+ iMeds.pl

Strepsils junior 0,6 mg + 1,2 mgUlotka Strepsils junior

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Strepsils Junior

1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

Jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, antocyjaninę (E 163), sacharynę sodową (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


8 pastylek twardych Kod EAN: 5909990778515


12 pastylek twardych 16 pastylek twardych 24 pastylki twarde 36 pastylek twardych


Kod EAN: Kod EAN: Kod EAN: Kod EAN:


5909990781478

5909990778522

5909990778539

5909990646500


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Wielka Brytania Reckitt Benckiser (Logo)

12.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 7785

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):

14.    OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - lek wydawany bez recepty.

15.    INSTRUKCJA UŻYCIA


Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Dwie substancje o działaniu przeciwbakteryjnym.

Pastylki truskawkowe bez cukru.

Co to jest lek Strepsils Junior i w jakim celu się go stosuje

Każda pastylka Strepsils Junior zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym. Pastylki Strepsils Junior są przeznaczone do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Kiedy nie należy stosować leku Strepsils Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23 kJ.

Lek zawiera maltitol i izomalt. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Oddziaływanie z innymi lekami:

Dotychczas nie są znane istotne interakcje.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować pastylki Strepsils Junior

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.


Przedawkowanie: Mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne i bolesność języka.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Strepsils Junior

Strepsils Junior

Charakterystyka Strepsils junior

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Junior, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus) i 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna pastylka twarda zawiera maltitol i izomalt.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka twarda.

Różowe, okrągłe pastylki twarde.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedną pastylkę należy ssać powoli co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.

Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u osób w wieku podeszłym.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli objawy utrzymują się, należy zastosować inne leczenie.

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23kJ.

Ze względu na zawartość maltitolu i izomaltu, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Strepsils Junior w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zalecania produktu leczniczego kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i bolesność języka.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty stosowane w chorobach gardła. Środki odkażające.

Kod ATC: R02AA03.

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol są środkami antyseptycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Obie te substancje również odwracalnie blokują kanały jonowe indukowane depolaryzacją, w sposób zbliżony do środków miejscowo znieczulających.

Jeśli te substancje czynne są stosowane w skojarzeniu, obserwowane jest synergistyczne działanie przeciwbakteryjne, pozwalające na zmniejszenie dawki złożonej stosowanej w pastylkach Strepsils. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie pastylek Strepsils wykazano podczas badań in vitro oraz in vivo. Obserwowane in vitro działanie przeciwwirusowe w stosunku do wirusów otoczkowych zostało również wykazane dla pastylek Strepsils po kontakcie trwającym 1 minutę. Długi okres powszechnego stosowania pastylek Strepsils nie pokazuje jakiegokolwiek zmniejszenia aktywności względem patogennych wirusów, sugerując tym brak powstawania oporności.

Działanie przeciwbólowe leku Strepsils, powodujące zmniejszenie bólu gardła i trudności z przełykaniem, wykazano podczas badań klinicznych; początek działania obserwowano po upływie 5 minut, a czas trwania działania wynosił do 2 godzin. Podczas leczenia trwającego do 3 dni wykazano znacząco większe złagodzenie bólu gardła niż w przypadku pastylek niezawierających substancji leczniczych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania biodostępności po doustnym podaniu pastylek Strepsils wykazały szybkie uwalnianie alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu do śliny, wartości maksymalne obserwowano w ciągu 3-4 minut ssania pastylki. Podwojenie objętości śliny obserwowano w ciągu minuty, a wartości większe od początkowych utrzymywały się po rozpuszczeniu pastylki przez około 6 minut. Wymierne ilości substancji czynnych były odpluwane przez okres do 20-30 minut od podania dawki; końcowy odzysk substancji czynnych wskazywał na przedłużony czas obecności w błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. Badania scyntygraficzne pastylek Strepsils zawierających cukier wykazały stopniowe rozpuszczanie się pastylki i osadzanie w okolicy jamy ustnej i gardła przez okres od 2 minut po rozpoczęciu ssania tabletki do 2 godzin po jej zażyciu, zapewniając długotrwałe działanie łagodzące podrażnienie gardła.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostre działanie toksyczne alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu w obrębie jamy ustnej jest niewielkie, ponieważ substancje te mają szeroki margines bezpieczeństwa; wyniki badań toksykologicznych wskazują, że stosowanie dawki czterokrotnie większej od dawki zalecanej powodowało powstawanie nieznacznych uszkodzeń nerek.

Podczas badań przewlekłej toksyczności prowadzonych na szczurach stwierdzono zwiększenie masy nerek i wątroby po doustnym zastosowaniu dawek dobowych alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego wynoszących 200 mg/kg i 400 mg/kg (znacznie większa dawka dobowa niż w przypadku pastylek Strepsils). Ponadto obserwowano zależne od dawki uszkodzenie błony śluzowej żołądka w postaci nadżerek i martwicy, a także hiperplazji i hiperkeratozy nabłonka.

Badania genotoksyczności amylometakrezolu i alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego prowadzone in vitro oraz in vivo nie wykazały działania genotoksycznego produktu Strepsils podczas stosowania zgodnego z zaleceniami. Dane dotyczące genotoksyczności oraz długotrwałe stosowanie kliniczne nie dostarczają dowodów na działanie rakotwórcze.

Badanie embriotoksyczności u królików oraz prospektywne badanie bezpieczeństwa stosowania u ludzi nie wykazały jakichkolwiek dowodów na działanie teratogenne. Badanie na królikach nie wykazało wpływu produktu Strepsils, stosowanego w dawkach 50 razy większych od dawki zalecanej, na przebieg ciąży, rozwój płodu oraz powstawanie wad u płodu. Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność i rozwój pourodzeniowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Esencja truskawkowa

Pink Anto P-WS (antocyjanina) (E 163)

Sacharyna sodowa (E 954)

Kwas winowy Maltitol ciekły (E 965)

Izomalt

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Al pakowane w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera: 12 pastylek (1 blister po 12 szt.), 16 pastylek (2 blistry po 8 szt.), 24 pastylki (2 blistry po 12 szt.) lub 36 pastylek (3 blistry po 12 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7785

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.07.1998 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.11.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Junior