Imeds.pl

Stresroak Liquid (0,25 G + 3,75 G + 5 G + 0,2 G + 5 G)/100ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Stresroak Liquid, płyn do sporządzania roztworu dla kur

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

10 ml produktu zawiera wyciągi wodne z:

Mangifera indica    25    mg

Ocimum sanctum    375    mg

Phyllanthus emblica    500    mg

Shilajit    20    mg

Withania sonmifera    500    mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do sporządzania roztworu.

Ciemnobrązowy płyn o charakterystycznym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Kura (brojlery, nioski).

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych

Zapobieganie i przeciwdziałanie stresowi wywołanemu przez np.: transport, przenoszenie, niekorzystne warunki zoohigieniczne. Podnoszenie odporności organizmu ptaków, poprawa odpowiedzi


gatunków zwierząt

szczepienia, odrobaczenie,

immunologicznej w przypadku szczepień przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (choroba Newcastle), zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków, syndromowi spadku nieśności ’76 kur, ospie drobiu i in.

Redukcja wskaźnika śmiertelności młodych piskląt. Optymalizacja wykorzystania paszy, poprzez to następuje poprawa wzrostu i/lub produkcyjności.

4.3.    Przeciwwskazania

Brak.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków' zwierząt

Wskazane jest rozpoczęcie podawania produktu w godzinach rannych.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w ty m specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Brak.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość Lstopień nasilenia)

Brak.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Można stosować u ptaków w okresie nieśności.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych danych.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunkówf zwierząt

Produkt stosować w następujących dawkach:

I    faza tuczu - 5 ml na 100 ptaków na dobę

II    faza tuczu - 7,5 ml na 100 ptaków na dobę

III    faza tuczu - 10 ml na 100 ptaków na dobę

Kury nioski jaj konsumpcyjnych - 10 ml na 100 ptaków na dobę Kury nioski reprodukcyjne - 20 ml na 100 ptaków na dobę Podawać w wodzie do picia przez 5-7 dni.

4.10. Przedaw kowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie stwierdzono objawów przedawkowania.

4.11. Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne - Zero dni Jaja - Zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Mango indyjskie (Maimfera indica LJ

Działanie przeciwbakteryjne. Ekstrakt z liści cechuje działanie przeciwbakteryjne przeciw Bacillus subtilis, Stciphylococcus albus i Vibro cholerae.

Działanie przeciwutleniające. Ekstrakt wykazał bardzo silne działanie przeciwutleniające jako wymiatacz wolnych rodników oraz wykazał silne właściwości chelatujące żelazo. Ponadto wykazał znaczący wpływ na hamowanie peroksydacji fosfolipidów mózgu szczura i działanie zapobiegające uszkodzeniom DNA wywołanym przez układ bleomycyny lub fenantroliny miedzi.

Działanie przeciwwirusowe. W badaniu in vitro mangiferyna działała skutecznie w kontrolowaniu wirusa Herpes sirnplex typ 2 (HSV-2). Replikacja wirusa została znacząco zredukowana. W badaniu wykazano, że mangiferyna nie działała bezpośrednio na wirusa HSV-2, ale zmniejszała częstotliwość występowania fazy zakażenia latentnego.

Działanie hepatoprotekcyjne. Mangiferyna chroni wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez czterochlorek węgla.

Działanie immunomodulacyjne. Mangiferyna, zarówno badaniach in vivo jak i in vitro, powodowała aktywację makrofagów otrzewnowych, chociaż mechanizm do końca nie jest jasny. Powoduje ona pobudzenie uwolnienia interferonu z makrofagów, a jej silne działanie chelatujące metale, mające wpływ na monoaminooksydazę oraz efekt limfoproliferacyjny na aktywację makrofagów stanowią o potencjalnym, terapeutycznym wykorzystaniu mangiferyny jako immunomodulatora i możliwego czynnika przeciwnowotworowego.

Witania ospała (Withcmia somnifera (L.) DunaO

Działanie adaptogenne i antystresowe. Wyciąg z korzenia Withcmia somnifera wykazuje działanie w silnym stresie, przy osłabieniu i nadpobudliwości. Zmniejsza częstotliwość występowania i nasilenie objawów klinicznych wrzodów żołądka u szczurów; hamuje u szczurów występowanie autoanalgezji wywołanej przez stres; hamuje efekt ograniczenia ruchów u szczurów, będący reakcją termiczną po podaniu morfiny. Produkt posiada działanie redukujące poziom glikokortykosteroidów.

Działanie immunomodulacyjne. Withcmia somnifera wykazuje niespecyficzne działanie immunostymulujące w badaniach na różnych modelach, takich jak: rumień wywołany oksazolonem, test oczyszczania węglem, sepsa wywołana przez Escherichia coli. Stwierdzono wzrost stężenia hemoglobiny, liczby czerwonych krwinek, białych krwinek, płytek krwi i masy ciała. Obliczenia statystyczne wykazały znaczny wzrost mobilizacji i aktywacji makrofagów otrzewnowych, fagocytozy i zwiększoną aktywność enzymów lizosomalnych wydzielanych przez aktywowane makrofagi.

Liściokwiat garbnikowy (Phyllanthus emblica L.)

Działanie przeciw'bakteryjne i przeciw'grzybicze. Fylemblina wykazuje aktywność przeciw Staphylococcus aureus, E.coli, Staphylococcus typhosa, Candida albicans, Mycobacterium tuberculosis.

Działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Ekstrakt z liści hamuje granulocyty (PMN) oraz hamuje aktywację płytek, wspierając ich działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowa.

Bazylia święta (Ocimnm scmctum L.)

Działanie antystresowe. Wyciąg z rośliny wykazuje działanie antystresowe u szczurów albinosów poprzez poprawę poziomu dehydrogenazy sorbitolu (SDH). Wykazano również u szczurów7 albinosówwyraźny, ochronny i hamujący wpływ na indukowane stresem wrzody żołądka.

Działanie przeciwzapalne. Używając różnych modeli reakcji zapalnej wykazano, że efekt przeciwzapalny wynika z hamowania aktywności enzymów na ścieżce przemian metabolicznych kw7asu arachidonowego, tj. cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Ustalono, że czynnikiem aktywnym odpowiedzialnym za ten proces jest kwas linolenowy.

Shilaiit - jest czarnawo-brązową organiczną wydzieliną z różnych formacji skalnych, znalezionych w różnych częściach świata (w7 tym w Himalajach) na wysokości 1000- 5000 m npm. Posiada właściwości antyoksydacyjne i antystresowe. Używ7any w Ayurveda jako rasayan, czyli środek odmładzający. Jego wpływ cechuje się niespecyficzną odpornością na choroby poprzez pobudzenie funkcji komórkowych. Działanie terapeutyczne jest konsekwencją kontroli humoralnej i regulacji odporności. W badaniach udowodniono, że w7 znaczący sposób podnosi jednocześnie w mózgu szczurów poziomy neuroprzekaźników; dopaminy (DA) oraz noradrenaliny (NA).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nieznane.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Metylu p-hydroksybenzoesan sodowy Propylu p-hydroksybenzoesan sodowy

Bronopol (2-bromo-2-nitro-propan-l ,3-diol) Etylenodiaminoczterooctan sodu Sorbitol roztwór 70%

Woda

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcicńczeniu lub rckonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

1 miesiąc po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym

opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik z HDPE z zatyczką i kapslem. Zawartość opakowania: 2 1.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

„FARMWET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’' spółka komandytowa ul. Waryńskiego 6A 62-300 Września

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1768/07

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.10.2007 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

11. ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.