+ iMeds.pl

Subcuvia 160 mg/mlUlotka Subcuvia

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SUBCUVIA 160 g/l roztwór do wstrzykiwań

Substancja czynna: Immunoglobulina ludzka normalna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SUBCUVIA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku SUBCUVIA

3.    Jak stosować lek SUBCUVIA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek SUBCUVIA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SUBCUVIA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

SUBCUVIA należy do klasy leków zwanych immunoglobulinami. Leki te zawierają przeciwciała, które w normalnych warunkach są obecne we krwi. Przeciwciała to białka, które pomagają zwalczać infekcje, neutralizując bakterie, wirusy i inne obce organizmy. Lek SUBCUVIA stosuje się w leczeniu pewnych chorób, spowodowanych przez niedobór przeciwciał we krwi. Wspomniane typy chorób są zwane zespołami niedoboru przeciwciał. W przypadku braku dostatecznej ilości przeciwciał pacjent staje się podatny na częste infekcje. Regularne podawanie leku SUBCUVIA w dostatecznie dużych dawkach może skorygować niedobór przeciwciał.

Lek SUBCUVIA można przepisywać dorosłym i dzieciom w ramach terapii substytucyjnej przeciwciałami. Do najczęstszych powodów przepisywania terapii substytucyjnej przeciwciałami należą następujące przypadki:

•    wrodzona niezdolność do wytwarzania własnych przeciwciał (wrodzona agammaglobulinemia);

•    niezdolność do wytwarzania dostatecznej ilości własnych przeciwciał (hipogammaglobulinemia);

•    złożona grupa przyczyn braku wytwarzania dostatecznej ilości własnych przeciwciał (pospolity zmienny niedobór odporności);

•    niezdolność do wytwarzania we krwi i w innych układach organizmu wystarczającej ilości przeciwciał (ciężki złożony niedobór odporności);

•    niezdolność do wytwarzania poszczególnych klas przeciwciał (niedobory podklas IgG) z nawracającymi zakażeniami.

Ponadto lek SUBCUVIA stosuje się w terapii substytucyjnej przeciwciałami w niektórych poważnych chorobach krwi, takich jak nowotwory szpiku kostnego:

•    szpiczak,

•    przewlekła białaczka limfatyczna.

Wymienione nowotwory mogą prowadzić do ciężkich wtórnych (nabytych) niedoborów przeciwciał i nawracających infekcji.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUBCUVIA

Kiedy nie stosować leku SUBCUVIA

Leku SUBCUVIA NIE WOLNO stosować:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na immunoglobuliny lub którykolwiek z pozostałych składników leku SUBCUVIA (patrz punkt 6 — „Co zawiera lek SUBCUVIA”);

•    nie wolno wstrzykiwać leku SUBCUVIA do naczynia krwionośnego (donaczyniowo);

•    nie wolno wstrzykiwać leku SUBCUVIA do mięśnia (domięśniowo) w przypadku ciężkiej małopłytkowości (małej liczby płytek krwi) lub innych zaburzeń krzepliwości krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SUBCUVIA

Przed przyjęciem lub zastosowaniem leku SUBCUVIA należy wziąć pod uwagę następujące bardzo ważne informacje:

•    Szybkość podawania leku: ważne jest podawanie leku z prawidłową szybkością (patrz punkt 3 — „JAK STOSOWAĆ LEK SUBCUVIA”). Przy zbyt dużej szybkości podawania jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

•    Działania niepożądane występują częściej w następujących sytuacjach:

-    jeśli stosuje się lek SUBCUVIA po raz pierwszy,

-    jeśli pacjent otrzymywał inną immunoglobulinę i następnie leczenie zostało zmienione na lek SUBCUVIA,

-    jeśli pacjent nie otrzymywał leku SUBCUVIA od ponad 8 tygodni.

•    Niedobór immunoglobuliny A (IgA): jeśli u pacjenta występuje niedobór z obecnością przeciwciał anty-IgA. Istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych.

•    Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). U pacjenta mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne ze spadkiem ciśnienia krwi. Wspomniane reakcje zdarzają się rzadko, ale mogą wystąpić nawet wówczas, gdy u pacjenta nie było wcześniej problemów podczas stosowania podobnych leków.

•    W przypadku badań krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku SUBCUVIA.

Lek może bowiem wpłynąć na wyniki badania.

Leczenie w warunkach domowych

Przed rozpoczęciem leczenia w warunkach domowych należy wyznaczyć osobę do opieki nad pacjentem. Osoba ta powinna pomagać pacjentowi w wykryciu możliwych działań niepożądanych. W trakcie podawania należy obserwować, czy nie pojawiają się wczesne oznaki działań niepożądanych (dalsze szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 3 — „JAK STOSOWAĆ LEK SUBCUVIA”. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów pacjent lub opiekun musi natychmiast przerwać infuzję i skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego należy natychmiast wezwać pomoc medyczną jak w nagłych wypadkach.

Bezpieczeństwo pod względem obecności wirusów

Podczas wytwarzania leków z krwi lub osocza ludzkiego stosowane są środki mające zapobiec przenoszeniu zakażeń. Środki te obejmują staranny dobór dawców krwi i osocza, co pozwala zagwarantować, że wśród dawców nie znajdą się osoby obarczone ryzykiem zakażenia. Oddawane przez dawców krew i osocze są badane na obecność wirusów oraz innych zakażeń. Stosuje się również środki mające unieczynnić lub wyeliminować wirusy z krwi i osocza. Jednakże nie można zagwarantować, że nie dojdzie do przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych rodzajów zakażeń. Zastosowane środki są uznawane za skuteczne wobec niektórych wirusów, takich jak wirus ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) oraz wirusy zapalenia wątroby: typu B i typu C. Jednak mogą one być nieskuteczne przeciwko innym wirusom, takim jak wirus zapalenia wątroby typu A i parwowirus B19. Stosowanie immunoglobulin nie wiąże się z zakażeniami wirusem zapalenia wątroby typu A i parwowirusem B19.

Zdecydowanie zaleca się odnotowanie numeru serii i daty ważności preparatu w każdym przypadku zastosowania leku SUBCUVIA u pacjenta.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o szczepionkach przyjmowanych w ciągu ostatnich 6 tygodni.

•    Lek SUBCUVIA może osłabiać działanie niektórych szczepionek zawierających żywe wirusy, takich jak szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Zatem po przyjęciu leku SUBCUVIA konieczne może być odczekanie do 3 miesięcy przed zastosowaniem niektórych szczepionek. Przed szczepieniem przeciwko odrze po przyjęciu leku SUBCUVIA konieczne może być odczekanie do 1 roku.

•    Leku SUBCUVIA nie wolno mieszać z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli jest się w ciąży lub karmi piersią. Lekarz zdecyduje, czy można stosować lek SUBCUVIA w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SUBCUVIA Rozpoczęcie leczenia

Leczenie rozpoczyna lekarz. Na początku lek SUBCUVIA wstrzykuje się powoli. Następnie pacjent będzie uważnie obserwowany co najmniej przez 20 minut dla sprawdzenia, czy nie występują żadne działania niepożądane. Po ustaleniu przez lekarza odpowiedniej dla pacjenta dawki leku można zezwolić pacjentowi na samodzielne stosowanie leku w warunkach domowych.

Leczenie w warunkach domowych

Lekarz zademonstruje sposób użycia pompy strzykawkowej oraz techniki infuzji. Poinformuje także pacjenta, jak rozpoznać objawy ciężkich działań niepożądanych i jak postąpić w przypadku ich wystąpienia. Pacjent otrzyma też instrukcje na temat sposobu prowadzenia dziennika leczenia. Lekarz zezwoli pacjentowi na rozpoczęcie leczenia w warunkach domowych po zademonstrowaniu przez pacjenta umiejętności samodzielnego stosowania leku. Pacjent może rozpocząć leczenie w domu, o ile nie występują u niego żadne ciężkie działania niepożądane.

Przygotowania

•    Lek SUBCUVIA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

•    Należy wyznaczyć osobę do opieki nad pacjentem, która będzie mogła go obserwować w trakcie infuzji i co najmniej przez 20 minut po podaniu leku SUBCUVIA, pod kątem wystąpienia oznak możliwych działań niepożądanych. Do możliwych działań niepożądanych należy obniżenie ciśnienia krwi oraz reakcja alergiczna. Lekarz udzieli pacjentowi oraz jego opiekunowi szczegółowych instrukcji. Obejmują one informacje na temat sposobu możliwie jak najwcześniejszego rozpoznania reakcji alergicznej. Do wczesnych objawów reakcji alergicznej należą:

-    spadek ciśnienia tętniczego krwi (hipotensja),

-    przyspieszenie tętna,

-    wymioty,

-    zimny pot,

-    dreszcze,

-    uczucie gorąca,

-    pokrzywka,

-    świąd,

-    trudności z oddychaniem.

Podczas podawania leku należy zwracać uwagę na wczesne oznaki reakcji alergicznych.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów pacjent lub jego opiekun musi natychmiast przerwać infuzję i skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia ciężkich objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną jak w nagłych wypadkach.

•    Przed użyciem lek powinno się doprowadzić do temperatury pokojowej (25°C) lub do temperatury ciała (37°C).

•    Do ogrzewania leku nie stosować urządzeń do podgrzewania.

•    Nie wolno stosować roztworów, które wykazują więcej niż lekki stopień zmętnienia. Roztwór jest przejrzysty, o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. Podczas przechowywania może powstawać lekkie zmętnienie albo niewielka ilość stałych cząstek.

•    Nie wolno ponownie używać fiolki po przekłuciu korka.

Infuzja

1.    Miejscami podawania leku są powłoki brzucha, uda lub pośladki. Igłę należy ustawić pod kątem od 45 do 90 stopni.

2.    Lek SUBCUVIA wstrzykuje się podskórnie (pod skórę). Nie wolno dopuścić, by lek SUBCUVIA został podany do naczynia krwionośnego, ponieważ może to prowadzić do wstrząsu (patrz punkt 2 — „Informacje ważne przed zastosowaniem leku SUBCUVIA”).

3.    Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza, dotyczących dawkowania i szybkości wstrzykiwania leku. Zazwyczaj początkowa szybkość podawania leku wynosi

10 ml/godzinę/pompę. Po podaniu każdej nowej infuzji można zwiększyć szybkość podawania leku o 1 ml/godzinę/pompę aż do maksymalnej szybkości 20 ml/godzinę/pompę. Można równocześnie używać więcej niż jedną pompę.

4.    Miejsce wstrzykiwania należy zmienić każdorazowo po podaniu 5-15 ml.

5.    Każdej strzykawki używa się tylko jeden raz.

6.    Czasami stosowanie podskórne (podawanie pod skórę) leku SUBCUVIA jest niemożliwe. W takim przypadku można podawać lek SUBCUVIA domięśniowo (do mięśnia). Wstrzyknięcia domięśniowe leku muszą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

7.    Należy prowadzić pełną dokumentację podawania leku SUBCUVIA poprzez wklejanie do dziennika leczenia etykiety samoprzylepnej.

Usuwanie

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu lub odpady należy usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę. Nie należy nakładać ponownie osłonek na zużyte igły. Zużyte igły, strzykawki i fiolki należy umieszczać w odpornym na przebicie pojemniku i przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Zapełniony pojemnik należy usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami lekarza. Do domowego pojemnika na śmieci nie wolno wyrzucać także niezużytych igieł i strzykawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SUBCUVIA

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza, dotyczących dawkowania i szybkości wstrzykiwania leku. W przypadku niezamierzonego zastosowania większej dawki leku SUBCUVIA niż podana w zaleceniach należy poinformować o tym lekarza.

Nie są znane objawy przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku SUBCUVIA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku SUBCUVIA. Należy po prostu wstrzyknąć następną dawkę i odnotować w dzienniku leczenia, że pominięto dawkę leku.

Przerwanie stosowania leku SUBCUVIA

W razie podjęcia decyzji o przerwaniu leczenia należy poinformować o tym lekarza oraz podać powód podjęcia takiej decyzji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, SUBCUVIA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zaobserwowanie jednego z następujących działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    nagły spadek ciśnienia krwi. To działanie niepożądane występuje rzadko lub u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów,

•    ciężki oddech (duszność), ucisk w klatce piersiowej, uderzenia gorąca na twarzy i skórze, uczucie gorąca oraz wysypka skórna (pokrzywka). Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej (wstrząs anafilaktyczny i reakcja anafilaktoidalna) mogącej występować nawet wówczas, gdy pacjent nie wykazywał nadwrażliwości na wcześniejsze podanie. Te działania niepożądane występują bardzo rzadko lub rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów.

Podczas stosowania leku SUBCUVIA mogą też występować następujące działania niepożądane: Częste działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów:

•    krwawienie w miejscu wstrzyknięcia (krwotok w miejscu wstrzyknięcia)

•    ból w miejscu wstrzyknięcia

•    siniak w miejscu wstrzyknięcia (krwiak w miejscu wstrzyknięcia)

•    zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (rumień w miejscu wstrzyknięcia)

•    dreszcze

Niezbyt częste działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów:

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    nudności

•    swędzenie w miejscu wstrzyknięcia lub ogólne (świąd)

•    zaczerwienienie skóry (rumień)

•    obrzęk miejsca wstrzyknięcia

•    ból

•    zmęczenie

•    uczucie gorąca

Rzadkie działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów:

•    drżenie

•    przyspieszona częstość akcji serca (tachykardia)

•    uczucie zimna w kończynach, takich jak dłonie i stopy

•    ból w okolicy żołądka (ból brzucha)

•    ból stawu lub stawów

•    sztywność w mięśniach i stawach (sztywność mięśniowo-szkieletowa)

•    ból mięśnia lub mięśni

•    wysypka w miejscu wstrzyknięcia

•    podwyższone stężenia aminotransferazy alaninowej

Działania niepożądane o nieznanej częstości LUB działania niepożądane występujące bardzo rzadko u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów:

•    reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości)

•    uczucie kłucia, mrowienia lub cierpnięcia skóry (parestezje)

•    zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie tętnicze)

•    zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze)

•    uderzenia gorąca

•    bladość

•    wymioty

•    obrzęk twarzy

•    wysypka skóry (pokrzywka)

•    wysypka z czerwonymi plamkami pokrytymi grudkami (wysypka plamkowo-grudkowa)

•    zapalenie skóry spowodowane alergią (zapalenie skóry alergiczne)

•    nadmierne pocenie się

•    ból pleców

•    dyskomfort w klatce piersiowej

•    gorączka

•    złe samopoczucie

•    odczyn w miejscu wstrzyknięcia

•    pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia

•    stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

•    uczucie ciepła w miejscu wstrzyknięcia

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUBCUVIA

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku SUBCUVIA po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

•    Nie zamrażać.

•    Lek SUBCUVIA można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) do 6 tygodni. Należy wówczas zapisać na opakowaniu zewnętrznym datę przeniesienia leku do temperatury pokojowej oraz datę końca wspomnianego okresu 6 tygodni. Jeżeli lek SUBCUVIA przechowywano w temperaturze pokojowej, nie wolno go ponownie umieszczać w lodówce. Jeżeli nie został zużyty do końca okresu 6 tygodni, należy go wyrzucić.

•    Przechowywać fiolkę z lekiem w opakowaniu zewnętrznym, aby chronić przed światłem.

•    Nie wolno używać leku SUBCUVIA, jeżeli roztwór ma wygląd mętny lub mlecznobiały. Powinien on być przejrzysty lub wykazywać tylko lekkie zmętnienie.

•    Po otwarciu fiolki, lek należy niezwłocznie zużyć.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SUBCUVIA

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka normalna.

Lek zawiera 16% (160 g/l) białka ludzkiego; w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G (IgG). Zawartość poszczególnych podklas IgG jest następująca:

•    IgG1    45-75%

•    IgG2    20-45%

•    IgG3    3-10%

•    IgG4    2-8%

Maksymalna zawartość IgA wynosi 4,8 g/l.

Inne składniki leku to glicyna, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

SUBCUVIA zawiera 1,2 mg sodu w 1 ml.

Jak wygląda lek SUBCUVIA i co zawiera opakowanie

Lek SUBCUVIA jest roztworem do wstrzykiwań zawartym w fiolce (0,8 g/5 ml lub 1,6 g/10 ml; opakowanie zawiera 1 fiolkę lub 20 fiolek). Lek ma postać płynną, jest przejrzysty, o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. Podczas przechowywania może powstawać lekkie zmętnienie albo niewielka ilość widocznych stałych cząstek. Nie wolno stosować roztworu, który wykazuje więcej niż lekki stopień zmętnienia.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca BAXTER AG Industriestrasse 67 A - 1221 Wiedeń

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 PL - 00-380 Warszawa Tel.: + 48 22 4883 777 Faks: + 48 22 4883 770

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

SUBCUVIA

Data zatwierdzenia ulotki: 11.01.2012

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie leku

Leczenie powinno być rozpoczynane i monitorowane pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w terapii niedoborów odporności.

Może zajść potrzeba ustalenia indywidualnego dawkowania dla każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej. Poniższe schematy dawkowania podano jako ogólne wytyczne.

Dawkowanie należy dostosować w taki sposób, aby utrzymać poziom krążącej we krwi IgG w przybliżeniu w zakresie 4-6 g/l. Schemat dawkowania leku podawanego drogą podskórną powinien umożliwiać uzyskanie stałego poziomu IgG (oznaczanego przed następną infuzją). Konieczne może być podanie dawki nasycającej, wynoszącej co najmniej 0,2-0,5 g/kg w ciągu tygodnia (0,1-0,15 g/kg masy ciała w dowolnym dniu). Po osiągnięciu stanu stacjonarnego poziomu IgG, podaje się dawki podtrzymujące w jednakowych odstępach czasu, aż do osiągnięcia skumulowanej dawki miesięcznej rzędu 0,4-0,8 g/kg. Należy oznaczać stężenia minimalne, aby odpowiednio dostosować dawki leku i odstęp pomiędzy dawkami.

Metodą z wyboru przy stosowaniu leku SUBCUVIA jest podawanie drogą podskórną.

Lek SUBCUVIA można także wstrzykiwać drogą domięśniową. W takich przypadkach skumulowaną dawkę miesięczną należy podzielić na dawki podawane raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, aby objętość wstrzyknięcia była niewielka. Aby dodatkowo zminimalizować dyskomfort pacjenta, każdą z pojedynczych dawek można wstrzykiwać w różne miejsca ciała.

Sposób podawania

Normalną immunoglobulinę ludzką podaje się drogą podskórną lub domięśniową.

Lek SUBCUVIA należy podawać drogą podskórną. W wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe jest podawanie podskórne, lek SUBCUVIA można podawać domięśniowo.

Przed użyciem lek należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Nie stosować urządzeń do podgrzewania .

Infuzja podskórna

Infuzje w ramach leczenia w domu powinien rozpocząć lekarz mający doświadczenie w leczeniu pacjentów w warunkach domowych. Pacjenta należy poinstruować w zakresie używania pompy strzykawkowej, technik infuzji, prowadzenia dziennika leczenia i rozpoznawania objawów ciężkich działań niepożądanych oraz środków, jakie powinien zastosować w przypadku ich wystąpienia.

Zaleca się stosować początkową szybkość podawania leku wynoszącą 10 ml/godzinę/pompę.

Przy każdej kolejnej infuzji szybkość podawania można zwiększyć o 1 ml/godzinę/pompę. Zalecana maksymalna szybkość wynosi 20 ml/godzinę/pompę. Równocześnie można używać więcej niż jednej pompy. Miejsce wstrzykiwania należy zmienić każdorazowo po podaniu 5 - 15 ml.

Często można uniknąć możliwych powikłań, upewniając się, że:

•    pacjenci nie są uczuleni na normalną immunoglobulinę ludzką; można to zrobić poprzez powolne wstrzykiwanie pierwszej dawki;

•    pacjenci przez cały czas trwania infuzji są starannie monitorowani w celu zaobserwowania ewentualnych objawów. Szczególnie pacjenci nieleczeni wcześniej normalną immunoglobuliną ludzką, pacjenci otrzymujący dotychczas inny produkt leczniczy oraz ci, u których wystąpiła długa przerwa od czasu poprzedniej infuzji powinni być monitorowani w trakcie pierwszej infuzji i przez pierwszą godzinę po jej podaniu; ma to na celu wykrycie oznak możliwych działań niepożądanych. Wszystkich pozostałych pacjentów należy obserwować co najmniej przez 20 minut po podaniu leku.

Wstrzyknięcia domięśniowe musi wykonywać lekarz lub pielęgniarka.

Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

SUBCUVIA jest znakiem towarowym firmy Baxter International Inc./Baxter Healthcare S.A. Baxter jest znakiem towarowym firmy Baxter International Inc.

9

Subcuvia

Charakterystyka Subcuvia

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SUBCUVIA 160 g/1 roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka normalna (Ig s.c./i.m.)

11 roztworu zawiera: białko ludzkie 160 g

(w tym immunoglobulina co najmniej 95%)

Rozkład podklas IgG:

IgOl

45-75%

IgG2

20^45%

IgG3

3-10%

IgA: maks. 4,8 g/1

IgG4

2-8%


1 fiolka 5 ml zawiera 0,8 g białka ludzkiego (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny).

1 fiolka 10 ml zawiera 1,6 g białka ludzkiego (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Produkt leczniczy zawiera 1,2 mg sodu w 1 ml.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Produkt jest przezroczystym lub lekko opalizującym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Terapia substytucyjna u dorosłych i dzieci w przypadkach zespołów pierwotnych niedoborów odporności, takich jak:

-    wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia;

-    pospolity zmienny niedobór odporności;

-    ciężki złożony niedobór odporności;

-    niedobory podklas IgG z nawracającymi zakażeniami.

Terapia substytucyjna w szpiczaku mnogim lub przewlekłej białaczce limfatycznej z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Terapia substytucyjna

Leczenie powinno być rozpoczynane i monitorowane pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu niedoborów odporności.

Może zachodzić potrzeba ustalenia indywidualnej dawki produktu leczniczego dla każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej. Zaleca się następujące dawkowanie produktu:

Dawka powinna być dostosowana tak, aby utrzymać poziom krążących IgG w granicach co najmniej 4-6 g/L

Schemat dawkowania produktu leczniczego podawanego droga podskórna powinien umożliwić osiągnięcie stałego poziomu IgG (mierzonego przed następną infuzją). Pacjent może wymagać podania dawki nasycającej, wynoszącej co najmniej 0,2 do 0,5 g/kg mc. w ciągu tygodnia (0,1 do 0,15 g/kg masy ciała w ciągu jednego dnia). Po osiągnięciu stałego poziomu IgG podaje się w jednakowych odstępach dawki podtrzymujące, aż do osiągnięcia skumulowanej dawki miesięcznej rzędu 0,4 do 0,8 g/kg mc.

Należy oznaczyć stężenia minimalne w celu dostosowania dawek i odstępu pomiędzy dawkami.

Podawanie drogą podskórną jest metodąz wyboru przy podawaniu leku SUBCUVIA.

Produkt leczniczy SUBCUVIA można również podawać drogą domięśniowa. W takich przypadkach skumulowaną dawkę miesięczną powinno się podzielić na dawki podawane raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, w celu utrzymania małej objętości wstrzyknięcia. Dyskomfort pacjenta można dodatkowo zmniejszyć poprzez wstrzykiwanie każdej z dawek w różne miejsca ciała.

Sposób podawania

Immunoglobulinę ludzką normalną podaje się drogą podskórną lub domięśniową.

Produkt leczniczy SUBCUVIA powinno się podawać drogą podskórną. W wyjątkowych wypadkach, gdy podawanie podskórne jest niemożliwe, można podawać domięśniowo.

Podawanie podskórne w warunkach domowych powinien rozpocząć lekarz mający doświadczenie w prowadzeniu pacjentów leczonych w warunkach domowych. Pacjent musi być poinstruowany na temat sposobu używania pompy strzykawkowej, techniki podawania leku, prowadzenia dziennika leczenia oraz rozpoznawania ciężkich działań niepożądanych i czynności, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.

Zaleca się stosowanie początkowej prędkości podawania produktu leczniczego 10 ml/godzinę/pompę.

Prędkość podawania można zwiększać przy każdym kolejnym wstrzyknięciu o 1 ml/godzinę/pompę. Zalecana prędkość maksymalna wynosi 20 ml/godzinę/pompę. Równocześnie można używać więcej niż jednej pompy. Miejsce wstrzykiwania należy zmieniać każdorazowo po podaniu 5-15 ml.

Wstrzyknięcia domięśniowe muszą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Produktu leczniczego SUBCUVIA nie wolno podawać donaczyniowo.

Produktu leczniczego SUBCUVIA nie wolno podawać domięśniowo w przypadkach ciężkiej małopłytkowości oraz innych zaburzeń hemostazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie przypadkowego podania produktu SUBCUVIA do naczynia krwionośnego może wystąpić wstrząs. Zatem należy upewnić się, że produkt SUBCUVIA nie jest podawany do naczynia krwionośnego.

Zalecaną prędkość wstrzykiwania podano w punkcie 4.2. Należy stosować się do zaleceń dotyczących sposobu podawania. Podczas podawania należy starannie monitorować pacjentów i obserwować ich stan, by zauważyć wszelkie działania niepożądane.

Pacjenci samodzielnie przyjmujący produkt leczniczy w domu lub ich opiekunowie muszą być przeszkoleni, jak rozpoznać wczesne objawy spadku ciśnienia, co może mieć miejsce w trakcie przyjmowania produktu leczniczego. W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego Wystąpienie reakcji anafilaktycznej wymaga zastosowania standardowego leczenia, pacjent lub jego opiekun powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej u pacjentów, którzy otrzymują normalną immunoglobulinę ludzką po raz pierwszy, albo w rzadkich przypadkach po przejściu na inny produkt zawierający naturalną immunoglobulinę ludzką, lub po przerwie w leczeniu trwającej dłużej niż osiem tygodni.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Mogą one zdarzać się szczególnie w bardzo rzadkich przypadkach niedoboru Ig A z obecnością przeciwciał anty-IgA; podczas leczenia takich pacjentów należy zachować ostrożność.

Rzadko, normalna immuno globu lina ludzka może wywołać spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów uprzednio dobrze tolerujących leczenie normalną immunoglobuliną ludzką.

Często można uniknąć możliwych powikłań, upewniając się, że:

•    pacjenci nie wykazują nadwrażliwości na normalną immunoglobulinę ludzką; można to osiągnąć poprzez powolne wstrzykiwanie przy podawaniu pierwszej dawki (patrz punkt 4.2).

•    pacjenci w ciągu całego okresu podawania są starannie monitorowani w celu zaobserwowania ewentualnych objawów. Szczególnie pacjenci otrzymujący normalną immunoglobuliną ludzką po raz pierwszy, pacjenci otrzymujący dotychczas alternatywny produkt oraz ci, u których od poprzedniego wstrzyknięcia upłynął długi okres, powinni być monitorowani podczas pierwszego wstrzyknięcia i w pierwszej godzinie po wstrzyknięciu, w celu wykrycia objawów możliwych działań niepożądanych. Wszystkich pozostałych pacjentów należy obserwować przez przynajmniej 20 minut po podaniu produktu leczniczego

W razie podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej należy natychmiast przerwać podawanie. W razie wystąpienia wstrząsu należy podjąć leczenie zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Produkt leczniczy SUBCUVIA jest wytwarzany z osocza ludzkiego.

Standardowe działania w celu zapobiegania zakażeniom w związku ze stosowaniem produktów leczniczych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe wszystkich indywidualnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie do procesu produkcji skutecznych etapów inaktywacji lub usuwania wirusów.

Pomimo tego, w przypadku podawania produktów uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych.

Odnosi się to również do nieznanych lub nowych wirusów oraz innych patogenów.

Podejmowane działania uważa się za skuteczne w odniesieniu do wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

Środki te mogą mieć ograniczoną wartość względem wirusów bezo toczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirus BI9.

Doświadczenia kliniczne przemawiająza brakiem przypadków przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 za pośrednictwem preparatów immunoglobulin; przypuszcza się, że zawartość przeciwciał w preparacie ma istotny udział w ochronie przeciw wirusom.

Zdecydowanie zaleca się, aby po każdym podaniu pacjentowi produktu SUBCUVIA odnotować nazwę i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z daną serią produktu.

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Po podaniu immunoglobulin przejściowy wzrost stężenia we krwi różnorodnych biernie przeniesionych przeciwciał może spowodować fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Bierna transmisja przeciwciał przeciwko antygenom erytrocytów, np. antygenom A, B, D, może zaburzać wyniki niektórych testów serologicznych na obecność przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym, np.bezpośredniego testu antyglobulinowego (DTA, bezpośredni test Coombsa)

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących interakcji.

Mogą wystąpić następujące interakcje:

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Podanie immunoglobulin może zmniejszać skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takich jak szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej, na okres od co najmniej 6 tygodni do 3 miesięcy. Po podaniu niniejszego produktu powinien upłynąć okres 3 miesięcy przed podaniem szczepionki z żywymi atenuowanymi wirusami. W przypadku szczepionki przeciwko odrze upośledzenie działania może utrzymywać się do 1 roku. Zatem u pacjentów otrzymujących szczepionkę przeciwko odrze powinno się skontrolować poziom przeciwciał.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego w czasie ciąży u ludzi nie zostało określone w badaniach klinicznych z grupą kontrolną; dlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem immunoglobulin nie wskazuje na występowanie działań szkodliwych na przebieg ciąży lub na płód czy noworodka.

Informacje na temat zakażenia parwowirsuem B19. patrz punkt 4.4.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W obrębie każdej grupy działania niepożądane o określonej częstości występowania są wymienione zgodnie z malejącą ciężkością objawu.

Rzadko, normalne ludzkie immunoglobuliny mogą powodować nagły spadek ciśnienia krwi oraz, w pojedynczych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet wówczas, gdy pacjent nie wykazywał nadwrażliwości po poprzednim podaniu produktu.

Niekiedy mogą występować takie działania niepożądane, jak dreszcze, bóle głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, bladość powłok, parestezja, tachykardia, ból stawów, niskie ciśnienie krwi i umiarkowany ból pleców.

Reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe wzmożone ocieplenie, miejscowy ból, świąd, zasinienie i wysypka.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą zdarzać się reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, takie jak duszność, ucisk w klatce piersiowej, zaczerwienienie twarzy i powłok skórnych, uczucie gorąca oraz pokrzywka.

Działania niepożądane wymienione w niniejszym punkcie zidentyfikowano w badaniach klinicznych (IMAG-069 i IMAG-147) oraz po wprowadzeniu do obrotu ludzkiej immunoglobuliny normalnej do podawania podskórnego.

Klasyfikacja układów i narządów

Preferowany termin MedDRA

Częstość 1

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Wstrząs anafilaktyczny

Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne

Reakcje nadwrażliwości

Nieznana

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Zawroty głowy Ból głowy

Niezbyt często

Drżenie

Rzadko

Parastezje

Nieznana

ZABURZENIA SERCA

Przyspieszona częstość akcji serca

Rzadko

Tachykardia

Nieznana

ZABURZENIA

NACZYNIOWE

Uczucie zimna w kończynach

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze Uderzenia gorąca Bladość

Nieznana

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

Nieznana

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Nudności

Niezbyt często

Ból brzucha

Rzadko

Wymioty

Parestezje w obrębie jamy ustnej

Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Świąd

Rumień

Niezbyt często

Obrzęk twarzy Pokrzywka

Wysypka plamkowo-grudkowa Zapalenie skóry alergiczne Nadmierne pocenie się

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów

Preferowany termin MedDRA

Częstość

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZK3ELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Ból stawów

Sztywność mięśniowo-szkieletowa Ból mięśni

Rzadko

Ból pleców

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Krwotok w miejscu wstrzyknięcia Ból w miejscu wstrzyknięcia Krwiak w miejscu wstrzyknięcia Rumień w miejscu wstrzyknięcia Dreszcze

Często

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia Świąd w miejscu wstrzyknięcia Ból

Zmęczenie Uczucie gorąca

Niezbyt często

Wysypka w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

Dyskomfort w klatce piersiowej

Gorączka

Złe samopoczucie

Odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia

Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Uczucie ciepła w miejscu wstrzyknięcia

Nieznana

BADANIA

DIAGNOSTYCZNE

Podwyższone stężenie aminotransferazy alaninowej

Rzadko

Legenda: częstość występowania c

ziałań niepożądanych opiera się na następującej skali: bardzo

często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadku przedawkowania produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny; immunoglobuliny ludzkie normalne do podawania pozanaczyniowego. Kod ATC: J06BA01

Normalna immunoglobulina ludzka zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym.

Normalna immunoglobulina ludzka zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej populacji. Przygotowuje się ją zwykle z puli osocza, w której skład wchodzi nie mniej niż 1000 donacji. Ma ona rozkład podklas immunoglobuliny G ściśle proporcjonalny do występującego w naturalnym osoczu ludzkim.

Odpowiednie dawki niniejszego produktu leczniczego mogą podnieść niską zawartość immunoglobulin G do prawidłowego poziomu.

5.2    Właściwości farmakokin etyczne

Przy podawaniu podskórnym normalnej immunoglobuliny ludzkiej szczytowe stężenia w krążeniu biorcy osiągane są z opóźnieniem wynoszącym około 4 dni.

Dane uzyskane w badaniach klinicznych wykazują, że można utrzymywać stężenia wynoszące w najniższych punktach 7,24-7,86 g/1, podając dawki 1,25 ml (0,2 g)/kg masy ciała w odstępach 2 tygodni.

Przy podawaniu domięśniowym normalna immunoglobulina ludzka jest biologicznie dostępna w krążeniu biorcy z opóźnieniem wynoszącym 2-3 dni.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań toksyczności po podaniu pojedynczych dawek wykazują, że dawki kilka razy większe od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi nie wywierały toksycznego wpływu na zwierzęta laboratoryjne.

Prowadzenie badań toksyczności po podaniu wielokrotnym u zwierząt jest niewykonalne ze względu na interakcje z powstającymi przeciwciałami przeciwko białkom heterologicznym.

Nie przeprowadzono badań dotyczących toksycznego wpływu niniejszego produktu na reprodukcję i rozwój.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

Po otwarciu: zużyć niezwłocznie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C -8°C).

W okresie ważności, produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez ograniczony okres, do 6 tygodni. W takim przypadku na opakowaniu zewnętrznym należy wpisać datę umieszczenia w temperaturze pokojowej i datę zakończenia 6-tygodniowego okresu. Pod koniec tego okresu nie powinno się produktu umieszczać ponownie w lodówce, lecz należy go zużyć lub wyrzucić.

Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml roztworu w fiolce (szkło typu I) z korkiem z gumy halogenobutylowej -opakowanie 1 lub 20 fiolek

10 ml roztworu w fiolce (szkło typu I) z korkiem z gumy halogenobutylowej -opakowanie 1 lub 20 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub do temperatury ciała.

Nie stosować urządzeń podgrzewających w celu podgrzania preparatu.

Płynny preparat jest przezroczysty, o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej; podczas przechowywania może wykazywać obecność lekkiego zmętnienia lub niewielkiej ilości stałych cząstek.

Nie wolno stosować roztworów, które wykazują obecność większego zmętnienia.

Otwartych fiolek nie wolno używać ponownie.

Po otwarciu fiolki produkt należy zużyć natychmiast.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11894

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.11.2005 r., 23.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.01.2012

9

Subcuvia