaprzestaniu stosowania Strenduo, należy zwrócić się do lekarza (w celu uzyskania dalszych informacji o działaniach niepożądanych patrz punkt

4).

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy przerwać stosowanie Strenduo i natychmiast skonsultować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpi:

-    reakcja nadwrażliwości - objawy, którym może towarzyszyć wysypka skórna, nagły obrzęk twarzy i szyi, trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi i zasłabnięcie.

-    przedłużające się lub niespodziewane krwawienia. Może wystąpić w przypadku równoczesnego stosowania Strenduo i leków przeciwzakrzepowych (np. fenprokumon, warfaryna).

W przypadku wystąpienia wyżej opisanych objawów, należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pozostałe działania niepożądane obejmują:

Bardzo często: występują częściej niż u 1 z 10 leczonych osób

-    nudności

-    zawroty głowy, senność

Często: występują rzadziej niż u 1 z 10, lecz częściej niż u 1 ze 100 leczonych osób

-    wymioty, zaburzenia trawienia takie jak zaparcia, wzdęcia i biegunka, ból żołądka, suchość w jamie ustnej

-    swędzenie, nadmierne pocenie się

-    ból głowy, dreszcze

-    splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju takie jak lęk, nerwowość lub poczucie uduchowienia

Niezbyt często: rzadziej niż u 1 z 100, lecz częściej niż u 1 z 1000 osób leczonych

-    zwiększenie częstości tętna lub ciśnienia krwi, zaburzenia częstości lub rytmu serca

-    trudności z oddawaniem moczu lub ból podczas oddawania moczu

-    odczyny skórne takie jak wysypka lub pokrzywka

-    mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia szpilkami w kończynach, szumy uszne, mimowolne skurcze mięśni

-    depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy których w rzeczywistości nie ma), luki w pamięci

-    trudności w połykaniu, krew w stolcu

-    dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

-    podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych (transaminaz) i albumin

Rzadko: mniej niż u 1 z 1000, lecz częściej niż u 1 z 10 000 osób leczonych

-    drgawki, nieskoordynowane ruchy

-    uzależnienie od leku

-    nieostre widzenie

Bardzo rzadko: mniej niż u 1 z 10 000 osób leczonych

-    nadużywanie

Poniższe działania niepożądane obserwowano u pacjentów po stosowaniu tylko tramadolu lub tylko paracetamolu:

-    uczucie omdlenia przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej, wolna czynność serca, zasłabnięcia

-    zmiany apetytu, objawy odstawienne takie jak napady paniki, uczucie silnego niepokoju, słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy których w rzeczywistości nie ma (omamy), pobudzenie, nerwowość, bezsenność, drżenia, problemy ze strony żołądka i jelit

-    osłabienie mięśni, wolniejsze lub słabsze oddychanie

-    zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w zachowaniu, zmiany odczuwania bodźców

-    pogorszenie istniejącej astmy

-    mogą wystąpić nieprawidłowości jak małopłytkowość powodująca krwawienia z nosa lub dziąseł.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Strenduo

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „Termin ważności” i (lub) „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Strenduo

-    Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Jedna (1) tabletka zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); magnezu stearynian Skład otoczki: Opadry White 03F58991 (hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk).

Jak wygląda Strenduo i co zawiera opakowanie

Tabletki Strenduo są to białe, owalnego kształtu, obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym „334” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Strenduo pakowane są w opakowania po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca:

Idifarma Desarrollo Farmaceutico, S.L. Polígono Mocholí C/Noáin 1

31110 Noáin (Navarra)

Hiszpania

Abbott Logistics B.V.

Minervum 7201 4817 ZJ Breda Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja    Tramadol / Paracétamol Abbott 37.5 mg / 325 mg, comprimé pelliculé

Polska    Strenduo, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa tel: 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

UR/ZM/0033/15 23.02.2015

6

Strenduo

Charakterystyka Strenduo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strenduo, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki zawierające 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu są to białe, owalnego kształtu, obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym „334” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie, bez oznak uszkodzenia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Strenduo tabletki są wskazane w objawowym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Stosowanie Strenduo powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Stosowanie Strenduo powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o natężeniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu.

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból.

Zalecana dawka początkowa to dwie tabletki Strenduo (co odpowiada 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu). W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej sześć godzin.

Strenduo w żadnych okolicznościach nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz także 4.4). Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania Strenduo, pacjent powinien być starannie i regularnie kontrolowany (również w okresie przerw w stosowaniu, jeśli jest to możliwe), w celu weryfikacji konieczności dalszego stosowania.

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Strenduo nie zostały ustalone u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie zaleca się stosowania go w tej populacji pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Mogą być stosowane zwykłe dawki. Należy jednak mieć na uwadze, że u ochotników w wieku powyżej 75 lat okres półtrwania tramadolu w fazie eliminacji był wydłużony o 17% po doustnym podaniu leku. Ze względu na zawartość tramadolu, zaleca się, aby minimalny odstęp między dawkami u osób powyżej 75 lat nie był krótszy niż 6 godzin.

Niewydolność nerek

Ze względu na zawartość tramadolu stosowanie Strenduo u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) nie jest zalecane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min) odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami produktu powinien zostać zwiększony do 12 godzin. Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę lub hemofiltrację, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie Strenduo jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). W przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby należy uważnie rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając dostateczną ilością płynu. Tabletek nie wolno kruszyć ani rozgryzać.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego (patrz punkt 6. l.),

-    ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi,

-    Strenduo nie należy stosować u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia (patrz punkt 4.5),

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    padaczka oporna na leczenie (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

-    U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 8 tabletek. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania pacjenci nie powinni stosować dawki większej niż zalecana oraz stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol (włączając leki bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu, bez konsultacji z lekarzem.

-    Nie zaleca się stosowania Strenduo u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).

-    Przeciwwskazane jest stosowanie Strenduo u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. W przypadkach umiarkowanej niewydolności wątroby należy rozważyć wydłużenie odstępów między dawkami.

-    Nie zaleca się stosowania Strenduo u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddechowymi.

-    Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych.

-    Obserwowano przypadki wystąpienia drgawek podczas stosowania tramadolu u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub środki do znieczulenia miejscowego. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub podatni na wystąpienie drgawek, powinni stosować Strenduo jedynie w wyjątkowych okolicznościach. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek może się zwiększyć po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki.

-    Nie zaleca się równoczesnego stosowania agonistów-antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina lub pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Strenduo powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, podatnych na występowanie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, z ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować u niektórych pacjentów toksyczne uszkodzenie wątroby.

Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może powodować wystąpienie objawów z odstawienia. Mogą wystąpić objawy z odstawienia podobne do obserwowanych w przypadku opiatów (patrz punkt 4.8).

Rzadko opisywano przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu z zastosowaniem tramadolu podczas znieczulenia ogólnego z użyciem enfluranu i podtlenku azotu, tramadol zwiększał ryzyko wybudzenia w trakcie operacji. Dlatego do momentu uzyskania dalszych informacji, jego zastosowanie w przypadku płytkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie z następującymi lekami:

-    Nieselektywne inhibitory MAO

Ryzyko zespołu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, dezorientacja, a nawet śpiączka.

-    Selektywne inhibitory MAO-A

Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO.

Ryzyko zespołu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, dezorientacja, a nawet śpiączka.

-    Selektywne inhibitory MAO-B

Objawy pobudzenia ośrodkowego dające obraz zespołu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, dezorientacja, a nawet śpiączka.

Jeśli w ostatnim czasie stosowane były inhibitory MAO, należy zachować odstęp dwóch tygodni przed rozpoczęciem podawania tramadolu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z:

-    Alkoholem

Alkohol zwiększa uspokajające działanie opioidowych środków przeciwbólowych.

Wpływ na zdolność koncentracji może spowodować, że prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn mogą być niebezpieczne; należy unikać picia napojów alkoholowych oraz leków zawierających alkohol.

-    Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko zmniejszonej skuteczności i krótszego okresu działania z powodu zmniejszonego stężenia tramadolu we krwi.

-    Agoniści-antagoniści receptorów opioidowych (buprenorfina,    nalbufina, pentazocyna).

Osłabione działanie przeciwbólowe wskutek kompetycyjnego    blokowania receptorów, z

ryzykiem wystąpienia zespołu z odstawienia.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania:

-    Zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia zespołu serotoninowego w związku z terapeutycznym użyciem tramadolu w skojarzeniu z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi tak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin re-uptake inhibitors - SSRIs) lub tryptany. Objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować, np. dezorientację, pobudzenie, gorączkę, pocenie się, ataksję, hiperrefleksję, drgawki kloniczne i biegunkę.

-    Inne pochodne opioidowe (włączając leki przeciwkaszlowe i leczenie substytucyjne), benzodiazepiny i barbiturany.

Zwiększone ryzyko depresji oddechowej, która może być śmiertelna w przypadku przedawkowania.

-    Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak inne pochodne opioidowe (włączając leki przeciwkaszlowe i leczenie substytucyjne), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki o działaniu przeciwlękowym, leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, neuroleptyki, leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, talidomid i baklofen.

Leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Wpływ na zdolność do koncentracji może spowodować, że prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn mogą być niebezpieczne.

-    Jeśli wskazane, należy przeprowadzać okresową ocenę czasu protrombinowego podczas równoczesnego stosowania Strenduo oraz leków podobnych do warfaryny, ze względu na przypadki zwiększenia INR.

-    Inne leki hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacja), prawdopodobnie również metabolizm aktywnego metabolitu (po O-demetylacji). Znaczenie kliniczne tej interakcji nie zostało zbadane.

-    Leki obniżające próg drgawkowy, takie jak bupropion, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy neuroleptyki. Równoczesne stosowanie tramadolu i wymienionych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek. Szybkość wchłaniania paracetamolu może ulec zwiększeniu pod wpływem metoklopramidu i domperidonu, natomiast zmniejszeniu - pod wpływem cholestyraminy.

-    W ograniczonej liczbie badań przed- lub pooperacyjne podawanie antagonisty 5-HT3 o działaniu przeciwwymiotnym - ondansetronu, zwiększało zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólami pooperacyjnymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ Strenduo stanowi skojarzenie substancji czynnych zawierające tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

-    Dane dotyczące paracetamolu:

Badania epidemiologiczne prowadzone u kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu podczas stosowania w zalecanych dawkach.

-    Dane dotyczące tramadolu:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tramadolu w ciąży nie powinien on być stosowany u ciężarnych kobiet. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy. Może spowodować zmianę częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe stosowanie podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka po urodzeniu, jako wyraz uzależnienia.

Karmienie piersią

Ponieważ Strenduo stanowi skojarzenie substancji czynnych zawierające tramadol, nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

-    Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nieistotnych klinicznie. W dostępnych dotąd publikacjach nie stwierdza się przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie stosowania przez kobiety karmiące produktów zawierających wyłącznie paracetamol.

- Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity w niewielkich ilościach przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Niemowlę może spożyć 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność i zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu przez alkohol lub inne związki działające depresyjnie na OUN (ośrodkowy układ nerwowy). W razie wystąpienia takiego działania, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi najczęściej podczas badań klinicznych nad skojarzeniem paracetamolu i tramadolu były: nudności, zawroty głowy oraz senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów.

Działania niepożądane zostały zaklasyfikowane do poniższych grup według częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

często

splątanie, zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

niezbyt często

depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć

rzadko

uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często

zawroty głowy, senność

często

bóle głowy, drżenie

niezbyt często

mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne

rzadko

ataksja, drgawki

Zaburzenia serca

niezbyt często

uczucie kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

nadciśnienie tętnicze

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu do obrotu:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia oka

rzadko

nieostre widzenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często

nudności

często

wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

niezbyt często

zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często

zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

nadmierne pocenie, świąd,

niezbyt często

reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt często

albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

niezbyt często

dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

bardzo rzadko

nadużywanie

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można jednak wykluczyć ich wystąpienia.

W czasie stosowania tramadolu mogą wystąpić:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

reakcje alergiczne z objawami oddechowymi (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja

Zaburzenia psychiczne

nieznana

zmiany nastroju (zwykle podniecenie, czasem dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj ograniczenie, czasem zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia podejmowania decyzji, zaburzenia zachowania, zaburzenia percepcji)1

Zaburzenia serca

nieznana

bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

nieznana

niedociśnienie ortostatyczne, zapaść (tramadol)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

rzadko

zahamowania oddychania

nieznana

nasilenie objawów astmy2

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

rzadko

zmiany apetytu, osłabienie siły mięśniowej

Objawy zespołu odstawiennego: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz nietypowe zaburzenia ze strony OUN

nieznana

objawy odstawienia, podobne do objawów występujących podczas odstawiania opiatów, obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezę, drżenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Badania diagnostyczne

rzadko

zmiany w działaniu warfaryny, włączając wydłużenie czasu protrombinowego

1    zaburzenia psychiczne mogące wystąpić po podaniu tramadolu różnią się u poszczególnych pacjentów stopniem nasilenia i charakterem (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia)

2    nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem leku

W czasie stosowania paracetamolu mogą wystąpić:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

nieznana

zaburzenia składu krwi, włączając trombocytopenię i agranulocytozę1, hipoprotrombinemię, jeśli jest stosowany z lekami podobnymi do warfaryny2

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

reakcje nadwrażliwości włącznie z wysypka skórną

bardzo rzadko

ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

1    niekoniecznie mogły one być związane ze stosowaniem paracetamolu

2    raportowane w niektórych, ale nie we wszystkich badaniach

4.9 Przedawkowanie

Strenduo jest produktem złożonym, zawierającym stałe dawki substancji czynnych.

W przypadku przedawkowania, mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z toksycznym działaniem tramadolu lub paracetamolu, lub obu tych substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu:

W zasadzie objawy zatrucia tramadolem są z reguły podobne do objawów wywoływanych przez inne działające ośrodkowo leki przeciwbólowe (opioidy).

Zaliczają się do nich szczególnie: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości, włączając śpiączkę, drgawki oraz depresję oddechową do zatrzymania oddychania włącznie.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Ryzyko przedawkowania dotyczy szczególnie małych dzieci.

Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w ciągu pierwszych 24 godzin obejmują: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt oraz bóle brzucha. Objawy uszkodzenia wątroby mogą pojawić się 12 do 48 godzin od momentu przyjęcia leku. Możliwe są również zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych może rozwinąć się nawet bez obecności ciężkiego uszkodzenia wątroby. Opisywano przypadki zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki, włączając epizody ostrego zapalenia trzustki.

Uszkodzenie wątroby możliwe jest u dorosłych po przyjęciu 7,5 - 10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zazwyczaj odpowiednio odtrutego przez glutation po przyjęciu normalnych dawek paracetamolu), zostają nieodwracalnie związane z tkanką wątroby.

Postępowanie po przedawkowaniu:

-    Pacjenta należy niezwłocznie przetransportować do placówki specjalistycznej.

-    Należy podtrzymywać czynność oddechową i krążenie.

-    Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać próbkę krwi (jak najszybciej od momentu przedawkowania leku), w celu oznaczenia stężenia paracetamolu i tramadolu w osoczu oraz do wykonania testów wątrobowych.

-    Testy wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania), a następnie powtarzać co 24 godziny. Zwykle obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT); po upływie jednego do dwóch tygodni następuje powrót tych wartości do normy.

-    Opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka.

-    Należy wdrożyć postępowanie wspomagające, takie jak utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie krążenia; w przypadku zahamowania oddychania należy zastosować nalokson; w przypadku wystąpienia drgawek należy podać diazepam.

- Tramadol w minimalnym stopniu jest eliminowany z surowicy metodą hemodializy i hemofiltracji. Dlatego leczenie ostrego zatrucia Strenduo przy zastosowaniu samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednie dla detoksykacji.

Natychmiastowe leczenie ma zasadnicze znaczenie w przypadku przedawkowania paracetamolu.

Pomimo braku wyraźnych wczesnych objawów, pacjent powinien być pilnie skierowany do szpitala, w celu natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. Płukanie żołądka należy wykonać u każdego dorosłego lub nastoletniego pacjenta, który w ciągu ostatnich 4 godzin zażył dawkę paracetamolu wynoszącą około 7,5 g lub więcej, lub u każdego dziecka, które w ciągu ostatnich 4 godzin przyjęło >150 mg/kg mc. paracetamolu.

Stężenie paracetamolu we krwi powinno zostać oznaczone po upływie 4 godzin od zażycia dawki leku, w celu umożliwienia oceny ryzyka uszkodzenia wątroby (za pomocą nomogramu przedawkowania paracetamolu).

Może być wymagane doustne podawanie metioniny lub dożylne podawanie N-acetylocysteiny (ang. NAC), które mogą mieć korzystne działanie do 48 godzin po przedawkowaniu. Dożylnie stosowana N-acetylocysteina jest najbardziej skuteczna w przypadku rozpoczęcia leczenia nią w ciągu 8 godzin od spożycia paracetamolu. Jednakże, należy podać NAC również, jeśli upłynęło więcej niż 8 godzin od zażycia leku, oraz kontynuować podawanie przez cały okres terapii. Leczenie przy użyciu NAC powinno być rozpoczęte bezzwłocznie, jeśli istnieje podejrzenie bardzo dużego przedawkowania. Ogólne środki postępowania wspomagającego muszą być dostępne.

Niezależnie od tego, jaka jest zgłoszona dawka zażytego paracetamolu, należy jak najszybciej podać NAC (antidotum dla paracetamolu) - doustnie lub dożylnie, najlepiej w ciągu 8 godzin od przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, opioidy, inne kod ATC: N 02 AX 52

Środki przeciwbólowe

Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych ą, S, oraz k, wykazującym wyższe powinowactwo do receptorów ą. Inne mechanizmy przyczyniające się do działania przeciwbólowego leku to hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, szeroki zakres dawek przeciwbólowych tramadolu nie wpływa hamująco na układ oddechowy. Tramadol również nie zmienia perystaltyki przewodu pokarmowego. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy jest zwykle nieznaczny. Uważa się, że siła działania tramadolu wynosi jedną dziesiątą do jednej szóstej siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany, może to być działanie zarówno ośrodkowe jak i obwodowe.

Strenduo jest produktem umiejscowionym na drugim stopniu drabiny analgetycznej według podziału WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i zgodnie z tym powinien być stosowany przez lekarzy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest podawany w postaci racemicznej. Formy [-] oraz [+] tramadolu oraz jego metabolit M1, są wykrywane we krwi. Chociaż tramadol ulega szybkiemu wchłonięciu po podaniu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po doustnym podaniu pojedynczej tabletki produktu zawierającego tramadol/paracetamol (37,5 mg + 325 mg), maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz

4.2    pg/ml (paracetamol) osiągane jest odpowiednio po upływie 1,8 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 0,9 godz. (paracetamol). Średni okres półtrwania w fazie eliminacji tJ/2 wynosi 5,1/4,7 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] oraz 2,5 godz. (paracetamol).

Badania farmakokinetyki u zdrowych ochotników otrzymujących pojedyncze oraz wielokrotne dawki doustne Strenduo nie wykazały klinicznie znaczącej zmiany parametrów kinetycznych każdej substancji czynnej leku, w porównaniu do parametrów substancji czynnych stosowanych osobno.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym racemiczny tramadol wchłania się szybko i niemal całkowicie. Średnia całkowita dostępność biologiczna pojedynczej dawki 100 mg wynosi w przybliżeniu 75%. Po wielokrotnym podaniu dostępność biologiczna tramadolu zwiększa się do około 90%.

Po podaniu doustnym Strenduo, paracetamol ulega szybkiemu i niemal całkowitemu wchłonięciu, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu obserwowane jest po upływie godziny i nie ulega zmianie pod wpływem równoczesnego podawania tramadolu.

Doustne podanie Strenduo z jedzeniem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie leku w osoczu oraz zakres wchłaniania zarówno tramadolu jak i paracetamolu, zatem Strenduo można stosować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol ma duże powinowactwo do tkanek (Vd,p = 203 ± 40 l.). Wiąże się z białkami osocza w około 20%. Paracetamol ulega dystrybucji do większości tkanek organizmu, z wyjątkiem tkanki tłuszczowej. Objętość dystrybucji wynosi około 0,9 l/kg. Stosunkowo niewielka ilość (~20%) paracetamolu ulega związaniu z białkami osocza.

Metabolizm:

Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki ulega wydaleniu w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% dawki ulega wydaleniu w postaci metabolitów. Tramadol jest metabolizowany poprzez O-demetylację (katalizowaną przez enzym CYP2D6) do metabolitu M1, i poprzez N-demetylację (katalizowana przez CYP3A) do metabolitu M2. M1 jest dalej metabolizowany poprzez N-demetylację i koniugację z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania w surowicy metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 ma działanie przeciwbólowe i działa silniej od leku macierzystego. Stężenia w surowicy metabolitu M1 są kilka razy mniejsze niż tramadolu a wpływ kliniczny nie ulega zmianie pod wpływem podawania dawek wielokrotnych. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie, na drodze dwóch szlaków metabolicznych -sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Ten ostatni szlak ulega szybkiemu wyczerpaniu po dawkach większych od terapeutycznych. Niewielka ilość (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450, w wyniku czego powstaje aktywny produkt pośredni (Y-acetylo-benzochinonoimina), która w normalnych warunkach jest szybko sprzęgana ze zredukowanym glutationem i wydalana z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku znacznego przedawkowania paracetamolu, ilość tego metabolitu ulega zwiększeniu.

Eliminacja:

Tramadol oraz jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieco dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie w postaci metabolitów powstałych na drodze zależnego od dawki sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania obu związków ulega wydłużeniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt złożony zawierający stałe dawki tramadolu i paracetamolu nie był poddawany badaniom przedklinicznym w celu oceny działania rakotwórczego, mutagennego oraz wpływu na płodność.

U potomstwa szczurów otrzymujących doustnie produkt złożony zawierający tramadol oraz paracetamol, nie stwierdzono działania teratogennego, które można przypisać badanemu lekowi.

Produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol okazał się embriotoksyczny oraz fetotoksyczny u szczurów, przy podawaniu dawek toksycznych dla matki (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), tj. 8,3 razy większych niż maksymalna dawka terapeutyczna u człowieka. Nie zaobserwowano jakiegokolwiek działania teratogennego dla tej dawki. Toksyczny wpływ na zarodek i płód powoduje zmniejszenie masy ciała płodu oraz wzrost częstości występowania nadliczbowych żeber. Mniejsze dawki, powodujące słabsze działanie toksyczne na matkę (10/87 oraz 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nie miały toksycznego wpływu na zarodek oraz płód.

W standardowych badaniach mutagenności nie wykazano potencjalnego działania mutagennego tramadolu u ludzi.

W badaniach rakotwórczości nie wykazano potencjalnego ryzyka działania rakotwórczego tramadolu u ludzi.

Badania na zwierzętach wykazały wpływ tramadolu (przy bardzo dużych dawkach) na rozwój narządów, kostnienie oraz śmiertelność noworodków, który był związany z toksycznym wpływem na matkę. Płodność, zdolność reprodukcyjna i rozwój potomstwa były niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie obserwowano żadnego działania na płodność po doustnym zastosowaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg mc. u samców szczurów i do 75 mg/kg mc. u samic.

Obszerne badania nie wykazały ryzyka genotoksycznego działania paracetamolu stosowanego w terapeutycznych (tj. nietoksycznych) dawkach.

Długoterminowe badania prowadzone u szczurów i myszy nie wykazały potencjału onkogennego paracetamolu stosowanego w dawkach nie wpływających toksycznie na wątrobę.

Badania na zwierzętach oraz rozległe doświadczenia ze stosowaniem u ludzi nie wykazały toksycznego wpływu na rozród.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Opadry White 03F58991:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki Strenduo pakowane są w blistry z folii PVDC/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Tabletki Strenduo pakowane są w opakowania po 20, 28 i 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21351

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013.07.24

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

11

UR/ZM/0033/15 23.02.2015

Strenduo