+ iMeds.pl

Strepsils immuno na gardło z witaminą c 1,2 mg + 0,6 mg + 100 mgUlotka Strepsils immuno na gardło z witaminą c

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C, 1,2 mg + 0,6 mg + 100 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

3.    Jak stosować Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C zawiera:

•    dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym

•    kwas askorbowy (witaminę C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Uzupełnia też zwiększone zapotrzebowanie na tę witaminę w stanach przeziębienia i grypy.

Lek Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Kiedy nie stosować leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

-    cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),

-    nietolerancja niektórych cukrów.

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C a inne leki

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C zawiera

Żółcień pomarańczową (E110) i czerwień koszenilową (E124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Glukozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić reakcje alergiczne i bolesność języka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

•    Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i witamina C. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 100 mg witaminy C.

•    Pozostałe składniki to: esencja pomarańczowa, kwas winowy, lewomentol, glikol propylenowy, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), sacharoza i glukoza.

Jak wygląda Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i co zawiera opakowanie

Pomarańczowa, okrągła pastylka twarda o smaku pomarańczowym.

Opakowanie zawiera 8, 12, 24 lub 36 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 801 88 88 07

Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Charakterystyka Strepsils immuno na gardło z witaminą c

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C; 1,2 mg + 0,6 mg + 100 mg, pastylki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylometacresolum) i 100 mg witaminy C (Acidum ascorbicum) (w postaci kwasu askorbowego / sodu askorbinianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna pastylka twarda zawiera 1,4 g sacharozy, 1 g glukozy oraz żółcień pomarańczową i czerwień koszenilową.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka twarda.

Pomarańczowa, okrągła pastylka twarda o smaku pomarańczowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedną pastylkę należy ssać powoli, co 2 - 3 godziny.

Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u osób w wieku podeszłym.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli objawy utrzymują się, należy zastosować inne leczenie.

Ze względu na zawartość glukozy i sacharozy, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Jedna pastylka zawiera około

1.4    g sacharozy i 1 g glukozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Produkt leczniczy zawiera czerwień koszenilową i żółcień pomarańczową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Strepsils pomarańczowy z witaminą C w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zalecania produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i bolesność języka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty stosowane w chorobach gardła. Środki odkażające.

Kod ATC: R02AA20.

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol są środkami antyseptycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Obie te substancje również odwracalnie blokują kanały jonowe indukowane depolaryzacją, w sposób zbliżony do środków miejscowo znieczulających.

Jeśli te substancje czynne są stosowane w skojarzeniu, obserwowane jest synergistyczne działanie przeciwbakteryjne, pozwalające na zmniejszenie dawki złożonej stosowanej w pastylkach Strepsils. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie pastylek Strepsils wykazano podczas badań in vitro oraz in vivo. Obserwowane in vitro działanie przeciwwirusowe w stosunku do wirusów otoczkowych zostało również wykazane dla pastylek Strepsils po kontakcie trwającym 1 minutę. Długi okres powszechnego stosowania pastylek Strepsils nie pokazuje jakiegokolwiek zmniejszenia aktywności względem patogennych wirusów, sugerując tym brak powstawania oporności.

Działanie przeciwbólowe leku Strepsils, powodujące zmniejszenie bólu gardła i trudności z przełykaniem, wykazano podczas badań klinicznych; początek działania obserwowano po upływie 5 minut, a czas trwania działania wynosił do 2 godzin. Podczas leczenia trwającego do 3 dni wykazano znacząco większe złagodzenie bólu gardła niż w przypadku pastylek niezawierających substancji leczniczych.

Witamina C (kwas askorbowy i sodu askorbinian) jest niezbędnym śladowym składnikiem odżywczym wymaganym do syntezy kolagenu i neuroprzekaźników. Jest również ważnym przeciwutleniaczem w organizmie, posiadającym funkcje ochronne przed wolnymi rodnikami i reaktywnym tlenem wytwarzanym podczas prawidłowego metabolizmu. Wiele badań potwierdza korzystne działanie witaminy C, której stężenie zmniejsza się w czasie przeziębienia i grypy. Wywiera także stymulujący wpływ na procesy odpornościowe organizmu, prawdopodobnie poprzez wpływ na syntezę interferonu i przeciwciał. Kwas askorbowy uzupełnia w organizmie niedobory witaminy C, powstające w przebiegu przeziębienia i grypy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania biodostępności po doustnym podaniu pastylek Strepsils wykazały szybkie uwalnianie alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu do śliny, wartości maksymalne obserwowano w ciągu 3-4 minut ssania pastylki. Podwojenie objętości śliny obserwowano w ciągu minuty, a wartości większe od początkowych utrzymywały się po rozpuszczeniu pastylki przez około 6 minut. Wymierne ilości substancji czynnych były odpluwane przez okres do 20-30 minut od podania dawki; końcowy odzysk substancji czynnych wskazywał na przedłużony czas obecności w błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. Badania scyntygraficzne pastylek Strepsils zawierających cukier wykazały stopniowe rozpuszczanie się pastylki i osadzanie w okolicy jamy ustnej i gardła przez okres od 2 minut po rozpoczęciu ssania tabletki do 2 godzin po jej zażyciu, zapewniając długotrwałe działanie łagodzące podrażnienie gardła.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostre działanie toksyczne alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu w obrębie jamy ustnej jest niewielkie, ponieważ substancje te mają szeroki margines bezpieczeństwa; wyniki badań toksykologicznych wskazują, że stosowanie dawki czterokrotnie większej od dawki zalecanej powodowało powstawanie bardzo nieznacznych uszkodzeń nerek.

Podczas badań przewlekłej toksyczności prowadzonych na szczurach stwierdzono zwiększenie masy nerek i wątroby po doustnym zastosowaniu dawek dobowych alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego wynoszących 200 mg/kg i 400 mg/kg (znacznie większe dobowe spożycie niż w przypadku pastylek Strepsils). Ponadto obserwowano zależne od dawki uszkodzenie błony śluzowej żołądka w postaci nadżerek i martwicy, a także hiperplazji i hiperkeratozy nabłonka.

Badania genotoksyczności amylometakrezolu i alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego prowadzone in vitro oraz in vivo nie wykazały działania genotoksycznego produktu Strepsils podczas stosowania zgodnego z zaleceniami. Dane dotyczące genotoksyczności oraz długotrwałe stosowanie kliniczne nie dostarczają dowodów na działanie rakotwórcze.

Badanie embriotoksyczności u królików oraz prospektywne badanie bezpieczeństwa stosowania u ludzi nie wykazały jakichkolwiek dowodów na działanie teratogenne. Badanie na królikach nie wykazało wpływu produktu Strepsils, stosowanego w dawkach 50 razy większych od dawki zalecanej, na przebieg ciąży, rozwój płodu oraz powstawanie wad u płodu. Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność i rozwój pourodzeniowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Lewomentol Esencja pomarańczowa Kwas winowy Glikol propylenowy

Żółcień pomarańczowa (E110)

Czerwień koszenilowa (E124)

Sacharoza

Glukoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/A1 w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 8 pastylek (1 blister po 8 szt.), 12 pastylek (1 blister po 12 szt.) 24 pastylki (2 blistry po 12 szt.) lub 36 pastylek (3 blistry po 12 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22140

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.10.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C