+ iMeds.pl

Succus hyperici phytopharm 2,425 g/2,5 mlUlotka Succus hyperici phytopharm

Ulotka dla pacjenta

Succns Hypcrici Phv top kann

Ulotka dołączona do upakowania: informacja dla pacjenta

Succus Hypcrici Phytopharm,

2,425 g/2,5 rul, płyn doustny

Hypcrici herbae recmtis succus

Należy uważnie zapoznać się z treści;} ulotki przed zastosowaniem Icku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie prze czytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane mewymiemonc w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

[. Co to jest !ek Succus Myperiei Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Hypcrici Phytopharm

3.    Jak stosować lek Succus Hyperici Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Succus Hypcrici Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Succus Hyperici Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład Icku Succus Hyperici Phytopharm wchodzi sok stabilizowany ze świeżego ziela dziurawca sporządzony etanolem (1:1) (Hyperici herbae rmuris succus). Succus Hypcrici Phytopharm jest produktem leczniczym w postaci płynu dostosowania doustnego.

Succus Hypcrici Phytopliarni jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w wymienionym poniżej wskazaniu wynikającym wyłącznie jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania:

Lek stosowany tradycyjnie w niestrawności.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Hypcrici Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Hyperici Phytopharm:

-    w przypadku nadwrażliwości na ziele dziurawca,

-    w przypadku uszkodzeń wątroby np, w wyniku choroby alkoholowej, po zatruciach - zc względu na zawartość etanolu w preparacie.

-    u osób po transplantacjach organów oraz zakażonych wirusem II1V otrzymujących inhibitory proteazy-1 (np. indynawir),

-    nie stosować przy nad u rażliwości na promienie ultrafioletowe.

Należy skonsultować się z Lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości-

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się osad Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lok Suceus Hyperici Phytophann, ponieważ dawka jednorazowa Icku (2,5 ml) zawiera ok. 0,6 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 6 ml wina i ok. 15 ml piwa. Preparat może powodować szkodliwe dziabnie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość et ano] u w preparacie należy wziąć pod uwagę u osób z grupy wysokiego ryzyka, jak: pacjenci z uszkodzeniami wątroby czy cierpiący na padaczkę.

Przyjmowanie preparatów z dziurawca może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, dlatego nic zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatów z dziurawca.

Dzieci i młodzież poniżej lii lat

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku.

Lek Succus Hypcrld Phyłopharm i inne leki

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Succus Hyperici Phyłopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę. Preparat może powodować obniżenie poziomu następujących leków we krwi: cyklosporyny. indynawiru oraz innych inhibitorów proteazy-l lub inhibitorów < ran skrypt a zy, lenprokumonu, warlaryny, teofiliny i digoksyny, Nie zaleca się stosowania preparatów z dziurawca łącznie ze środkami przeciw depresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny seroloniny, Sok /. dziurawca może osłabiać działanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Należy powiedzieć lekarzowi tub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować,

Succus Hyperici Phytopharm z jedzeniem t piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie Icku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nic ustalono bezpieczeństwa stosowania (eku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu Succus Hyperici Phytophann alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z tego powodu lek może zaburzyć bezpieczne prowadzenie i nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami bezpośrednio po przyjęciu leku. Należy zachować co najmniej godzinną przerwę.

3. Jak stosować lek Succus llyperici Phytopharm Dorośli:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować do 3 razy dziennie po 2.5 ml Icku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Dzieci i młodzież poniżej lii lat:

Nic zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach, należy konsultować się ^ Lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Hyperici Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Icku Succus Hyperici Phy topharm

W przypadku zażycia większej dawki leku Siiceus 1 lyperici Phytopharm niż zalecana mogą wystąpić objawy związane z zawartością etanolu. Stosowanie leku niezgodne z zaleconym dawkowaniem może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu oraz w chorobach umysłowych. Przedawkowanie preparatu może nastąpić przy zażyciu dużo większych dawek niż terapeutyczne lub zbyt długim stosowaniu i może objawiać się reakcjami fototoksycznymi, takimi jak wysypka, świąd, rumień.

Pominięcie zastosowania leku Succus Hyperici Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Hyperici Phytopharm należy kontynuować zalecane dawkowanie, nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić łagodne zaburzenia żolądkowo-jelitowe, nudności, niepokój, zmęczenie, bóle głowy lub reakcje alergiczne.

U osób z jasną karnacją mogą wystąpić podczas stosowania leku odczyny zapalne skóry (wysypka, rumień).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nic wymieni one w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e- m a i 1: nd I >'a:.u rp I. go v. p I

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temni bezpieczeństwa stosowania leku.

5, Jak przechowywać lek Succili Hypcrici Pii v top hurm

I.ck przechowywać w miejscu niedostępnym : niewidocznym dlu dzieci. Przechowywać « temperaturze poniżej 25qC.

Nie należy stosować Icku Sueeus Hypcrici Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, Tennin ważności oznacza ustalili dzień podanego micsiąca.

Lekdw nic należy wy rzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę» jak usunąć leki, których się już nic używa. Takie postępowanie pomoże tli ronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Hypcrici Phytopharm

- sok stabilizowany ze świeżego ziela dziurawca sporządzony etanolem (1:1) - Hypcrici herbae receitiissuecus (!:!)- 100 ml. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny - etanol % % V/V, woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 25-35 % V/V.

.lak wygląda lek Succua Hypcrici Hiytopiiurm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu Sucous Hyperiei Phytopharm jest butelka 100 ml z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu 20 ml umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1.63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Teli + 48 61 28 6S 7f>0 Fuks: +48 61 28 ÓS 7Uó

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wer^n 03_(ł2aOl4 A

Succus Hyperici Phytopharm

Charakterystyka Succus hyperici phytopharm

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Succiis Hyperici Phytnpharni

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Suocus Hyperici Phylophaim, 2.425 HP-2 ml, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lok zawiera ffyperict heťbae tecětitis sttccns (1:0 — sok stabilizowany sporządzony etanolem zc świeżego ziela dziurawca (1:1) 100 ml.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny - etanol 9ů % V/V, wOda,

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 25-35 % V/V.

3.    POS I AĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Succus Hyperici Phytopharm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania we wskazaniach wynikających z jego długotrwałego stosowania.

4.1    Wskazania do stosowaniu

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

SuccLis Hyperici Phylopharm jest produktem leczniczym w postaci płynu przeznaczonego do stosowania doustnie. Lek należy przyjmować do 3 razy dziennie po 2.5 ml [eku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Dzieci i młodzież poniżej 1S lat:

Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nic ustąpią po 7 dniach, należy konsultować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazali i a Leku nic stosować:

*    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną,

*    w przypadku uszkodzeń Wątroby np. w wyniku choroby alkoholowej, po zatruciach -ze względu na zawartość etanolu w preparacie.

*    u osób po transplantacjach organów oraz zakażonych wirusem I IIV otrzymujących inhibitory pioteazy-1 (np. indy na wir),

*    przy nadwrażliwości na promienie ultrafioletowe.

I


Wersjo (W GZZ0J4

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera 25-35 % (V/V) etanolu. Preparat może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę u osób z grupy wysokiego ryzyka, jak: pacjenci z uszkodzeniami wątroby czy cierpiący na padaczkę. Przyjmowanie preparatów z dziuraw ca może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, dlatego nie zaleca sic bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatów z dziurawca. Zwrócić szczególną uwagę na pacjentów zażywających leki przećiwdepresyjne, u pacjentów przyjmujących leki przećiwkrzepliwe kontrolować czas krzepnięcia, natomiast u przyjmujących digoksynę lub teofilinę kontrolować poziom tych leków w surowicy krwi.

Dzieci i miodzie/, do 18 roku życia:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na zawartość etanolu nic zaleca się równoczesnego stosowania leku Succus Hypcrici Phytopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę. Wyciąg z dziurawca jest induktorem izoenzymów cytochromu P450, w związku z tym prepnrm Succus Hypcrici Phytopharm może. poprzez pobudzenie metabolizmu Icków metabolizowanych przez enzymy cylochromu P450. pow odować obniżenie ich poziomu we krwi. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania Succus Hypcrici Phytopharm z: cykl ospo ryną. indynawiiem oraz itinmi inhibiloami proteazy-l lub inhibitorami IranskrypUizy, tenprokumonem. warfaryną, teofiliną i digoksyną. Nie zaleca się stosowania preparatów dziurawca łącznie ze środkami przeciw depresyjnym i. które hamują w ychwyt zwrotny serotoniny. Sok z dziurawca może osłabiać działanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych nic zaleca się stasowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

4,7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na to. że produkt leczniczy zawiera 25-35 % obj. etanolu (O.ń g w dawce jednorazowej) bezpośrednio po jego zastosow aniu alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w powietrzu wydychanym. Po zastosow aniu leku należ) zachować co najmniej godzinna przerwę.

Wasjii Q2_02,20I4

4,8 Dznilunia niepożądane

Mogą wystąpić łagodne zaburzenia żołądkowo-jel itowe, nudności, niepokój, zmęczenie, bóle głowy lub reakcje alergiczne. Ich częstotliwość nie jest znana.

U osób z jasną karnacją mogą wystąpić podczas stosowania loku odczyny zapalne skóry (wysypka, rumień).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotno jest zgłaszanie pode jrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane mon i torowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Btobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail; ndl@urpl.gov p]

4. Ó Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, ze względu 3ia szkodliwy wpływ etanolu na wymienione jednostki chorobowe. Przedawkowanie preparatu może nastąpić przy zażyciu dużo w iększych dawek niż terapeutyczne lub przez zbyt długi okres czasu i może ob jaw iać się również reakc jami fototoksycznymi, takimi jak wysypka, świąd. rumień.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farma kody mimiczne

Nie wymagane zgodnie z att I6c (I) (a) (iii) dyrektywy 2001/83/Wli z późniejszymi zmianami, o ile nie jest to konieczne dla bezpiecznego stosowania produktu.

Succiis I łyp eri ci Phytopbwm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania we wskazaniach wynikających ż jego długotrwałego stosowania.

W oparciu o tlone literaturowe stwierdzono, że przetwory ze świeżego ziela dziurawca wywierają korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Badania lami a ko logiczne wpływu Succus Ilyperici Phytopharm na funkcjonowanie dróg żółciowych wykazały, żc w małych dawkach tj, 0.5 ml/kg m.c. produkt leczniczy wykazuje działanie żółciopędne.

W badaniach in vivo nad aktywnością przeciwzapalną Succiis 1 lypcrici Phytopharm ostrych stresowych uszkodzeniach błony śluzowej żołądka u szczurów stwierdzono, że produkt leczniczy w małych dawkach 1.0 ml/kg m.c. lub 0,5 ml/kg m.c. chroni błonę śluzową żołądka przed ostrymi uszkodzeniami wywołanymi stresem.

5.2 Włlkinoki farm a ko kinetyczne

Nic wymagane zgodnie z art 16c (L) (a) (iii) dyrektywy 2001/K3/WE z późniejszymi zmianami, o ile nic jest to koniecznie dla bezpiecznego stosowania produktu.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Nic wymagane zgodnie z arl 1 Ok; (1) (ą) (iii) dyrektywy 2001/83/WE z późniejszymi zmianami, o ile nic jest to konieczne dlít bezpiecznego stosowania produktu.

Badania toksyczności ostrej i toksyczności po podaniu wielokrotnym nic wykazały efektów toksycznych.

Słabe pozytywne wyniki etanolowego ekstraktu w teście A mes (Salmonella typhimurium TA 98 i TA 100, z lub bez aktywacji metabolicznej) mogą być przypisane działaniu kwcrcctyny 1 nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa ludzi, W innych badaniach na systemach in vitro i In vivo nie wykazano działania mutagennego. Wyniki badań nad toksycznym wpływem na reprodukcję są niejednoznaczne.

Nic przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania kancerogennego.

6.    DANE FARM A CE UTYCZN E

6,i Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

ti.2 Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy,

6.4    Specjalne śrud ki ostrożności podczas przechowywania

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25aC.

Nic należy stosować Icku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowaniem bezpośrednim produktu Sueeus Hyperici Phytopharrnjest butelka 100 ml z barwnego szklą z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu 20 ml umieszczona jest w tekturowym pudelku.

Wersji 03 (E.JflU

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące uinwailt

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego luli jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PhylOphami Klęka S.A.

Klęka 1. 63040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tek; +48 61 28 ÓS 700 Faks: +486] 2868 709

W. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1990

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OB KOT U/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

0S.12.19S7

U). DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wcrajn.02 02J014

Succus Hyperici Phytopharm