+ iMeds.pl

Structum 500 mgUlotka Structum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta STRUCTUM, 500 mg, kapsułki Chondroitini natrii sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum

3.    Jak stosować lek Structum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Structum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

Lek ten stosowany jest w leczeniu uzupełniającym objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Mechanizm działania siarczanu chondroityny, którego sól jest głównym składnikiem leku Structum, polega na hamowaniu aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudzenia biosyntezy proteoglikanów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum Kiedy nie stosować leku Structum

Jeśli pacjent ma uczulenie na siarczan chondroityny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Structum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Structum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Structum w okresie ciąży.

Lek Structum nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Badania na zwierzętach nie wskazują żadnego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Structum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek do stosowania doustnego.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka po 500 mg dwa razy na dobę (1 g na dobę). Structum należy stosować wyłącznie u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Structum

Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Structum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów) to: zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności.

Działania niepożądane obserwowane niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów) to: pokrzywka, świąd, wysypka, obrzęk twarzy.

Działania niepożądane obserwowane rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów) to: wymioty, obrzęk naczynioruchowy (poważna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), rumień. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Structum

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Structum

Substancją czynną leku jest: sodu chondroityny siarczan.

Pozostałe składniki leku to: talk, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna.

Jak wygląda lek Structum i co zawiera opakowanie

Nieprzezroczyste kapsułki barwy błękitnej.

Lek Structum jest dostępny w opakowaniach zawierających 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm Rue du Lycee,

45500 Gien Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska

tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Structum

Charakterystyka Structum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

STRUCTUM, 500 mg, kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera:

500 mg Chondroitini natrii sulfas (Sodu chondroityny siarczan) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka

Nieprzezroczyste kapsułki barwy błękitnej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie uzupełniające objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nie ma dowodów naukowych na pozytywne działanie siarczanu chondroityny u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. W związku z powyższym należy go stosować wyłącznie u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Produkt leczniczy do stosowania doustnego.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zwykle stosuje się 1 kapsułkę 500 mg dwa razy na dobę (1 g na dobę).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie dotyczy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań w zakresie interakcji siarczanu chondroityny z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania siarczanu chondroityny u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Structum w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy siarczan chondroityny/metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Structum nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują żadnego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia działania niepożądane zaobserwowane w siedmiu badaniach klinicznych, obejmujących 2244 pacjentów, w tym 1154 stosowało Structum. Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100; <1/10); niezbyt często (>1/1000; <1/100), rzadko (>1/10000; <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Nie zaobserwowano działań niepożądanych występujących z częstotliwością „bardzo często” i „bardzo rzadko” z tego powodu nie zostały one uwzględnione w tabeli.

Często >1% do 10%

Niezbyt często >0,1% do 1%

Rzadko

<0,1%

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

ból brzucha, nudności

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka, wysypka, świąd

obrzęk

naczynioruchowy,

rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk twarzy

Uporządkowano działania niepożądane zgodnie z HLGT (ang. High Level Group Term).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ mięśniowo-szkieletowy, kod ATC: M01AX25 Produkt leczniczy stosowany w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Mechanizm działania siarczanu chondroityny polega na hamowaniu aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudzenia biosyntezy proteoglikanów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Siarczan chondroityny wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym produktu w dawce jednorazowej maksymalne stężenie galaktozaminoglikanów w osoczu występuje po 30 minutach od podania (ocenione poprzez oznaczenie aktywności lipazy lipoproteinowej w osoczu).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania ostrej toksyczności przeprowadzone na myszach i szczurach wykazały, że siarczan chondroityny jest związkiem o małej toksyczności. LD 50 po podaniu doustnym wynosi 2000 mg/kg mc.

W badaniach toksyczności podostrej i przewlekłej (u szczurów i psów) nie obserwowano zmian badanych parametrów czynności narządów wewnętrznych.

W badaniach na szczurach siarczan chondroityny nie wywierał wpływu na płodność, cykl rozrodczy i przebieg ciąży.

Z badań in vitro wynika, że siarczan chondroityny nie ma działania mutagennego na organizmy prokariotyczne i eukariotyczne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie są znane

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 blistrów po 12 kapsułek (60 kapsułek) w tekturowym pudełku lub

3 blistry po 20 kapsułek (60 kapsułek) w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania.

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10822

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.05.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Structum