Imeds.pl

Succus Hyperici Phytopharm 2,425 G/2,5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Succus HypCrtd Phytopharm

Ulotka dołączona do upakowania: informacja dla pacjenta

Sneens Hypcrici Phytopharm,

2,425 g/2,5 ml, płyn doustny

Hypcrici herbae recmńs succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem Icku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymiemonc w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, Patrz punkt 4.

Jcślt po upływie 7 dni nic nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

[. Co to jesl lok Succus Myperici Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Succus Hypcrici Phytopharm

3.    Jak stosować lek Succus Hypcrici Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Succus Hypcrici Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Succus Hypcrici Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład Icku Succus Hypcrici Phytopharm wchodzi sok stabilizowany ze świeżego ziela dziurawca sporządzony etanolem (1:1) (Hyperici herbae rmuris succus). Succus Hypcrici Phytopharm jest produktem leczniczym W postaci płynu dostosowania doustnego.

Succus Hypcrici Phytopliarm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania wr wymienionym poniżej wskazaniu wynikającym wyłącznie jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania:

Lek stosowany tradycyjnie w niestrawności.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Hypcrici Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Hyperici Phytopharm:

-    w przypadku nadwrażliwości na ziele dziurawca,

-    w przypadku uszkodzeń wątroby np, w wyniku choroby alkoholowej, po zatruciach - zc względu na zawartość etanolu w preparacie.

-    u osób po transplantacjach organów oraz zakażonych wirusem II1V otrzymujących inhibitory proieazy-1 (np. indynawir),

-    nie stosować przy nad u rażliwośOl na promienie ultrafioletowe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

I


Włnijn DIJK20I4

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się osad Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosiijąc lek Succus Hyperici Phytophaim, ponieważ dawka jednorazowa Icku (2,5 ml) zawiera ok. 0,6 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 6 ml wina i ok. 15 ml piwa. Preparat może powodować szkodliwe dziabnie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę u osób z grupy wysokiego ryzyka, jak: pacjenci z uszkodzeniami wątroby czy cierpiący na padaczkę.

Przyjmowanie preparatów z dziurawca może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, dlatego nic zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatów z dziurawca.

Dzieci i młodzież poniżej 1S lat

Yji względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku.

Lek Succus Hypcrld Phyłopharm i inne leki

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca sEę równoczesnego stosowania leku Succus Hyperici Phyłopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę. Preparat może powodować obniżenie poziomu następujących leków we krwi: cyklosporyny. indyitawini oraz innych inhibitorów proteazy-l lub inhibitorów < ran skrypt a zy, lenprokumonu, wa Maryny, teofiliny i digoksyny, Nie zaleca się stosowania preparatów z dziurawca łącznie ze środkami przeciw depresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny seroloniny, Sok z dziurawca może osłabiać działanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Należy powiedzieć lekarzowi tub farmaceucie o wszystkich Ickach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować,

Succus Hyperici Phyłopharm z jedzeniem t piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie Icku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nic ustalono bezpieczeństwa stosowania Icku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu Succus Hyperici Phytophann alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym pow ietrzu. Z tego powodu lek może zaburzyć bezpieczne prowadzenie i nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami bezpośrednio po przyjęciu Icku. Należy zachować co najmniej godzinną przerwę.

W«TSfn 02_02WI4

3. Jak stosować lek Succus llyperici Phytophurm Dorośli:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować do 3 razy dziennie po 2.5 ml Icku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Dzieci i młodzież poniżej [8 lat:

Nic zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach, należy konsultować się ^ Lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Hyperici Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana daw ki Icku Succus Hyperici Phy topharm

W przypadku zażycia większej dawki leku Succus I lyperici Phytopharm niż zalecana mogą wystąpić objawy związane z zawartością etanolu. Stosowanie leku niezgodne z zaleconym dawkowaniem może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu oraz w chorobach umysłowych. Przedawkowanie preparatu może nastąpić przy zażyciu dużo większych dawek niż terapeutyczne lub zbyt długim stosowaniu i może objawiać się reakcjami fototoksycznymi, takimi jak wysypka, świąd. rumień.

Pominięcie zastosowania leku Succus Hyperici Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Hyperici Phytopharm należy kontynuować zalecane dawkowanie, nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomiu ietej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić łagodne zaburzenia żolądkowo-je litowe, nudności, niepokój, zmęczenie, bóle głowy lub reakcje alergiczne.

U osób z jasną karnacją mogą wystąpić podczas stosowania leku odczyny zapalne skóry (wysypka, rumień).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nic wymieni one w ulotce, należy pow iedzieć o tym lekarzow i lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e- m a i 1: nd I >'a:.u rp I go v. p I

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5, Jak przechowywać lek Succiis Hypcrici Phy top hurm

I.ck przechowywać w miejscu niedostępnym : niewidocznym tiki dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25qC.

Nie należy stosować Icku Sueeus Hypcrici Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, Tennin ważności oznacza ustalili tlzicń podanego miesiąc a.

Leków nic należy wy rzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nic używa. Takie postępowanie pomoże tli ronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Hypcrici Phytopharm

- sok stabilizowany ze świeżego ziela dziurawca sporządzony etanolem (1:1) - Hypcrici herbae receitiissuecus (!:!)- 100 ml. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny - etanol % % V/V, woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 25-35 % V/V.

.lak wygląda lek Succus Hypcrici Hiytopiiurm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu Succus Hypcrici Phytopharm jest butelka 100 ml z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu 20 ml umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1.63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

TeU+48 61 28 68 700 Fuks: +48 61 28 68 706

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wer^n 03_(ł2aOl4 A