Imeds.pl

Succus Farfarae Phytopharm 2,425 G/2,5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm,

2,425 g/2,5 ml, płyn doustny Farfarae folii recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Succus Farfarae Phytopharm

3.    Jak przyjmować lek Succus Farfarae Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Succus Farfarae Phytopharm wchodzi sok ze świeżych liści podbiału stabilizowany etanolem. Wyciąg z liści podbiału zawiera substancje śluzowe, które posiadają właściwości ochronne na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą kaszel. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Jest to lek roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w lekkich stanach nieżytowych górnych dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Farfarae Phytopharm Kiedy nie stosować leku Succus Farfarae Phytopharm:

-    w przypadku nadwrażliwości na liść podbiału lub inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae ),

-    u kobiet w ciąży, karmiących i dzieci do 12. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera do 0,7 g etanolu, co odpowiada około 7,4 ml wina i 17,8 ml piwa; dawka 5 ml zawiera do 1,8 g etanolu, co odpowiada około 14,8 ml wina i 35,6 ml piwa.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiacych piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany u młodzieży od 12 lat.

Inne leki i Succus Farfarae Phytopharm Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Succus Farfarae Phytopharm z jedzieniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyj ęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

3.    Jak stosować lek Succus Farfarae Phytopharm

Dorośli i młodzież od 12 lat

Lek przyjmować 3 razy dziennie po 2,5 do 5 ml rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu.

Nie stosować dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu roku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Farfarae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Farfarae Phytopharm

Preparat przedawkowany, ze względu na zawartość alkoholu, może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową. Z tego też powodu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

Pominięcie zastosowania leku Succus Farfarae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Farfarae Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Succus Farfarae Phytopharm może powodować działania niepożądane. Dotychczas jednak nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się niewielki osad.

Nie należy stosować leku Succus Farfarae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Succus Farfarae Phytopharm

Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżych liści podbiału stabilizowany etanolem (Farfarae folii recentis succus (1:1)), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Zawartość etanolu w preparacie 25-35% (V/V).

Jak wygląda lek Succus Farfarae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Farfarae Phytopharm jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, z dołączoną miarką z polipropylenu o pojemności 20 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 04_032015 4