+ iMeds.pl

Succus farfarae phytopharm 2,425 g/2,5 mlUlotka Succus farfarae phytopharm

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm,

2,425 g/2,5 ml, płyn doustny Farfarae folii recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Succus Farfarae Phytopharm

3.    Jak przyjmować lek Succus Farfarae Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Succus Farfarae Phytopharm wchodzi sok ze świeżych liści podbiału stabilizowany etanolem. Wyciąg z liści podbiału zawiera substancje śluzowe, które posiadają właściwości ochronne na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą kaszel. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Jest to lek roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w lekkich stanach nieżytowych górnych dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Farfarae Phytopharm Kiedy nie stosować leku Succus Farfarae Phytopharm:

-    w przypadku nadwrażliwości na liść podbiału lub inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae ),

-    u kobiet w ciąży, karmiących i dzieci do 12. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera do 0,7 g etanolu, co odpowiada około 7,4 ml wina i 17,8 ml piwa; dawka 5 ml zawiera do 1,8 g etanolu, co odpowiada około 14,8 ml wina i 35,6 ml piwa.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiacych piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany u młodzieży od 12 lat.

Inne leki i Succus Farfarae Phytopharm Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Succus Farfarae Phytopharm z jedzieniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyj ęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

3.    Jak stosować lek Succus Farfarae Phytopharm

Dorośli i młodzież od 12 lat

Lek przyjmować 3 razy dziennie po 2,5 do 5 ml rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu.

Nie stosować dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu roku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Farfarae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Farfarae Phytopharm

Preparat przedawkowany, ze względu na zawartość alkoholu, może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową. Z tego też powodu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

Pominięcie zastosowania leku Succus Farfarae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Farfarae Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Succus Farfarae Phytopharm może powodować działania niepożądane. Dotychczas jednak nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się niewielki osad.

Nie należy stosować leku Succus Farfarae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Succus Farfarae Phytopharm

Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżych liści podbiału stabilizowany etanolem (Farfarae folii recentis succus (1:1)), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Zawartość etanolu w preparacie 25-35% (V/V).

Jak wygląda lek Succus Farfarae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Farfarae Phytopharm jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, z dołączoną miarką z polipropylenu o pojemności 20 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 04_032015 4

Succus Farfarae Phytopharm

Charakterystyka Succus farfarae phytopharm

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Succus Farfarae Phytopharm

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Succus Farfarae Phytopharm, 2,425 g/2,5 ml, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

W 100 ml płynu znajduje się 100 ml soku ze świeżych liści podbiału (Farfarae folii recentis succus) (1:1)

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96 % (V/V)

Zawartość etanolu w produkcie: 25-35% (V/V)

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Tradycyjnie w lekkich stanach nieżytowych górnych dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i młodzież od 12 lat

Przyjmować 3 razy dziennie po 2,5-5 ml preparatu rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu. Nie stosować dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu roku.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na liść podbiału lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej

złożonych - Compositae), np. rumianek, arnikę,

-    nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących i dzieci do 12. roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera do 0,7 g etanolu, co odpowiada około 7,4 ml piwa i 17,8 ml wina; dawka 5 ml zawiera do 1,8 g etanolu, co odpowiada około 14,8 ml piwa i 35,6 ml wina.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiacych piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu leku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

4.8    Działania niepożądane

Nie stwierdzono.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Preparat przedawkowany, ze względu na zawartość alkoholu, może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową. Z tego też powodu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Produkt stosowany tradycyjnie. Wyciąg z liści podbiału zawiera substancje śluzowe, które posiadają właściwości ochronne na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą kaszel.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak badań własnych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak badań własnych.

LD50 wodnego wyciągu z podbiału wynosi w przypadku myszy 124 g/kg i 112 g/kg w przypadku wyciągu etanolowego. Dawka uznawana z toksyczną dla ludzi wynosi ok. 7000 g. Alkaloidy pirolizydynowe o szkielecie 1,2-nienasyconej necyny wykazują działanie hepatotoksyczne dla ludzi i zwierząt. Toksyczność przewlekła została określona dla szczurów w badaniu trwającym 600 dni. Wykazano, że w grupie szczurów spożywających jedzenie zawierające więcej niż 4% liści podbiału przez ww. okres dochodziło do powstawania nowotworów wątroby (haemangioendothelial sarcoma).

Alkaloidy pirolizydynowe nie wywoływały zmian w ludzkich chromosomach w badaniu in vitro.

Senkirkina wykazywała działanie mutagenne w teście Ames’a u muszek owocówek. Komórki chomika chińskiego poddawane działaniu senkirkiny w wysokich dawkach ulegały działaniu genotoksycznemu i mutagennemu. Jednakże senkirkina nie wywoływała zmian chromosomalnych w ludzkich limfocytach nawet w stężeniu 10-3 M (stężenie ponad 100 razy większe niż w wyciągu wodnym). Stąd wniosek, że senkirkina jest prawdopodobnie pozbawiona genotoksyczności u ludzi przy normalnej ekspozycji w dawkach terapeutycznych.

Alkaloidy pirolizydynowe o szkielecie 1,2-nienasyconej necyny i ich N-tlenki wykazują działanie karcynogenne na komórki wątroby. Działanie karcynogenne jest wynikiem długotrwałego stosowania (600 dni u szczurów). Dlatego nie zaleca się przekraczać 4-6 tygodni terapii wyciągami z podbiału w ciągu roku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się niewielki osad.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowaniem bezpośrednim produktu jest butelka z barwnego szkła, z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, miarką z polipropylenu o poj. 20 ml, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1989

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.12.1987 /

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wersja 03_12.2014 4

Succus Farfarae Phytopharm